قاچاق گمرکی در حقوق ایران وتطبیق ان با اسناد بین المللی

پایان نامه
چکیده

دیده نامبارک ومخرب قاچاق از دیرباز کشورهای مختلف جهان را تحت تهثیر قرارداده که از دلایل اشتیاق وتمایل مرتکبین قاچاق می توان به ممنوعیت ورود یا خروج کالاها اشاره نمود وبر همین اساس است که این دیده ضربه ای به اقتصاد وهویت ملی کشورها تلقی شده است

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قاچاق کودکان در حقوق کیفری

تجربه نشان می دهد که قاچاق انسان فقط بهره برداری از زنان نیست. قربانیان قاچاق انسان عبارتند از: مردان، کودکان و تمامی گروه ها که به روش های گوناگون مورد استثمار واقع می شوند. کودکان به عنوان اولین و آسیب پذیرترین هدف های قاچاق انسان به منظور کار یا استثمار جنسی تعیین شده اند. در حقوق کیفری ایران، نخستین بار در ماده 3 قانون حمایت از کودک و نوجوان، از قاچاق کودکان و حمایت از کودکان قاچاق شده سخن ...

کنترل های مرزی کالاها از منظر حقوق بین الملل

همکاری بین‏المللی برای آزادسازی تجاری، ساده و هماهنگ کردن تشریفات، رویه‏ها و فنون گمرکی جهت کنترل‏های مرزی کالاها، با تاسیس جامعه ملل آغاز گردیده و از طریق سازمان‏های بین‏المللی مانند سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی تجارت، کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا و سایر موسسات و نهادهای بین‏المللی، استمرار یافته است. قواعد، اصول و هنجارهای بین‏المللی که در قالب اسناد حقوقی الزام آور نظیر کنوانسیون‏ه...

15 صفحه اول

قاچاق اشیاءباستانی-فرهنگی در حقوق ایران واسناد بین المللی

قاچاق اشیا باستانی-فرهنگی که در حقوق داخلی ایران در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور انعکاس یافته است که قانون مجازات اسلامی ناظر بر قاچاق ساده مبنی بر قصد عام خارج ساختن اشیاء مورد بحث از کشور می باشد و قانون مجازات اخلالگران ناظر بر قاچاق مشدد مبنی بر قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام و یا با علم بر این موضوع علاوه بر سونیت عام می باشد. لذا قوانین مزبور هر چند...

15 صفحه اول

قاچاق زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی

یکی از پدیده هایی که جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و نیز در زمان حاضر با آن مواجه بوده و هستند، مسأله قاچاق زنان می باشد. قاچاق زنان با تعبیرهای متعددی همچون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن مورد اشاره قرار می گبرد که نشانگر قرابت بسیار زیاد این پدیده و بردگی سنتی است. این جرم سومین جرم بزرگ سازمان یافته است که به دلیل سود سرشار آن از یکسو و خطرات بسیار کم از سوی دیگر، مورد توجه گ...

15 صفحه اول

جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}