تأثیر دولت الکترونیک بر تحقق حکمرانی خوب در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی

پایان نامه
چکیده

رشد ناگهانی دنیای دیجیتال، پیشرفت های قابل توجه در فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تأکید بر رقابت جهانی، انقلاب هایی هستند که کسب و کارها بر اساس آن عمل نموده و سازمان ها با توجه به آن، رقابت می کنند. تا جایی که انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، رفتار انسانی، مدیریت سازمان ها و نیز حکمرانیِ دولت ها را تغییر داده است و دولت ها، به طور روز افزونی از ارتباطات الکترونیکی به عنوان ابزاری برای تحقق حکمرانی خوب بهره می جویند. به عبارت دیگر، ارتباط میان دولت الکترونیک و حکمرانی خوب بسیار نزدیک می باشد، به گونه ای که اگر دولت الکترونیک به حکمرانی خوب منجر نشود، هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است. در پاسخ به چنین ضرورتی، در این تحقیق تأثیر دولت الکترونیک بر تحقق حکمرانی خوب در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پیمایش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات که در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی شاغل بوده و ارتباط نزدیکی با موضوع داشتند، را در بر می گیرد. بر این اساس، حجم نمونه آماری، 104 نفر برآورد گردید و از دو پرسشنامه دولت الکترونیک و حکمرانی خوب به منظور جمع آوری داده ها استفاده به عمل آمد که به صورت تصادفی در بین این افراد توزیع شد. به منظور بررسی میزان انطباق پرسشنامه ها با هنجارهای اجتماعی و اهداف پژوهش، از نرم افزار پی ال اس جهت تحلیل عاملی تأییدی، استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی روایی، نشان داد که روایی پرسشنامه های دولت الکترونیک و حکمرانی خوب در حد قابل قبول و مناسب می باشد. علاوه براین، مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه حاکی از این بود که داده ها به میزان زیادی قابل اتکا و اعتماد هستند. نتایج، حاکی از این بود که بین دولت الکترونیک با حکمرانی خوب و ابعاد آن، رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین، یافته های حاصل از رگرسیون خطی، گواه تأثیر دولت الکترونیک بر حکمرانی خوب و ابعاد آن می باشد، بدین معنا که 5/40 درصد از تغییرات در متغیر حکمرانی خوب توسط دولت الکترونیک قابل تعیین و پیش بینی است. لذا فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و بیانگر این مطلب است که از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی، دولت الکترونیک امکانات گسترده ای را برای عینیت بخشیدن به آرمان های حکمرانی خوب فراهم کرده و سبب ارتقا، تقویت و تحقق مولفه های نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای ارزش ها، ظرفیت سازی، شفاف سازی و پاسخگویی می شود. بر این اساس، قدرت تحولی اقدامات دولت الکترونیک تنها در جریان فرآیندهای موجود نیست، بلکه درباره بازاندیشی نسبت به همه جنبه های دولت و تحقق حکمرانی خوب است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر می تواند کاربردی اساسی برای سیاست گذاران و مدیران سازمان های دولتی ارائه نماید تا از ظرفیت ها و پتانسیل های فناوری های اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود و ارتقای مولفه های حکمرانی خوب بهره گرفته و به تحقق آرمان ها و اهداف این سازمان ها که همانا خدمت رسانی با کیفیت بالا و رضایت ذی نفعان است، دست یابند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش دولت الکترونیک در تحقق حکمرانی خوب در ایران

از زمانی که فناوری های الکترونیکی وارد مسائل اداری کشورها شده اند و تاثیرات مهمی بر روابط میان دولت و شهروندان در کشورهای مختلف ایجاد کرده اندْ نوع جدیدی از دولت بر مبنای این روابط جدید شکل گرفت که به دولت الکترونیک معروف شده. از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته شاهد اثرگذاری استقرار دولت الکترونیک بر شاخص های حکمرانی خوب در آن جوامع هستیم. لذا این پایان نامه به بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر ...

دولت توسعه‌گرا؛ پیش‌نیاز تحقق حکمرانی خوب

با درنظر گرفتن طیف معنایی گستردۀ مفهوم «توسعه»، چنین به‌نظر می‌رسد که رفع معضلاتی مانند فقر، گرسنگی، ناامنی، و درنهایت، برقراری عدالت، در گرو دستیابی به توسعه است. دو دسته از نظریه‌های توسعه‌ای که چگونگی دستیابی به اهداف پیش‌گفته را صورت‌بندی کرده‌اند عبارتند از: «نظریه دولت توسعه‌گرا» و «ایده‌ حکمرانی خوب». درحالی‌که طرفداران دولت توسعه‌گرا دستیابی به توسعه را مستلزم وجود دولتی قدرتمند و دارای...

متن کامل

نقش دولت الکترونیک در تحقق حکمرانی خوب در ایران

از زمانی که فناوری های الکترونیکی وارد مسائل اداری کشورها شده اند و تاثیرات مهمی بر روابط میان دولت و شهروندان در کشورهای مختلف ایجاد کرده اندْ نوع جدیدی از دولت بر مبنای این روابط جدید شکل گرفت که به دولت الکترونیک معروف شده. از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته شاهد اثرگذاری استقرار دولت الکترونیک بر شاخص های حکمرانی خوب در آن جوامع هستیم. لذا این پایان نامه به بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر ...

حکمرانی خوب با تأکید بر سازمان های غیر دولتی (ngo)

حکمرانی خوب از جمله مباحث مطرح در زمینه توسعه کشورها است. در سالیان اخیر، حکمرانی خوب تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. می توان گفت سازمان های غیردولتی در سراسر جهان مشارکت افراد جامعه را در فرآیند توسعه تقویت می کنند و همچنین درک بهتر حکمرانی خوب می تواند یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آ...

متن کامل

طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزۀ آموزش الکترونیک ایران

با وجود مدل‌ها و چارچوب‌های مختلفی که دربارۀ حکمرانی خوب الکترونیک وجود دارد، تا کنون مدل جامعی ابعاد چندگانۀ حکمرانی خوب الکترونیک در حوزۀ آموزش الکترونیک را به‌صورت یکپارچه، جامع، فرایندی و سیستمی بررسی نکرده است. در این مقاله به‌منظور تبیین فرایند حکمرانی خوب الکترونیک، ضمن مرور سیستماتیک ادبیات و پیشینۀ تحقیق، به‎کمک روش‌شناسی فراترکیب کلیۀ عومل شناسایی شدند؛ سپس براساس روش‌شناسی نظریۀ برخا...

متن کامل

حکمرانی خوب و نقش دولت

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود،الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی است . این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023