بررسی تاثیر آنتی اکسیدانی باروش dpph و تاثیر آنتی بیوتیکی عصاره متانولی r.elephase روی سویه های بالینی جمع آوری شده از عفونت ادراری بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی تهران

پایان نامه
چکیده

خلاصه فارسی با توجه به افزایش کاربرد آنتی بیوتیک ها بر علیه عفونت های ناشی از باکتری و در نتیجه پیدایش انواع مقاوم، لذا توجه محققین به یافتن درمان های کمکی و جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی معطوف شده است. هدف از انجام این رساله مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی باروشdpphو بررسی اثر ضدباکتری عصاره ی متانولی گیاه گل فیلی بر علیه سویه های بالینی اشریشیاکولی جداشده از عفونت ادراری بیماران بیمارستان امام خمینی تهران بود. بدین منظور از سرشاخه های گلدار rhynchocorys elephas (l.) پس از جمع آوری، خشک و آسیاب نمودن، با متانول به روش ماسراسیون عصاره گیری شد. بر روی عصاره متانولی حاصل، مطالعات فیتوشیمیایی از نظر وجود تانن، فلاونوئید، آلکالوئید، گلیکوزید قلبی، گلیکوزید سیانوژنیک، آنتراکینون و ساپونین انجام گرفته و مشخص شده گیاه حاوی فلاونوئید، تانن و ساپونین می باشد. جهت تعیین اثرات ضدباکتریایی، غلظت های مختلف این عصاره بر باکتری e.coliاستانداردptcc1933)() و100سویه بالینی اشریشیاکولی جداشده از عفونت ادراری بیماران بیمارستان امام خمینی تهران در حضور شاهد(جنتامیسین) به روش حفر چاهک مورد برسی قرار گرفت. براساس نتایج تحقیق حاضر، اثر عصاره متانولی این گیاه بر علیه باکتریهای گرم منفی (e.coli) با mic معادل mg/ml 5/62 به دست آمد. در ادامه ی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ی متانولی گیاه با روش dpph تعیین شد بر اساس محاسبات صورت گرفته میزان ic50 (غلظتی از عصاره که می تواند 50 درصد رادیکال های آزاد dpph را مهار کند)برای گیاه مورد نظر برابر باmcg/ml 3/114 وبرای bht برابر با mcg/ml 59/10می باشد و با توجه به این نتایج دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قابل قبول می باشد. لذا با وجود خواص ضد باکتریایی و خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل، با انجام تحقیقات و مطالعات وسیع تر و بررسی عدم سمیت می توان استفاده از این گیاه را به عنوان نوعی نگهدارنده یا حتی طعم دهنده به صنعت غذایی و دارویی کشور برای انجام بررسی های in-vivo و in-vitroدر آینده پیشنهاد نمود. همچنین از عصاره ی این گیاه به عنوان یک عامل ضدباکتری مناسب جهت پیش گیری و درمان عفونت های ایجاد شده توسط این گروه از باکتری ها استفاده نمود.

منابع مشابه

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‌های کلبسیلا جدا شده از نمونه‌های بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) 

Background and Aim: A vast majority of clinical specimens are contaminated with Klebsiella species. The drug resistance among Klebsiella species is increasing day by day therefore, antibiotic senility test is necessary before prescribing antibiotics. The aim of this research was to determine the antibiotics resistance patterns of Klebsiella species isolated from clinical specimens of patients u...

متن کامل

ارزیابی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های ادراری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران

چکیده مقدمه: عفونتهای ادراری ، یکی از شایع ترین انواع بیماری های عفونی  است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی عوامل باکتریال ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین سرپائی به مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران می با شد. مواد و روش تحقیق: ازتعداد 32400نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند طی 3 سال نمونه ادرار جمع آوری شد.بر روی این نمونه ها آزمایشات لازم ان...

متن کامل

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری بیماران بستری در بیمارستان پیامبران شهر تهران طی سال 1393

سابقه و هدف: عفونت­ های دستگاه ادراری دومین عفونت شایع در انسان هستند که عمده­ترین باکتری­ های ایجاد کننده این عفونت­ ها، اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه می ­باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین الگوی مقاومت آنتی­ بیوتیکی و بررسی شیوع ژن­های کد کننده مقاومت نسبت به آنتی­ بیوتیک­ ها در ایزوله ­های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت­ های دستگاه ادراری بود. مواد و روش­ ها: تعداد 50 ایزوله کلبسیلا پنوم...

متن کامل

مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در بیماران بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا در طی سال 1390- 1389

سابقه و هدف: عفونت ادراری بعد از عفونت های تنفسی و گوارشی شایع ترین بیماری عفونی در کودکان است که درصورت عدم درمان به موقع موجب اسکار کلیه و فشار خون خواهد شد. آگاهی از پاتوژن های شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جهت درمان تجربی لازم و ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع پاتوژن های شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان بستری در بیمارستان کودکان امیر کلا می باشد.مواد و روشها: این مطالعه...

متن کامل

بررسی الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی

زمینه و هدف: اشریشیا کلی شایعترین ارگانیسم عامل عفونت مجاری ادراری(UTI) میباشد و UTI ناشی از ایزوله های اشریشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیکها در حال افزایش است. بسیاری از ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی به وسیله پلاسمیدها کد می شوند. در این مطالعه محتوای پلاسمیدی ایزوله های اشریشیا کلی جدا شده از عفونتهای ادراری بررسی شد. روش بررسی: تعداد 200 ایزوله اشریشیا کلی از نمونه ادرار بیماران سرپایی مبتلا به ...

متن کامل

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپائی مراجعه کننده بیمارستان نبی اکرم (ص) شهرستان زاهدان

هدف: عفونتهای مجاری ادراری (Urinary tract infections) دومین عفونت شایع انسانی است که توسط خانواده انتروباکتریاسه و به خصوص Escherichia coli  به وجود می ­آید. با توجه به افزایش مقاومتهای آنتی بیوتیکی بین سویه­ های اشرشیا کلی، هدف از این مطالعه تعیین الگوی کنونی و همچنین بررسی تغییرات الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه­ های اشرشیا کلی جدا شده از عفونتهای ادراری بیماران سرپائی مراجعه کننده به بیمارستا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023