طراحی و تبیین مدل مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان

پایان نامه
چکیده

هدف اصلی این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق ایرانبود. براین اساس و دستیابیبهاینمهم در اینمطالعهبه بررسیدیدگاههایمدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای خراسان(به عنوان قلمرو مکانی مورد مطالعه) دربارهفعالیت ها و ابعاد مدیریت راهبردی منابع انسانی با دو رویکرد کیفی و کمی پرداخته شد. نمونه پژوهش مدیران و کارشناسان مطلع از موضوع در شرکت برق منطقه ای خراسان بودند. روش مطالعه با توجه به اهداف آن دو روش کیفی و کمیبودکهابتدا جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و سپس برای تبیین و اعتبار مدل از روش های کمی استفاده گردید. در این بخش ابتدا شاهدهای مختلف بیان شده از سوی مصاحبه شوندگان فهرست و سپس شاهدهایی که بر یک موضوع خاص تاکید داشتند در یک طبقه قرار گرفتندو عنوانی مناسب مبتنی بر مبانی نظری تحقیق برای آن ها انتخاب شد و به این ترتیب شاهد ها تبدیل به 47 اقدام یا به عبارتی بعد شدند. در ادامه جهت تبیین مدل ابتدا مدل اولیه فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی در شرکت مورد مطالعه ارائه و سپس این مدل اعتبار سنجی گردید. به این منظور در مرحله اول و به منظور شناسایی فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی و ابعاد مرتبط با آنها پرسشنامه تهیه شده در بین 168 نفر از مدیران و کارشناسان مطلع شرکت که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اجرا شد و با بهره گیری از داده های 144 پرسشنامه قابل استفاده عودت شده به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی مدل اولیه ارائه گردید. نتایج حاصل از این مرحله مدلی شامل پنج فعالیت استخدام(تامین منابع انسانی)، بهبود و بهسازی منابع انسانی(توانمندسازی کارکنان)، مدیریت عملکرد، حقوق مزایا و جبران خدمات و مدیریت استعداد و جانشین پروری و 30 بعد بود. در مرحله دوم و به منظور اعتبار سنجی مدل پرسشنامه آماده شده در بین 180 نفر اعضای نمونه آماری اجرا گردید. از مجموع 180 پرسشنامه توزیع شده 168 پرسشنامه جمع آوری شد و برای تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این مرحله تحقیق نشان داد که مدل اولیه دارای اعتبار بالایی است و تمامی پنج فعالیت و ابعاد مرتبط با آن ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند.

منابع مشابه

تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)

با وجود آن‌که درباره اهمیت نقش نظام مدیریت منابع انسانی درکارآفرینی توافق کلی وجود دارد، اما الگویی که به‌صورت یکپارچه نقش و تاثیر تمامی کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی را بسنجد، ارایه نگردیده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است با عنایت به نقش محوری منابع انسانی در گرایش‌های کارآفرینانه، پژوهش حاضر در پی تبیین مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه در گروه ایران ترانسفو است. ا...

متن کامل

مدل ترکیبی تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ‏ای خراسان)

با نصب سنسور هوشمند و تشخیص زود هنگام خرابی‏های جزئی، می‏توان تعمیر‏و‏نگهداری پیشبینانه را به تعمیر‏و‏نگهداری دوره‏ای تجهیز اضافه کرد. هدف از این مقاله ارائه مدل جدید تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترکیبی مارکوف تجهیز می‏باشد. برای رسیدن به این هدف سه گام برداشته شده است. گام اول به بررسی تحلیلی انواع خرابی‏های تجهیز پرداخته شده است. بدین منظور مدل ریاضی جهت محاسبه نرخ‏های سطوح مختلف خرا...

متن کامل

شناسایی و دسته‌بندی موانع و چالش‌های پیاده‌سازی برنامۀ راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان به روش کیو

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی راهبرد‌های منابع‌انسانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان و دسته‌بندی این چالش‌هاست. در انجام این پژوهش، از روش کیو به­عنوان یکی از روش‌های آمیختة اکتشافی استفاده شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای خراسان بودند. با ایجاد فضای گفتمان، ارزیابی و جمع‌بندی فضای گفتمان انجام شد و با استفاده از نظرهای خبرگان، عبارت­های کیو ان...

متن کامل

تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)

با وجود آن که درباره اهمیت نقش نظام مدیریت منابع انسانی درکارآفرینی توافق کلی وجود دارد، اما الگویی که به صورت یکپارچه نقش و تاثیر تمامی کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی را بسنجد، ارایه نگردیده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است با عنایت به نقش محوری منابع انسانی در گرایش های کارآفرینانه، پژوهش حاضر در پی تبیین مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه در گروه ایران ترانسفو است. ا...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعه صنعت برق کشور (مطالعه موردی: حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان)

سالیانه تعدادی از پروژه‌های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه‌رو می‌شود. مدیریت ریسک می‌تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه‌های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک‌ حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک‌ها بر اساس احتمال وق...

متن کامل

تبیین مدل تعالی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای فارس

تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیشرفت تکنولوژی وتنوع انتظارات ذی نفعان، سازمان ها را ملزم می سازد تا عملکرد خود را با یک نگرش سیستمی تنظیم نموده و راه تعالی را بپیمایند. هدف این تحقیق، تبیین مدل تعالی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای فارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، 445 نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 141 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش این...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023