نام پژوهشگر:

علی شمسایی

قاچاق گمرکی در حقوق ایران وتطبیق ان با اسناد بین المللی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391
    علی شمسایی     محمد اسماعیل افراسیابی

دیده نامبارک ومخرب قاچاق از دیرباز کشورهای مختلف جهان را تحت تهثیر قرارداده که از دلایل اشتیاق وتمایل مرتکبین قاچاق می توان به ممنوعیت ورود یا خروج کالاها اشاره نمود وبر همین اساس است که این دیده ضربه ای به اقتصاد وهویت ملی کشورها تلقی شده است