نام پژوهشگر: فریبرز رحیم نیا

بررسی قابلیت پیاده سازی استراتژی تولید ناب- چابک در عملیات سازمانهای خدماتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1388
  مهدی مقدسیان   احمد توکلی

هدف این تحقیق بررسی قابلیت کاربرد و پیاده سازی استراتژی تولید ناب- چابک در بخش خدمات (حرفه ای و انبوه) است. برای تحقیق این هدف، از روش مطالعه موردی استفاده شده است. بدین منظور یک رستوران فست فود زنجیره ای به عنوان سازمان خدمات انبوه با استفاده از ابزار مصاحبه و مشاهده و یک بیمارستان تک تخصصی به عنوان سازمان حرفه ای از طریق ابزار مصاحبه و اسناد و مدارک مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت نشان دادن فرآیندها از ابزار نقشه برداری فرآیند استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که قابلیت پیاده سازی رویکرد ناب- چابک در این دو سازمان خدماتی وجود دارد. علی رغم استاندارد بودن محصول در رستوران زنجیره ای، این سازمان اخیراً با تغییر و تنوع در سلیقه مشتری مواجه شده است. بنابراین، برای پاسخگویی به این شرایط و در عین حال کاهش زمان انتظار و هزینه ها باید در رویکرد خود تجدید نظر نماید. شرایط خاص بیمارستان مورد مطالعه نیز آن را مجبور ساخته تا بسیار چابک بوده و در عین حال از رویکرد ناب استفاده نماید. با وجود اینکه پیاده سازی رویکرد ناب- چابک در رستوران زنجیره ای مشابه با بخش ساخت است، اما در بیمارستان مورد مطالعه، به دلیل اهمیت مفاهیم دیگری از قبیل مدیریت موجودی، تا حدودی متفاوت می باشد. این مفاهیم چگونگی تعریف نقطه انفصال را تحت تاثیر قرار می دهند. در این تحقیق تنها یک رستوران فست فود زنجیره ای فست فود مورد بررسی قرار گرفته و رستوران های فست فود دیگری که دارای یک شعبه بوده و ممکن است مشکلات مرتبط با رستوران های زنجیره ای را نداشته باشند، مورد رسیدگی قرار نگرفته اند. همچنین، این تحقیق تنها یک بیمارستان تک تخصصی که مسیرهای درمانی محدودی را داراست، مطالعه می نماید و بیمارستان های عمومی را که مسیرهای درمانی متعددی را شامل می شوند، مورد بررسی قرار نداده است.

بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1388
  ابراهیم مشرقی   فریبرز رحیم نیا

به دلیل پویاتر شدن محیط سازمانها بیش از گذشته نیاز به برنامه ریزی دارند. سازمان ها برای کسب موفقیت در این محیط پویا بایستی از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد. این نوع برنامه ریزی همان برنامه ریزی استراتژیک است. مطالعه صورت گرفته توسط دارل ریگبی و باربارا بیلودو نشان داد که برنامه ریزی استراتژیک به عنوان کاربردی ترین و بهترین تکنیک مدیریتی در فواصل سال های 1996 تا 2007 بوده است. شرکتهای صنعتی کوچک عموما به عنوان موتور رشد اقتصادی شناخته می شوند، اما کوچک بودن این بنگاه ها و حجم پایین منابع در دسترس موجب ایجاد محدودیت هایی برای این بنگاه ها می شود و تنها راه موفقیت سازمانهای کوچک، استفاده بهینه و کارا از منابع محدود خود می باشد و بدین منظور این سازمانها باید از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در فعالیتهای خود استفاده نمایند. در این تحقیق با مطالعه ادبیات موضوع، مدل مفهومی مناسبی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای صنعتی کوچک طراحی شد و با نظرسنجی از 102 مدیر (مالک)، میزان کاربردی بودن مدل مفهومی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در بین شرکت های صنعتی کوچک واقع در شهرک صنعتی کاویان، شهرک صنعتی مشهد (کلات)، شهرک صنعتی چناران و شهرک صنعتی نیشابور انجام پذیرفت. مدیران عالی این شرکتها که در تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان مشارکت فعال داشتند، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. از آنجایی که این تحقیق در پی سنجش میزان کاربردی بودن مدل مفهومی ارایه شده بود، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و اس پی اس استفاده شد. تحلیل صورت گرفته بوسیله نرم افزار لیزرل نشان داد که دو مسیر معنی دار در مدل مفهومی ابتدایی نادیده گرفته شده، که با اضافه شدن آنها مدل کاربردی مناسبی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای صنعتی کوچک بدست آمد. همچنین یکی از جالبترین یافته های تحقیق این بود که برخلاف تحقیقات گذشته، هیچ رابطه خطی معنی داری بین شدت برنامه ریزی استراتژیک و تغییر محیطی یافت نشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که 70 درصد از سازمانهای مورد مطالعه دارای برنامه های منسجم می باشند. همچنین هیچ رابطه معنی داری بین شدت برنامه ریزی استراتژیک و تعداد کارکنان مشاهده نشد. کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک، سازمانهای صنعتی کوچک، برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای صنعتی کوچک

بکارگیری مدل توسعه کارکرد کیفیت به منظور تعیین ویژگی های کیفیت محصولات تولیدی و تعیین اولویت نیازهای مشتریان در محصولات صنایع پزشکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1389
  زینب آرمون   مصطفی کاضمی

توسعه کارکرد کیفیت بعنوان یکی از روش های مهندسی کیفیت، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول و یا خدمت آغاز شده و ضمن شناسایی خواسته های آنان، سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل مختلف تکوین محصول یا خدمت را دارد. در این تحقیق روش توسعه کارکرد کیفیت برای اعمال نظرات مشتریان در تولید محصول صندلی پلاسما در شرکت سهاطب مشهد بکار رفته است. صندلی پلاسما برای خون گیری از بدن افراد استفاده می گردد. سوالاتی که در این تحقیق مطرح شده است، شامل شناسایی و تعیین خواسته های مشتریان و بررسی میزان رضایت مندی آنان از محصول تولیدی، همچنین تعیین مشخصه های فنی و مهندسی مرتبط با آن خواسته هاست. مشتریان صندلی پلاسما در دو گروه مشتریان داخلی و خارجی طبقه بندی شده اند. جمع آوری داده های تحقیق بر اساس مدارک موجود، نظرات کارشناسان و مصاحبه ساختاریافته با مدیران و استفاده از پرسشنامه انجام گردید. خواسته های مشتریان در تیم توسعه کارکرد کیفیت بررسی و ضمن جمع آوری اطلاعات لازم از قبیل درجه اهمیت خواسته ها و الگوبرداری رقابتی از خواسته های مشتریان، وزن هر خواسته تعیین شد. در تحقیق حاضر از ماتریس اول توسعه کارکرد کیفیت، یعنی خانه کیفیت، استفاده و نهایتا مشخصه های فنی و مهندسی جهت ورود به ماتریس گسترش کیفیت استخراج شد. از نتایج حاصله از این تحقیق می توان به نقش هر یک از عوامل استخراج شده در رضایت مشتریان شرکت سهاطب و مشخصه های فنی شرکت در تأمین این عوامل و اولویت بندی نیازهای مشتریان اشاره نمود.

بررسی تأثیر رضایت و تصور استفاده کنندگان از خدمات بر وفاداری رفتاری آنها از طریق وفاداری نگرشی(مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1389
  سمیه غلامی بازه خور   سعید مرتضوی

هدف از انجام پژوهش حاضر دستیابی به میزان تأثیر رضایت و تصور استفاده کنندگان از خدمات بر وفاداری آنها از طریق وفاداری نگرشی بود. بر این اساس مشتریان (مسافرین) هتلهای پنج ستاره شهر مشهد (هتلهای پارس ، پردیسان و هما) به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این مطالعه تعداد 218 نمونه از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه با تعیین روایی و پایایی آن استفاده شده و داده ها از روش تحلیل مسیر با کمک نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این تحقیق حاکی از این است که تصور مشتری بر وفاداری رفتاری و همچنین وفاداری نگرشی وی تأثیر مستقیم دارد در صورتیکه تأثیر رضایت مشتری بر وفاداری رفتاری و همچنین تأثیر وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری تأیید نشد. همچنین نتایج، وجود همبستگی بین رضایت و تصور مشتری را مورد تأیید قرار داد و نقش واسط متغییر وفاداری نگرشی مورد تأیید قرار نگرفت.

تأثیر محیط بر عملکرد صادراتی از طریق تطبیق قیمت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1389
  سید جواد میرجهان مرد   فریبرز رحیم نیا

چکیده: امروزه، محیط و تطبیق قیمت صادراتی به دلیل گرایش به جهانی سازی بازارها، در عمل و در تحقیقات بازاریابی صادراتی دارای اهمیت فزاینده ای شده اند. همراه با افزایش تعداد شرکت هایی که صادرات را به عنوان ابزاری برای پیگیری توسعه بین المللی خود انتخاب می نمایند درک اهمیت تطبیق قیمت و تفاوت های محیطی، امری حیاتی می باشد زیرا ممکن است بر عملکرد صادراتی، تأثیری قوی و فوری داشته باشند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر محیط بر عملکرد صادراتی از طریق تطبیق قیمت می باشد. جهت تحقق این هدف، تأثیر متغیر محیط بر عملکرد صادراتی به صورت مستقیم (بدون نقش واسطه گری تطبیق قیمت) و غیر مستقیم (از طریق تطبیق قیمت) با طرح چهار فرضیه اصلی بررسی شد. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی کاربردی دارد. داده های این تحقیق با نظرسنجی از مدیران صادراتی شرکت های صادراتی شهر مشهد، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه برابر با 9/. به دست آمد. تحلیل آماری داده ها در دو مرحله بررسی همبستگی پیرسون و استفاده از روش آماری مدل های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق، عدم تأیید نقش واسطه گری تطبیق قیمت (فرضیه چهارم) را در رابطه بین محیط و عملکرد صادراتی نشان می دهد؛ در حالی که سه فرضیه دیگر تأیید شده اند. کلمات کلیدی: محیط، تطبیق قیمت، عملکرد صادراتی، مدل معادلات ساختاری

بررسی تاثیر ابعاد محتوایی وب سایت بر اثربخشی بازاریابی الکترونیک از طریق اعتماد الکترونیکی ( مورد مطالعه : شرکت های بازرگانی زعفران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1389
  ژاله فرزانه حسن زاده   فریبرز رحیم نیا

امروزه، پدیده فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ict) روز به روز بیشتر و بیشتر زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده، با توجه به ویژگی های چنین فضایی، مدیران بازاریابی می باید بر سرعت عمل خویش بیفزایند و بیش از پیش مشتری را در کانون توجه فعالیت های بازاریابی شرکت قرار دهند. از این رو، در این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد محتوایی وب سایت ( اطلاعاتی، طراحی ) بر اثربخشی بازریابی الکترونیک پرداختیم. همچنین با توجه به مشکلات شرکت های بازرگانی زعفران در بازارهای جهانی و عدم اطمینان مشتریان به آن ها و محصولاتشان به بررسی تاثیر ابعاد محتوایی وب سایت بر ایجاد اعتماد الکترونیکی و نقش واسطه آن در تاثیر ابعاد محتوایی بر اثربخشی بازاریابی الکترونیک پرداختیم. جهت بررسی ابعاد محتوایی از پرسشنامه گو و سالوندی ( 2009) و اعتماد الکترونیکی از پرسشنامه ویو و دیگران ( 2009 ) استفاده گردید و جهت سنجش اثربخشی بازاریابی الکترونیکی، پرسشنامه ای محقق ساخته به کار گرفته شد. جامعه آماری این مطالعه، مدیران و کارکنان شرکت های بازرگانی زعفران واقع شده در استان خراسان می باشند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 100 نفر انتخاب و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ابعاد محتوایی وب سایت بر اثربخشی بازاریابی الکترونیک (062/0= ? ) و اعتماد الکترونیکی (682/0= ? ) موثر است. همچنین دو بعد اطلاعاتی (594/0 = ? ) و طراحی ( 276/0= ? ) بر اعتماد موثر می باشند و ضریب اثر آن ها بر اثربخشی بازاریابی الکترونیک تقریبا برابر5/0 می باشد که نشان دهنده تاثیر نسبتا یکسان این دو بعد بر اثربخشی بازاریابی الکترونیک می باشد. همچنین، نقش واسطه گری اعتماد الکترونیکی اثبات گردید و تاثیر غیر مستقیم ابعاد محتوایی به واسطه اعتماد الکترونیکی بر اثربخشی بازاریابی الکترونیک از تاثیر مستقیم آن بیشتر است.

تعیین و بررسی عوامل سازمانی در توسعه و آزمون مدلی به منظور دستیابی به چابکی در شرکت های تولیدی فرش (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی فرش ماشینی در مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1389
  سمیه محبی   مصطفی کاظمی

در این تحقیق سعی شده است اهمیت چابکی سازمان ها به ویژه سازمان های تولیدی، جایگاه آن در تولید محصول/ ارائه خدمت، تأثیر آن بر وضعیت رقابتی سازمان، آمادگی سازمان برای رویارویی با هر نوع تغییر، کاهش هزینه های سازمانی، جلب رضایت مشتری و.... مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با توجه به تازگی و نوظهوری مفهوم چابکی در عرصه کسب وکار، ابتدا به تبیین ماهیت و فلسفه آن پرداخته شد تا نوعی بینش صحیح در خصوص مفهوم چابکی و تفاوت آن با سایر سیستم های تولیدی به خصوص سیستم تولیدی ناب و انعطاف-پذیر، در ذهن متبلور گردد. پس از آشنایی با خاستگاه چابکی در عرصه سازمان ها، بر مبنای نظرات و دیدگاه های بنیان گذاران آن، ویژگی ها و اصول کلیدی که یک سازمان تولیدی برای حرکت به سوی چابکی باید روی آن تمرکز کند، قابلیت ها، ابزارهای مورد نیاز جهت تحقق چابکی، و نتایج چابک شدن سازمان بیان شده است. پس از این موارد، مدلی پیشنهادی بر مبنای مدل های ارائه شده توسط صاحب-نظران مختلف، برای دستیابی به قابلیت های چابکی در سازمان ها، ارائه گردید. با توجه به کاربردی بودن هدف تحقیق که، تعیین و بررسی عوامل سازمانی موثر بر قابلیت های چابکی شرکت های تولیدکننده فرش می-باشد، نمونه ای متشکل از 25 نفر از مدیران ارشد، کارشناسان و افراد مطلع و آگاه شرکت های تولیدکننده فرش ماشینی در سطح شهر مشهد انتخاب گردیدند، که اطلاعات مورد نیاز به روش پیمایشی تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه (در قالب 4 نوع پرسشنامه) و بصورت مصاحبه، از این نمونه جمع آوری شد. این اطلاعات با استفاده از روش های آماری همبستگی، رگرسیون چندگانه و همین طور تحلیل مسیر در محیط نرم افزاری اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق؛ مشخص شد که ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، نگرش تحقیقاتی، فناوری اطلاعات، و کیفیت منابع انسانی بصورت مستقیم، و سه عامل فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، نگرش تحقیقاتی، بصورت غیرمستقیم با واسطه گری راهبردهای چابکی، به عنوان عوامل درون سازمانی (فراهم کننده های چابکی)، و همچنین بازار، نیاز مشتری، و رقابت بصورت غیرمستقیم از طریق تدوین راهبردهای چابکی به عنوان عوامل بیرون سازمانی (محرک های چابکی) بر قابلیت های چابکی شرکت های تولیدکننده فرش تأثیرگذار می باشند.

تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی های رقابتی در شرکت های متوسط و بزرگ (مورد مطالعه : صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1389
  فاطمه خریدار   شمس الدین ناظمی

این مطالعه تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه را بر توانمندی های رقابتی بررسی می کند. زنجیره تأمین یکپارچه، درجه ای است که تولیدکننده به طور استراتژیک با شرکای زنجیره تامین خود تشریک مساعی کرده و فرآیندهای داخل و خارج سازمانی را به منظور دست یابی به جریانات موثر و کارا از محصولات و خدمات، اطلاعات، پول و تصمیمات جهت فراهم کردن بیشترین ارزش برای مشتری، به صورت مشارکتی مدیریت می کنند. این مطالعه رابطه بین ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه و توانمندی های رقابتی را بررسی می کند. برای دست یابی به این هدف، رابطه بین ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه (یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی) و توانمندی های رقابتی(هزینه، کیفیت، تحویل، نوآوری محصول) با استفاده از یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفته است.داده ها از مدیران ارشد شرکت های بزرگ و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از مدیران ارشد جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها رویکرد تحلیل مسیر و نرم افزار pls به کار گرفته شد. تعداد کل نمونه ها 44 شرکت (29 شرکت متوسط و 15 شرکت بزرگ) می باشد. نتایج نشان می دهد که یکپارچگی داخلی پیش نیازی برای یکپارچگی خارجی می باشد. مطالعه همچنین نشان می دهد که یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی تأثیر مثبتی روی بهبود توانمندی های رقابتی شرکت دارند. قابل ذکر است که یکپارچگی داخلی توانمندی های رقابتی را از طریق یکپارچگی خارجی نیز، بهبود می دهد.

بررسی و تحلیل تاثیر تجانس دیدگاه عاملیت و خادمیت مدیر عامل و هیأت مدیره بر بروز رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1389
  حسن حکیمی   سعید مرتضوی

در محیط رقابتی کسب و کارهای امروزی نقش مدیران و رهبران سازمان و نوع روابط آنان با کارکنان به منظور دست یابی به بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی از اهیمت خاصی برخوداراست. بطوریکه نظریه های رهبری بر بکارگیری سبک های مختلف رهبری از سوی مدیران عالی و تاثیر آنها بر رفتارهای کارکنان تاکید نموده اند. از جمله نظریاتی که بر اهمیت چگونگی برقراری روابط با سایر اعضای سازمان و تاثیرات مثبت و منفی آن بر محیط سازمانی و ایجاد انگیزه در کارکنان صحه می-گذارد، نظریه های عاملیت و خادمیت است. براساس نظریه عاملیت مدیران و هیأت مدیره ای که در سازمان رفتار آنها مبتنی بر روابط عاملیت است، بیشتر به دنبال کنترل هزینه ها و نظارت انسانها هستند و تمایل کمتری نسبت به مشارکت و همکاری سازمانی دارند. در چنین محیط سازمانی برای کارکنان بکارگیری نمادهای کنترلی و نظارتی به معنای بی اعتمادی و عدم اطمینان است که در نهایت منجر به کاهش انگیزه افراد برای مشارکت و همکاری در فعالیتهای سازمانی می گردد. از طرفی براساس نظریه خادمیت مدیران و هیأت مدیره خادم به دنبال همکاری و معاونت با انسانها می باشند، بطوریکه روابط مبتنی بر دیدگاه خادمیت از طریق تحت تاثیر قرار دادن انگیزش و تعهد کارکنان، تاکید بر اعتماد و اطمینان و کاهش سازوکارهای کنترلی و نظارتی، محیط سازمانی مناسبی را برای مشارکت و همکاری در سازمان فراهم نموده و زمینه را برای بروز رفتارهای فرانقش از سوی کارکنان مساعد می کند. از اینرو این مطالعه با مبنا قراردادن نظریه های عاملیت و خادمیت، به بررسی تاثیر میزان تجانس دیدگاه عاملیت و خادمیت مدیرعامل و هیأت مدیره بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پرداخته است. این مطالعه در بین بیست شرکت که در زمینه صنایع غذایی فعالیت داشته اند انجام شده است. پس از تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و نوع دیدگاه مدیر عامل و هیأت مدیره در هر شرکت، شرکت های مورد مطالعه در سه گروه «عامل-عامل، عامل-خادم و بالعکس و خادم-خادم» دسته بندی شده اند. در نهایت با تعیین معنی داری اختلاف میانگین رفتار شهروندی سه گروه و آزمون مقایسه چندگانه میانگینهای سه گروه، مشخص گردید که رفتار شهروندی سازمانی در شرکت هایی که مدیر عامل و هیأت مدیره آن دارای روابط خادم-خادم بوده اند نسبت به شرکتهایی که مدیر عامل و هیأت مدیره آن دارای دیدگاه عامل-عامل، عامل-خادم و بالعکس بوده اند بالاتر بوده است که مبین تاثیر مثبت روابط خادمیت و تاثیر منفی روابط عاملیت بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است.

بررسی تاثیر استراتژی های زنجیره تامین بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن (مورد مطالعه: شرکتهای واقع در شهرک صنعتی کلات)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1389
  سمیرا کیوانی پور   فریبرز رحیم نیا

این مطالعه تاثیر استراتژی های زنجیره تامین را بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن بررسی می نماید. اتخاذ استراتژی زنجیره تامین درست عملکرد مدیریت زنجیره تامین را بهبود خواهد داد. لذا بکارگیری استراتژی مناسب با درنظر گرفتن قابلیت های رقابتی تولید از قبیل قیمت، کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل و خدمات قابلیت رقابت شرکت و به طبع عملکرد مدیریت زنجیره تامین را افزایش خواهد داد. بنابراین این تحقیق در قالب مدل مفهومی تاثیر چهار استراتژی زنجیره تامین از قیبل کارا، واکنشی، مصونیت?ریسک و چابک بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از چهار منظر مدل کارت امتیاز متوازن شامل یادگیری و نوآوری، فرایندهای داخلی، مشتری و مالی مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و جز تحقیقات توصیفی و پیمایشی بشمار می آید. داده ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی از مدیران ارشد شرکت های تولیدی واقع در شهرک صنعتی کلات جمع-آوری شده است؛ برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار spss و آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. تعداد کل نمونه ها 124 پرسشنامه، که 86 عدد از آن ها در چهار دسته ی استراتژی های زنجیره تامین دسته بندی شدند البته سایر پرسشنامه ها در هیچکدام از دسته بندی های چهارگانه جای نگرفتند. نتایج حاکی از آن است که همه استراتژی های زنجیره تامین، عملکرد مدیریت زنجیره تامین را بهبود خواهد داد، البته ارتباط قویتری بین استراتژی واکنشی و عملکرد مدیریت زنجیره تامین دیده شد. زنجیره تأمین کارا بر سه بعد عملکرد(منظر مشتری، منظر فرایند داخلی و منظر مالی)، زنجیره تأمین واکنشی بر سه بعد عملکرد(منظر یادگیری و نوآوری، منظر فرایند داخلی و منظر مالی)، زنجیره تامین مصونیت-_ریسک تنها بر یک بعد(مشتری) و زنجیره تامین چابک بر چهار بعد موثر است.

بررسی تأثیر معنویت در کار بر پیامدهای رفتاری کارکنان با تاکید بر نقش واسط پیامدهای نگرشی آنان }مورد مطالعه: دانشگاه شیراز{
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1389
  مرتضی عزیزی   حبیب الله دعایی

مطالعه معنویت در کار پدیده نوپایی است که می تواند نیروی قدرتمند مثبتی برای زندگی افراد باشد؛ چرا که کمک به کارکنان در جهت تلفیق و یکپارچه ساختن زندگی کاری و زندگی معنوی، ممکن است به هزاران ساعت زندگی کاری این افراد معنا و جهت بخشیده و کاری لذت بخش تر، معنادار تر و متوازن تر ایجاد نماید و روح و روان آنان را پرورش دهد. لذا جهت بررسی تاثیر معنویت در کار بر پیامدهای رفتاری کارکنان دانشگاه شیراز به صورت مستقیم و غیر مستقیم (با تاکید بر نقش واسط پیامدهای نگرشی رضایت شغلی و تعهد سازمانی) چهار فرضیه اصلی مطرح شد. برای اجرای تحقیق، از روش پیمایشی- تحلیلی استفاده شده است. کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه شیراز به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده و 155 نفر به عنوان نمونه آماری با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش گرد آوری داده ها، از طریق پرسشنامه استاندارد بوده است. در این تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار "اسمارت پی ال اس" و رویه هالاند، به منظور بررسی مدل های اندازه گیری و ساختاری و آزمون فرضیه-ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، حکایت از این مطلب دارد که اولاً مدل به کار گرفته شده، مدل نظری مناسبی برای پیش بینی پیامدهای رفتاری کارکنان بوده است، دوماً همه روابط مستقیم میان متغیرهای مدل، معنادار بوده اند. سوماً، یافته های تحقیق بر این نکته تاکید دارد که معنویت در کار تاثیر تعیین کننده ای بر رفتارهای کمک کننده، رفتارهای کلامی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دارد. بنابراین آگاه کردن مدیران نسبت به وجود این عامل ارزشمند و چگونگی استفاده از آن در پیشبرد اهداف سازمانی، می تواند تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد سازمان داشته باشد.

بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر اجازه ی مشتری برای بازاریابی با تلفن همراه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1389
  مینا رمضانی نامقی   آذر کفاش پور

یکی از شاخه های بازاریابی الکترونیکی بازاریابی با تلفن همراه است. عوامل متعددی در موفقیت بازاریابی از طریق تلفن همراه دخالت دارند، که در میان این عوامل، یک عامل مهم و تأثیرگذار " کسب اجازه از مشتری" است. کسب اجازه از مشتری از این نظر اهمیت دارد که ارسال تبلیغات ناخواسته سبب ناراحتی مشتری شده و به آن توجهی نشان نمی دهد. بنابراین آگاهی از عواملی که باعث تمایل بیشتر مشتری برای اجازه دادن می شود در رقابت های بازاریابی با تلفن همراه بسیار حیاتی است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر چهار عامل زمینه ای؛ اعتماد شخصی، اعتماد سازمانی، کنترل درک شده و تجربیات بر اجازه ی مشتری، با تأکید بر نقش تعدیل گر جنسیت است. بر این اساس از مدل تحقیق جِیاواردنا استفاده شد و فرضیاتی نیز مبتنی بر آن تعریف و تبیین گردید. دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، 358 پرسشنامه از دانشجویان جمع آوری گردید. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان از آن داشت که سه متغیر اعتماد شخصی، اعتماد سازمانی و تجربیات بر اجازه ی مشتری موثر هستند اما کنترل درک شده بر اجازه ی مشتری تأثیری نداشته و جنسیت نیز رابطه بین عوامل زمینه ای و اجازه ی مشتری را تعدیل نمی کند.

تاثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطاالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1389
  الهام خداوردیان   علی شیرازی

در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی، عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند. اعتماد سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می تواند بر بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان نقش داشته باشد. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت گاز استان خراسان شمالی می باشد. رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش (1990)، شامل 24 سوال و اعتماد سازمانی بوسیله پرسشنامه الونن و همکارانش (2008)، شامل 49 سوال، سنجیده شد. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 935/0 بدست آمد که نشان دهنده پایایی بالای آن می‎باشد. پس از تأیید پرسشنامه، 94 نفر از کارکنان اداری شرکت گاز استان خراسان شمالی در تکمیل آن مشارکت کردند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی چندگانه و آزمون میانگین یک جامعه تحلیل شدند. در ابتدا نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمام ابعاد متغیر مستقل و وابسته بود. سپس، رگرسیون خطی چندگانه به بررسی میزان تأثیر ابعاد متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخت و رابطه خطی آن ها برآورد شد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که از بین ابعاد مختلف اعتماد سازمانی، اعتماد نهادی بیشترین سهم را در تبیین تغییرات رفتار شهروندی سازمانی دارد. نهایتاً، با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه، به بررسی وضعیت اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در جامعه مورد نظر پرداخته شد. نتایج آزمون نشان داد تمام ابعاد اعتماد سازمانی، همچنین تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در این شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. پیشنهاداتی برای فراهم کردن شرایط مناسب برای بهبود وضعیت اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است. واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، اعتماد سازمانی، اعتماد افقی، اعتماد عمودی، اعتماد نهادی.

بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر پذیرش خرید اینترنتی (مورد مطالعه : دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1389
  محسن بنای زحمتی   محمد لگزیان

همگام با دنیای مدرن، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در پی آن هستند تا محصولات و خدمات خود را از طریق اینترنتی و با صرف وقت و هزینه بسیار کمتری در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و از این لحاظ گوی سبقت را در دنیای امروزی از رقبا بربایند. صرفنظر از امکانات و ویژگیهایی که هر عرضه کننده کالا یا خدمات باید دارا باشد تا بتواند در عرصه تجارت الکترونیک وارد شود، بنظر می رسد پذیرش افراد جامعه نیز از این تکنولوژی عامل بسیار مهمی در موفقیت این پدیده است. خرید اینترنتی به عنوان یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیک اگر توسط مصرف کنندگان مورد پذیرش واقع نشود، منجر به عدم کارآیی و نتیجه بخشی فعالیت تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات در دنیای مجازی خواهد شد. از این حیث شناخت عواملی که در پذیرش خرید اینترنتی موثر هستند می تواند در ترویج این فناوری مفید باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر پذیرش خرید اینترنتی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی انتخاب گردیدند. عوامل رفتار برنامه ریزی شده عبارتند از ریسک درک شده، هنجارهای ذهنی و خودسودمندی. ریسک بیانگر میزان خطری است که خریدار در هنگام انجام خرید اینترنتی احساس می کند، هنجارهای ذهنی، نظرات و عقاید اطرافیان در مورد فرد است و اینکه فرد چقدر به این نظرات اهمیت می دهد و خودسودمندی دانش، توانایی و امکاناتی است که فرد برای انجام یک خرید اینترنتی در خود سراغ دارد. نتایج حاکی از تاثیر مستقیم هنجارهای ذهنی و خودسودمندی بر پذیرش خرید اینترنتی و تاثیر معکوس ریسک بر پذیرش خرید اینترنتی است. از این میان تاثیر عامل ریسک بیش از بقیه برآورد گردیده است. از نتایج فرعی این تحقیق همچنین اثبات تاثیر هنجار بر ریسک، هنجار بر خودسودمندی و تاثیر متقابل ریسک و خودسودمندی بر یکدیگر است.

تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی مشتری مدار بواسطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا(ع) در شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1390
  نغمه کارگذار   سعید مرتضوی

در صنعت خدمات دستیابی به رضایت مشتری محصول رابطه موثر بین کارکنان و مشتریان است. تحقق این هدف مستلزم رفتاری فراتر از انجام وظایف رسمی تعریف شده خواهد بود. از این منظر لزوم بروز رفتار فرا نقشی به عنوان یک رفتار داوطلبانه در قالب رفتار شهروندی مشتری مدار توسط کارکنان، اهمیت می یابد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی مشتری مدار با متغیرهای واسط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بیمارستان امام رضا (ع) واقع در شهر مشهد به اجرا در آمد. عدالت سازمانی متشکل از سه بعد عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی متغیر مستقل، تعهد سازمانی و رضایت شغلی متغیرهای واسط و رفتار شهروندی مشتری مدار متشکل از سه بعد ارائه خارجی، تأثیر داخلی و تحویل خدمت متغیر وابسته این تحقیق را تشکیل می دهند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کارکنان صف اول بیمارستان (پرستاران) 555 نفر می باشد که در نهایت با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز برای نرم افزار پی ال اس 200 نفر و در نظر گرفتن 70 درصد نرخ پاسخ دهی، حجم نمونه 260 نفر تعیین شد که در نهایت 198 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و پرسشنامه ای شامل 57 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار پی ال اس به دلیل عدم محدودیت این نرم افزار در مورد حداقل تعداد نمونه مورد نیاز و روش معادلات ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش 6 فرضیه اصلی و 21 فرضیه فرعی وجود داشت. 6 فرضیه اصلی که عبارتند از تأثیر مثبت عدالت سازمانی بر رضایت شغلی، تأثیر مثبت عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی، تأثیر مثبت عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی مشتری مدار، تأثیر مثبت رضایت شغلی بر رفتار شهروندی مشتری مدار، تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی مشتری مدار و در نهایت تأثیر مستقیم رضایت شغلی بر تعهد سازمانی مورد تأثیید قرار گرفتند. در مورد فرضیات فرعی که عبارتند از تأثیر مثبت متغیر مستقل و واسط بر متغیر وابسته به صورت مستقیم و غیر مستقیم با لحاظ کردن ابعاد جزئی متغیرهای مستقل و وابسته، تمام روابط مورد تأیید قرار نگرفتند. روابط تأیید شده در فرضیات فرعی به شرح زیر می باشند: تأثیر مثبت عدالت رویه ای بر رضایت شغلی، تأثیر مثبت عدالت رویه ای و عدالت توزیعی بر تعهد سازمانی، تأثیر مثبت رضایت شغلی بر ارائه خارجی و تأثیر داخلی، تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر ارائه خارجی و تأثیر داخلی، تأثیر مثبت عدالت رویه ای بر ارائه خارجی و در نهایت تأثیر مثبت عدالت تعاملی بر تأثیر داخلی و تحویل خدمت.

بررسی تاثیر متغیرهای فردی و مراوده ای بر شیوه های ابراز نارضایتی مورد مطالعه : کارکنان بخش درمان بیمارستان های خصوصی استان گلستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1390
  نعمت اله سودی   سعید مرتضوی

نارضایتی کارکنان در سازمان ها اجتناب ناپذیر است، لذا به اشکال گوناگون رخ می نماید. در یک تقسیم بندی نارضایتی در چهار شکل ترک، اعتراض، وفاداری و اهمال نشان داده شده است. واکنش های ترک و اهمال مخرب هستند و بر اثربخشی سازمان تأثیر منفی دارند در حالی که اعتراض و وفاداری سازنده بوده و بر اثربخشی تأثیر مثبت دارند. بر مبنای نظریه وابستگی متقابل و استدلال رزبلت، متغیرهای مراوده ای (رضایت شغلی کلی، کیفیت سایر گزینه ها و اندازه سرمایه) بر شیوه ی ابراز نارضایتی کارکنان اثر می گذارد. همچنین افراد ممکن است به دلیل ویژگی های مختلف فردی مثل وظیفه شناسی و کانون کنترل در شرایط یکسان به شیوه های متفاوتی به نارضایتی پاسخ دهند. از این رو مطالعه کنونی تأثیر متغیرهای مراوده ای و فردی بر شیوه های ابراز نارضایتی کارکنان و همچنین شیوه های ابراز نارضایتی کارکنان را بررسی کرده است. این مطالعه در بین شاغلین بخش درمان بیمارستان های خصوصی استان گلستان به انجام رسید؛ نمونه ی مورد مطالعه را 161 نفر از شاغلین بخش درمان تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انتخاب شدند. ابزار این مطالعه پرسشنامه بوده است که برای سنجش روایی و پایایی آن به ترتیب روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ به کار رفته است. رگرسیون سلسله مراتبی، خوشه بندی و تحلیل واریانس (و رتبه بندی میانگین ها) نیز به ترتیب برای بررسی تأثیر متغیرهای فردی و مراوده ای و همچنین شیوه های ابراز نارضایتی کارکنان استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رضایت شغلی بر ترک و اهمال تأثیر منفی دارد و تأثیر آن بر اعتراض و وفاداری مثبت است؛ کیفیت سایر گزینه ها بر ترک و اهمال نیز تأثیر مثبت دارد. نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای افراد بر حسب واکنش های چهارگانه ی ترک، اعتراض، وفاداری و اهمال و همچنین رتبه بندی میانگین خوشه ها حاکی از آن بود در خوشه ی یک به استثنای اهمال، وقوع سایر اشکال نارضایتی از جانب افراد ممکن است. احتمال بروز رفتارهای سازنده در خوشه ی دو بسیار بالاست. در خوشه سه به غیر از اعتراض، سایر اشکال بروز نارضایتی ممکن است. در خوشه ی چهارم، احتمال بروز رفتارهای مخرب از رفتارهای سازنده بیشتر است.

تاثیر رضایت از وب سایت بر قصد خرید با توجه به نقش تعدیلگری خصوصیات شخصیتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1390
  زهرا طوسی مقدم   آذر کفاش پور

اکنون که در اقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند، دیگر، شرکت ها نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. آنها باید همه فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند زیرا تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. رضایتمندی مشتری ناشی از ویژگیهای محصول یا خدمت عرضه شده می باشد که مشتری را برای خرید و استفاده از آن ترغیب می نماید، شناسایی عوامل موثر بر رضایت از وب سایت و قصد خرید به افزایش قصد خرید کمک می کند. در تحقیق حاضر به تاثیر رضایت از وب سایت بر قصد خرید با توجه به نقش تعدیل گری خصوصیات شخصیتی شامل تمایل به اعتماد، ریسک گریزی و آمادگی تکنولوژی پرداخته شده است. بر این اساس مشتریان شعب بانک اقتصاد نوین در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این مطالعه 200 نمونه از طریق نمونه گیری غیر تصادفی سهمیه ای انتخاب گردید. روش تحقیق در این مطالعه از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات پیمایشی تحلیلی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. بر اساس آزمون فرضیات تاثیر رضایت از وب سایت، ریسک گریزی و آمادگی تکنولوژی بر قصد خرید تائید شد ولی تاثیر تعدیلگری این ویژگیها بر رابطه رضایت از وب سایت و قصد خرید تائید نگردید.

بررسی تاثیر ارزش بر نگرش درک شده کاربران تبلیغات اینترنتی با توجه به نقش جنسیت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1390
  طاهره نبی زاده   آذر کفاش پور

در طول تاریخ ادبیات تبلیغات اینترنتی، مطالعات بسیاری در زمینه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی با هدف توسعه دانش و ادارکات افراد در ارتباط با نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی انجام گرفته است. با این وجود مطالعات کمی برای بررسی نقش تعدیلگر جنسیت بر شکل گیری نگرش کاربران صورت گرفته است. بر این اساس، این پژوهش جهت بررسی تاثیر ارزش تبلیغات اینترنتی بر نگرش کاربران با توجه به نقش جنسیت در دانشگاه فردوسی مشهد با اقتباس از مدل سان و همکاران (2010)، شکل گرفته است. بدون شک، آگاهی از تاثیر نقش جنسیت بر نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی میتواند نقش با اهمیتی در طراحی مناسب و دقیق تبلیغات اینترنتی ارسالی برای کاربران و در نتیجه تاثیر و بازدهی بالاتر تبلیغات اینترنتی ارسالی داشته باشد. برای دستیابی به این هدف، در فصل دوم، مروری بر تحقیقات انجام گرفته در طول سال های 1996 تا 2011 در قالب ادبیات موضوع ارائه گردیده است. سپس فرضیات تحقیق که شامل فرضیات اصلی و نتایج جانبی است در فصل چهارم بیان شد. برای بررسی فرضیات مورد نظر از پرسشنامه ای شامل 18 سوال اختصاصی که از سه قسمت گویه های مورد نظر برای آگاهی بخشی و سرگرمی و نگرش تشکیل شده است، استفاده گردیده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه مورد استفاده از روایی محتوایی و صوری و روایی عاملی تاییدی استفاده گردیده است، همچنین پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه با توزیع 10 درصد تعداد کل پرسشنامه ها و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اسمارت پی.ال.اس و اس.پی.اس.اس استفاده شد. نتایج تحلیل های انجام شده در فصل چهارم ارائه گردیده است. در نتیجه بررسی ها و تحلیل های انجام شده در فصل چهارم این نتایج حاصل گردید که آگاهی بخشی و سرگرمی بر نگرش در راستای تبلیغات اینترنتی تاثیر معناداری دارد و همچنین جنسیت، ارتباط بین سرگرمی و آگاهی بخشی با نگرش در راستای تبلیغات اینترنتی را تعدیل می کند. این نتایج، در شخصی سازی محتوای تبلیغات اینترنتی ارسالی برای کاربران با توجه به جنسیت کاربران هدف و افزایش کارایی و بازدهی تبلیغات اینترنتی ارسالی، کاربرد دارد.

تاثیر تعهد صادراتی و شباهت بازار بر تطبیق استراتژی ترفیع و عملکرد شرکت های صادراتی شهر مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1390
  محمدعلی حیدری   فریبرز رحیم نیا

در دو دهه اخیر، محققان بیش از پیش به اهمیت تاثیر عوامل درونی شرکت های صادراتی (از قبیل تعهد صادراتی، تجربه بین الملل و نوع محصول) و عوامل بیرونی شرکت های صادراتی (از قبیل ویژگی های بازار صادرات و سطح رقابت) بر آمیخته بازاریابی پی برده اند چرا که این عوامل، و همچنین آمیخته بازاریابی، بر عملکرد شرکت های صادراتی تاثیرگذار می باشند. در تحقیق حاضر هدف، تعیین تاثیرگذاری تعهد صادراتی و شباهت بازار بر عملکرد شرکت های صادراتی مستقر در شهر مشهد می باشد و همچنین تعیین این تاثیرگذاری از طریق متغیر واسط استراتژی تطبیق ترفیع انجام خواهد شد. در تحقیق حاضر، هفت فرضیهمطرح شد. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی کاربردی دارد. داده های این تحقیق با نظرسنجی از مدیران صادراتی شرکت های صادراتی شهر مشهد، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه برابر با 9/. به دست آمد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش آماری مدل های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق، تایید کلیه فرضیه ها را نشان داد. تعهد صادراتی، بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد و همچنین تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتی از طریق متغیر تطبیق استراتژی ترفیع به صورت غیرمستقیم تاثیرگذار است.از سویی دیگر نیز، متغیر شباهت بازار بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد،و همچنین شباهت بازار بر عملکرد صادراتی از طریق تطبیق استراتژی ترفیع به صورت غیر مستقیم تاثیر گذار است.

بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند (مورد مطالعه: هتل های 5 ستاره شهرمشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1391
  سیده زهرا فاطمی   فریبرز رحیم نیا

مقوله برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست. برند های موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند. در بخش خدمات، برندها به عنوان راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان می باشند. در میان ابعاد قابل لمس یک محصول یا خدمت، تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برند گرایش دارند. برای این منظور بخش های خدماتی سعی در برقراری ارتباط با مشتریان دارند و از طریق تأثیری که بر ادراک مشتریان از خدمات دریافت شده می گذارند، تصویری مطلوب در ذهن مشتری ایجاد می کنند. هدف این مقاله بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند می باشد.تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و براساس روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی می-باشد. داده های مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده از نمونه آماری جمع آوری شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اسمارت پی ال اس که از نوع معادلات ساختاری محسوب می گردد، استفاده شده است. در این تحقیق اثر غیر مستقیم ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند بیشتر از اثر مستقیم آن می باشد، که نشان دهنده نقش مهم ارزش ویژه برند در ایجاد تصویر از برند است. همچنین تأثیر مثبت معنادار ارتباط موفق با مشتری و ارزش ویژه برند بر تصویر برند مورد تایید قرار گرفت.

بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر عملکرد ارتباط با مشتری به واسطه رضایت و اعتماد مشتری (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین در مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391
  زهرا عبدی   فریبرز رحیم نیا

مدیران در صنعت خدمات آنلاین، به خصوص بانکداری آنلاین مواجه با چالش عمده ای در زمینه ی حفظ و ماندگاری مشتریان شده اند، چرا که از دست دادن مشتری اثرات مضری بر سودآوری و بقای بانک دارد، هم-چنین مدیران این بخش متوجه اهمیت استراتژیک ارزش مشتری شده اند، لذا حفظ ارتباط، تداوم رابطه، تعمیق و گسترش ارتباط با مشتریان به موضوع مهمی در بانکداری آنلاین تبدیل گردیده است. علاوه بر این وجود رقابت بین بانک های دولتی و خصوصی، منجر به این شده است که هر یک به دنبال راه های مبتکرانه جهت ایجاد روابط پایدار با مشتری و افزایش عملکرد ارتباط با مشتری باشند، یکی از این راه ها استفاده از وب سایت جهت ارائه ی خدمت و ارتباط با مشتریان به منظور دستیابی به مزیت های رقابتی حاصل از ارتباط با مشتری است که به دلیل وجود شباهت خدمات ارائه شده در وب سایت های بانکی، وجود یک وب سایت با کیفیت در این بخش منجر به رضایت مشتری، اعتماد مشتری و افزایش عملکرد ارتباط با مشتری نسبت به وب سایت های با کیفیت پائین می گردد. در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر عملکرد ارتباط با مشتری به واسطه رضایت و اعتماد مشتری (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین در مشهد)، پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان استفاده کننده از وب سایت بانک اقتصاد نوین مشهد می باشد، حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 266 نفر محاسبه و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه لیانگ و چن (a2009) استفاده گردید، روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور و برخی از صاحبنظران، مورد بررسی قرار گرفت. برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، مقدار آن(885/0) به دست آمد که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از معادلات ساختاری و نرم افزار " اسمارت پی ال اس" استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کیفیت وب سایت بر رضایت مشتری، اعتماد مشتری و عملکرد ارتباط با مشتری به طور مستقیم تاثیر گذار است. نتایج هم چنین نقش واسط رضایت و اعتماد مشتری در ارتباط بین متغیرهای کیفیت وب سایت و عملکرد ارتباط با مشتری را رد کرد

تأثیر دولت الکترونیک بر تحقق حکمرانی خوب در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391
  الهام بهپور   محمد لگزیان

رشد ناگهانی دنیای دیجیتال، پیشرفت های قابل توجه در فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تأکید بر رقابت جهانی، انقلاب هایی هستند که کسب و کارها بر اساس آن عمل نموده و سازمان ها با توجه به آن، رقابت می کنند. تا جایی که انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، رفتار انسانی، مدیریت سازمان ها و نیز حکمرانیِ دولت ها را تغییر داده است و دولت ها، به طور روز افزونی از ارتباطات الکترونیکی به عنوان ابزاری برای تحقق حکمرانی خوب بهره می جویند. به عبارت دیگر، ارتباط میان دولت الکترونیک و حکمرانی خوب بسیار نزدیک می باشد، به گونه ای که اگر دولت الکترونیک به حکمرانی خوب منجر نشود، هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است. در پاسخ به چنین ضرورتی، در این تحقیق تأثیر دولت الکترونیک بر تحقق حکمرانی خوب در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پیمایش، شامل کلیه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات که در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی شاغل بوده و ارتباط نزدیکی با موضوع داشتند، را در بر می گیرد. بر این اساس، حجم نمونه آماری، 104 نفر برآورد گردید و از دو پرسشنامه دولت الکترونیک و حکمرانی خوب به منظور جمع آوری داده ها استفاده به عمل آمد که به صورت تصادفی در بین این افراد توزیع شد. به منظور بررسی میزان انطباق پرسشنامه ها با هنجارهای اجتماعی و اهداف پژوهش، از نرم افزار پی ال اس جهت تحلیل عاملی تأییدی، استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی روایی، نشان داد که روایی پرسشنامه های دولت الکترونیک و حکمرانی خوب در حد قابل قبول و مناسب می باشد. علاوه براین، مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه حاکی از این بود که داده ها به میزان زیادی قابل اتکا و اعتماد هستند. نتایج، حاکی از این بود که بین دولت الکترونیک با حکمرانی خوب و ابعاد آن، رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین، یافته های حاصل از رگرسیون خطی، گواه تأثیر دولت الکترونیک بر حکمرانی خوب و ابعاد آن می باشد، بدین معنا که 5/40 درصد از تغییرات در متغیر حکمرانی خوب توسط دولت الکترونیک قابل تعیین و پیش بینی است. لذا فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و بیانگر این مطلب است که از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی، دولت الکترونیک امکانات گسترده ای را برای عینیت بخشیدن به آرمان های حکمرانی خوب فراهم کرده و سبب ارتقا، تقویت و تحقق مولفه های نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای ارزش ها، ظرفیت سازی، شفاف سازی و پاسخگویی می شود. بر این اساس، قدرت تحولی اقدامات دولت الکترونیک تنها در جریان فرآیندهای موجود نیست، بلکه درباره بازاندیشی نسبت به همه جنبه های دولت و تحقق حکمرانی خوب است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر می تواند کاربردی اساسی برای سیاست گذاران و مدیران سازمان های دولتی ارائه نماید تا از ظرفیت ها و پتانسیل های فناوری های اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود و ارتقای مولفه های حکمرانی خوب بهره گرفته و به تحقق آرمان ها و اهداف این سازمان ها که همانا خدمت رسانی با کیفیت بالا و رضایت ذی نفعان است، دست یابند.

تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار- فروشنده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391
  مهدی فخریه   فریبرز رحیم نیا

یکی از مهمترین مفاهیم بازاریابی که امروزه به طور گسترده توسط محققان و صاحبنظران بازرایابی مورد بحث قرار می گیرد، ارزش برند است. از جمله دلایل اهمیت مفهوم ارزش برند این است که ایجاد ارزش هم برای مشتریان و هم برای شرکت می نماید و در نتیجه بازاریابان می توانند با استفاده از ارزش برند بالاتر به مزیت رقابتی دست یابند. هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. بدین ترتیب، آشکار است که برند دارایی بسیار با ارزشی است که باید از آن حفاظت و در جهت ارتقا ارزش آن تلاش کرد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نگرش خریدار به برند شرکت بر ارزش برند و بررسی کردن نقش واسط کیفیت رابطه خریدار- فروشنده در تأثیرگذاری نگرش خریدار بر ارزش برند شرکت است. داده های این تحقیق با نظرسنجی از مشترکین شرکت ایرانسل شهر مشهد در سال 1390 و از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت سنجش روایی پرسشنامه، اعتبار محتوا و اعتبار سازه و جهت سنجش پایایی معیار آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت، که نتایج آنها اعتبار مناسب ابزار را نشان داد. با انتخاب 384 نفر از جامعه آماری به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، جمع آوری داده های لازم صورت گرفت. برای آزمودن فرض های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری و برای انجام محاسبات از بسته نرم افزاری لیزرل استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نگرش خریدار به برند شرکت تاثیر معناداری بر ارزش برند و بر کیفیت رابطه خریدار- فروشنده دارد، از طرفی تاثیر کیفیت رابطه خریدار- فروشنده بر ارزش برند و نقش واسط کیفیت رابطه خریدار- فروشنده در تأثیرگذاری نگرش خریدار بر ارزش برند، تایید نگردید.

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر مشتری گرایی به واسطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391
  فاطمه دربنایی   فریبرز رحیم نیا

امروزه اکثر بانک ها با محیطی کاملا پویا رو به رو هستند، همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری را سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند و از عوامل مهم موفقیت بانک ها، ارائه خدمات و سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که رضایت وی از خدمات دریافتی، برای بانک بسیار مهم است. یکی از راه های ایجاد احساس رضایت در مشتری، بازاریابی داخلی است. این بدان معنی است که تعاملات سازنده و مناسب سازمان با کارکنان، موجبات بروز رفتار مشتری گرایانه را در آن ها سبب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری گرایی به واسطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشد. تحقیق حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی بوده و براساس روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی می باشد. داده های مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده از یک نمونه آماری 276 نفره از میان کارکنان شعب بانک ملت در مشهد مقدس جمع آوری شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار پی.ال.اس که از نوع معادلات ساختاری محسوب می گردد، استفاده شده است. نتایج نشان داد درک کارکنان از بازاریابی داخلی بر رضایت آنها از شغلشان و همچنین وفاداریشان نسبت به سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد که این خود باعث بروز رفتار مشتری گرایانه در کارکنان می شود.

تاثیر رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی های بازاریابی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  مینو افشانی   فریبرز رحیم نیا

امروزه رقابت بین شرکت ها نسبت به گذشته با چالش ها و تنوع بیشتری مواجه است. با توجه به گسترش مباحث بازاریابی و درک نقش موثر مدیران بازاریابی در موفقیت شرکت، بسیاری از شرکت ها برای موفقیت و پایداری در این محیط پویا و رقابتی به استفاده از این مباحث جدید در مدیریت شرکت روی آورده اند. با اینکه این فنون جدید مطرح شده در مسائل بازاریابی و رقابت می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعالان این عرصه باشد، عدم تناسب آن با موقعیت و شرایط خاص هر شرکت به ویژه استراتژی های بازاریابی متفاوت شرکت ها، عاملی در ناکامی و شکست شرکت ها خواهد بود. یکی از این مباحث رابطه گرایی و استفاده از هنجارهای رابطه ای در روابط b2b می باشد که باعث شده است شرکت ها تمایل زیادی به ایجاد روابط بلندمدت و پایدار با شرکای تجاری خود مثل عرضه کنندگان و توزیع کنندگان کالاهایشان داشته باشند (لیو و همکاران، 2008). اگرچه تحقیقات پیشین در این زمینه اندک می باشد اما تحقیقاتی مانند پسوان و همکاران، بلک سان و همکاران و لاسر و کر نشان می دهد که با وجود اینکه استفاده از هنجارهای ارتباطی برای کنترل روابط بین شرکای تجاری بخصوص در کنترل کانال های بازاریابی از طریق افزایش تعهد، اعتماد و همکاری به ایجاد روابط پایدارتر کمک می کند، اما این امر بر سایر فعالیت های شرکت خصوصا استراتژی های شرکت نیز تاثیر گذار است. هدف این مطالعه بررسی این مطلب است که تولیدکنندگان در صورت استفاده از رابطه گرایی و هنجارهای ارتباطی در کنترل رفتار کانال های بازاریابی و توزیع، از کدام یک از استراتژی های بازاریابی استفاده می کنند. چهارچوب مفهومی این تحقیق شامل چهار متغیر اصلی، رابطه گرایی که از سه بعد یکپارچگی نقش ، عمل متقابل و همکاری و منافع مشترک تشکیل شده است، به عنوان متغیر مستقل و استراتژی های بازاریابی تهاجمی ، رهبری قیمت و تمرکز محصول به عنوان سه متغیر وابسته، می باشد. مدیریت کانال بازاریابی یکی از وظایف استراتژیک مدیران می باشد. مدیران همواره با روابط کاری متغیری مواجه هستند که نیازمند مدیریت صحیح می باشد. اگرچه استفاده از هنجارهای ارتباطی قوی و رابطه-گرایی در کانال های بازاریابی شرکت در بین اکثر تولیدکنندگان رو به افزایش است، وجود رابطه گرایی در زنجیره عرضه و کانال های بازاریابی شرکت با همه استراتژی های بازاریابی تناسب و همخوانی ندارد، در نتیجه عدم آگاهی از این امر به ویژه برای شرکت هایی مانند شرکت های تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی که با تنوع محصولات فراوانی رو به رو هستند و برای ارائه محصولات خود از استراتژی های مختلف بازاریابی استفاده می کنند، سبب ناکامی شرکت در محقق ساختن اهداف و همچنین شکست در عرصه رقابتی خواهد شد.فرضیه های تحقیق: 1) رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی تمرکز محصول تاثیر دارد. 2) رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی بازاریابی تهاجمی تاثیر دارد. 3) رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی رهبری قیمت تاثیر دارد. به منظور آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه ای شامل 27 سوال تخصصی استفاده گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی تحقیق، از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار spss15 استفاده شده است.برای اندازه گیری پایایی از شاخص آلفای کرونباخ و نرم افزار spss15 استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی خوب پرسشنامه بود. روش نمونه-گیری تصادفی ساده در جمع آوری داده های لازم به کار گرفته شد که به حجم نمونه 77 تایی منجر گردید. تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده نیز به وسیله روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار " warppls3" صورت پذیرفت. تحقیق حاضر دارای 3 فرضیه بوده که پس از آزمون، 2 فرضیه تأیید و 1 فرضیه رد شد . در بررسی رابطه بین رابطه گرایی در کانال های بازاریابی و استراتژی تمرکز محصول، مشخص گردید که رابطه گرایی بر استراتژی تمرکز اثر معناداری ندارد و فرضیه اول رد می شود. در بررسی تاثیر رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی تهاجمی، مشخص گردید که این دو متغیر دارای رابطه مثبت و معناداری می باشند و فرضیه دوم تأیید می گردد. در بررسی اثر رابطه گرایی در کانال های بازاریابی بر استراتژی رهبری هزینه، مشخص گردید که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بنابراین فرضیه سوم تأیید می گردد

تأثیر عوامل روان شناختی بر پافشاری بر تعهدات اولیه ی تصمیم، به واسطه ی ادراک از ریسک مدیران (مورد مطالعه : مدیران شرکت های بازرگانی شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  قاسم اسلامی   فریبرز رحیم نیا

پافشاری غیرمنطقی بر تعهدات و تصمیات، پدیده شناخته شده ای است که در آن افراد و سازمان ها به سرمایه گذاری در آن چه که مشخص است تصمیم و اقدامی شکست خورده وزیان ده است، ادامه می دهند. عوامل مختلفی درصدد تبیین این پدیده هستند، که از میان این عوامل، عوامل روان شناختی بیش ترین نقش را در توجیه این پدیده دارند. در تحقیق حاضر هدف، تعیین تأثیرگذاری عوامل روان شناختیِ خودکارآمدی، خودتوجیهی و امید بر پافشاری بر تعهدات مدیران شرکت های بازرگانی مستقر در شهر مشهد و هم چنین تعیین این تأثیرگذاری از طریق متغیر واسط ادراک از ریسک می باشد. در تحقیق حاضر، ده فرضیه مطرح شد. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. داده های این تحقیق با نظرسنجی از مدیران شرکت های بازرگانی شهر مشهد، از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 70،. برای سازه های مختلف پرسش نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش آماری مدل های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که اولاً بین عوامل خود کارآمدی، خود توجیهی و امید، با پدیده ی پافشاری بر تعهدات در میان مدیران بازرگانی شهر مشهد رابطه معنادار وجود دارد. ثانیاً بین عامل امید و خودکارآمدی با ادراک از ریسک مدیران رابطه معنادار و بین خودتوجیهی و ادراک از ریسک آنان رابطه غیر معنادار وجود دارد. ثالثاً از سوی دیگر با توجه به رد شدن رابطه بین ادراک از ریسک و پافشاری بر تعهدات روابط غیرمستقیم میان عوامل روانشناختی و پافشاری غیرمعنادار بودند.

تبیین و ارائه مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391
  وجیهه هوشیار   سعید مرتضوی

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه مدل شایستگی های مدیران بانک، سنجش مدل استخراج شده و اولویت بندی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مدیران بانک می باشد. بدین منظور چهار سوال تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: 1-شایستگی های مدیران بانک شامل چه ابعادی است؟ 2-مولفه های تشکیل دهنده ابعاد شایستگی های مدیران بانک کدامند؟ 3-آیا مدل استخراج شده از تحقیق معتبر می باشد؟ 4-کدام یک از شایستگی ها از نظر مدیران بانک اهمیت بیشتری دارد؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی(آمیخته) می باشد. طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد چرا که ابتدا روش کیفی تحقیق انجام گرفته است و سپس با توجه به نتایج به دست آمده، روش کمی انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش با 12 نفر از مدیران و معاونین برتر شعب و مدیران ستادی و ارشد بانک مصاحبه به عمل آمد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در نتیجه، مدل اولیه شایستگی مبتنی بر ابعاد و مولفه های شایستگی مدیران بانک استخراج شد. سپس در قسمت کمی تحقیق جهت سنجش مدل، پرسشنامه ای در میان 136 نفر از مدیران و معاونین برتر شعب و مدیران ارشد و ستادی توزیع شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نرم افزار آموس برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که غیر از مولفه "تجربه"، تمامی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مدیران بانک مورد تایید واقع شدند. در مرحله بعد برای اولویت بندی ابعاد شایستگی مدیران از روش تحلیل سلسله مراتبی بهره گرفته شد که نتایج بیانگر این بود که ابعاد دانش تخصصی، بازاریابی، آگاهی از محیط، مدیریت منابع انسانی و میان فردی اهمیت بیشتری را کسب نمودند. برای شناسایی مولفه های با اهمیت شایستگی نیز از روش میانگین گیری استفاده شد. مولفه های تحصیلات دانشگاهی، تسلط بر اعتبارات و تسهیلات، توانایی جذب مشتری و توانایی حفظ مشتری، آشنایی با رقبای اطراف شعبه، قدرت تصمیم گیری، ایجاد انگیزه در کارکنان و ارزیابی صحیح کارکنان، ارتباطات قوی و علاقه به کار، بالاترین اهمیت را در هر یک از ابعاد شایستگی دارا بودند.

کشف محتوای قرارداد روان شناختی و بررسی اثر آن بر ابعاد نگرشی و رفتاری اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  علیرضا چیت سازیان   فریبرز رحیم نیا

کانون توجه پژوهش حاضر، قرارداد روان شناختی است. قرارداد روان شناختی که معمولا در مقابل قرارداد رسمی مطرح می گردد، به مجموعه تعهدات نانوشته مورد انتظار افراد و سازمان در قبال یکدیگر اطلاق می گردد. این قراردادها بیان کننده ی رابطه ی واقعی افراد با سازمان متبوعشان می باشد. شناخت محتوای این قراردادها و در پی آن اقدامات سازمانی در راستای بهبود چارچوب تعامل فرد و سازمان، نقش کلیدی در بهره گیری صحیح از سرمایه های انسانی آنها دارد. در این راستا هدف پژوهش، کشف محتوای قراردادهای روان شناختی اعضای هیأت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد و تعیین میزان اثر این قراردادها بر ابعاد نگرشی و رفتاری آنها شامل تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و آرامش روانی بود. بر این اساس در بخش نخست برای شناسایی محتوای قراردادها، از راهبرد آمیخته با تقدم مرحله ی کیفی بر کمی استفاده شد. در مرحله کیفی با استفاده از نمونه گیری نظری با چهل نفر از اعضای هیأت علمی، مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت گرفت و برای تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج حاکی از تعداد یازده تعهد برای دانشگاه و هفت تعهد برای اعضای هیأت علمی ذیل قراردادهای روان شناختی بود. در مرحله کمی، برای سنجش صحت یافته های مرحله کیفی، با استفاده از مضامین قراردادهای روان شناختی، پرسشنامه ای طراحی گردید. پرسشنامه در اختیار نمونه ای 305 نفری از اعضای هیأت علمی قرار گرفت و اعتبار نتایج مرحله کیفی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که رعایت عدالت در برخوردها، ایجاد امنیت شغلی و حمایت و پشتیبانی از اعضای هیئت علمی به عنوان مهمترین تعهدات دانشگاه و اعتلای نام دانشگاه، حضور و فعالیت فراتر از تکالیف موظف اداری و بهبود و ارتقاء سطح آموزش در دانشگاه به عنوان مهمترین تعهدات اعضای هیأت علمی در قبال دانشگاه می باشند. در بخش دوم اثر رضایت از قرارداد روان شناختی بر نگرش ها و رفتارهای اعضای هیأت علمی در قالب معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مدل نشان داد که رضایت از قراردادهای روان شناختی در بین اعضای هیأت علمی بر متغیرهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد و این تأثیر در همه موارد یکسان نیست. قرارداد روان شناختی بر متغیر رضایت شغلی از بیشترین اثر برخوردار بوده است و سپس به ترتیب بر متغیرهای تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و آرامش روانی اثر مثبت داشته است.

تاثیر برخی از عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه های بازاریابی رابطه مند (مورد مطالعه : مشتریان هتل های 5 ستاره شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391
  بهناز شیرازی   فریبرز رحیم نیا

جذب، حفظ و ارتباط بلند مدت مشتری با سازمان از جمله مولفه هایی است که بازاریابی رابطه مند به آن تاکید قابل توجهی می کند . اصولا" برنامه های بازاریابی رابطه مند ارائه شده توسط سازمان باید به نحوی باشند که از سوی مشتریان مورد پذیرش قرار گیرند تا به سازمان ، وابسته و نسبت به آن متعهد گردند . از اینرو پژوهش حاضر که یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایش است ، به بررسی رابطه بین عوامل مشتری با وابستگی و تعهد آنان پرداخته است . به منظور تحقق این هدف، بر اساس مدل مفهومی تحقیق، رابطه پذیرش برنامه های رابطه مند ، تنوع طلبی، توجه به حریم خصوصی، تکرار خرید، و درگیری با وابستگی و تعهد مشتریان به سازمان فرضیه سازی و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه به صورت غیرتصادفی دردسترس در میان مسافران هتل های 5 ستاره مشهد با حجم نمونه 384 عدد جمع آوری شد و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت . در این تحقیق ، روابط علّی بین متغیرهای عوامل مشتری (شامل : تنوع طلبی ، تکرار خرید ، توجه به حریم خصوصی ، درگیری) ، پذیرش برنامه های رابطه مند ، تعهد و وابستگی مسافران به هتل و نوع تأثیرگذاری عوامل مشتری به صورت مستقیم (بدون نقش واسطه گری پذیرش برنامه رابطه مند) و غیر مستقیم (با نقش واسطه گری پذیرش برنامه رابطه مند) بررسی گردید ؛ نتایج حاکی از آن است که تمامی عوامل مشتری بررسی شده در این تحقیق بر وابستگی و تعهد آنان به سازمان تاثیر مثبت و معناداری داشته است .

تأثیر عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی بواسطه عملکرد عملیاتی (مورد مطالعه : شرکت های کوچک و متوسط صنعت غذایی و آشامیدنی شهرک صنعتی طوس)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  صدیقه ابوی طرقبه   مصطفی کاظمی

مدیریت کیفیت جامع بطور کلی، روش مدیریت بهبود اثر بخشی، انعطاف و رقابت در موسسات تولیدی و خدماتی تعریف شده است که تمام واحدها، فعالیت ها و افراد سازمان را در کلیه سطوح در برمیگیرد. در این تحقیق، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت جامع، شامل سه دسته عوامل استراتژیک، فنی و عملیاتی می باشند. از طرفی یکی از عناصر اساسی سازنده مدیریت کیفیت جامع، اندازه گیری عملکرد است. اندازه گیری عملکرد بعنوان یک عامل مهم توسط برخی از محققان در سالهای پیش شناسایی شده است. ارزیابی عملکرد می تواند بعنوان یک عامل مهم، در شکست یا موفقیت هر کار کیفیتی در سازمان در نظر گرفته شود. هدف این تحقیق شناخت عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت جامع و بررسی تاثیر آنها بر عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمانی (بصورت مستقیم و غیر مستقیم و بواسطه عملکرد عملیاتی) و همچنین تأثیر عملکرد عملیاتی بر عملکرد سازمانی می باشد. بدین منظور، یک نمونه 100 تایی از شرکت های کوچک و متوسط صنعت غذایی و آشامیدنی واقع در شهرک صنعتی طوس، انتخاب شدند. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد و داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 برای سازه های مختلف پرسش نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش آماری مدل های معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان دادند که هر سه دسته از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی و عملکرد عملیاتی تأثیر مثبت و مستقیم دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن بودند که عملکرد عملیاتی نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و مستقیم دارند.

تاثیر شخصیت برند بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به برنددر بین مشتریان محصولات سونی در شهر مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391
  اکرم عرب نژاد   آذر کفاش پور

با توجه به تنوع روز افزونی که در محصولات ایجاد شده، هر مصرف کننده صرف نظر از نوع کالا با انتخاب سیل عظیمی از برندها رو به رو خواهد بود. در این میان یکی از مهم ترین چالش های هر مدیر بازاریابی به دست آوردن جایگاهی مناسب در ذهن مصرف کنندگان است و این جایگاه جز از طریق برقراری ارتباطی مناسب با مشتریان به دست نخواهد آمد. ارتباطی که برای تداوم آن باید به جنبه های عاطفی هم پرداخته شود. رابطه ای که در آن شرکت بتواند نه تنها اعتماد، بلکه تعهد و دلبستگی مشتریان را نسبت به برند دلخواه جلب کند تا تدوام هر چه بیشتر این رابطه و در نهایت باعث وفاداری آن ها شود. لذا در تحقیق حاضر سعی شده تاثیر شخصیت برند را بر سه پیامد ناشی از اعتماد، دلبستگی و تعهد به برند در نمایندگی های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گیرد. روش انجام تحقیق جاری توصیفی از نوع پیمایشی بوده است و پرسشنامه های تنظیمی در بین 250 نفر از مشتریان محصولات سونی توزیع گردید. سپس با استفاده از بسته نرم افزاری لیزرل تحلیل داده ها بر اساس مدل معادلات ساختاری انجام گرفت، نتایج نشان داد که شخصیت برند بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به برند تاثیر دارد. همچنین تایید و مشخص شد که اعتماد به برند بر دلبستگی به برند و دلبستگی به برند بر تعهد به برند تاثیر دارد. از طرفی نتایج حاکی از این است که اعتماد به برند بر تعهد به برند تاثیر ندارد.

بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک ملت شهر مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  صدیقه باقری قلعه جوقی   فریبرز رحیم نیا

حفظ و گسترش وفاداری مشتری در صنعت بانکداری با توجه به محیط رقابتی کنونی یکی از ضرورت های اصلی برای بقا در این صنعت است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش وفاداری مشتریان بانک ملت شهر مشهد می باشد. در این راستا تأثیر کیفیت خدمات، تصویر شرکت و ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. تکنیک تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش انسجام درونی ابزارها مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه ها برای450 مشتری بانک ارسال شد، با این حال فقط 292 پرسشنامه معتبر و قابل استفاده بود. برای تجزیه و تحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تصویر شرکت مهم ترین عامل موثر بر وفاداری مشتری است. همچنین کیفیت خدمات به طور مثبت و معنادار بر وفاداری مشتری تاثیر دارد. درحالیکه ارزش درک شده در این مطالعه بر ارتقای وفاداری مشتری در شعب بانک ملت مشهد تاثیر قابل توجهی ندارد.

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر نیت رفتاری تماشاگران به واسطه رضایت آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  سید محسن علاقه بندی حسینی طوسی   فریبرز رحیم نیا

کیفیت خدمات برای دستیابی به رضایت مشتریان و به دنبال آن، بقا وسودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر نیت رفتاری تماشاگران به واسطه رضایت آن ها بود، برای اندازه گیری کیفیت خدمات از چهارچوب نظری گرونروس1984 که از 2 بعد کیفیت تکنیکی(نتیجه)وکیفیت کارکردی تشکیل شده است استفاده شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش 241 نفر بودند که از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه شهید بهشتی مشهد در تاریخ 10 آذر 91 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استفاده شده توسط تئودوراکیس و همکاران(2012) برای اندازه گیری تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت ونیت رفتاری تماشاگران بود که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. بررسی فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در سطح تشخیص 05/0صورت گرفت که نتایج حاکی ازآن است که کیفیت نتیجه بر رضایت تماشاگران و رضایت بر نیت رفتاری تماشاگران تأثیر مثبت دارد، همچنین در مورد تاثیر کیفیت کارکردی بر رضایت تماشاگران نتایج نشان داد که کیفیت کارکردی بر رضایت تماشاگران تأثیر مثبتی ندارد. در قلمرو صنعت ورزش، رضایتمندی تماشاگر، مزایای زیادی را برای باشگاه ها و تیم ها به دنبال دارد. باشگاه های فوتسال مانند موسسات خدماتی، باید رضایت تماشاگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد کنند. بنابراین ضروری است، باشگاه ها و مدیران آن ها نهایت تلاش خود را به منظور ارتقای هر چه بیشتر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به تماشاگران به عنوان سرمایه های اصلی و مهمترین منبع درآمد باشگاه به عمل آورند و با جلب رضایت آن ها زمینه حفظ و تداوم حضور آن ها در ورزشگاه ها را فراهم سازند. واژه های کلیدی کیفیت نتیجه،کیفیت کارکردی،رضایت،نیت رفتاری،تماشاگران،فوتسال

بررسی نقش تعدیل گری هویت سازمانی بر رابطه بین منابع شغلی و دلبستگی به کار کارکنان در سازمان های ادغام شده: مورد مطالعه جهادکشاورزی شهر مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  مژده مهرگان راد   سعید مرتضوی

چکیده سازمان ها به منظور حفظ بقا در این فضای رقابتی ناگزیر به تغییر سیستم، ساختار و فرایندهای خود هستند. کلید اصلی دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای اقتصاد نوین کارکنان سازمان ها می باشند. آنان می بایست مستمراً به تقاضاهای گونان، علارقم برخورداری از منابع شغلی ناکافی، پاسخگو باشند. بهبود عملکرد کارکنان در پاسخگویی به این تقاضاها، تشویق آنان به یادگیری و رشد، بالابردن سلامت جسمی و روحی، تعهد و دلبستگی شغلی کارکنان و افزایش بازدهی سازمان ها نمونه ای از چالش های پیش روی سازمان ها می باشند.هدف این تحقیق، بررسی نقش تعدیل گری هویت سازمانی کارکنان بر رابطه بین منابع شغلی (حمایت های سازمان، حمایت های سرپرست، بازخورد عملکرد) و دلبستگی به کار کارکنان در سازمان های ادغام شده می باشد.جامعه آماری این تحقیق را سازمان ادغام شده جهادکشاورزی ( شعبه مشهد) به عنوانزیرمجموعه وزارتخانه جهادکشاورزی تشکیل می دهد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های توزیعی بین نمونه آماری 147 نفری کارکنان جهادکشاورزی (شعبه مشهد) که با استفاده از نرم افزار 14spss و warp pls صورت پذیرفت؛ نشان داد که رابطه بین منابع شغلی (حمایت های سازمان، حمایت های سرپرست، بازخورد عملکرد) و دلبستگی به کار کارکنان مثبت و معنادار بوده و نقش تعدیل گری هویت سازمانی نیز معنادار و مورد تایید می باشد.

بررسی نقش واسط قابلیتهای بازاریابی در تاثیر جهت گیریهای استراتژیک بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه:بانک ملت شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  ملیحه پوررضا   فریبرز رحیم نیا

واحدهای کسب و کار امروزی، در رویارویی با تغییرات سریع توقعات و ترجیحات مشتریان و همچنین رقابت روزافزون موجود در بازارها، ناگزیر از اتخاذ جهت گیریهای استراتژیک جامع تری هستند. در این میان اگر شرکتها اقدامات استراتژیک مناسبی را اتخاذ کنند، می توانند به مزیت رقابتی و عملکرد برتر دست پیدا کنند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی به واسطه بکارگیری قابلیتهای بازاریابی در سازمان است. روش تحقیق ماهیتی توصیفی-پیمایشی دارد. پرسشنامه این تحقیق، جهت جمع آوری داده ها، میان مدیران بانک ملت در شهر مشهد توزیع شد. از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که رقیب مداری و گرایش به نوآوری بر قابلیتهای بازاریابی تاثیرگذار هستند و همچنین نقش واسط قابلیتهای بازاریابی در ارتباط با تاثیر رقیب مداری و گرابش به نوآوری بر عملکرد سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت ولی نتایج نشان دادند که مشتری مداری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی تاثیری ندارند و نقش واسط قابلیتهای بازاریابی در ارتباط با تاثیر مشتری مداری و هزینه گرایی بر عملکرد سازمانی نیز مورد تایید قرار نگرفت. همچنین فرضیه مربوط به تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات اینترنتی بر قصد رفتاری مشتریان به واسطه رضایت مشتری ( مورد مطالعه بانک سامان )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  آرزو طاهرپورکلانتری   فریبرز رحیم نیا

امروزه در محیط رقابتی مهم ترین عامل برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار، فراهم کردن بهترین کیفیت خدمات ممکن است؛ که منجر به بهبود رضایت مشتری، حفظ مشتری و سودآوری سازمان می گردد. بنابراین کیفیت خدمات اینترنتی در محیط-های بر خط عاملی تعیین کننده در کارایی تجارت الکترونیک است و بررسی چگونگی ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات اینترنتی و ابعاد کیفی که بیشتر برای آنها حائز اهمیت است، به موضوعی قابل توجه تبدیل می شود. در صنعت بانکداری نیز، بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات از طریق ابزارهای الکترونیک همچون اینترنت یک نیاز ضروری برای شبکه بانکی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. با توجه به این امر هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت خدمات اینترنتی بر قصد رفتاری مشتریان به واسطه رضایت مشتری می باشد. این مطالعه که شامل چهار فرضیه اصلی می باشد از نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش مشتریان شعب بانک سامان در مشهد می باشد که از اینترنت بانک استفاده می کنند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری دردسترس و ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت، استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت خدمات اینترنتی بر رضایت و قصد رفتاری مشتری و رضایت هم بر قصدرفتاری مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین فرضیه تاثیر کیفیت خدمات اینترنتی بر قصدرفتاری از طریق رضایت مشتریان نیز تایید شد. بنابراین می توان بیان کرد که در صورت مطلوب بودن کیفیت خدمات اینترنتی، مشتری تجربه رضایت بخشی از استفاده از اینترنت بانک خواهد داشت و تمایل به ادامه ارتباط، افزایش تعداد دفعات ارتباط و استفاده از سایر خدمات ارائه شده در اینترنت بانک را دارد.

بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر قصد ترک کار کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  مهدی کاهانی میری   سعید مرتضوی

این پژوهش به مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر قصد ترک کار کارکنان در صنعت هتلداری پرداخته است. بدین منظور و برای سنجش کیفیت ارتباطات سازمانی در هتل ها از پرسشنامه رضایتمندی ارتباطی (csq) که شش مولفه اصلی شامل ارتباط با سرپرستان، ارتباط با همکاران، یکپارچگی سازمانی، بازخورد، کیفیت کانال ارتباطی و جو ارتباطی را مورد سنجش قرار می دهد استفاده گردیده است. براساس مدل تحقیق ابتدا تاثیر شش مولفه ارتباطی بر رضایتمندی ارتباطی کلی و قصد ترک کار و سپس تاثیر مستقیم رضایتمندی ارتباطی کلی بر قصد ترک کار مورد بررسی قرار گرفته است. جمع آوری داده ها در این تحقیق از طریق توزیع 120 پرسشنامه میان کارکنان هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد که به صورت مستقیم با میهمانان در ارتباط هستند به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده منتج به اثبات کلیه فرضیه های تحقیق گردید و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد مولفه های ارتباطات سازمانی با رضایتمندی ارتباطی کلی رابطه ی مثبت و معنادار و در رابطه با قصد ترک کار، معنادار و منفی دارند و همچنین رابطه بین رضایتمندی ارتباطی کلی و قصد ترک کار، معنادار و منفی است. براساس نتایج تحقیق به مدیران هتل ها پیشنهاد گردید مواردی همچون گزینش کانال ارتباطی مناسب، بهره گیری از ارتباطات دو طرفه، ایجاد فرآیند ها و دستورالعمل های مدون، همسو سازی ارتباطات غیر رسمی با اهداف سازمان و همچنین آموزش نحوه به کارگیری مولفه های ارتباطی به سرپرستان را مدنظر قرار دهند.

تدوین سناریوهای آینده ی بازار شرکت فولاد ماهان سپاهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  حامد حاج آقامعمار   فریبرز رحیم نیا

با افزایش روزافزون سرعت، گستردگی و پیچیدگی تغییرات در فضای کسب وکار امروزی، سازمان ها برای تضمین بقای بلندمدتشان، نیاز به روش هایی از برنامه ریزی دارند که پاسخ گوی عدم-قطعیت های حاصل از این تغییرات سریع و پیچیدهباشد. توانایی یک شرکت برای مقابله با عدم-قطعیت ها و انطباق سریع با تغییراتی که در آینده رخ خواهد داد یک عامل اساسی برای رسیدن به موفقیت است. به همین دلیل مدیران به طور فزاینده ای طراحی سناریو را جایگزین تکنیک های پیش-بینی نموده اند.سناریوها، مدیران شرکت را قادر به شناسایی وضعیت های آینده های ممکن و تفاوت-های بین آن ها به منظور ارزیابی چگونگی تکامل این وضعیت های متمایزمی سازد. فرآیند طراحی سناریو به تصمیم گیری پیرامون راهبردهای بلندمدت تر کمکمی نماید و موجب می گردد که شرکت به بهترین نحو با تغییرات آینده تطابق و از آن ها استفاده کند.هدف اصلی این تحقیق، تدوین سناریوهای آینده ی بازار شرکت فولاد ماهان سپاهان می باشد. بدین منظور برای ساخت سناریوها، از روش شبکه ی جهانی کسب وکار استفاده شده است. این روش، مبتنی بر عدم قطعیت و رایج ترین و کارآمدترین روش برای تدوین سناریو، خصوصاً در سطح سازمانی می باشد. با توجه به مراحل تدوین سناریو در روشgbn، ابتدا موضوع سناریوها (بازار شرکت) و افق زمانی (1398) مشخص گردید. سپس با جمع آوری اطلاعات و انجام مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل محیطی موثر بر بازار شرکت شامل روندها، عناصر پیش مشخص و عوامل دارای عدم قطعیت شناسایی گردید. در مرحله ی بعد با انجام مصاحبه ی ساختاریافته با نمونه 22نفری از کارشناسان و مدیران شرکت، دو عدم قطعیت کلیدی شامل «تحریم ها» و «حمایت های دولتی» شناسایی شد. سپس با استفاده از عدم قطعیت های کلیدی و ایجاد ماتریس سناریو و رجوع به همه ی عوامل و اطلاعات جمع آوری شده در مراحل قبل، چهار سناریو ی «بازار محدود و سهم روبه کاهش»، «بازار وسیع داخلی و افزایش رقابت»، «بازار وسیع داخلی و خارجی» و «بازار آزاد و کاملاً رقابتی» تدوین گردید. در پایان نیز اعتبار سنجی سناریوها توسط 6 نفر از مدیران ارشد شرکت انجام شد که هر 4 سناریو دارای اعتبار و قابل قبول بودند.

شناسایی ابعاد و مولفه های رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی و ارائه الگویی برای آن و بررسی آزمون هوش هیجانی و هوش سازمانی بر آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  معصومه عربشاهی   محمد لگزیان

دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی به عنوان محیطی که دارای بافتی حرفه ای، تخصصی و آموزشی و فرهنگی هستند،در مسیر حرکت به سوی مدیریت موثر دانش و فراهم آوری فضایی برای اشتراک دانش همواره مورد توجه می باشند.دانشگاه ها هم چنین می توانند به عنوان محیطی آموزشی و پژوهشی، مکانی مناسب برای به اشتراک گذاری دانش محسوب شوند.اعضای هیئت علمی به عنوان مهم ترین عنصر سازنده ی دانشگاه ها و افرادی که مالک سرمایه های ذهنی و فکری می باشند شناخته شده اند. آنها دانش خود را تحت شرایط خاصی به اشتراک می گذارند و موجبات موفقیت سازمان را فراهم می کنند.براین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های رفتار اشتراک دانش اعضای هیئت علمی و ارائه الگوو آزمون تاثیر هوش هیجانی و سازمانی بر آن در دانشگاه های ایران انجام پذیرفته است .این پژوهش به روش آمیخته (ترکیبی) انجام شده و ابزار گرد آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبهبه روش نیم ساختار یافته عمیق و در یخش کمی، پرسشنامه بوده است که برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در نتیجه ، ابتدا ابعاد و مولفه های رفتار اشتراک دانش اعضای هیئت علمی شناسایی و الگویی برای آن استخراج گردید.برای سنجش الگو، از طریق توزیع پرسشنامه به اعضای هیئت علمی رشته ی مدیریت (145نفر)در دانشگاه های دولتی که به طور تمام وقت شاغل بوده، اقدام شد. از این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان 108 نفر انتخاب شدند که تعداد 100 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند.برای تجزیه و تحلیل داده ها روش دو مرحله ای هالاند، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیرو تحلیل عاملی استفاده شد.یافته های بخش کیفی نشان دادکه رفتار اشتراک دانش اعضای هیئت علمی در چهار بعد قابل بررسی و مطالعه می باشد، که این ابعاد شامل، فعالیت های حرفه ای و تخصصی، حوزه ی فعالیت های آموزشی ، حوزه ی فعالیت های فرهنگی و حوزه ی فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی می یاشد. در میان ابعاد رفتار اشتراک دانش حوزه ی فعالیت های حرفه ای و تخصصی از نظر اولویت در رتبه اول وحوزه فعالیت های تحقیق و پژوهش در رتبه ی چهارم قرار گرفتند. در بررسی اثرات متغیر هوش هیجانی بر رفتار اشتراک دانش، رابطه ی معنا داری بین این متغیر و رفتار اشتراک دانش مشاهده نگردید ولی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیئت علمی رابطه معناداری را نشان داد

تأثیر عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند به واسطه هویت یابی مشتری با برند (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی های تویوتا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  شیرین فیض محمدی   فریبرز رحیم نیا

با توجه به اهمیت مزایای ناشی از وفاداری مشتریان به برند و حیاتی بودن این مبحث در حوزه بازاریابی، شرکت ها به دنبال ایجاد فرصت های مناسب جهت جلب و حفظ مشتریان وفادار می باشند. از این رو، به دنبال شناسایی، آزمون و تقویت عناصری هستند که در شکل گیری وفاداری مشتریان موثر باشند. برندها حامل معانی نمادین بسیاری می باشند و می توانند به مشتریان در دست یابی به هدف های اساسی هویتی شان کمک کنند لذا در مطالعه حاضر هویت یابی مشتری با برند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر وفاداری به برند درنظر گرفته شده است. همچنین در این تحقیق اثر 4 متغیر تمایز، پرستیژ، منافع اجتماعی و تجربیات به یادماندنی از برند بر وفاداری به برند به واسطه هویت یابی مشتری نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تحقیقی پیمایشی در یک نمونه 384 نفری از میان مشتریان خودرو تویوتا در سطح شهر مشهد، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آموس و روش مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون میانجی گری بارُن و کنی مورد تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده منافع اجتماعی برند، تمایز و تجربیات به یادماندنی از برند به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هویت یابی مشتری با برند دارند و از طریق تأثیرگذاری بر هویت یابی مشتری موجبات وفاداری از برند را فراهم می کنند. در مطالعه حاضر و در جامعه آماری مشتریان خودرو تویوتا رابطه ای مثبت و معنادار میان پرستیژ برند و هویت یابی مشتری وجود ندارد لذا نمی توان هویت یابی مشتری را به عنوان عاملی میانجی میان روابط پرستیژ و وفاداری نیز در نظر گرفت.

بررسی رابطه بین ساختار درونی تصوئر کشور مبدأ با نگرش به محصول در دانشجویان بالقوه خریدار خودروهای خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  ندا شکوری   شمس الدین ناظمی

شکل گیری نگرش مصرف کننده به محصول، تحت تأثیر عوامل مختلفی است. این عوامل شامل قیمت، بسته بندی، طراحی محصول، نشان تجاری، نام کشور سازنده و ... می باشد. از این میان پژوهش پیش رو به بررسی نام کشور سازنده که در ادبیات بازاریابی بین الملل تحت عنوان تصویر کشور مبدأ شناخته می شود، پرداخته است. هم چنین روابط بین مولفه های تشکیل دهنده تصویر کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. محصول مورد مطالعه برای بررسی نگرش، خودرو بوده است و چهار کشور آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین برای بررسی تصویر کشور انتخاب شده اند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد در بازه زمانی تیر و مرداد 1392 از طریق نمونه گیری طبقه ای جمع آوری شده است. 390 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 91/0 محاسبه گردیده است. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چندگانه و با نرم افزار spss.16/0 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ضمن تأیید ساختار سه جزئی تصویر کشور، حاکی از تأثیر تصویر کشور مبدأ بر نگرش به محصول است. هم چنین طبق یافته ها جزء شناختی تصویر کشور مبدأ بیشترین تأثیر را بر باور دارد و جزء عاطفی تصویر کشور بیشترین تأثیر را بر ارزیابی و جزء اقدام به عمل تصویر کشور بیشترین تأثیر را بر نیّت خرید دارد. در ارتباط با ساختار درونی تصویر کشور نتایج حاکی از تأثیر جزء شناختی بر جزء عاطفی بوده است. اما تأثیر جزء عاطفی بر جزء اقدام به عمل و نیز تأثیر جزء شناختی بر جزء اقدام به عمل، بنا به یافته های این پژوهش، مورد تأیید قرار نگرفت.

بررسی تأثیر ارزش و ریسک درک شده سبز بر قصد خرید خودرو به واسطه اعتماد سبز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  مهدیه سالمی   شمس الدین ناظمی

قصد خرید سبز، به نوعی تمایل رفتاری مصرف کننده گفته می شود که اشاره به خرید یک محصول خاص جهت رفع نیازهای زیست محیطی دارد. در واقع بعد از اینکه رفتار مشتریان و مصرف کنندگان تحت تأثیر آگاهی های زیست محیطی قرار می گیرند، گام بعدی قصد خرید سبز مصرف کنندگان خواهد بود. عوامل مختلفی بر روی قصد خرید سبز اثرگذار هستند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ارزش و ریسک درک شده سبز بر قصد خرید خودرو به واسطه اعتماد سبز می باشد. روش تحقیق ماهیتی پیمایشی-تحلیلی دارد. داده های این تحقیق با نظرسنجی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که ارزش درک شده سبز به طور مثبت بر اعتماد و قصد خرید سبز اثرگذار است، در حالی که ریسک درک شده سبز به طور منفی بر هر دو آنها اثر گذار است. علاوه براین، این پژوهش نشان می دهد که رابطه بین قصد خرید سبز و ارزش/ ریسک درک شده سبز با واسطه اعتماد سبز است.

تاثیر ارزش درک شده بر نیات رفتاری بواسطه رضایت شرکت کنندگان در نمایشگاه (مورد مطالعه : نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  هدیه لقمانی   فریبرز رحیم نیا

با توجه به افزایش روز افزون رقابت در صنعت نمایشگاه، جذب و حفظ مشتریان یک موضوع اصلی برای مدیریت نمایشگاه است. شرکت کنندگان نمایشگاهی را که در آن شرکت خواهند کرد انتخاب می کنند. در نتیجه داشتن درکی از آنچه که شرکت کنندگان می خواهند و چگونه یک نمایشگاه را درک می کنند برای مدیران نمایشگاه اساسی است تا بتوانند آنها را جذب و حفظ کنند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ابعاد مختلف ارزش درک شده (کارکردی، اجتماعی و احساسی) بر رضایت و نیات رفتاری (تبلیغات شفاهی، قصد پرداخت و تمایل به بازگشت) شرکت کنندگان در نمایشگاه است. این مطالعه در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد انجام پذیرفت. روش تحقیق، ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای آزمون روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و آلفای کرونباخ بالاتر از 0.70 پایایی سازه های مختلف را مورد تایید قرار داد. به منظور تحقق اهداف تحقیق چهار فرضیه تدوین شد. این فرضیه ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هر چهار فرضیه تحقیق تأیید شد و نتایج نشان داد که ارزش درک شده بر رضایت و نیات رفتاری تاثیر مستقیم و مثبت دارد. به علاوه رضایت نیز بر نیات رفتاری تاثیر مستقیم و مثبت دارد. در نهایت مشخص گردید که رضایت، نقش واسط در در تاثیر ارزش در ک شده بر نیات رفتاری ایفا می نماید.

بررسی نقش عوامل فردی و موقعیتی در بروز تملق و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  حمید رضازاده برفویی   سعید مرتضوی

چکیده پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل فردی (کانون کنترل و ماکیاولی) و موقعیتی (سبک رهبری و ابهام در وظیفه) بر بروز تملق، و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (به جز اعضای هیئت علمی) بود، که 218 نفر به از آنها با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده¬ها از پرسشنامه(با تأیید روایی و پایایی) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه¬ها، از روش معادلات ساختاری و آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای فردی یعنی کانون کنترل و ماکیاولیزم به طور معناداری بر تملق تأثیر داشت، اما از بین دو متغیر موقعیتی شامل سبک رهبری و ابهام نقش، تنها تأثیر متغیر سبک رهبری بر تملق تأیید شد. هم چنین، معناداری رابطه مثبت بین تملق کارکنان و پیشرفت شغلی آنها مورد تأیید قرار گرفت.

تأثیر پیشگیری از تقلب بر وفاداری نگرشی به واسطه ی کیفیت رابطه بانک- مشتری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک اقتصادنوین مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  معصومه نقدعلی   فریبرز رحیم نیا

امروزه هر مشتری ارزش ویژه¬ی خود را دارد از این جهت سازمان¬ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه کنند. در این راستا، کاهش انواع هزینه¬ها و ریسک¬های مشتریان برای دسترسی به محصولات و خدمات شرکت و نیز افزایش هزینه¬ها و ریسک¬های مشتریان در صورت رویگردانی و جابه¬جایی می¬تواند گام مهمی در وفادار کردن مشتریان باشد. به همین دلیل، بانک¬ها نیز تحت فشار خاصی برای کاهش هزینه¬ها و حفظ مزیت رقابتی خود تا حد ممکن هستند. پیشگیری از تقلب اقدام مثبتی است که بانک¬ها می¬توانند به منظور بهبود تصویر خود در نزد مشتری و ارائه خدمات بهتر به آنها بکار ببرند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پیشگیری از تقلب بر وفاداری نگرشی به واسطه کیفیت رابطه پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان شعب بانک اقتصاد نوین مشهد بود، که 384 نفر از آنها با روش نمونه¬گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع¬آوری داده¬ها از ابزار پرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه¬ها، از روش معادلات ساختاری و آزمون بارن و کنی برای بررسی اثر میانجی¬گری متغیرها استفاده شد که فرضیه های تحقیق با نرم افزار «spss» و «amos» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پیشگیری از تقلب بر هر سه بعد کیفیت رابطه (رضایت، اعتماد و تعهد) از تاثیر معناداری برخوردار بوده، همچنین هر سه بعد کیفیت رابطه (رضایت، اعتماد و تعهد) نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری نگرشی داشته و سه بعد کیفیت رابطه نقش میانجی¬گری کامل و معناداری بین پیشگیری از تقلب و وفاداری نگرشی داشته است، همچنین رابطه بین پیشگیری از تقلب بر وفاداری نگرشی نیز مثبت و معنادار بوده است.

طراحی و تبیین مدل مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  محمد مهدی شاه بیکی   فریبرز رحیم نیا

هدف اصلی این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق ایرانبود. براین اساس و دستیابیبهاینمهم در اینمطالعهبه بررسیدیدگاههایمدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای خراسان(به عنوان قلمرو مکانی مورد مطالعه) دربارهفعالیت ها و ابعاد مدیریت راهبردی منابع انسانی با دو رویکرد کیفی و کمی پرداخته شد. نمونه پژوهش مدیران و کارشناسان مطلع از موضوع در شرکت برق منطقه ای خراسان بودند. روش مطالعه با توجه به اهداف آن دو روش کیفی و کمیبودکهابتدا جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و سپس برای تبیین و اعتبار مدل از روش های کمی استفاده گردید. در این بخش ابتدا شاهدهای مختلف بیان شده از سوی مصاحبه شوندگان فهرست و سپس شاهدهایی که بر یک موضوع خاص تاکید داشتند در یک طبقه قرار گرفتندو عنوانی مناسب مبتنی بر مبانی نظری تحقیق برای آن ها انتخاب شد و به این ترتیب شاهد ها تبدیل به 47 اقدام یا به عبارتی بعد شدند. در ادامه جهت تبیین مدل ابتدا مدل اولیه فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی در شرکت مورد مطالعه ارائه و سپس این مدل اعتبار سنجی گردید. به این منظور در مرحله اول و به منظور شناسایی فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی و ابعاد مرتبط با آنها پرسشنامه تهیه شده در بین 168 نفر از مدیران و کارشناسان مطلع شرکت که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اجرا شد و با بهره گیری از داده های 144 پرسشنامه قابل استفاده عودت شده به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی مدل اولیه ارائه گردید. نتایج حاصل از این مرحله مدلی شامل پنج فعالیت استخدام(تامین منابع انسانی)، بهبود و بهسازی منابع انسانی(توانمندسازی کارکنان)، مدیریت عملکرد، حقوق مزایا و جبران خدمات و مدیریت استعداد و جانشین پروری و 30 بعد بود. در مرحله دوم و به منظور اعتبار سنجی مدل پرسشنامه آماده شده در بین 180 نفر اعضای نمونه آماری اجرا گردید. از مجموع 180 پرسشنامه توزیع شده 168 پرسشنامه جمع آوری شد و برای تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این مرحله تحقیق نشان داد که مدل اولیه دارای اعتبار بالایی است و تمامی پنج فعالیت و ابعاد مرتبط با آن ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند.

تبیین مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی»، پیرامون [سرمایه] روانشناختی کارکنان: استراتژی نظریه داده بنیاد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  سیما ساغروانی   محمد لگزیان

در این پژوهش، به واکاوی و کشف کنش های مدیران در جهت رشد سرمایه روانشناختیِ کارکنان، حول مفهومِ «ظرفیت مازاد سازمانی»، پرداخته شد. در این راستا، از روش شناسی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده، استفاد به عمل آمد. جامعه مورد مطالعه را مدیرانِ صنایع بخش خصوصیِ استان خراسان رضوی، تشکیل داد و با اتکا به اصل نمونه گیری نظری در نظریه داده بنیاد، با انجام شانزده مصاحبه، اشباع نظری، حاصل شد. با تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در طی فرآیند کدگذاری و مقایسه مستمر، 713 کد یا داده اولیّه، 34 مفهوم و 7 مقوله نمودار شد. حاصل کدها، مفاهیم و مقوله های به دست آمده، به ظهور مدل نهایی پژوهش، حول مقوله محوری، تحت عنوان «فرا محرّک های سازمانی» در قالب علل، عوامل همبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتایج مربوط به مقوله محوریِ پژوهش و بستر مطالعه، منجر شد. مدل حاصل، نشان داد که «ارائه فرصت های مازاد، جهت رشد سرمایه روانشناختیِ کارکنان»، از انواع فرصـت ها و خدمات مازادی است که به عنوان «فرا محرّک های سازمانی» به آن ها ارائه می شـود و از این طریق، بر «ظرفیت مـازاد سـازمانی» می افزاید. بعلاوه «رشد سرمایه روانشناختی کارکنان» نیز به عنوان پیامدی شناخته شد که در نتیجه «اعطاء فرصت ها و خدمات مـازاد به کارکنان» و یا «فرا محرّک های سازمانی» حاصـل می شود. بنابراین، «مفهوم سرمایه روانشناختی» هم در فرآیند و هم در نتایج، جایگاه قابل توجّهی را به خود اختصاص داد، که منجر به ظهور زوایای نوینی از مفهوم «ظرفیت مازاد سازمانی» شد؛ از این رو می توان از آن به عنوان رویکـردی جدید، نسبت به ایجـاد «ظرفیت مـازاد سـازمانی»، نام برد. این یافته می تواند از نقش جهت دهنده ای برای خط مشی گذاران و محققان حوزه رفتار سازمانی، برخوردار باشد.

بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر عملکرد شغلی به واسطه متغیر کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  سمیرا سیدآبادی   فریبرز رحیم نیا

تقریبا تمامی صاحبنظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی ترین عامل قلمداد کرده اند. تحولات عظیم سازمانی از توانمندی های نامحدود فکری این عامل سرچشمه می گیرد در این راستا مفهوم جدیدی که به تازگی معرفی شده و برگرفته و از رفتار سازمانی مثبت گرا است، سرمایه روان شناختی است. از طرف دیگر یکی از عوامل مهمی که بر عملکرد افراد در سازمان ها موثر بوده است و رابطه آن با عملکرد سازمانی مورد توافق صاحب نظران علوم رفتار سازمانی است، نحوه و شرایط کیفیت زندگی کاری در سازمان ها می باشد. هر سازمانی برای نیل به عملکرد شغلی مطلوب در جستجوی راه هایی است تا محیط را برای کارکنان مساعد سازد تا به درجه ای از توانایی برسند که تاثیرگذاری بیشتری بر روی کارشان داشته باشند. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر گذاری سرمایه روان شناختی بر عملکرد شغلی و همچنین تعیین این تأثیر گذاری از طریق متغیر واسط کیفیت زندگی کاری می باشد. این تحقیق، ماهیتی پیمایشی کاربردی دارد. داده های این تحقیق از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهر مشهد از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0، برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش آماری مدل های معادلات ساختاری انجام شده است. همه فرضیه های تحقیق تأیید و نتایج نشان داد که اولاً بین سرمایه روان شناختی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهر مشهد رابطه معنادار وجو دارد. ثانیاً بین سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنادار وجود دارد. ثالثاً بین سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی کاری و نیز کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی رابطه معنادار وجود دارد. و در نهایت مشخص گردید که کیفیت زندگی کاری، نقش واسط در تاثیر تفکر سرمایه روان شناختی بر عملکرد شغلی ایفا می کند.

مکان یابی شعب فروش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مورد مطالعه شرکت گندم دشت مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  حنظله زینوند لرستانی   فریبرز رحیم نیا

استراتژی توزیع به عنوان یکی از ارکان آمیخته بازاریابی، سهم بسزایی در قیمت محصولات و خدمات داشته، به گونه ای که کارآ بودن آن منجر می شود تا محصولات با نرخی معقول و واقعی در اختیار مشتریان قرار گیرد. در این راستا، شرکت های خرده فروش به عنوان یکی از اعضای شبکه توزیع، در صورت مکان یابی مناسب می توانند افزون بر موفقیت شبکه توزیع، موجبات مزیت رقابتی را برای شرکت فراهم می آورد. از این رو، مکان یابی نقش مهمی در انتخاب مکان خرده فروشی ها در سرمایه گذاری های سنگین و بلندمدت دارد و اگر این مراکز در همان ابتدا در جای نامناسبی تأسیس شوند، بیشترین خسارت ها را به شرکت وارد می کنند و برعکس، اگر مکان مناسبی برای آن ها پیدا شود مزایای زیادی را نصیب صاحبان سرمایه می کنند و نقشی اساسی در موفقیت کسب وکار مربوطه دارند؛ زیرا مکان مناسب، مشتریان زیادی را جذب می کند. لذا در این پژوهش تلاش گردید تا از طریق مصاحبه با مدیر و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت گندم دشت مشهد، ضمن شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد شعب شرکت و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، از طریق به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی به شناسایی نقاط بالقوه بازار برای احداث شعب جدید اقدام نمود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نزدیکی شعب فروش به مراکز تجاری، مراکز فرهنگی، مراکز ورزشی، پایانه های مسافربری و دوری از نانوایی ها بر عملکرد شعب شرکت تأثیرگذار می باشد. در نهایت، پیشنهاداتی کاربردی نیز برای قلمرو تحقیق ارائه گردید که می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی swot، تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  سمیرا ابراهیمی فر   زهرا ناجی عظیمی

همه سازمان ها در زمان های مختلف تحت تاثیر انواع بحران ها قرار می گیرند. بنابراین مدیران سازمان ها باید پیوسته آماده رویارویی با بحرانها باشند. بحران ها خود تعیین کننده میزان خسارت نیستند بلکه پاسخ مسئولان به بحران است که میزان خسارتهای وارده را تعیین می کند. عدم برنامه ریزی و یا مدیریت ناصحیح بحران، میزان خسارت را افزایش می دهد. موضوع مدیریت بحران درحوزه های مختلف مطرح می باشد و دانشگاه ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند. در این میان مدیریت بحران یکی از مسائل مهم دانشگاه فردوسی به عنوان مهم ترین دانشگاه شرق کشور به شمار می آید. مسلما کم توجهی و بی توجهی به آن می تواند ضمن ایجاد خسارت جانی و مالی فراوان در هنگام وقوع بحران از اعتبار و ارزش این دانشگاه در بین عموم مردم بکاهد. هدف این پایان نامه شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد در بعد بحران های طبیعی و فنی است که ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیداتی که پیش روی مدیریت بحران در دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد شناسایی شده است. سپس با استفاده از مدل ترکیبی swot، تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو این عوامل وزن دهی شده و موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد از میان موقعیت های چهارگانه مشخص شده است. در انتها راهبردهایی در سطح وظیفه ای تدوین گردیده است. آنچه در نتایج مشاهده شد وجود 12 عامل داخلی در برابر 7 عامل خارجی است. با بررسی عوامل داخلی و خارجی، رعایت استانداردهای فنی و ایمنی مورد نیاز در ساخت و ساز های جدید پردیس دانشگاه مهم ترین نقطه قوت است و همجواری ایستگاه آتش نشانی با پردیس دانشگاه مهم ترین فرصت به شمار می آید. همچنین عدم وجود برنامه ی مشخص برای رویارویی با بحران به ازای انواع بحران ها در ساختمان های مختلف مهم ترین نقطه ضعف است و از طرفی قاطعیت نداشتن سازمان های ناظر بر مقاوم سازی ساختمان ها مهمترین تهدید به شمار می آید. با توجه به نتایج بدست آمده مدیریت بحران دانشگاه فردوسی 4/45 درصد در موقعیت تهاجمی، 5/31 درصد در موقعیت انطباقی، 8/15 درصد در موقعیت اقتضایی و 3/7 درصد در موقعیت تدافعی قرار می گیرد. برای هر کدام از موقعیت های چهارگانه استراتژی هایی در سطح وظیفه ای تدوین شده است که شامل ایجاد زیرساخت های کنترل بحران در دانشگاه، استراتژی تعامل سازنده مرتبط با زیرساخت ها، ارتقا دانش و آگاهی کارکنان و دانشجویان در ارتباط با واکنش در مقابل بحران و ارزیابی خطرات بالقوه و بررسی راه های پیشگیری و کاهش خطرات، حوادث و بلایا در دانشگاه می باشد.

ارایه مدلی جهت اولویت بندی استراتژی های رقابتی شرکت با استفاده از ahp و topsis در محیط فازی (مورد مطالعه: شرکت صنعتی کویر تایر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  الهام دادرس مقدم   علیرضا پویا

بی شک کسب بازارهای جهانی هدف سازمان ها و شرکت هایی است که دنباله روی را محکوم به فنا دانسته، پیروی و تبعیت را نمی پسندند، بلکه خواهان آنند تا مطرح، تاثیر گذار و دریک کلام پیشرو باشند. هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. ممکن است که این استراتژی به طور آشکارا از طریق فرایند برنامه ریزی شکل بگیرد و یا در طی فعالیت های بخش های متعدد اجرایی یک شرکت به طور تدریجی و ضمنی ایجاد شود با این حال بندرت اتفاق می افتد که حاصل روش های همه بخش ها بهترین استراتژی باشد. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی استراتژی های رقابتی شرکت کویر تایر می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل دو تیم تصمیم ( مدیران شرکت کویر تایر و خبرگان) می باشد که با استفاده از معیارهای نیروی انسانی، توانایی مدیریتی، ارتباط با مشتری، قیمت، نوآوری و کیفیت استراتژی¬های تمرکز ، تمایز و رهبری هزینه با کمک دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک تاپسیس فازی اولویت بندی شد. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که از میان سه استراتژی به کار رفته بهترین استراتژی، استراتژی تمایز می باشد. بعد از آن استراتژی¬های تمرکز و رهبری در هزینه در مکان¬های دوم و سوم قرار گرفتند.

بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری به برند به واسطه تصویر برند و کیفیت درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان کاشمر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  عاطفه زیبایی   فریبرز رحیم نیا

امروزه سازمان ها به واسطه گسترش رقابت و پویایی اقتصاد، به جای جذب مشتریان جدید، بر حفظ و بهبود روابط با مشتریان تمرکز می کنند. در بخش بانکداری نیز با توجه به فعال شدن بانک های خصوصی و گسترش رقابت، جذب و حفظ مشتریان به مراتب مشکل تر از گذشته شده است، لذا بانک ها به شدت نیازمند شناخت عواملی هستند که می تواند در وفادار ساختن مشتریان نسبت به برند بانک تاثیر گذار باشد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری به برند به واسطه تصویر برند و کیفیت درک شده برند پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان کاشمر بوده، که 384 نفر از آنها با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری و از آزمون بارن وکنی برای بررسی اثر میانجی گری متغیرها استفاده شد که فرضیه های تحقیق با نرم افزار spss و amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تبلیغات بر تصویر برند، کیفیت درک شده برند و همچنین وفاداری به برند از تاثیر مثبت ومعناداری برخوردار بوده، همچنین تصویر برند و کیفیت درک شده برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند داشته و تصویر برند و کیفیت درک شده برند نیز نقش میانجی گری جزئی و معناداری را در رابطه بین تبلیغات و وفاداری به برند داشته است.

بررسی تأثیر ارزش دریافتی مشتری و شهرت اخلاقی سازمان بر وفاداری مشتری به واسطه رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بانک سینا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  زهرا خادم   شمس الدین ناظمی

امروزه مهم¬ترین دغدغه ذهنی بانک¬ها یافتن مشتری و در نهایت حفظ و ایجاد وفاداری در مشتریان است. در دنیای امروز توجه به ارزش¬های انسانی و تکیه بر مدیریت اخلاق، یک نوع برتری رقابتی محسوب می¬شود. شرکت¬هایی موفق هستند که بتوانند ارزش¬های بیشتری برای مشتریان خود به وجود آورند و به بهترین نحو در پی رعایت موازین اخلاقی باشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ارزش دریافتی مشتری و شهرت اخلاقی سازمان بر رضایت و وفاداری مشتری و همچنین بررسی نقش واسط رضایت مشتری در تأثیر شهرت اخلاقی و ارزش دریافتی مشتری بر وفاداری مشتری می¬باشد. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده¬ها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی می¬باشد. نمونه آماری 196 نفر از مشتریان شعب بانک سینا در شهر مشهد می¬باشد. داده¬های مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته شده، از نمونه آماری جمع¬آوری شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها، از نرم¬افزار اس پی اس اس و آموس استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که ارزش دریافتی مشتری و شهرت اخلاقی بانک بر رضایت و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد و رضایت مشتری به عنوان میانجی¬گر در رابطه شهرت اخلاقی و ارزش دریافتی با وفاداری مشتری عمل می¬کند.

تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر تاب آوری آنان بواسطه تصمیمات جامع استراتژیک تیم مدیریت ارشد(مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  یاشار مرادیان   فریبرز رحیم نیا

امروزه همزمان با تغییرات تکنولوژیک، و به تبع آن نیازهای متعدد مشتریان، لازم است سازمان ها از روندی پیروی نمایند تا بتوانند بیش از پیش خود را با اینگونه تغییرات غیر قابل پیش بینی تطبیق و در نتیجه عملکرد مثبت مستمرشان را تضمین کنند. در این راستا محققین معیارهای متعددی را بمنظور ارزیابی قابلیت سازگاری تیم مدیریت ارشد با تغییرات متعدد محیطی مورد بررسی قرار داده اند. اما در این مطالعه سعی شده است تا از منظر قابلیت های تیمی مدیران در سازمان ها، در زمان اخذ تصمیمات استراتژیک و همچنین هنگامی که با چالشی مرتبط با تصمیمات اتخاذ شده مواجه می شوند، به این مقوله نگریسته شود. از شاخص ترین این خصوصیات تیمی که هدف اصلی این مطالعه نیز بوده اند، می توان به تعامل تیم مدیریت ارشد، فرآیند اخذ تصمیمات جامع استراتژیک و به تبع آن تاب آوری اشاره نمود. بطوریکه مطابق با مبانی نظری و مطالعات پیشین، ایجاد تعامل مثبت در تیم مدیریت ارشد منجر به جامعیت تصمیمات استراتژیک در سازمان، و در نتیجه بهبود قابلیت تاب آوری تیم مدیریت ارشد در برابر مسائل و تهدید های محیطی می گردد. لذا در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مفهومی این سه خصوصیت در بین مدیران کشور، مطالعه ای کاربردی – توصیفی، در مجموعه ای از 500 واحد فعال مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد، به عنوان جامعه آماری، مورد بررسی قرار گرفت، که پس از تحلیل 185 پرسشنامه جمع آوری شده از آزمودنی ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای spss.v22 و amos.v22؛ یافته های حاصله نشان دهنده این واقعیت بود، که اگرچه مطابق با مطالعات گذشته، تاثیر گذاری تعامل تیم مدیریت ارشد بر جامعیت تصمیمات استراتژیک و ابعاد تاب آوری مورد تایید قرار می گیرند، اما تاثیر ارتباطی جامعیت تصمیمات استراتژیک بر ابعاد تاب آوری و همچنین تاثیر غیر مستقیم تعامل تیم مدیریت ارشد بر این ابعاد معنادار نمی گردد. در نتیجه می بایست مدیران این شرکت ها توجه بیشتری نسبت به شکل گیری زمینه های تعاملی مثبت و مبتنی بر اعتماد در تیم مدیریت ارشد از خود نشان دهند، که همین می تواند زمینه ساز پیاده سازی هوش رقابتی در سازمان در طولانی مدت گردد.

تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  سولماز الهامی   فریبرز رحیم نیا

امروزه آنچه برای سازمان ها نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است توانایی سازگاری با تغییرات مداوم محیطی است. رهبران سازمان با تشویق طرحها و ابتکارات فردیفضایی را ایجاد می کند که سازمان را به کمک آن به راحتی به سمت و سوی تغییر و انطباق برای تامین اهداف سازمان هدایت می کنند. علاوه بر این، به اشتراک گذاشتن دانش در میان مدیران، سازمان را در هماهنگی میان استراتژی های سطوح مختلف و قدرت تغییر و تطابق یاری می رساند. هدف این تحقیق آن است که تأثیر سبک رهبری نوآورانه و اشتراک دانش را بر روی انطباق و سازگاری استراتژی های کلی سازمان با محیط بررسی کند. جامعه آماری این تحقیق مدیران عامل شرکت های تابعه و زیرمجموعه توانیر بوده که بر اساس اطلاع رسانی شرکت توانیر دربازه زمانی انجام تحقیق جمعاً 86 شرکت شامل شرکت های برق منطقه ای استان ها، شرکت های توزیع نیروی برق استان ها و شهرستان ها و شرکت های مدیریت تولید برق می باشند. به کمک فرمول کوکران حداقل و حداکثر نمونه لازم برای این تحقیق بین 58 تا 70 عدد بدست آمد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سوال بوده که پس از ارسال تمام پرسشنامه ها، 68 پرسشنامه تکمیل و به محقق بازگردانده شدند. آمار توصیفی به کمک نرم افزار spssو تجزیه و تحلیل آنها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls می باشد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، از میان هفت فرضیه بدست آمده از مدل مفهومی تحقیق، 4 فرضیه تأیید شدند که نشان می دهد که همسو با مطالعات نظری و تحقیقات پیشین می باشد. نتایح نشان داد که در شرایط پرتلاطم محیطی شرکت های جامعه آماری در سال های اخیر، اشتراک دانش و رهبری نوآورانه بر روی عملکرد تأثیر مستقیم و مثبت دارند. ضمناً هر دو می توانند تطابق و سازگاری سازمان با محیط بیرونی اش را افزایش داده و منجر به هماهنگی استراتژیک سازمان و محیط گردند ولی هماهنگی استراتژیک در این جامعه آماری بر عملکرد تاثیری ندارد که می تواند به دلیل عدم بازنگری و کارایی برنامه های استراتژیک این شرکت ها پس از تطابق با محیط باشد.

بررسی اثر ابعاد کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به واسطه نقش رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  سلیم سپهری   شمس الدین ناظمی

با توجه به شرایط بسیار رقابتی حاکم بر سازمان های ارائه دهنده خدمات آنلاین، به ویژه بانک ها، و لزوم جلب مشتری برای آنها، نیاز به مشتریان وفادار بیش از پیش آشکار شده است. در این راستا تحقیق حاضر اثر ابعاد کیفیت خدمات آنلاین ادراک شده (کارایی ، کیفیت اطلاعات، پاسخگویی ، طراحی وب سایت ) ، بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به واسطه رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان آنلاین بانک ملت در شهر مشهد می باشد، و تعداد360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه ، ابزار پرسشنامه بکار گرفته شده است و در تایید روایی پرسشنامه علاوه بر استفاده از نتایج تحقیقات گذشته، از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از خبرگان رشته مدیریت به منظور روایی محتوایی و از تحلیل عاملی تأییدی به منظور روایی سازه استفاده و برای سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری، و نرم افزار آموس گرافیک، استفاده شد. نتایج نشان داد که سه بعد کارایی، پاسخگویی و طراحی وب سایت، بر رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی اثر مثبت و معنی داری دارند؛ اما اثر کیفیت اطلاعات منفی و معنی دار است. و مشخص شد که متغیر های رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی نیز بر وفاداری الکترونیکی اثر مثبت و معنی دار دارند. همچنین مشخص گردید که رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی در رابطه بین پاسخگویی و وفاداری و همچنین رابطه بین طراحی وب سایت و وفاداری نقش واسط را ایفا می کنند.

بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار مشتری به واسطه شفافیت در هزینه های خدمات ارائه شده (مورد مطالعه: مشترکین شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  خیرالنساء قهرمانی محمودی   آذر کفاش پور

در دنیای رقابتی مشتریان هر سازمان بنیان و اساس فعالیت آن سازمان هستند اگر سازمان بتواند با جلب رضایت مشتریان موفق به ایجاد نیات رفتاری مطلوب در آنها شود و در واقع با ایجاد قصد خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان، می تواند زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا کند. لذا توجه به عواملی که باعث ایجاد این امر می گردد ضروری است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار مشتری به واسطه شفافیت در هزینه های خدمات ارائه شده می باشد. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش مشترکین شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در شهر مشهد است که تعداد 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری گشت، که روایی آن برحسب روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیرآن برای تمامی متغیرها بالاتر از 70 درصد و مورد تایید می باشد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و انجام مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار مشتری با شفافیت هزینه خدمات رابطه معناداری وجود دارد که شفافیت هزینه خدمات نقش متغیر واسط در رابطه ابعاد رفتار مشتری(قصد خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان) دارد.

تاثیر جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  عاطفه سجاد   فریبرز رحیم نیا

با توجه به جایگاه و نقش شرکت¬های کوچک و متوسط در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین از طرفی مطرح شدن اقتصاد دانش¬بنیان، لزوم توجه به عملکرد شرکت¬¬های کوچک و متوسط دانش¬بنیان بیش از پیش احساس می¬شود. این نوع شرکت¬ها برای بقای بیشتر از چند سال خود در بازار در مقابل رقبای بزرگتر تنها می¬توانند از طریق نوآوری بر اندازه غیر اقتصادی¬شان غلبه کنند و به عبارتی نوآوری جریان اصلی حیات آن¬ها است. این چنین سازمان¬ها برای پیشبرد نوآوری باید گرایش به کارآفرینی داشته باشند و همواره توجه ویژه¬ای به متغیرهای بازاریابی و گرایش به بازار مثل تامین رضایت مشتری، جستجوی فرصت¬های بازار و رقبای خود داشته باشند؛ از طرفی با تکیه بر یادگیری از تجارب خود و دیگران و تحقیقات بازار به شناخت مناسبی از محیط کسب و کار می-یابند. در این تحقیق تاثیر سه مولفه بازار گرایی، گرایش به کارآفرینی و گرایش به یادگیری از طریق نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت¬های مستقر در پارک علم وفناوری خراسان بررسی شد. که از 143 شرکت مستقر 90 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از اساتید مدیریت و ضریب آلفای کرونباخ (بالای 7/0 برای متغیرها) مورد تایید قرار گرفت. حاصل تجزیه و تحلیل¬ها که با استفاده از نرم¬افزار spss و smartpls انجام شد بدین صورت بود که گرایش به کارآفرینی بر نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی تاثیر دارد و نقش میانجی¬گری کامل نوآوری سازمانی هم تایید شد؛ از طرفی مشخص شد بازارگرایی مستقیم بر عملکرد تاثیر ندارد بلکه از طریق نقش واسطه نوآوری سازمانی این رابطه تایید می¬شود، یعنی نوآوری سازمان نقش میانجی¬گری جزئی در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد دارد؛ در مورد تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد نتایج حاکی از تایید این رابطه است، اما مشخص شد در این شرکت¬ها گرایش به یادگیری بر نوآوری تاثیر نمی¬گذارد به این ترتیب در این رابطه نیز نوآوری نقش میانجی¬گری جزئی دارد

تاثیر هویت یابی سازمانی و هویت یابی کارمند از مشتری بر دلبستگی شغلی به واسطه مشتری مداری (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین منطقه شمال شرق کشور)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  عفت معینی اصل   فریبرز رحیم نیا

در دنیای رقابتی سازمان¬ها خصوصاٌ سازمان¬های خدماتی که نیروی انسانی عامل اصلی رشد و ماندگاری آنها به شمار می¬رود، برای اینکه نیروی انسانی سازمان تبدیل به سرمایه¬ای ماندگار و ارزش آفرین سازمانی گردد، لازم است شرایطی برای آنها فراهم نمود تا بتوانند با امنیت، آرامش و بدون دغدغه به ایفای نقش خود در سازمان پرداخته و در راستای اهداف سازمان حداکثر تلاش و توانایی خود را به کار گیرند و در واقع دلبستگی شغلی داشته باشند. از این رو توجه به عواملی که باعث ایجاد این امر می¬گردد ضروری است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر هویت¬یابی سازمانی و هویت-یابی کارمند از مشتری بر دلبستگی شغلی به واسطه مشتری مداری در بانک اقتصاد نوین منطقه شمال شرق کشور می¬باشد. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده¬ها توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی است. داده¬های موردنظر با استفاده از پرسشنامه¬ای جمع آوری گردیده است که روایی آن توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و چند تن از اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای کرونباخ آزمون شد و آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها بالاتر از 70 درصد و مورد تاییدمی¬باشد. نمونه آماری این پژوهش کارمندان بانک اقتصاد نوین منطقه شمال شرق کشور است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و انجام مدل¬یابی معادلات ساختاری از نرم افزار آموس استفاده شد.

بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های 5 ستاره شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  لیلا بصیر   فریبرز رحیم نیا

امروزه، سازمان¬های خدماتی می¬بایست برای کسب مزیت رقابتی، همواره در ارائه خدمات خود نوآور باشند، از این رو بستر جدید بازاریابی حسی این فرصت را برای این¬گونه سازمان-ها فراهم می¬کند تا با ارائه خدماتی متمایز به مشتریان جدید، برای آنها تجربه¬ای خوشایند خلق نموده و آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنند. مشتریانی که به سبب شکل¬گیری تجربه شخصی مثبت، نه تنها مجددا به سازمان مراجعه خواهند کرد، بلکه آن را به اطرافیان خود نیز توصیه می¬کنند. بدین منظور، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی می¬باشد. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی – تحلیلی و جامعه آماری آن، مهمانان هتل¬های 5 ستاره شهر مشهد بوده است، که 276 نفر از آنها با روش نمونه¬گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. داده¬ها¬ی این پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع¬آوری گردیده است. پرسشنامه این تحقیق، از مطالعه چینگ شو سو (2011) اقتباس شده و جهت آزمون فرضیات نیز از تکنیک مدل¬یابی معادلات ساختاری با نرم¬افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که نوآوری در خدمات تاثیر معناداری بر بازاریابی حسی و نیات رفتاری مشتریان دارد، همچنین بازاریابی حسی دارای تاثیر معناداری بر نیات رفتاری مشتریان می¬باشد. از طرفی، بازاریابی حسی نقش واسط معناداری بین نوآوری در خدمات و نیات رفتاری مشتریان داشته است. از این رو، مدیران هتل¬ها می¬بایست به نوآوری در خدمات و بازاریابی حسی توجه ویژه¬ای نمایند، چرا که نقش بسیار مهم و کلیدی در شکل¬گیری نیات رفتاری مهمانان هتل دارد.

بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر سرمایه های اجتماعی ( مطالعه موردی : شرکت مهندسی مشاور طوس آب)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393
  سودابه قلی زاده   علیرضا خوارکیان

امروزه، قابلیت و توانایی برای نوآوری مستمر محصولات، خدمات و فرآیندهای کاری برای سازمانها حیاتی است. در کسب و کار امروزه شرکتها باید پیوسته نوآور باشند تا بتوانند رقابت پذیر مانده و در طولانی مدت بقاء داشته باشند. برای بقاء در محیط شدیداً رقابتی تأکید بر نوآوریهای مشتق شده از دانش ضروری می باشد. از طرفی در نظر گرفتن سرمایه های اجتماعی در بافت سازمان ها با توجه به نقش آن در نوآوری و همچنین اشتراک دانش مهم می باشد. لذا هدف این تحقیق بررسی اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر سرمایه های اجتماعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد می باشد. ماهیت تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی- توصیفی بوده و داده های تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد بین کارمندان شرکت مهندسی مشاور طوس آب جمع آوری گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و نظرات خبرگان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که ضریب آلفای کرانباخ بزرگتر از 0/7 موید پایایی متغیرها بوده است. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده نشان داد که رابطه ی بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان معنادار بوده و همچنین اثر تعدیل گر سرمایه اجتماعی ساختاری بر رابطه بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان مورد تأیید قرار گرفت در حالیکه اثر تعدیلگر سرمایه اجتماعی رابطه ای در رابطه ی بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان به اثبات نرسید. در پایان نیز، نتیجه گیری و پیشنهادات برای پژوهش های آینده ارائه گردیده است.

سنجش هماهنگی راهبرد های مدیریت دانش و زیرنظام های آن در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی با راهبردهای دانشگاه ها و نقش آن در پیاده سازی مدیریت دانش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  مجتبی کفاشان کاخکی   مهری پریرخ

هدف: محیط پویا و رقابتی سازمان های کنونی باعث شده است تا دانش و مدیریت دانش به یکی از مباحث اصلی مورد توجه سازمان ها تبدیل شود. در مدیریت دانش سازمانی، رویکردهای متفاوتی وجود دارد که به منزله راهبردهایی برای جهت گیری مدیریت دانش مورد استفاده قرار می گیرد. موفقیت هر سازمانی ارتباط تنگاتنگی با انتخاب راهبرد های مناسب آن دارد. راهبرد های سازمان را می توان در سه سطح راهبرد اصلی سازمان، راهبرد های وظیفه ای و راهبرد های عملیاتی طبقه بندی کرد. هماهنگی باید بتواند در سطوح مختلف راهبرد های سازمان به طور موفقیت آمیزی برقرار شود تا یک سازمان بتواند به هدف های خود دست یابد. هماهنگی راهبردهای وظیفه ای مانند راهبرد فرهنگ سازمانی، راهبرد های مدیریت دانش و زیر نظام های عملیاتی آن با راهبرد اصلی سازمان می تواند به اجرای موفق مدیریت دانش کمک کند. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی میزان هماهنگی راهبردهای سازمانی مورد توجه و بررسی نقش این هماهنگی ها بر میزان اجرای فعالیت های مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی می باشد. روش: این پژوهش از نظر نتیجه، کاربردی است و به روش تبیینی - توصیفی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش های گردآوری داده های کمی و کیفی بدست آمد. نمونه آماری این پژوهش را پنج دانشگاه جامع کشور (شامل دانشگاه های تهران، سیستان و بلوچستان، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد) تشکیل داد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و 3 پرسشنامه و یک سیاهه وارسی استفاده شد. زیر ساخت نظری مصاحبه که برای شناسایی راهبرد اصلی دانشگاه ها در نظر گرفته شد، نظریه دیوید، پرسشنامه شناسایی راهبرد فرهنگ سازمانی، نظریه دنیسون و میشرا، پرسشنامه شناسایی راهبردهای مدیریت دانش نظریه بیرلی و دالی، پرسشنامه شناسایی راهبرد های زیر نظام های مدیریت دانش بر پایه برخی از متون، نظریه نوناکا و تاکوچی و نظریه چوی و لی شکل گرفت. محتوای سیاهه وارسی را مصداق های پیاده سازی مدیریت دانش تشکیل داد. یافته ها: نتایج بدست آمده، نشان دهنده عدم هماهنگی بیرونی کل در 3 دانشگاه و هماهنگی بیرونی کل متوسط در 2 دانشگاه مورد مطالعه بود. از بعد هماهنگی درونی کل، در 3 دانشگاه عدم هماهنگی، 1 دانشگاه هماهنگی متوسط و 1 دانشگاه هماهنگی قوی مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون فرضیه ها، نشانگر وجود رابطه مستقیم به نسبت قوی بین هماهنگی بیرونی کل راهبردها (هماهنگی بیرونی عمودی و افقی) و میزان پیاده سازی مدیریت دانش و رابطه مستقیم و قوی بین هماهنگی درونی کل راهبردها (هماهنگی درونی عمودی و افقی) و میزان اجرای مدیریت دانش بود. کاربرد های احتمالی: الگوی طراحی شده در این پژوهش می تواند توسط مدیران سازمان ها بویژه دانشگاه ها و کتابخانه ها به عنوان ابزاری برای انتخاب و هماهنگ سازی راهبرد های نظام مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با راهبرد اصلی سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این الگو می تواند به عنوان ابزاری برای بررسی وضعیت فعلی انواع هماهنگی های راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش برای سایر دانشگاه ها و سازمان ها بکار گرفته شود. ارزش و اصالت: از آنجائیکه مدیریت دانش بعنوان رویکردی برای توسعه سازمان ها و نیز دستیابی به رسالت و هدف های آنها بشمار می آید، توجه به راهبردهای آن در راستای راهبردهای سازمان می تواند نقش این مطالعه را در ارزش آفرینی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی در مدیریت سازمان ها مشخص کند. الگوی مفهومی پژوهش نیز می تواند مبنای بسیاری از پژوهش ها و توسعه تفکر راهبردی در سازمان ها باشد.

بررسی تاثیر مدل پذیرش تکنولوژی بر تجربه برند آنلاین و روابط برند آنلاین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  زهرا سعادتمند   محمد لگزیان

گسترش روزافزون تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و افزایش روزافزون کسب و کارهای الکترونیکی در دو دهه گذشته، موجب ظهور پدیده ی جدیدی چون مدل پذیرش تکنولوژی وتجربه برند آنلاین شده اند. تلفیق مدل پذیرش تکنولوژی به عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارب برند آنلاین و همچنین روابط برند آنلاین به عنوان یکی از عوامل متاثر از تجربه برند آنلاین می تواند، موجبات شناخت هرچه بیشتر نقش تجربه برند آنلاین در محیط تجارت الکترونیک را فراهم آورد. بر این اساس مطالعه حاضر در تلاش است به بررسی تاثیر مدل پذیرش تکنولوژی بر تجربه برند آنلاین پرداخته و همچنین تاثیر تجربه برند آنلاین را بر روابط برند آنلاین از طریق دو متغیر نیات رفتاری و رضایتمندی مورد پژوهش قرار دهد. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی است. کاربران بانکداری الکترونیک در شهر مشهد که حداقل یکبار از درگاه های بانکی به تراکنش اینترنتی پرداخته و با برندهای موجود در این عرصه آشنایی دارند،به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر درنظر گرفته شده اند. حجم نمونه آماری با استفاده از حجم نمونه جامعه نامحدود، از طریق فرمول کوکران تعداد 103 عدد برآورد گردید. داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری گردید، که روایی آن برحسب روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیرآن برای تمامی متغیرها مورد تایید قرار گرفت. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و انجام مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که مدل پذیرش تکنولوژی بر تجربه برند آنلاین تاثیر مثبت داشته و همچنین تجربه برند آنلاین بر نیات رفتاری و رضایتمندی مشتریان و متعاقبا بر روابط برند آنلاین موثر است.

تأثیر هویت ملی بر ارزش درک شده ی محصول به واسطه ی ارزیابی محصول درک شده و تعصب مشتری (مورد مطالعه: مشتریان موبایل در شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1394
  آرزو عونی اسبفروشانی   علیرضا حدادیان

از مهم ترین عوامل تشکیل دهنده هویت هر فرد ملیت وی می باشد. مصرف کنندگان ملی گرا دارای کلیشه های مثبت هستند. این کلیشه ها در نتیجه تأثیر عوامل عاطفی یا اخلاقی بر عوامل شناختی شکل گرفته اند ممکن است به ارزیابی بهتر محصولات داخلی منجر بشود. ارزیابی محصول درک شده باید بر درک ارزشی که مشتری فکر می کند از طریق استفاده از محصول به دست می آورد مقدم باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هویت ملی بر ارزش درک شده گوشی تلفن همراه داخلی به واسطه تعصب مشتری و ارزیابی محصول درک شده می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه¬ی توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه¬ی آماری شامل مشتریان گوشی تلفن همراه در شهر مشهد می¬باشد، تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 درنظر گرفته شد. برای جمع آوری داده¬ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد که روایی محتوایی و روایی سازه آن مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. توزیع پرسش نامه ها در فروشگاه های تلفن همراه در مناطق مختلف شهر مشهد صورت گرفت. داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری تحلیل شدند. از نرم افزار amoss و spss استفاده شد. یافته¬ها نشان داد هویت ملی تأثیر معنادار و مثبتی بر روی ارزیابی محصول درک شده، تعصب مشتری و ارزش درک شده محصول دارد. هویت ملی از طریق ارزیابی محصول درک شده و تعصب مشتری بر ارزش درک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نتیجه شرکت های داخلی برای افزایش فروش خود و تشویق مصرف کنندگان به خرید محصولات ساخت داخل باید بر هویت ملی مشتریان داخلی توجه و تأکید داشته باشند. این امر باعث می شود مشتریان محصولات ساخت داخل را از لحاظ قیمت و کیفیت بهتر ارزیابی کرده و گرایش منفی نسبت به محصولات خارجی پیدا کنند و در هنگام استفاده از محصول داخلی ارزش های احساسی و اجتماعی آن ها نیز حفظ شود. تولیدکنندگان داخلی باید به کیفیت گوشی های ساخت داخل توجه زیادی داشته باشند و از فعالیت های بازاریابی برای افزایش فروش خود نیز غافل نشوند.

بررسی نقش تعدیل گری قابلیتهای بازاریابی بر رابطه بازارگرایی و عملکرد شعب بانک اقتصاد نوین استانهای سه گانه خراسان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  افسانه شفیعی   آذر کفاش پور

قابلیتهای بازاریابی فرایندهای منسجم طراحی شده جهت بکارگیری دانش جمعی مهارتها و منابع سازمان برای تولید و عرضه محصولات و خدمات سازگار باالزامات بازارو نیازهای رقابتی می باشد. براساس تحقیقات انجام شده قابلیتهای بازاریابی تاثیر بسزایی برمزیت رقابتی شرکتها دارد. مطالعه حاضر به بررسی نقش تعدیلگری قابلیتهای بازاریابی بررابطه بازارگرایی و عملکرد شعب استانهای سه گانه خراسان میپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی وپیمایشی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران شعب بانک اقتصاد نوین سه استان خراسان (شمالی، رضوی و جنوبی) است که از طریق نمونه گیری جامعه محدود 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. جهت بررسی روایی سازه از روایی صوری اعتبار همگرا و تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و جهت بررسی پایایی پرسشنامه نیزازروش آلفای کرونباخ استفاده شد.از آزمون تحلیل مسیر جهت سنجش میزان تأثیر مولفه¬ها بر یکدیگر استفاده گردید. از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس جهت تجزیه و تحلیل بهره گرفته شد.نتایج بررسی و آزمون فرضیه¬های تحقیق نشان داد که خدمت به مشتری، محصول متمایز، تحقیقات بازاریابی و اثربخشی فعالیت¬های پیشبرد فروش بر رابطه بازارگرایی و عملکرد شعب بانک نقش تعدیل گری دارد، اما ارتباط مشتری و شبکه توزیع نقش تعدیل¬گری نداشتند. همچنین نتایج شاخص¬ نیکویی برازش حاکی از مناسب بودن مدل بود.

بررسی تاثیر اعتماد و کیفیت خدمات درک شده بر حفظ مشتری به واسطه هزینه جابجایی (مورد مطالعه: کاربران خدمات تلفن همراه شرکت ایرانسل در شهر مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1394
  آذین سیدی   شمس الدین ناظمی

مشتریان به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها محسوب می شوند، پس حفظ مشتری از عواملی است که باعث می شود سازمان ها در مسیر رشد و توسعه قدم بردارند. مشتریان وفادار با وجود تمام تبلیغات رقبا، به خرید مجدد اقدام می کنند و سودآوری شرکت را تضمین می نمایند.هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر اعتماد و کیفیت خدمات درک شده بر حفظ مشتری به واسطه هزینه جابجایی و همچنین نقش تعدیل گر ریسک درک شده در رابطه بین هزینه جابجایی و حفظ مشتری می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن بود که ریسک درک شده رابطه بین هزینه جابجایی و حفظ مشتری را در جهت عکس تعدیل می کند پس شرکتها هر چقدر بتوانند ریسک های مختلف را برای مشتریان کاهش دهند در واقع به حفظ و بقای مشتریان برای خود و در نتیجه حفظ و بقای خود در بازار رقابتی کمک کرده اند.

نقش واسط شیفتگی به برند در تاثیر اعتماد و هویت مبتنی بر برند بر تبلیغات شفاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  منصوره دهقان بنادکی   فریبرز رحیم نیا

امروزه با توجه به فضای رقابتی بازار، مدیران بازاریابی با هدف افزایش سهم بازار به دنبال ایجاد رابطه ی عاطفی برند و مصرف کننده می باشند. شیفتگی به برند منجر به رابطه بلند مدت مشتری با برند می شود، از آن رو که مشتری شیفته همواره تمایل دارد از احساسات خود با دیگران سخن بگوید در نتیجه منجر به تبلیغات شفاهی برای آن برند خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی نقش واسط شیفتگی به برند در تاثیر اعتماد به برند و هویت مبتنی بر برند بر تبلیغات شفاهی می باشد. واژه های کلیدی: اعتماد به برند، رابطه مصرف کننده-برند، تبلیغات شفاهی، شیفتگی به برند، هویت مبتنی بر برند

بررسی نقش واسط رفتارهای تسهیم دانش کارکنان در ارتباط بین هدف گرایی و رفتارهای نوآورانه کارکنان (بانک مهر اقتصاد مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1394
  ریحانه صلاح منش   یعقوب مهارتی

نوآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمان ها، بلکه برای بقای آن ها نیز ضروری است. کلید نوآوری در رفتار نوآورانه کارکنان سازمان است. عوامل مختلفی بر رفتار نوآورانه کارکنان تاثیر دارند و از آن جمله رفتار به اشتراک گذاری دانش هستند. از آنجا که به اشتراک گذاری دانش در همه سازمان ها اجباری نیست، انگیزه های شخصی فرد برای مشارکت داوطلبانه و فعال در به اشتراک گذاری دانش حیاتی است. لذا این مطالعه به بررسی روابط ساختاری بین دو شکل متمایز از هدف گرایی به عنوان محرک های درون شخصی )هدف گرایی یادگیری و هدف گرایی عملکردی(، دو نوع متمایز از رفتارهای به اشتراک گذاری دانش (جمع آوری دانش و اهداء دانش) و رفتارهای نوآورانه کارکنان می پردازد.

کشف ویژگی های رفتارخادمانه و عوامل موثر بر آن در سازمان حج و زیارت: مورد مطالعه کارگزاران اعزامی به اماکن متبرکه مکه و مدینه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1394
  علیرضا امینی   فریبرز رحیم نیا

تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفت و ویژگی های رفتارخادمانه در قالب چهار مضمون اصلی شامل رفتار انسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار وظیفه گرایانه و رفتار خودسازانه استخراج و نام گذاری شد. همچنین عوامل اثرگذار بر رفتار خادمانه نیز در قالب چهار عامل کلی شامل عوامل هیجانی، عوامل شناختی، عوامل زمینه شخصی و عوامل زمینه ای مرتبط با نقش مضمون یابی و مشخص گردید

بررسی تاثیر مزایای رابطه ای بر وفاداری مشتری به واسطه موانع جابجایی و ارزش درک شده(مورد مطالعه: مشتریان رستوران ارم شاندیز مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1394
  عاطفه شجاع   یعقوب مهارتی

سازمان های امروزی درصدد شناسایی الگوهای موثر ایجاد وفاداری اند، تا با تأمین انتظارات مشتریان، فراتر از ارضای نیازهای اولیه آن ها اقدام کرده و از طریق ایجاد ارتباط بلندمدت، دوجانبه و سودآور به وفاداری دست یابند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مزایای رابطه ای شامل مزایای اطمینان، مزایای اجتماعی و مزایای رفتار ویژه بر وفاداری مشتری به واسطه دو متغیر موانع جابجایی و ارزش درک شده در بین مشتریان رستوران ارم شاندیز بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مشتریان رستوران ارم شاندیز مشهد هستند که بیشتر از یک بار از خدمات این رستوران استفاده نموده اند.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات پروازی بر تمایل به خرید مجدد با در نظر گرفتن نقش رضایت و اعتماد مسافر در شرکت هواپیمایی ماهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1394
  حسن اسماعیلیان   علیرضا حدادیان

امروزه موضوع کیفیت خدمات به عنوان عاملی مهم برای رشد، موفقیت و بقای سازمان ها و به عنوان موضوعی راهبردی، موثر و فراگیر در دستور کار مدیریت سازمان ها قرار گرفته است. از طرفی اهداف رفتاری مشتریان، شامل ارزیابی منافع یک محصول (خدمت) و احتمال خرید واقعی مشتریان به مفاهیم مهمی تبدیل شده اند چرا که رضایتمندی مشتری از خدمات ارائه شده موجب مراجعه مجدد وی برای دریافت خدمات و توصیه محصول به دیگران می شود. امروزه شدت رقابت در میان شرکت های هواپیمایی آنها را ملزم به ارائه خدمات با کیفیت و درخور مشتری کرده است، این شرکت ها برای رشد سودآوری باید توانایی تأثیرگذاری بر نیات رفتاری مسافران را دارا باشند و بکوشند با جلب رضایت و اعتماد مسافران، تعداد دفعات خرید آنها را افزایش دهند.

دسته بندی مشتریان بر اساس میزان ماندگاری پس از دریافت خسارت با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: بیمه نوین)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393
  تهمینه حبیبی صنوبری   احمد توکلی

هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آن که به تعداد کافی مشتریانی را جذب و برای خود نگهداری کند. در این راستا کسب دانش از مشتریان و درک چگونگی رفتار آن ها در سازمان می تواند راهگشای مناسبی جهت بهبود هرچه بیشتر راهبردهای سازمان در جهت مشتری شود، که داده کاوی به عنوان یکی از فنون قوی در تجزیه و تحلیل داده ها به این امر کمک شایانی می کند. پژوهش حاضر با کاوش در داده های ثبت شده بخش صدور و بخش خسارت رشته بیمه آتش سوزی شرکت بیمه نوین، به دنبال استخراج دسته بندی میزان ماندگاری مشتریان بعد از دریافت خسارت و کسب قواعد و الگوهای رفتاری مشتریان در این زمینه می باشد. پیاده سازی این طرح مطابق با متدولوژی استاندارد داده کاوی crisp-dm صورت گرفته است. این متدولوژی با درک مسأله کسب و کار آغاز می گردد و با فهم داده، آماده سازی داده، مدل سازی، ارزیابی با استفاده از ماتریس انطباقی و توسعه مدل خاتمه می یابد. ابزار داده کاوی مورد استفاده جهت دسته بندی درخت تصمیم می باشد. حاصل این فرآیند قرار گرفتن مشتریان درسه کلاس a (ماندگاری ضعیف)، b (ماندگاری متوسط)، c (ماندگاری خوب) می باشد که بر اساس میزان ماندگاری مشتری بعد از دریافت خسارت طبقه بندی شده اند. در این تحقیق متغیرهای دارای ضریب اهمیت بالا و ضریب اهمیت کم در ماندگاری مشتریان مشخص می شود که خود راهگشای مناسبی در جهت مشتری مداری می-تواند باشد.

تاثیر مربی گری بر عملکرد بواسطه مشتری گرایی و فروش گرایی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1394
  سودابه گلدوست سورکی   شمس الدین ناظمی

چکیده امروزه سازمان های موفق به این حقیقت اساسی پی برده اند که مهم ترین مزیت رقابتی و ارزشمند ترین سرمایه سازمان، منابع انسانی است و برای موفقیت و بقا در دنیای رقابتی، ناگزیر از اتخاذ روش های نوینی در عرصه آموزش منابع انسانی هستند و می باید هم پای رشد و ارتقاء تکنولوژی از این روش ها استفاده کنند. مربی گری یکی از جمله این روش هاست که امروزه به منظور بقای سازمان ها و به حداکثر رساندن بازده کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و افراد را در برابر تغییرات علمی، تکنولوژی و محیطی مجهز می سازد و آن ها را نسبت به یادگیری، آموزش، بهبود عملکرد و ارتقای توانایی هایشان متعهد می سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مربی گری بر عملکرد به واسطه مشتری گرایی و فروش گرایی کارکنان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صف بانک ملت مشهد تشکیل می دادند که 345 نفر از آن ها با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه با تائید روایی و پایایی آن استفاده گردید و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. فرضیه های تحقیق با نرم افزار اس پی اس اس و آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مربی گری، اثر مثبت و معناداری بر مشتری گرایی، فروش گرایی و عملکرد کارکنان بانک دارد و مشتری گرایی و فروش گرایی کارکنان اثری مثبت بر روی عملکرد دارد و همچنین مربی گری بر عملکرد کارکنان از طریق مشتری گرایی و فروش گرایی تاثیر مثبت و معنا داری دارد. کلید واژه ها: عملکرد، فروش گرایی، مربی گری، مشتری گرایی.

بررسی میزان پایبندی مدیران به هنجارهای علم و رابطه آن با میزان تولیدات علمی در دانشگاه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1387
  لیلا محمدزاده   بختیار شعبانی ورکی

چکیده ندارد.

بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران بانک اقتصاد نوین استان تهران در سال 87
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1388
  طوبی دلارام   فریبرز رحیم نیا

رشد روز افزون تعاملات و مبادلات بین المللی، گسترش محیط های متنوع فرهنگی و ناهمگونی نیروی کار، توجه بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان مدیریت را به شناسایی ابزارهایی که به مدیران در انجام اثربخش وظایفشان یاری رساند، جلب نموده است. هوش فرهنگی یکی از کاراترین این ابزارها می باشد؛ این نوع از هوش توانایی و مهارت ویژه ای است که به فرد این امکان را می دهد تا در موقعیت های چند فرهنگی بتواند به طور اثربخش به انجام وظیفه بپردازد. هوش فرهنگی شامل چهار بعد استراتژی، دانش، انگیزش و رفتار می باشد که در این پژوهش به بررسی رابطه و میزان تأثیرگذاری هوش فرهنگی (با ابعاد چهارگانه) بر عملکرد وظیفه ای مدیران پرداخته شده است. برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی، و در مورد عملکرد وظیفه ای نیز بر اساس تقسیم بندی کمپل از وظایف مدیران، از پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری این مطالعه، مدیران شعب (68 شعبه) و کارکنان بانک اقتصاد نوین استان تهران (827 نفر) می باشند. با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای 30 شعبه انتخاب، و پرسشنامه های هوش و عملکرد به ترتیب بین روسای شعب (30 نفر) و پرسنل هر شعبه (جمعاً 225 نفر)توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین هوش فرهنگی و عملکرد وظیفه ای مدیران وجود دارد (r=0/56). به خصوص رابطه بین استراتژی هوش فرهنگی (r=0/36) و دانش هوش فرهنگی (r=0/53) با عملکرد وظیفه ای معنی دار بود. همچنین نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین هوش فرهنگی با میزان سابقه کاری و نوع مدرک تحصیلی مدیران می باشد. در بررسی روابط بین ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی، نتایج حاکی از رابطه معنی دار بین بعد استراتژی هوش فرهنگی با بعد رفتار(r=0/37) و انگیزش هوش فرهنگی (r=0/38) است. همچنین در رابطه با میزان تأثیرگذاری هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای، یافته ها حاکی از تأثیر مستقیم هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران است؛ که این تأثیرگذاری برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگی می باشد.