اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری و رضایتمندی نیروی کار و چگونگی ارتباط آن (در صنعت فلیترسازی)

پایان نامه
چکیده

این پروژه پژوهشی یک طرح کاربردی است که از جنبه های پژوهش توسعه ای نیز برخوردار است بطوریکه نتایج حاصل از این طرح قادر است استفاده های عملی ویژه ای در بخش صنعت ببار آورد. همچنین پژوهش حاضر تجربه جدیدی را در زمینه روشهای عملی و سنجش و کنترل بهره وری در صنعت ارائه می نماید. در تحقیق حاضر با نگرشی کیفی به مفهوم بهره وری توجه شده است بدین ترتیب که بهره وری به معنی "استفاده کارا" از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی مطرح است . با این نظریه افزایش بهره وری و بهبود کیفیت زندگی کاری نیروی انسانی با یکدیگر مرتبط به نظر می رسند. با در نظر گرفتن مفهوم وسیع کیفی و کمی بهره وری و ارتباط فوق الذکر این سئوال مطرح می شود که آیا میان رضایتمندی کارکنان و بهره وری آنان چه نوع ارتباطی وجود دارد؟ فرآیند تولید یک ساز و کار پیچیده و مستمر اجتماعی است و هماهنگی و توازن روابط میان کار و سرمایه و محیط اجتماعی سازمان حائز اهمیت بسیار است . قطعا افزایش و بهبود بهره وری بستگی دارد به اینکه چگونه عوامل اصلی سیستم اجتماعی - تولیدی تعیین، هماهنگ و به کار گرفته شود. این عوامل اصلی، عوامل مرتبط با شغل، عوامل مرتبط با منابع و عوامل مرتبط با محیط هستند. بنابراین در حالیکه به دنبال ارتباط بین متغیر بهره وری نیروی کار (که خود به عنوان یک مفهوم چند متغیره مطرح و در بحث فعلی در قالب یک متغیر وابسته معرفی شده است) و متغیر رضایتمندی نیروی کار هستیم، به پایداری ارتباط این دو متغیر در شرایط مختلف برخورد می کنیم. علت اصلی این ناپایداری در واقع چند متغیره بودن هر دو متغیر اصلی موضوع تحقیق یعنی "بهره وری" و "رضایتمندی" است . هدفهای این تحقیق عبارتند از: * اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری نیروی کار در میدانهای صنعتی. * اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رضایتمندی نیروی کار در میدانهای صنعتی. * یافتن ارتباط بین بهره وری و رضایتمندی نیروی کار در میدانهای صنعتی. * دست یافتن به میزان و چگونگی و شکل ارتباط دو متغیر مورد بحث . * دستیابی به یک سیستم کنترل دائمی بهره وری به منظور رسیدن به بهبود بهره وری در موسسه. در اهمیت اینگونه پژوهشها قابل ذکر است که چون معیارهای توسعه یافتگی به میزان بهره وری در هر جامعه بستگی دارد، پس بهره وری در کلیه سطوح و در کلیه جوامع از دیدگاه ویژه و پراهمیتی برخوردار است . و اساسا استقرار یک سیستم اندازه گیری بهره وری در واقع به معنی استقرار سیستم سنجش موفقیت و توسعه یافتگی و پیشرفت در هر بخش ، موسسه، سازمان و... می باشد. بنابراین وقتی نیروی انسانی به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع تولید در جلوی رو قرار دارد، بحث بهره وری نیروی کار و متغیرهای آن از اهمیت بسیاری برخوردار می شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: [email protected] همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

متن کامل

The Effect of Astrocytic S100B Protein on Memory Conolidation Rats

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

متن کامل

The effects of whey protein isolate supplement and strength training on weight loss, body composition, strength and muscle hypertrophy in overweight young men

1 لوئسم هدنسيون : شناد دشرا يسانشراك هتخومآ هدكشناد ،شزرو يژولويزيف تيبرت ،يشزرو مولع و يندب هاگشناد ناهفصا يكينورتكلا تسپ : [email protected] 2 رايداتسا تيبرت هورگ يندب و مولع دا هدكشناد ،يشزرو ،تايب هاگشناد ناتسدرك 3 شناد هتخومآ سانشراك ي دشرا هدكشناد ،شزرو يژولويزيف تيبرت ،يشزرو مولع و يندب هاگشناد نلايگ 4 شناد دشرا يسانشراك هتخومآ هدكشناد ،شزرو يژولويزي...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023