ارائه یک چارچوب مفهومی برای بهبود مستمر با رویکرد درونی سازی الگوهای رفتاری (مورد مطالعه: سازمان های برتر جایزه ملی تعالی سازمانی)

پایان نامه
چکیده

با توجه به جستجوهایی که در مقالات و یافته های علمی چندین سال اخیر در زمینه بهبود مستمر صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که آنچه احتمالاً مانعی برای دستیابی به بهبود مستمر در سازمان هاست، موضوعات مربوط به منابع انسانی و رفتار کارکنان می باشد. به همین دلیل پژوهش حاضر با ارائه یک چارچوب مفهومی برای بهبود مستمر با رویکرد درونی سازی الگوهای رفتاری انجام شد. روش انجام کار در این پایان نامه روش کیفی کیو بوده است. علاوه بر تحقیقات کتابخانه ای و اینترنتی، محققان از طریق مصاحبه با مدیران، خبرگان و کارشناسان تعالی سازمان هایی که در جایزه ملی تعالی سال 1392 حداقل موفق به اخذ تقدیرنامه چهارستاره شده اند، اقدام به جمع آوری داده ها و اطلاعات نمود. این اطلاعات پس از تحلیل محتوای کیفی و ویرایش، در قالب کارت های کیو آماده شده و توسط مدیران تعالی این سازمان ها در نمودار کیو مرتب شد. تعداد این ها ده سازمان بود. روایی و پایایی هر دو روش مصاحبه و روش کیو با استفاده از ضریب قابلیت اطمینان پای اسکات و روش آزمون- آزمون مجدد، به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت به نحویکه ضریب پایایی اسکات مقدار 76 و مقدار همبستگی ناشی از آزمون- آزمون مجدد مقدار 83 را نشان داد. بنابراین می توان پایایی هر دو روض را مطلوب اعلام کرد. پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مرتب سازی توسط نرم افزار و ایجاد آرایه های عاملی با توجه به نمره استاندارد و توجه به همبستگی بین افراد، سه چارچوب مفهومی ارائه شد. این چارچوب های مفهومی در قالب تئوری یادگیری اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفتند. به طوری که مشخص گردید هر چارچوب مفهومی بر روی کدامیک از عوامل و شاخص ها بیشتر تأکید دارد. نهایتاً این سه چارچوب مفهومی با عناوین تقویت خودکنترلی، عاملی مهم در درونی سازی الگوهای رفتاری؛ خودهدایتی، زمینه ساز درونی سازی لگوهای رفتاری و نقش خودانگیختگی در درونی سازی الگوهای رفتاری، نامگذاری شدند.

منابع مشابه

ارائه مدل مفهومی بلوغ تعالی سازمانی مبتنی بر قابلیت‎های سازمان (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول))

هدف: در دو دهه اخیر استفاده از مدل‎های تعالی کسب‎و‎کار بسیار رایج شده است و شرکت‎های زیادی برای ارزیابی عملکرد خود از این مدل‎ها استفاده می‎کنند. با وجود این، بررسی مقاله‎های بین سال‎های 1994 تا 2017 نشان می‎دهد، شرکت‎ها برای پیاده‎سازی و ارزیابی معیارهای این مدل‎ها با مشکلات زیادی مواجه‎اند. همچنین در محیط‎های با سرعت تغییر زیاد نمی‎توانند موفقیت بلندمدت بنگاه‎ها را تضمین کنند. بنابراین در این...

متن کامل

ارائه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریه جنجال – نتیجه

این مقاله بر عدم التزام برخی از ارباب رجوع سازمان­های دولتی به قانون و ایجاد جنجال به منظور دستیابی به اهداف شخصی تمرکز دارد. هدف مقاله تبیین این مسئله اپیدمیک و نوظهور در قالب نظریه­ی جنجال – نتیجه می­باشد. برای طراحی چارچوب مفهومی، از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و برای گردآوری داده ها از ابزار «مصاحبه اکتشافی» و «مشاهده» استفاده شده است. نمونه مورد مصاحبه 14 نفر از مدیران دارای حداقل پنج...

متن کامل

ارائه چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران)

از منظر تئوریک، معماری منابع انسانی مفهوم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در طرق هدایت نظام مدیریت منابع انسانی و طرح رویکردهای جدید در رابطه بین کارکنان با سازمانها قابل بررسی است. ‌ با توجه به اینکه عوامل موثر بر ارائه چارچوب معماری منابع انسانی(اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون متفاوت بوده یا حداقل درجه اثرگذاری و اهمیت آنها متغیر است در این پژوهش، طراحی و عرضه چا...

متن کامل

ارائه چارچوب مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد سازمان های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی

دوسوتوانی سازمانی ترکیبی از اکتشاف و بهره برداری است که رفتار سازمان ها را در رسیدن به سطح بالایی از بهره برداری و اکتشاف توصیف می کند. دوسوتوانی سازمانی به سازمان های فناوری محور اجازه می دهد که در مدیریت خواسته های سازمانی امروز کارا باشند، درحالی که انعطاف پذیری موردنیاز برای انطباق با چالش ها و فرصت های جدید را در محیط به دست آورند. تیم های مدیریت ارشد سازمان های فناوری محور به عنوان تصمیم ...

متن کامل

مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دست یابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی وکمی در ارزیابی، یعنی مدل های برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدل های تعالی سازمانی و مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای تعالی سازمان ارایه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آن ها را به کم ترین حد ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدل های تع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023