تأثیر سبک رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران با اثر میانجی معنویت مدیران (مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو)

پایان نامه
چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر سبک رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران با میانجیگری معنویت مدیران در شرکت پارس خودرو پرداخته است. نوع تحقیق از لحاظ سطح تحقیق، کاربردی،به لحاظ هدف، تبیینی همبستگی و به لحاظ نوع داده ها و تحلیل ها، پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی مدیران شرکت پارس خودرو در سال 1393 می باشد(700 نفر). برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی رهبری معنوی فرای با پایایی 0.921، کیفیت زندگی کاری والتون با پایایی 0.849 و معنویت میلیمن با پایایی 0.915 با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد که بین 250 نفر که به روش تصادفی طبقه ای طبق جدول جرسی و مورگان تعیین شده بودند، توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss21 برای انجام آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون میانگین یک نمونه و lisrel 8.8 برای انجام آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است . نتیجه آزمون همه فرضیات را تأیید کرد: تأثیر مستقیم، مثبت و معنی دار رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران، تأثیر مستقیم، مثبت و معنی دار رهبری معنوی مدیران بر معنویت مدیران، تأثیر مستقیم، مثبت و معنی دار معنویت مدیران بر کیفیت زندگی مدیران. هم چنین، نتایج پژوهش حاکی از این بود که معنویت مدیران تاثیر رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری مدیران را میانجی گری می کند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین ابعاد رهبری معنوی مدیران با کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج بوده است. روش: با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 54 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامۀ استاندارد ابعاد رهبری معنوی مدیران بر اساس الگوی فرای و کیفیت زندگی کاری والتون استفاده شد. یافته‌ها:فرضیۀ اول و ...

متن کامل

تاثیر عوامل ساختاری رهبری معنوی مدیران مدارس بر معنویت در سازمان با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین دبیران

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثرات  عوامل ساختاری رهبری معنوی بر معنویت در سازمان با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین دبیران شهر سنندج صورت پذیرفت. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش انجام کار، از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دبیران متوسطۀ شهر سنندج، که نمونه‌ای به حجم 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد که از این تعداد 342 ...

متن کامل

بررسی رابطه رهبری اخلاقی مدیران مدارس با کیفیت زندگی کاری معلمان

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه رهبری اخلاقی مدیران با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه 10 شهر تهران است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ‌آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 95 - 94 می‌باشد که شامل 625 نفر بوده است. بر طبق جدول مورگان، حجم نمونه بدست آمده 235 نفر بوده است که تمامی ای...

متن کامل

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی پرداخته و سوالات اساسی  از جمله وضعیت کیفیت زندگی کاری مدیران و میزان همبستگی آن با عملکرد آنان را مورد بحث و بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش عبارت است، از180 نفر از مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 123نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تعیین گردید،که شامل 113 نفر مرد و 10 نفر زن می باش...

متن کامل

مطالعه ویژگی‌های رهبری معنوی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی­های رهبری معنوی مدیران و رابطة آن با رضایت شغلی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 234نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد ویژگیهای رهبری معنوی فرای و پرسشنامه استاندارد وجود شغلی بر...

متن کامل

مدل ارتباطات مدیران و کارکنان (مطالعه همواردی شرکت ایران خودرو)

ارتباطات مدیران و کارکنان به عنوان یکی از حوزه های ارتباطات سازمانی داخلی نظر بسیاری از مدیران و محققان سازمانی را به خود جلب کرده است. از آنجا که بین ارتباطات مدیران و کارکنان و موفقیت سازمانی رابطه مستقیمی وجود دارد، بهبود ارتباطات مدیران و کارکنان می تواند منتج به توسعه روابط کارکنان و نیز بهبود سازمانی شود. هدف این مقاله تبیین مدلی برای ارزیابی و برنامه ریزی ارتباطات بین مدیران و کارکنان اس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023