بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری به برند به واسطه تصویر برند و کیفیت درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان کاشمر)

پایان نامه
چکیده

امروزه سازمان ها به واسطه گسترش رقابت و پویایی اقتصاد، به جای جذب مشتریان جدید، بر حفظ و بهبود روابط با مشتریان تمرکز می کنند. در بخش بانکداری نیز با توجه به فعال شدن بانک های خصوصی و گسترش رقابت، جذب و حفظ مشتریان به مراتب مشکل تر از گذشته شده است، لذا بانک ها به شدت نیازمند شناخت عواملی هستند که می تواند در وفادار ساختن مشتریان نسبت به برند بانک تاثیر گذار باشد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری به برند به واسطه تصویر برند و کیفیت درک شده برند پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان کاشمر بوده، که 384 نفر از آنها با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری و از آزمون بارن وکنی برای بررسی اثر میانجی گری متغیرها استفاده شد که فرضیه های تحقیق با نرم افزار spss و amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تبلیغات بر تصویر برند، کیفیت درک شده برند و همچنین وفاداری به برند از تاثیر مثبت ومعناداری برخوردار بوده، همچنین تصویر برند و کیفیت درک شده برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند داشته و تصویر برند و کیفیت درک شده برند نیز نقش میانجی گری جزئی و معناداری را در رابطه بین تبلیغات و وفاداری به برند داشته است.

منابع مشابه

بررسی تعدیل کنندگی نگرش نسبت به تبلیغات در روابط تصویر برند اصلی و وفاداری به برند بر توسعه برند

رسانه ها در دنیای امروز بخش زیادی از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص می دهند و فراتر از آن منبعی مهم برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز آنها به شمار می‌آیند. تبلیغات، یکی از متغیرهایی است که شرکت‌ها می‌تواند با افزایش آگاهی و دانش مصرف کننده، پاسخ آنان را نسبت به توسعه های برند تغییر دهند. بطوری‌که، استفاده از تبلیغات شانس مقبولیت توسعه برند را افزایش می‌دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تعدیل کنن...

متن کامل

بررسی تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند

Brand loyalty is one of the most important issues in marketing studies as one of the main marketing techniques for better response to competitive threats and more income. This study aims to survey effect of brand characteristics conformity, perceived quality, and brand view on brand loyalty. This study was conducted on a random sample composed of 260 laptop owners with four brands of Sony, Asus...

متن کامل

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان­ها و مدیران موضوع مهمی به شمار می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مسئلة حیاتی است و دارای پیامدهای استراتژیک برای شرکت‌ها در تمام صنایع است. یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های هر شرکت، برند (نام‌ و نشان تجاری) آن است. برند، همان دارایی است که شرکت در سایة آن می‌تواند منافع زیادی را کسب کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند ب...

متن کامل

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل

مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولیت سازمان برای اثرات تصمیمات و فعالیت هایش بر جامعه و محیط زیست، از طریق رفتار شفاف و اخلاقی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کیفیت ادراک شده برند بر ترجیح برند در شعب بانک صادرات شهرآمل بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان صادرات شهرآمل تشکیل می‌دهند که ب...

متن کامل

بررسی تاثیر ارتباطات برند، رضایت مشتری و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با اثر میانجی گری اعتماد به برند (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک سپه شهر سمنان)

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رضایت مشتری،کیفیت خدمات و ارتباطات برند بر روی وفاداری به برند با اثر میانجی گری اعتماد به برند صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه مشتریان شعب بانک سپه شهرسمنان می باشدداده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 400 نفر وبا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گرد...

15 صفحه اول

تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر ادراک مشتریان از تصویر برند آنها (مورد مطالعه: شعب بانک ملت بوشهر)

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر ادراک مشتریان از تصویر برند آن‌ها است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل افرادی می‌باشد که از خدمات شعب بانک ملت در شهر بوشهر استفاده می‌کنند. حجم نمونه پژوهش 384 نفر می‌باشد که از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023