مطالعه سیستماتیکی جنس های .phlomis l و.marrubium l در ایران

پایان نامه
چکیده

جنس فراسیون (marrubium l.) متعلق به تیره lamiaceae است و شامل اجتماع جهان وطنی از 40 گونه است. این جنس بومی مناطق معتدله اروپا و آسیا می باشد. این جنس دارای 11 گونه در ایران است که تنها 1 گونه آن انحصاری می باشد. جنس گوش بره (.phlomis l) متعلق به تیره lamiaceae است و شامل اجتماع جهان وطنی از 100 گونه است. این جنس بومی شرق مدیترانه و سراسر آسیای مرکزی تا چین می باشد. این جنس دارای 17 گونه علفی پایا در ایران است که 9 گونه آن انحصاری می باشد. مطالعه سیستماتیکی بر روی64 جمعیت متعلق به جنس marrubium l. و 132 جمعیت متعلق به جنس .phlomis l به منظور تعیین روابط بین گونه ای با استفاده از ویژگی های ریخت شناختی، آناتومی و رفتار میوز انجام شد. داده های حاصل از هر مطالعه توسط نرم افزار های کامپیوتریspss 9.0 و mvsp 3.1 آنالیز شد. در مطالعه ریخت-شناختی، 54 ویژگی کمی و کیفی مربوط به اندام های رویشی و زایشی جنس marrubium l. و 68 ویژگی کمی و کیفی مربوط به اندام های رویشی و زایشی جنس .phlomis l مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که همه گونه های marrubium l. در 4 گروه و گونه های .phlomis l در 4 گروه قرار می گیرند. مطالعه آناتومی پس از فرایند برش گیری و رنگ آمیزی با میکروسکوپ نوری انجام شد. گروه بندی حاصل از مطالعه آناتومی در سطح گونه تا حدودی تاییدکننده مطالعه ریخت شناسی است. نتایج حاصل از مطالعه سیتوژنتیک حاکی از وجود 3 عدد پایه کروموزومی 17و 12، 10 x =و یک سطح پلوئیدی (2n = 2x) در جنس marrubium l. و 4 عدد پایه کروموزومی 14و ، 10، 9، 8 x =و یک سطح پلوئیدی (2n = 2x) در جنس phlomis l. می باشد. نتایج حاصل از مطالعه رفتار میوز در گونه های مختلف، نتایج به دست آمده از آنالیز داده های ریخت شناختی و آناتومی را در سطح گونه تائید می کند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه سیستماتیکی جنس .salvia l در ایران

جنس مریم گلی (l. salvia) بزرگترین جنس تیره lamiaceae است. این جنس با حدود 1000 گونه، پراکنش وسیعی در سرتاسر دنیا دارد. مراکز اصلی تنوع این جنس نواحی مدیترانه و آسیای غربی، آسیای شرقی و آمریکای مرکزی و جنوبی می باشد. این جنس در ایران 58 گونه علفی یک ساله و چند ساله دارد که 17 گونه آن اندمیک هستند. اکثریت اعضای این جنس را گیاهان دارویی تشکیل می دهند و متابولیت های ثانویه آنها دارای خواص آنتی اکسی...

مطالعه سیستماتیکی جنس های teucrium l. و stachys l. در ایران

جنس teucrium متعلق به تیره lamiaceae است. این جنس با 200 گونه در دو منطقه از جهان به طور گسترده انتشار یافته که شامل اروپای جنوبی و مرکزی ، شمال غربی آسیا است. این جنس در نقاط مختلف ایران دارای 11 گونه با چندین واریته است. جنس stachys متعلق به تیره lamiaceae است. این جنس با 300 گونه در سه منطقه از جهان به طور گسترده انتشار یافته که شامل آمریکا ، اروپا و آسیا است. این جنس در ایران 33 گونه دارد ک...

15 صفحه اول

Iridoid glucosides from Phlomis tuberosa L. and Phlomis herba-ventis L.

A new iridoid glucoside, 5-desoxysesamoside, was isolated from Phlomis tuberosa L. (Lamiaceae) together with three known iridoid glucosides sesamoside, shanziside methyl ester and lamalbid. Lamiide was found in P. herba-ventis ssp. pungens in high concentrations.

متن کامل

مطالعه مروری جنس . Thalictrum L در ایران

جنس . Thalictrum L بر اساس بررسی منابع و نمونه های هرباریومی و همچنین نمونه های جمع آوری شده توسط مؤلفین مورد بازبینی قرار گرفت. با استفاده از آنالیز تجزیه به عامل ها و تعیین متغیرترین صفات یک کلید شناسایی برای گونه های پذیرفته شده در ایران تهیه شد. علاوه بر آن بر اساس 29 صفت کمی و کیفی ریخت شناسی، آنالیز خوشه ای با استفاده از روش وارد جهت تعیین جایگاه گونه ها در گروه های گونه ای انجام شد. علاو...

متن کامل

مطالعه بیو سیستماتیکی جنس های matthiola w.t. aiton،medik. fibigia و erysimum l. در ایران

جنس شب بوی وحشی( matthiola w.t. aiton) متعلق به تبار anchonieaeو تیره brassicaceaeاست. جنس ماتیولا در اروپا، آسیا و آفریقا رشد می کند. 50 گونه از این جنس از جهان گزارش شده با حدود 23 گونه در نواحی فلور ایرانیکا 10 گونه آن در ایران رشد می کند که بیشتر آنها بومی هستند. جنس فیبیژیا (fibigia medik.) یکی دیگر از جنس های تیره brassicaceae است. این جنس در ایران 7 گونه گیاه علفی چندساله دارد که علاوه ب...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023