نام پژوهشگر: حبیب الله دعایی

بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و هوش هیجانی مدیران و عملکرد سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
  حسین عنبرستانی   حبیب الله دعایی

سازمان های پیشرو و موفق همواره در پی کسب را ه هایی برای شناخت وضعیت فعلی خود و تدوین برنامه هایی برای رسیدن به قله های تعالی و پیشرفت هستند. در عصر امروزی که دنیای تغییرات سریع و نوآوری های زیاد و تلاش های بسیار برای جلب رضایت مشتریان و درنتیجه رسیدن به اهداف سازمان می باشد؛ سازمان هایی که به مانند سازمان های پیشرو به دنبال کسب راه هایی برای ارزیابی عملکرد سازمانی خود و تعیین عوامل موثر بر آن و در نهایت تدوین و اجرای برنامه های پیشرفت نباشند به زودی از عرصه رقابت کنار خواهند رفت و با شکست روبرو خواهند شد. یکی از ابزارهایی سنجش عملکرد سازمان و در نتیجه تدوین برنامه های پیشرفت مدل تعالی سازمانی است که توسط بنیاد اروپایی کیفیت ارائه شده است. این مدل ابزاری مطلوب جهت ارزیابی عملکرد سازمان و مقایسه با شرکت های پیشرو است. با توجه به اهمیت عملکرد سازمانی تعیین عواملی که بر روی این مسئله اثر گذار هستند بسیار مهم است. در این رابطه برخی از محققان به مطالعه و بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران و اثر آن بر عملکرد پرداخته اند. از جمله محققان به بررسی ویژگی هایی چون هوش هیجانی و فرهنگی مدیران پرداخته اند. لذا این تحقیق به بررسی رابطه میان هوش هیجانی و هوش فرهنگی مدیران و عملکرد سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی پرداخته است. این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه تحقیق شامل کارکنان و روسای شعب موسسه اعتباری توسعه می باشند که با کمک اداره آموزش این موسسه و به صورت مکاتبه ای و به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای ارزیابی عملکرد سازمانی از پرسشنامه ارائه شده توسط بنیاد اروپایی کیفیت ، برای ارزیابی هوش فرهنگی از پرسشنامه ارلی و آنگ(2003) و برای ارزیابی هوش هیجانی از پرسشنامه برادبری و گریورز(2006) استفاده شده است .برای آزمون فرضیات از آزمون های آماری تی تک گروهی مستقل، آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل عاملی استفاده شده است و برای رتبه بندی عملکرد شعب نیز از روش فازی و آزمون کروسکال ووالیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه هوش هیجانی و هوش فرهنگی مدیر با عملکرد سازمانی تأیید نمی شود و نتیجه دیگر تحقیق این است که هوش فرهنگی مدیر به میزان بالایی تعیین کننده هوش هیجانی او است.

ارزیابی اثربخشی تبلیغات در صنعت بانکداری با استفاده از مدل aidas (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی در شهرستان مشهد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  فرشید حسین آبادی   حبیب الله دعایی

چکیده: یکی از مهمترین گام ها در هر برنامه تبلیغاتی، ارزیابی آثار تبلیغات است. بدین منظور موضوع تحقیق حاضر ارزیابی اثربخشی تبلیغات در صنعت بانکداری با استفاده از مدل آیداس (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی در شهرستان مشهد) انتخاب شد. هدف تحقیق، بررسی تأثیر تبلیغات بر ابعاد مدل آیداس (جلب توجه، علاقمندی، تحریک تمایل، اقدام به خرید، رضایتمندی) است. فرضیه ها شامل تأثیر معنی دار و مثبت تبلیغات بانک بر ابعاد مدل آیداس می باشد. تبلیغات بانک در رسانه ها، متغیر مستقل و ابعاد مدل آیداس بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق میدانی است و ابزار آن، پرسشنامه ای است که روایی آن مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان قرار گرفته است و برای پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ (89.) بدست آمد. جامعه آماری، مشتریان بانک کشاورزی در شهرستان مشهد می باشد و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 384 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری اینگونه بود که از بین 38 شعبه داخل مشهد، در هر 13 منطقه شهرداری بطور تصادفی یک شعبه و کل 6 شعبه خارج مشهد، انتخاب شد. در 13 شعبه داخلی، متناسب با جمعیت منطقه و در 6 شعبه خارج شهر، در هر شعبه 20 پرسشنامه توزیع گردید. 400 پرسشنامه توزیع شد که نهایتاً 388پرسشنامه مورد قبول قرار گرفت. از آزمون های تی، رتبه بندی فریدمن و همبستگی پیرسون در این تحقیق استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از تأیید تمام فرضیه ها بود. بنابراین تبلیغات بانک اثربخش بوده و بانک به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل گردیده است و ارتباط مستقیم بین متغیر تبلیغات بانک و ابعاد مدل آیداس تأیید شد. محقق با توجه به میانگین های بدست آمده برای ابعاد مدل آیداس (جلب توجه 3.15، ایجاد علاقه 3.26، تحریک تمایل 3.24، اقدام به خرید 3.16 و رضایتمندی 3.14)، به حفظ یا ارتقاء رویه فعلی و توجه به کلیه شاخص های اصلی مرتبط با ابعاد مدل آیداس در برنامه های تبلیغاتی تأکید می نماید. همچنین بانک باید از شیوه حل خلاقانه مسأله در طراحی و اجرای تبلیغات نهایت استفاده را ببرد.

بررسی رابطه بین تفکر راهبردی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی(مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  فاطمه افراسیابی   نورمحمد یعقوبی

چکیده: شکل گیری پارادیم تفکر راهبردی در دهه اخیر به نقش تفکر راهبردی اهمیتی دو چندان بخشیده است. داشتن تفکر راهبردی برای کارکنان در هر سطحی از سازمان یک ضرورت است. کارکنانی که بتوانند اینده را متفاوت ببینند و در مواجهه با ان ناکام نمانند، افراد با فراستی که اینده را خلق نمایند. با توجه به اهمیت و تلاش به کارگیری افراد با در نظر گرفتن تواناییهایشان در راستای نیازهای سازمان در پی بررسی رابطه تفکر راهبردی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس برامدیم. این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. نمونه اماری شامل 100نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس می باشد. مولفه های بعد تفکر راهبردی (اینده نگری، تفکر مفهومی، تفکر سیستمی، فرصت طلبی) با کمک مدل گلدمن (2005)، مولفه های بعد هوش هیجانی (خوداگاهی، خودمدیریتی، مدیریت روابط، اگاهی اجتماعی) با استفاده از پرسشنامه برادبری و گریورز (2006) و مولفه های بعد هوش فرهنگی (استراتژی، دانش، انگیزش، رفتار) با استفاده از پرسشنامه ارلی و انگ (2003) مورد بررسی قرار گرفت .برای ازمون فرضیات از، ازمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با کمک نرم افزارamos-20 استفاده شده است. نتایج حاکی از ان است که بین تفکر راهبردی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی( به جز مولفه انگیزش هوش فرهنگی) کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و هوش هیجانی تاثیر مثبتی بر تفکر راهبردی دارد. نتیجه دیگر تحقیق این است که بین هوش هیجانی و هوش فرهنگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

طراحی و تبیین مدل مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392
  محمد مهدی شاه بیکی   فریبرز رحیم نیا

هدف اصلی این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق ایرانبود. براین اساس و دستیابیبهاینمهم در اینمطالعهبه بررسیدیدگاههایمدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای خراسان(به عنوان قلمرو مکانی مورد مطالعه) دربارهفعالیت ها و ابعاد مدیریت راهبردی منابع انسانی با دو رویکرد کیفی و کمی پرداخته شد. نمونه پژوهش مدیران و کارشناسان مطلع از موضوع در شرکت برق منطقه ای خراسان بودند. روش مطالعه با توجه به اهداف آن دو روش کیفی و کمیبودکهابتدا جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و سپس برای تبیین و اعتبار مدل از روش های کمی استفاده گردید. در این بخش ابتدا شاهدهای مختلف بیان شده از سوی مصاحبه شوندگان فهرست و سپس شاهدهایی که بر یک موضوع خاص تاکید داشتند در یک طبقه قرار گرفتندو عنوانی مناسب مبتنی بر مبانی نظری تحقیق برای آن ها انتخاب شد و به این ترتیب شاهد ها تبدیل به 47 اقدام یا به عبارتی بعد شدند. در ادامه جهت تبیین مدل ابتدا مدل اولیه فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی در شرکت مورد مطالعه ارائه و سپس این مدل اعتبار سنجی گردید. به این منظور در مرحله اول و به منظور شناسایی فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی و ابعاد مرتبط با آنها پرسشنامه تهیه شده در بین 168 نفر از مدیران و کارشناسان مطلع شرکت که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اجرا شد و با بهره گیری از داده های 144 پرسشنامه قابل استفاده عودت شده به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی مدل اولیه ارائه گردید. نتایج حاصل از این مرحله مدلی شامل پنج فعالیت استخدام(تامین منابع انسانی)، بهبود و بهسازی منابع انسانی(توانمندسازی کارکنان)، مدیریت عملکرد، حقوق مزایا و جبران خدمات و مدیریت استعداد و جانشین پروری و 30 بعد بود. در مرحله دوم و به منظور اعتبار سنجی مدل پرسشنامه آماده شده در بین 180 نفر اعضای نمونه آماری اجرا گردید. از مجموع 180 پرسشنامه توزیع شده 168 پرسشنامه جمع آوری شد و برای تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این مرحله تحقیق نشان داد که مدل اولیه دارای اعتبار بالایی است و تمامی پنج فعالیت و ابعاد مرتبط با آن ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند.

بررسی تاثیر فنون بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه کارآفرین مشهد مقدس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1387
  عباس رضایی   حبیب الله دعایی

سازمانهای امروزی دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است. بنابراین مشتریان و مراجعان اهمیت فوق العاده ای نسبت به پیش یافته اند. در این راستا به علاوه وجود رابطه قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم اغلب سازمانها تبدیل شده است. بنابراین شرکتها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزشهای مد نظر مشتریان، کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی، در آنها وفاداری ایجاد کنند. اما اهمیت فوق العاده مشتریان التزام بخش پارادایم گرائی نوین یعنی بازاریابی رابطه مند گشته و بکارگیری ابزاری مناسب جهت حفظ و نگهداری آنان را می طلبد. همچنین در جهت حفظ مشتریان نیاز است تا با آنان رابطه نزدیک و قوی برقرار نمود تا نسبت به پایندی وی اطمینان حاصل نمود. به همین علت می بایست ساخت رابطه دارای کیفیت مناسب و بالا باشد. رابطه باکیفیت؛ رابطه ای است که علاوه بر ایجاد رضایت از رابطه، ایجاد اعتماد و تعهد نیز نماید. در تحقیق جاری سعی شد تا اثرات بکار گیری فنون بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط در نمایندگی های بیمه کارآفرین مورد سنجش واقع گردد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بود که از دو پرسشنامه همسان جهت جمع آئری اطلاعات استفاده گردید که میزان پایایی پرسشنامه مدیران 82/88 و برای مراجعان 38/92 برآورد گردید. در این مسیر با توجه به اینکه تعداد نمایندگی ها 25 مورد بود؛ برای جمع آوری دیدگاه های مدیران از روش سرشماری استفاده گردید. در خصوص مراجعان نیز نمونه برآوردی مناسب 125 مورد بود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای spss و minitab؛ نتایج حاصله حاکی ازآن بود که تنها دو فن رفتار ترجیحی و ارتباطات شخصی بر کیفیت روابط اثر مثبت داشت و فنون پاداش های محسوس و مکاتبات مستقیم چنین اثری را مشمول نمی گردید. در نهایت نیز اثرات فنون بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط با مراجعان مثبت ارزیابی گردید که با توجه بدان پیشنهاداتی در جهت بهبود و افزایش کیفیت در روابط با مراجعان به نمایندگی های بیمه کارآفرین ارائه گردید.

بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1377
  رضا دهقانی فیروزآبادی   حبیب الله دعایی

صنعت فرش با توجه به اشتغال زائی بالا و ارزآوری زیاد از اهمیت خاصی برخوردار است . ولی در سالهای اخیر این صنعت با رکود نسبی مواجه شده است و به دلیل اهمیت فوق العاده ای که صنعت فرش در اقتصاد کشور دارد نیاز است که از ابعاد مختلف این رکود مورد بررسی قرار گیرد. که در این تحقیق سعی شده است مشکلات این صنعت از نقطه نظر بازاریابی بین الملل مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق انتخاب شده پس رویدادی است ، که تاثیر عواملی از قبیل آمیخته تشویق و ترفیع، استراتژی تمرکزی، تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی (متغیر مستقل) در کاهش صادرات فرش (متغیر وابسته) بررسی می کند. نتیجه حاصل تاثی و اثبات کلیه فرضیه ها بود. براساس نتایج بدست آمده صادرکنندگان به آمیخته تشویق و ترفیع توجه کافی مبذول نمی دارند و همچنین آنها به شیوه های سنتی وارد بازار هدف شده و قبل از ورود توجه چندانی به محدودیت های بازرگانی، وضعیت اقتصادی بازارهای هدف ، وضیت رقبا ... نداشته و توجهی نیز به اختلافات بین کانالهای توزیع در کشورهای مختلف ندارند. و همچنین اکثیریت آنها از استراتژی تمرکزی استفاده می کنند، که این امر ریسک صادرکنندگان را بالا برده و لازم است که صادرکنندگان به جای استفاده از استراتژی تمرکز در یک بخش ، از استراتژی تمرکز در چند بخش پیروی کنند چرا که موفقیت بیشتر و ریسک کمتر را به همراه خواهد داشت .

سازماندهی شرکت امام رضا (ع) از طریق تجزیه و تحلیل شغل به منظور استفاده بهینه از منابع انسانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1377
  منصور صادقی مال امیری   حبیب الله دعایی

موضوع سازماندهی (طراحی ساختار سازمانی) بر جنبه مدیریتی تئوری سازمان تاکید داشته که در این رساله به آن پرداخته شده، در این زمینه طی سه مرحله اساسی اقدام به سازماندهی شرکت مورد مطالعه شده است . مرحله اول تجزیه و تحلیل شغلی: در این مرحله به وسیله پرسشنامه و مشاهده و مطالعه، اطالعات لازم در زمینه کارها و فعالیتهای ضروری شرکت جمع آوری گردید. مرحله دوم دسته بندی کارها و فعالیتها: این خود به دو قسمت تقسیم می شود، یکی دسته بندی کارها و فعالیتها در قالب پستهای سازمانی، دوم دسته بندی پستها در قالب دوایر سازمانی. مرحله سوم برقراری ارتباطات لازم و منطقی بین دوایر جهت ایجاد هماهنگی به منظور کسب اهداف سازمان. برقراری ارتباطات به دو صورت انجام شده، دوم ارتباطات افقی که با توجه به تخصصی بودن و تکراری و یکنواخت بودن تکنولوژی قسمتهای ستادی به صورت استانداردسازی انجام شده است (ارائشه شرح شغل) نتایج عمده تحقیق عبارتند از: کاهش نیروی انسانی شرکت به میزان 25 درصد، کاهش یک سطح مدیریت ، ارائه شرح شغل و مشخصات شغل برای تمامی پستهای سازمانی و نهایتا ارائه ساختار سازمانی مطلوب شرکت .

اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری و رضایتمندی نیروی کار و چگونگی ارتباط آن (در صنعت فلیترسازی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1374
  معصومه عربشاهی   حبیب الله دعایی

این پروژه پژوهشی یک طرح کاربردی است که از جنبه های پژوهش توسعه ای نیز برخوردار است بطوریکه نتایج حاصل از این طرح قادر است استفاده های عملی ویژه ای در بخش صنعت ببار آورد. همچنین پژوهش حاضر تجربه جدیدی را در زمینه روشهای عملی و سنجش و کنترل بهره وری در صنعت ارائه می نماید. در تحقیق حاضر با نگرشی کیفی به مفهوم بهره وری توجه شده است بدین ترتیب که بهره وری به معنی "استفاده کارا" از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی مطرح است . با این نظریه افزایش بهره وری و بهبود کیفیت زندگی کاری نیروی انسانی با یکدیگر مرتبط به نظر می رسند. با در نظر گرفتن مفهوم وسیع کیفی و کمی بهره وری و ارتباط فوق الذکر این سئوال مطرح می شود که آیا میان رضایتمندی کارکنان و بهره وری آنان چه نوع ارتباطی وجود دارد؟ فرآیند تولید یک ساز و کار پیچیده و مستمر اجتماعی است و هماهنگی و توازن روابط میان کار و سرمایه و محیط اجتماعی سازمان حائز اهمیت بسیار است . قطعا افزایش و بهبود بهره وری بستگی دارد به اینکه چگونه عوامل اصلی سیستم اجتماعی - تولیدی تعیین، هماهنگ و به کار گرفته شود. این عوامل اصلی، عوامل مرتبط با شغل، عوامل مرتبط با منابع و عوامل مرتبط با محیط هستند. بنابراین در حالیکه به دنبال ارتباط بین متغیر بهره وری نیروی کار (که خود به عنوان یک مفهوم چند متغیره مطرح و در بحث فعلی در قالب یک متغیر وابسته معرفی شده است) و متغیر رضایتمندی نیروی کار هستیم، به پایداری ارتباط این دو متغیر در شرایط مختلف برخورد می کنیم. علت اصلی این ناپایداری در واقع چند متغیره بودن هر دو متغیر اصلی موضوع تحقیق یعنی "بهره وری" و "رضایتمندی" است . هدفهای این تحقیق عبارتند از: * اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری نیروی کار در میدانهای صنعتی. * اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رضایتمندی نیروی کار در میدانهای صنعتی. * یافتن ارتباط بین بهره وری و رضایتمندی نیروی کار در میدانهای صنعتی. * دست یافتن به میزان و چگونگی و شکل ارتباط دو متغیر مورد بحث . * دستیابی به یک سیستم کنترل دائمی بهره وری به منظور رسیدن به بهبود بهره وری در موسسه. در اهمیت اینگونه پژوهشها قابل ذکر است که چون معیارهای توسعه یافتگی به میزان بهره وری در هر جامعه بستگی دارد، پس بهره وری در کلیه سطوح و در کلیه جوامع از دیدگاه ویژه و پراهمیتی برخوردار است . و اساسا استقرار یک سیستم اندازه گیری بهره وری در واقع به معنی استقرار سیستم سنجش موفقیت و توسعه یافتگی و پیشرفت در هر بخش ، موسسه، سازمان و... می باشد. بنابراین وقتی نیروی انسانی به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع تولید در جلوی رو قرار دارد، بحث بهره وری نیروی کار و متغیرهای آن از اهمیت بسیاری برخوردار می شود.