بررسی رابطه بین تفکر راهبردی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی(مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس)

پایان نامه
چکیده

چکیده: شکل گیری پارادیم تفکر راهبردی در دهه اخیر به نقش تفکر راهبردی اهمیتی دو چندان بخشیده است. داشتن تفکر راهبردی برای کارکنان در هر سطحی از سازمان یک ضرورت است. کارکنانی که بتوانند اینده را متفاوت ببینند و در مواجهه با ان ناکام نمانند، افراد با فراستی که اینده را خلق نمایند. با توجه به اهمیت و تلاش به کارگیری افراد با در نظر گرفتن تواناییهایشان در راستای نیازهای سازمان در پی بررسی رابطه تفکر راهبردی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس برامدیم. این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. نمونه اماری شامل 100نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس می باشد. مولفه های بعد تفکر راهبردی (اینده نگری، تفکر مفهومی، تفکر سیستمی، فرصت طلبی) با کمک مدل گلدمن (2005)، مولفه های بعد هوش هیجانی (خوداگاهی، خودمدیریتی، مدیریت روابط، اگاهی اجتماعی) با استفاده از پرسشنامه برادبری و گریورز (2006) و مولفه های بعد هوش فرهنگی (استراتژی، دانش، انگیزش، رفتار) با استفاده از پرسشنامه ارلی و انگ (2003) مورد بررسی قرار گرفت .برای ازمون فرضیات از، ازمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با کمک نرم افزارamos-20 استفاده شده است. نتایج حاکی از ان است که بین تفکر راهبردی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی( به جز مولفه انگیزش هوش فرهنگی) کارکنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و هوش هیجانی تاثیر مثبتی بر تفکر راهبردی دارد. نتیجه دیگر تحقیق این است که بین هوش هیجانی و هوش فرهنگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

منابع مشابه

بررسی رابطه هوش سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان مرکزی

چکیده این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان مرکزی انجام شده است. جامعه هدف در این تحقیق مدیران و کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان مرکزی در نظر گرفته شده است که از این میان 108 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تحقیق انجام شده از نظر روش و ماهیت پژوهش، توصیفی -همبستگی و از منظر هدف کاربردی می باشد. پرسشنامه ...

مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان منطقه هشت عملیات انتقال گاز شرکت ملی گاز ایران

طی دهه­های اخیر، «رضایت شغلی کارکنان» به طور فزاینده­ای مورد توجه مدیران و نظریه­پردازان سازمانی قرار گرفته است، به طوری ­که تحقیقات بسیاری در زمینه شناخت عوامل موثر بر آن انجام شده است. ازاین ­رو، پژوهش حاضر باهدف شناسایی «تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی­کارکنان اداره گاز» انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت پیمایشی است. بدین منظور پرسشنامه­ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اط...

متن کامل

بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و قابلیت نوآوری سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و قابلیت نوآوری سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ، صورت گرفته است ، هوش سازمانی ، ظرفیت یک بنگاه برای بکارگیری نیروهای مغزی اش و بسیج تمامی توانایی هوشی که در دسترس دارد و تمر کز آن نیروی مغزی برای رسیدن به ماموریت سازمان می باشد. هوش سازمانی در عصر صنعت نه تنها ابتکار و نوآوری سازمانی را موجب می شود بلکه مزیت رقابتی پایدار را در پی خ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023