ارزیابی اثربخشی تبلیغات در صنعت بانکداری با استفاده از مدل aidas (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی در شهرستان مشهد)

پایان نامه
چکیده

چکیده: یکی از مهمترین گام ها در هر برنامه تبلیغاتی، ارزیابی آثار تبلیغات است. بدین منظور موضوع تحقیق حاضر ارزیابی اثربخشی تبلیغات در صنعت بانکداری با استفاده از مدل آیداس (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی در شهرستان مشهد) انتخاب شد. هدف تحقیق، بررسی تأثیر تبلیغات بر ابعاد مدل آیداس (جلب توجه، علاقمندی، تحریک تمایل، اقدام به خرید، رضایتمندی) است. فرضیه ها شامل تأثیر معنی دار و مثبت تبلیغات بانک بر ابعاد مدل آیداس می باشد. تبلیغات بانک در رسانه ها، متغیر مستقل و ابعاد مدل آیداس بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق میدانی است و ابزار آن، پرسشنامه ای است که روایی آن مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان قرار گرفته است و برای پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ (89.) بدست آمد. جامعه آماری، مشتریان بانک کشاورزی در شهرستان مشهد می باشد و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 384 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری اینگونه بود که از بین 38 شعبه داخل مشهد، در هر 13 منطقه شهرداری بطور تصادفی یک شعبه و کل 6 شعبه خارج مشهد، انتخاب شد. در 13 شعبه داخلی، متناسب با جمعیت منطقه و در 6 شعبه خارج شهر، در هر شعبه 20 پرسشنامه توزیع گردید. 400 پرسشنامه توزیع شد که نهایتاً 388پرسشنامه مورد قبول قرار گرفت. از آزمون های تی، رتبه بندی فریدمن و همبستگی پیرسون در این تحقیق استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از تأیید تمام فرضیه ها بود. بنابراین تبلیغات بانک اثربخش بوده و بانک به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل گردیده است و ارتباط مستقیم بین متغیر تبلیغات بانک و ابعاد مدل آیداس تأیید شد. محقق با توجه به میانگین های بدست آمده برای ابعاد مدل آیداس (جلب توجه 3.15، ایجاد علاقه 3.26، تحریک تمایل 3.24، اقدام به خرید 3.16 و رضایتمندی 3.14)، به حفظ یا ارتقاء رویه فعلی و توجه به کلیه شاخص های اصلی مرتبط با ابعاد مدل آیداس در برنامه های تبلیغاتی تأکید می نماید. همچنین بانک باید از شیوه حل خلاقانه مسأله در طراحی و اجرای تبلیغات نهایت استفاده را ببرد.

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان اراک)

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بانکداری الکترونیکی اعتماد مشتریان است. این تحقیق در بین عوامل مؤثر بر استفاده از بانکداری الکترونیک، تأثیر اعتماد و عوامل جمعیت‌شناختی مشتریان شعب بانک ملی شهرستان اراک، بر تصمیم آن‌ها برای استفاده از خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط همان بانک، مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، که به صورت پیمایشی انجام شده است، 370 نفر از مشتریان بانک ملی شهرستان اراک به ...

متن کامل

ارائه مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی)

برندسازی در دهه اخیر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تحقیقاتی در حوزه مدیریت بازاریابی بوده است. این روند در کشور مادر سال‌های اخیر تقویت شده است. نظر به اهمیت نقش کارکنان در انتقال پیمان برند سازمان به مشتریان به ویژه در سازمان‌های خدماتی، این پژوهش با رویکردی کمی و با الهام از نظریه هدف‌گذاری و برندسازی داخلی درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد و وفاداری کارکنان به برند و عملکرد برند در سطح کارکنان ا...

متن کامل

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا(TD-ABC) در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی)

هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا روش هزینه یابی می باشد که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیت هایی که منجر به ساخت محصول می شود، در واحد زمان بدست می آورد. در این مقاله بهای تمام شده خدمات بانکی در 10 شعبه منتخب بانک کشاورزی در شهر تهران در سال 1395 با روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا محاسبه و نتایج بدست آمده با میزان کارمزدهای مقرر فعلی خدمات بانک مقایسه گردیده است. خدمات در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و حسابداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023