نام پژوهشگر: ژینوس عسگرپناه

بررسی تاثیر آنتی اکسیدانی باروش dpph و تاثیر آنتی بیوتیکی عصاره متانولی r.elephase روی سویه های بالینی جمع آوری شده از عفونت ادراری بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  حدیث حسنوند   ژینوس عسگرپناه

خلاصه فارسی با توجه به افزایش کاربرد آنتی بیوتیک ها بر علیه عفونت های ناشی از باکتری و در نتیجه پیدایش انواع مقاوم، لذا توجه محققین به یافتن درمان های کمکی و جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی معطوف شده است. هدف از انجام این رساله مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی باروشdpphو بررسی اثر ضدباکتری عصاره ی متانولی گیاه گل فیلی بر علیه سویه های بالینی اشریشیاکولی جداشده از عفونت ادراری بیماران بیمارستان امام خمینی تهران بود. بدین منظور از سرشاخه های گلدار rhynchocorys elephas (l.) پس از جمع آوری، خشک و آسیاب نمودن، با متانول به روش ماسراسیون عصاره گیری شد. بر روی عصاره متانولی حاصل، مطالعات فیتوشیمیایی از نظر وجود تانن، فلاونوئید، آلکالوئید، گلیکوزید قلبی، گلیکوزید سیانوژنیک، آنتراکینون و ساپونین انجام گرفته و مشخص شده گیاه حاوی فلاونوئید، تانن و ساپونین می باشد. جهت تعیین اثرات ضدباکتریایی، غلظت های مختلف این عصاره بر باکتری e.coliاستانداردptcc1933)() و100سویه بالینی اشریشیاکولی جداشده از عفونت ادراری بیماران بیمارستان امام خمینی تهران در حضور شاهد(جنتامیسین) به روش حفر چاهک مورد برسی قرار گرفت. براساس نتایج تحقیق حاضر، اثر عصاره متانولی این گیاه بر علیه باکتریهای گرم منفی (e.coli) با mic معادل mg/ml 5/62 به دست آمد. در ادامه ی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ی متانولی گیاه با روش dpph تعیین شد بر اساس محاسبات صورت گرفته میزان ic50 (غلظتی از عصاره که می تواند 50 درصد رادیکال های آزاد dpph را مهار کند)برای گیاه مورد نظر برابر باmcg/ml 3/114 وبرای bht برابر با mcg/ml 59/10می باشد و با توجه به این نتایج دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قابل قبول می باشد. لذا با وجود خواص ضد باکتریایی و خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل، با انجام تحقیقات و مطالعات وسیع تر و بررسی عدم سمیت می توان استفاده از این گیاه را به عنوان نوعی نگهدارنده یا حتی طعم دهنده به صنعت غذایی و دارویی کشور برای انجام بررسی های in-vivo و in-vitroدر آینده پیشنهاد نمود. همچنین از عصاره ی این گیاه به عنوان یک عامل ضدباکتری مناسب جهت پیش گیری و درمان عفونت های ایجاد شده توسط این گروه از باکتری ها استفاده نمود.

بررسی اثر عصاره تام و آلکالوئیدهای استخراج شده از بخش هوایی گلدار گیاه glaucium vitellinum boiss. et buhse بر آستانه­ی تشنجات کلونیک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  نرگس اسمعیلیان دهکردی   ژینوس عسگرپناه

صرع یک اختلال مزمنی است که نیاز به درمان با روش های مختلف از جمله دارودرمانی دارد.استفاده طولانی مدت از داروهای ضدصرع رایج علاوه بر مقاومت دارویی باعث عوارض جانبی متعدد وگه گاه مسمومیت دارویی می شود. g.vitellinum یکی از گیاهان تیره papaveraceae بوده که درطب سنتی ایران بعنوان خواب آور و مخدر در بزرگسالان و اطفال استفاده می گردد . در قدیم نیز از آن برای رفع بیماری قند استفاده بعمل می آمده است . با توجه به اثر ضد درد , ضد التهاب و خواب آوری گونه های جنس glaucium و همچنین از آنجا که تا کنون اثر ضد تشنج گیاهان این جنس بررسی نشده است و با توجه به اهمیت آلکالوئیدهای آن بر آن شدیم تا اثر عصاره ی تام و فراکشن آلکالوئیدی استخراج شده از آن را بر آستانه تشنجات کلونیک بررسی نمائیم . در این بررسی عصاره تام با دوزهای مختلف (mg/kg???و???و???و???(و عصاره آلکالوئیدی با دوزهای مختلف (mg/kg???و???و???و??) به موشهای سوری نر(?=(n تزریق داخل صفاقی واز مدل پنتیلن تترازول وریدی جهت القای تشنج استفاده شد. آستانه ی تشنجات کلونیک ناشی از تزریق عصاره تام و فراکشن آلکالوئیدی در دوزهای(mg/kg400و200و100) و (mg/kg50) نسبت به گروه حامل افزایش معناداری(p<0.01,p<0.001,p<0.05) یافت. در مرحله ی بعد دوزهای (mg/kg100و200) عصاره تام از روش حاد ماکزیمم الکتروشوک نیز بررسی شد و در دوز mg/kg 200 نسبت به گروه حامل مدت زمان thle کاهش معناداری p<0/05) ( یافت. ولی در تجویز مزمن خوراکی دوزهای( mg/kg25و50) طی 5 روز و سپس تزریق ptz وریدی در روز 6ام افزایش معناداری در آستانه تشنجات کلونیک مشاهده نگردید.

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی بخش هوائی گلدار verbascum speciosum schrader
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  کیانا عسکری   ژینوس عسگرپناه

verbascum speciosum schrader یکی از گیاهان تیره گل انگشتدانه scrophulariaceae می باشد که در طب سنتی از جوشانده بخش هوایی آن برای درمان زخم ها، اختلالات تنفسی، آکنه و دردهای روماتیسمی استفاده می گردد. نام این گیاه در فرهنگ فارسی " گل ماهور" یا " خرگوشک" می باشد. با توجه به اثرات بیولوژیک ارزشمند متعدد و همچنین اثر ضد قارچ قابل توجه از بخش هوایی گلدار گونه های دیگر این جنس (verbascum) ، برآن شدیم تا اثر ضد قارچ عصاره تام متانولی و فراکسیونهای اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی قسمت هوائی گلدار verbascum speciosum را برای اولین بار بر روی 9 سوش قارچی : trichophyton verrocosum, epidermophyton floccosum, microsporum gypseum aspergillus flavus, aspergillus fumigates, candida albicans, trichophyton mentagropheytes, trichophyton rubrum, microsporum canis بررسی نماییم. در این تحقیق ، ابتدا گیاه جمع آوری شده و مورد شناسائی علمی قرار می گیرد . عصاره تام متانولی و فراکسیونهای اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی آن تهیه شده و اثر ضد قارچ آن بر روی سوشهای قارچی مذکور بررسی می گردد . گیاه بعد از جمع آوری و شناسائی علمی ، پودر شده و عصاره تام متانولی آن به روش پرکولاسیون تهیه می گردد. فراکسیونهای اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی آن به ترتیب به روش پرکولاسیون از گیاه پودر شده تهیه می شود. عصاره و فراکسیونهای بدست آمده تغلیظ و در نهایت خشک شده و جهت بررسی اثر ضد قارچی در ظروف تمیز، تیره و در جای خنک نگهداری خواهند شد. برای بررسی اثر عصاره و فراکسیونهای حاصل از گیاه بر روی درماتوفیتها از روش دیسک دیفیوژن و چاهک استفاده می شود .بدین ترتیب که دیسکهای کاغذی به قطر یک سانتیمتر تهیه شده وآنها را بطور جداگانه به عصاره و فراکسیون های مورد نظر آغشته مینمائیم سپس این دیسکها را روی محیط کشت سابورو دکستروز آگار قرار داده و در نهایت قارچهای درماتوفیتی مورد آزمایش را در کنار آنها کشت می دهیم . با مشاهده هاله عدم رشد اثر ضد قارچی عصاره مشخص می شود و آن را اندازه گیری می کنیم . علاوه بر استفاده از دیسک روش چاهک نیز به کار گرفته می شود به این ترتیب که در چاهکهائی به قطر نیم سانتیمتر عصاره و فراکسیون های مورد نظر ریخته می شود و پس از آن قارچهای درماتوفیتی کشت داده می شود و با مشاهده هاله عدم رشد و اندازه گیری آنها تاثیر ماده مورد نظر مشخص می شود .

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی بخش هوائی گلدار phlomis olivieri benth
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  الهام هاشمی   سید جمال هاشمی

با توجه به افزایش استفاده از داروهای ضد قارچ علیه عفونت های قارچی و عوارض جانبی بالای بعضی از داروهای ضد قارچی موجود ، توجه محققین به یافتن درمان های جدید و جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی معطوف شده است. هدف از انجام این رساله بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردو پترولی ، اتیل استاتی ، کلروفرمی ، متانولی و آبی گیاه گوش بره است بدین منظور از بخش های هوایی گلدار phlomis olivieri ، عصاره ها و فراکسیون های ذکر شده به روش پرکولاسیون تهیه گردید . جهت تعیین اثرات ضد قارچی غلظت های 25/6 ، 5/12 ، 25 ، 50 ، 100 و 200 میلی گرم / میلی لیتر از عصاره تام و فراکسیون های مختلف تهیه گردید و بر روی 9 گونه ی قارچی قارچی شامل : ترایکوفایتون وروکوزوم ، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس ، ترایکوفایتون فومیگاتوس ، آسپرژیلوس فلاووس و کاندیدا آلبیکنس به روش حفر چاهک مورد بررسی قرار گرفت . برای اطمینان از نتایج حاصله از دو روش اختلاط و تهیه سوسپانسیون علاوه بر روش حفر چاهک نیز استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر اثر ضد قارچی از گیاه گوش بره مشاهده گردید.

مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره های آبی هیدروالکلی و کلروفرمی کرفس با فلوکستین در تست شنای اجباری در موش سوری نر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  فرشید بهلول پیله رود   سعید عباسی ملکی

نشان داده اند که کرفس از خواص آرام بخشی و ضد افسردگی بر خوردار است .بنابراین هدف این مطالعه مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره های آبی ، هیدروالکلی و کلروفرمی کرفس با فلوکستین در تست شنای اجباری در موش سوری نر می باشد. . در این مطالعه تجربی از 96 سر موش سوری نر نژاد nmri و از روش تست شنای اجباری ( fst) و تست معلق ماندن دم ( tst) استفاده شد و مدت زمان بی حرکتی حیوان در 6 دقیقه ثبت گردید. گروه های آزمایشی شامل گروه های کنترل منفی (نرمال سالین به تنهایی یا همراه توئین 80( 12 درصد) ، کنترل مثبت (فلوکستین mg/kg 20)و گروه های تحت درمان با دوزهای مختلف عصاره های آبی، هیدروالکلی و کلروفرمی کرفس (mg/kg 500و400و300 ؛ به شکل داخل صفاقی) بودند . نتایج ما نشان داد که هر سه عصاره آبی ، هیدروالکلی و کلروفرمی در مقایسه با گروه های کنترل به صورت وابسته به دوز و معنی درای سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی و سبب اثرات شبه افسردگی درtst , fst شدند. در هر دو تست ، تمام دوزهای عصاره ها ( به استثنای دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره کلروفرمی) بهتر از فلوکستین سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی شدند . در نتیجه ، می توان پیشنهاد داد که اثر ضد افسردگی کرفس ناشی از وجود لیمونن و برخی فلاوینوئید ها (مثل کرسیتین) موجود در ساختمان آن می باشد.با این حال مطالعات بیشتری جهت تفهیم مکانیسم دقیق آن نیاز می باشد.

بررسی عصاره تام هیدروالکلی ریزوم زردچوبه بر بهبود بیماری پسوریازیس پلاکی و استاندارسازی آن توسط hplc
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  گلناز صرافیان   پروین منصوری

جهت تهیه میکروامولسیون حاوی عصاره زردچوبه ، عصاره هیدروالکلی ریزوم زردچوبه که به روش پرکولاسیون تهیه شده بود و توسط دستگاه rotary evaporator تغلیظ و در نهایت توسط spray dryer به شکل پودری با ذرات ریز در آمده بود با همکاری شرکت کشت و صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا تهیه گردید. بر روی فرمولاسیون نهایی کنترل های فیزیکوشیمیایی انجام گرفت و همگی مورد تائید بودند. ردیابی کورکومین در تست های کنترلی توسط دستگاهhplc-uv صورت گرفت. برای این کار استاندارد کورکومین تهیه گردید و بر طبق مطالعات انجام گرفته ، مقدار کورکومین در نمونه های حاصل از استخراج تعیین گردید. تاثیرات کلینیکال این فرمولاسیون بر روی 34 بیمار مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط در مطالعه ای به صورت مزدوج ، دوسکور و پلاسبو کنترل انجام شد. پرسشنامه تعیین کیفیت زندگی ، ( psoriasis area and severity index)pasi و عکس از ضایعات بیماران قبل و بعد از درمان جهت ارزیابی درمان انجام شد. نتایج نشان داد که فاکتور های کلینیکی و کیفیت زندگی در ضایعات درمان شده با دارو نسبت به قبل از درمان و درمقایسه با پلاسبو، با برتری میکروامولسیون امولسیون گیاهی، به طور معنی داری بهبود یافته است.

استخراج و شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس حاصل از بخش هوایی گیاه سگ دندان بشاگردی (pycnocycla bashagardiana mozaff decne. ex boiss.) با روش طیف سنجی کروماتوگرافی گازی- جرمی (gc-ms)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  الهام عباسی   ارکیده قربان دادرس

مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با سایر مطالعات نشان داد که یک تفاوت معناداری بین اسانس p.bashagardiana با سایر گونه های جنس pycnocycla وجود دارد براساس مطالعات (gc/ms) در اسانس p.bashagardian مونوترپنوئید e-?-ocimene و دو فنیل پروپن myristicin و cis-isomyristicin سه ترکیب اصلی به حساب می آیند در حالی که در گونه های p.spinosa- p.musiformis- p.nodiflora- -p.aucheriana- p.flabellifolia که در ایران رشد می کنند این سه ترکیب یافت نمی شود. این مطالعه اجزای تشکیل دهنده p.bashagardiana را برای اولین بار نشان داد. انجام مطالعات بیشتر برای بررسی اثرات فارماکولوژیک اسانس p.bashagardiana در آینده پیشنهاد می شود.

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی بخش هوایی گلدار capparis sicula بر روی 9 سوش قارچی: trichophyton verrocosum, microsporum gypseum, epidermophyton floccosum, aspergillus fumigatus, aspergillus-flavus, trichophyton mentagrophytes, candida alibicans, microsporum canis, trichophyton rubrum
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  مینا صیادی محمدپور   ژینوس عسگرپناه

تحقیق حاضر در جهت بررسی اثر ضد قارچی بخش هوایی گلدار گیاه capparis sicula انجام گرفته است. capparis sicula یکی از گیاهان تیره کبریان capparidaceae)) می باشد که از بخش های مختلف گیاهان این تیره (همچون: میوه، برگ، ریشه و غنچه های گل) در طب سنتی مناطق مختلف جهان به عنوان آنتی اکسیدان، آنتی هپاتوتوکسیک، ضد التهاب و در درمان بیماری های مختلف همچون روماتیسم و دیابت استفاده می گردد. (?) نام این گیاه در فرهنگ فارسی "کو?ر" یا "کبر" می باشد. (?) با توجه به اثرات بیولوژیک ارزشمند متعدد و همچنین اثر ضد قارچ قابل توجه از بخش هوایی گلدار گونه های دیگر این جنس همچون c. spinosa، c. grandiflora و c. zeylanica، برآن شدیم تا اثر ضد قارچ عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی قسمت هوائی گلدار capparis sicula را برای اولین بار بر روی ? گونه ی قارچی زیر بررسی نماییم. (?،?،?) candida albicans aspergillus flavus aspergillus fumigates microsporum gypseum microsporum canis epidermophyton floccosum trichophyton verrocosum trichophyton rubrum trichophyton mentagrophetes در این تحقیق، ابتدا گیاهc. sicula جمع آوری شده و مورد شناسائی علمی قرار گرفت. عصاره گیری از پودر خشک شده ی بخش هوایی گلدار این گیاه به ترتیب توسط متانول، اتر دو پترول، کلروفرم، اتیل استات و آب مقطر به روش ماسراسیون انجام گرفته است تا مواد موثره ی اصلی از گیاه جدا شوند، سپس فراکسیون های بدست آمده تغلیظ و در نهایت خشک و جهت بررسی اثر ضد قارچی در ظروف تمیز، تیره و در جای خنک نگهداری شدند. لازم به ذکر است که در فرایند عصاره گیری به روش ماسراسیون متوجه شدیم که بخش هوایی گلدار گیاه c. sicula فاقد فراکسیون اتیل استاتی می باشد. جهت تعیین اثرات ضد قارچی عصاره های ذکر شده از روش چاهک و پلیت استفاده گردید. نیستاتین با غلظتiu/ml ???,??? به عنوان استاندارد انتخاب و برای اطمینان از نتایج حاصله از دو روش اختلاط و تهیه سوسپانسیون علاوه بر روش حفر چاهک استفاده شده است. برای بررسی حداقل غلظت بازدارنده (mic) از روش رقیق سازی استفاده گردید؛ چنانکه غلظت های ??/?، ?/??، 25، ??، 100 و??? میلی گرم/ میلی لیتر از عصاره تام و فراکسیون های مختلف تهیه شد و جهت بررسی اثرات ضد قارچی مورد آزمایش قرار گرفتند. در طی بررسی های انجام شده و بر اساس نتایج حاصله از قطر هاله ی عدم رشد و دو روش اختلاط و تهیه ی سوسپانسیون، سه فراکسیون اتردوپترولی، کلروفرمی و متانولی درجات مختلفی از اثر ضد قارچی را بر روی تمام سوش های مذکور از خود نشان دادند.

بررسی اثر سایتوتوکسیک عصاره تام وفراکشن های اتردوپترولی،کلروفرمی،اتیل استاتی،متانولی وآبی گیاه phlomis olivieri برروی رده سلولی 29-t47d,nih3t3,caco-2,ht
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  آویشن فرزانه   ژینوس عسگرپناه

سرطان نوعی اختلال در سرعت تکثیر وتمایز سلولی است که می تواند در هربافتی از بدن ودرهرسنی رخ دهد وبا حمله به بافت های سالم بدن موجب بیماری شدید ودر نتیجه مرگ شود. گیاهان نقش مهمی در درمان انواع بیماری ها از جمله سرطان دارند. هدف کاربردی این پایان نامه بررسی فراکشن های مختلف عصاره تام گیاه phlomis olivieri از نظر فعالیت سایتوتوکسیک وشناسایی فراکشن های موثر وبررسی دیگر آزمون های بالینی آن در آینده جهت به کارگیری دردرمان سرطان می باشد. قسمت های هوایی گلدارگیاه phlomis olivieri از شهر خوانسار واقع در استان اصفهان جمع آوری شد. سپس در یک آسیاب دستی پودر گردید ودر دمای اتاق نگهداری شد.50 0 گرم از گیاه پودر شده ، به روش پرکولاسیون با حلال متانول سه مرتبه عصاره گیری گردید. عصاره متانولی با دستگاه rotary evaporator تغلیظ گردید وسپس به ترتیب با حلال های اتردوپترول، کلروفرم، اتیل استات، متانول وآب فراکشنه گردید. ما در این تحقیق اثر ضد تکثیری عصاره تام متانولی وفراکشن های اتردوپترولی ، کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی وآبی را برروی سلول کارسینومای کولون (ht-29)، آدنوکارسینومای کولورکتال (caco-2)، کارسینومای پستان (t47d) وفیبروبلاست جنین موش سوئیسی (nih3t3) با استفاده از روش mtt ارزیابی کرده وic50 را محاسبه نمودیم. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه ، فراکشن کلروفرمی وعصاره تام متانولی برروی همه رده های سلولی آزمایش شده به جز سلول caco-2 اثر سایتوتوکسیک بالایی داشتند اما روی این رده اثرمتوسطی نشان دادند. فراکشن اتردوپترولی روی سلول ht-29 اثرسایتوتوکسیک متوسط و روی سایر سلول ها اثر بالایی نشان داد. مقادیر ic50 محاسبه شده جهت هر نمودارحاکی از آن دارد که تکثیر ورشد سلول های ht-29وt47d بیشتر تحت تأثیر فراکشن کلروفرمی، اتردوپترولی وعصاره تام گیاه هستند که این موکد اثر ترکیبات غیرقطبی دررابطه با اثرات سمی برروی رده های سلولی آزمایش شده است.این داده ها اولین یافته های سم شناسی درمورد این گیاه است. این مطالعه مارا به سوی تحقیقات بیشتر دررابطه با ترکیبات جدید ومطالعات فیتوشیمیایی گسترده ترهدایت می کند .

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره تام متانولی و فراکسیون های کلروفرمی،اتیل استاتی و آبی گلبرگ و پرچم گیاه crocus sativus l. بر روی 5 سوش باکتریایی شایع در مسمومیت غذایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  الهه دارابی محبوب   ژینوس عسگرپناه

با توجه به گسترش روزافزون بیماری های گوارشی ناشی از مسمومیت های غذایی و ایجاد مقاومت های میکروبی نسبت به مواد ضد میکروب و همچنین عوارض جانبی خطرناک برخی از این مواد، بنابراین کاهش تعداد میکروارگانیسم ها و کنترل رشد آنها در مواد غذایی از نظر کنترل کیفیت، بهداشت وسلامت عمومی حائز اهمیت است. از طرفی با توجه به نگرانی های عمومی در خصوص عوارض جانبی مواد نگهدارنده شیمیایی، تحقیقات گسترده ای روی گیاهان به منظور کشف مواد ضد میکروبی جدید در حال انجام است؛ تا با دست یابی به یک ماده موثر جهت جلوگیری و یا به تاخیر انداختن فساد میکروبی مواد غذایی، بتوان مشکلات موجود را تا حدودی کاهش داد. یکی از این گیاهان، زعفران با نام علمی crocus sativus l.از خانواده iridacea می باشد که از دیر باز استفاده های بسیاری از کلاله قرمز رنگ این گیاه می شده، همچنین چندین مطالعه مبنی بر اثر ضد میکروبی کلاله قرمز رنگ گلهای زعفران انجام گردیده و اثر آن به اثبات رسیده است، اما به دلیل گرانی کلاله ارزشمند این گیاه، استفاده از این بخش، به عنوان یک ماده ضد میکروب در صنعت غذایی صرفه اقتصادی ندارد. با توجه به اینکه سالانه بعد از جمع آوری زعفران (کلاله ی گل ) مقدار بسیار زیادی گلبرگ بههمراه پرچم گلها دور ریخته می شود و از طرفی نیز مطالعات بیولوژیک خاصی بر روی این دو بخش صورت نگرفته،لذا بر آن شدیم تا اثرات آنتی باکتریال عصارهای متانولی،فراکسیونهای کلروفرمی،اتیل استاتی و آبی این دو بخش گل زعفران را به طور جداگانه علیه 2 سوش باکتریایی گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس (1431ptcc)، باسیلوس سرئوس (1247ptcc) و 3 سوش باکتریایی گرم منفی اشریشیاکولای (1399ptcc)،سالمونلا انتریکا (1639ptcc) و شیگلا دیسنتریا(1188ptcc ) که عوامل شایع در ایجاد مسمومیت غذایی اند بررسی نماییم تا درصورت مشاهده نتایج قابل قبول بعد از آزمایشات تکمیلی دیگر بتوان از این دو بخش به عنوان مواد ضدمیکروب با عوارض کم و صرفه اقتصادی مناسب تر، در صنعت غذایی استفاده نمود. در این رساله، عصاره تام متانولی گلبرگ و پرچم به روش خیساندن با دستگاه پرکولاتور و با استفاده از حلال متانول، وفراکسیونهای کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی گلبرگ و پرچم نیز به روشliquid-liquid fractionationو با حلال های کلروفرم، اتیل استات و آب انجام شد. بررسی اولیه اثرات ضد میکروبی عصاره ها و فراکسیون های نام برده به روش حفر چاهک انجام گرفت و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(mic) و حداقل غلظت کشنده (mbc) این باکتری -هابه روش رقت سازی متوالی?در لوله آزمایش (macrodilution method)، تعیین گردید. نتایج حاصله نشان داد عصاره متانولی گلبرگ نسبت به عصاره متانولی پرچم و یا سایر فراکسیون ها، اثر ضد میکروبی قوی تری علیه استاف اورئوس(mic: 15/6 mg/ml)، سالمونلا انتریکا(mic:31/2 mg/ml)وشیگلادیسنتریا(mic:7/8 mg/ml)دارد. در حالی که بر روی اشریشیاکولای، فراکسیون اتیل استاتی پرچم با micبرابر با 31/2 mg/ml و بر روی باسیلوس سرئوس عصاره متانولی پرچم با micبرابر با 31/2mg/ml بیشترین اثر ضد میکروبی را داشته اند. طبق نتایج به دست آمده در کل، شیگلا دیسنتریا کمترین مقاومت و اشریشیاکولای بیشترین مقاومت را از خود نشان دادند که می تواند به خصوصیات ساختمانی آنها مربوط باشد. به طوری که بر روی شیگلا دیسنتریا، عصاره متانولی گلبرگ و فراکسیون اتیل استاتی پرچم با micیکسان و برابر با mg/ml 7/8 بیشترین اثر و فراکسیون کلرفرمی گلبرگ، عصاره متانولی و فراکسیون کلروفرمی پرچم با mic یکسان و برابر با mg/ml 31/2کمترین اثر را داشته اند. بر روی اشریشیاکولای نیز فراکسیون اتیل استاتی پرچم با mic برابر با mg/ml 31/2بیشترین اثر و بقیه عصاره ها و فراکسیون های مورد بررسی با mic یکسان و برابر با mg/ml 62/5 کمترین اثر را روی این باکتری گذاشته اند. با توجه به اثر بخشی کمتر فراکسیون های کلروفرمی نسبت به بقیه فراکسیون ها و عصاره متانولی، می توان چنین استنباط کرد که احتمالاً ترکیبات قطبی با خاصیت ضد میکروبی، در این دو بخش به میزان بیشتری وجود دارد که این موضوع نیازمند مطالعات بیشتری است. از طرفی، با توجه به اینکه فراکسیون های کلروفرمی و اتیل استاتی به طور کلی بر روی هر 5 سوش مورد بررسی موثر بودند می توان گفت احتمالاً ترکیبات غیر قطبی تا نیمه قطبی با خاصیت ضد میکروبی هم در این دو بخش از گیاه زعفران وجود دارد که نیازمند بررسی های بیشتری است. یکی از دلایل تفاوت در میزان micمحاسبه شده در مطالعات مختلف اختلاف ترکیب عصاره ها می باشد. نتایج این مطالعه به طور کلی نشان دهنده اثرات ضد میکروبی مناسب عصاره های متانولی و فراکسیونهای کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی این دو بخش از گیاه زعفران بود به طوری که تمام عصاره ها و فراکسیون های مورد مطالعه حداکثر دارای mic برابر با mg/ml 62/5 یا کمتر از آن بودند. همانطور که قبلاً گفته شد با توجه به حجم تولید بسیار بالای سالانه گلبرگ و پرچم گیاه زعفران و نتایج مربوط به mic که در این مطالعه به دست آمد می توان بیان کرد که تهیه چنین غلظتی نیازمند صرف وقت و هزینه بسیاری نیست و از طرفی با توجه به عطر و رنگ قابل قبول زعفران در بین عامه بنابراین امکان استفاده از گلبرگ و پرچم گل زعفران به عنوان یگ نگهدارنده طبیعی در صنعت غذایی وجود دارد که در صورت انجام آزمایشات تکمیلی بیشتر و تایید نتایج به دست آمده در این تحقیق، علاوه بر برآورده کردن خواست مصرف کنندگان برای نگهدارنده های طبیعی، افزایش عمر نگهداری مواد غذایی و در نتیجه کاهش میزان مسمومیت های ناشی از آلودگی مواد غذایی به ارگانیسم های مختلف، از هدر رفتن یک محصول جانبی و طبیعی جلوگیری می شود.

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و آلکالوئیدهای استخراج شده از بخش هوایی گلدارglaucium vitellinum علیه بنج سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - پژوهشکده گیاهان دارویی 1392
  مینا مهرارا   ژینوس عسگرپناه

مقدمه: با توجه به بروز مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها و همچنین عوارض جانبی مختلف داروهای شیمیایی، دستیابی به ترکیبات ضد باکتریایی جدید ضروری می باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و آلکالوئیدهای استخراج شده از بخش هوایی گلدار glaucium vitellinum علیه 5 سوش باکتریایی بود. مواد و روش ها: vitellinum g.یکی از گیاهان تیره خشخاش papaveraceae می باشد که در اردیبهشت ماه از خوانسار جمع آوری و بعد از شناسایی علمی، بخش هوایی گلدار آن خشک و پودر شده و عصاره تام متانولی آن به روش پرکولاسیون تهیه گردید. فراکنش آلکالوئیدی آن که حاوی تمام آلکالوئیدهای موجود در گیاه بود از عصاره تام جدا شده و اثر آنتی باکتریال با تعیین mic علیه 1 باکتری گرم مثبت: استافیلوکوک اورئوس (1431 ptcc) و 4 باکتری گرم منفی، کلبسیلاپنومونیه (1053 ptcc)، سالمونلاتیفی (1639 ptcc)، اشریشیاکلی (1399 ptcc) و سودوموناس آئروژینوزا (1430 ptcc) به روش میکرو دایلوشن تعیین گردید. نتایج: مشاهدات اثرات ضد باکتریایی مطلوب فراکنش آلکالوئیدی g.vitellinum بر روی باکتری های پاتوژن استافیلوکوک اورئوس mic:0/0305 mg/ml، کلبسیلاپنومونیه mic: 1000mg/ml، سودوموناس آئروژینوزا mic:1000mg/ml، سالمونلاتیفیmic:15/62mg/ml و اشریشیاکلی mic:1000mg/ml نشاندهنده اثرات ضد باکتری قابل توجه این فراکنش آلکالوئیدی بوده است. نتیجه گیری: در مورد عصاره تام متانولی اثر ضد باکتریایی مشاهده نشده است پس اثر ضد باکتری گیاه صرفاً مربوطه به عصاره های آلی گیاه می باشد. انجام سایر آزمایش های تکمیلی invivo و in vitro در مطالعات آتی پیشنهاد می گردد.

بررسی ترکیبات موجود در اسانس گیاهان مرزنگوش و درمنه استخراج با روغن کنجد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  محمد میرزایی   فراز مجاب

استفاده از گیاهان و ترکیبات طبیعی به عنوان دارو هر روز در حال افزایش است. شاید به این علت که جامعه در مورد همه فرآورده ها به نوع طبیعی و اصل آن علاقه دارد، خصوصاً در مورد دارو. در طب سنتی ایران، استخراج مواد موثره ی گیاهان با روغن کنجد به طور وسیعی استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده بررسی شود عصاره روغنی گیاهان درمنه و مرزنگوش که در کتب سنتی اشاره شده، با استفاده از روش انفلوراژ (و روغن کنجد) حاوی چه موادی است؟ پس از تهیه گیاه و استخراج عصاره آن با روش انفلوراژ و با استفاده از روغن کنجد (طبق متد سنتی)، عصاره حاصل با استفاده از الکل مطلق، در سرما، تخلیص و پس از مراحل مختلف خالص سازی به دستگاه gc-mass تزریق شدند. شناسایی مواد موجود در عصاره ی حاصل با تفسیر طیف های جرمی حاصل و همچنین تطبیق آنها با کتابخانه دستگاه mass انجام شد. مواد عمده ای که در عصاره روغنی این گیاهان شناسایی شدند شامل: در گیاه درمنه: ‍caryophyllene oxide, 1-oxaspiro [2,5] octane, santalol, cedren-13-01, lanceol, 1- cyclohexene-1- menthanol, bisabolene epoxide, spathulenol, isoaromadendrene epoxide. در گیاه مرزنگوش: ?-ocimene, germacrene d, ?- caryophyllen. sabinen در هر دو گیاه تعداد زیادی طیف مربوط به اسیدهای چرب و استرهای آنها و نیز مواد استرولی نیز وجود داشت. ترکیبات دارای آثار فارماکولوژیکی در عصاره روغنی تهیه شده با روش انفلوراژ این دو گیاه شناسایی شد. گرچه مقادیر آنها کمتر از حد انتظار بود که نشانگر این مطلب است که با استفاده از این روش نمی توان اجزای موثره گیاهان را به فراوانی شناسایی کرد و عصاره ی حاصل دارای مقدار زیادی اجزای روغن استخراج کننده هم هست. شاید با استفاده از متدهای جداسازی دقیق تر بتوان مواد موثره ی بیشتری را از این گیاهان استخراج و شناسایی کرد.

بررسی اثر ضد التهابی عصاره تام متانولی pelargonium graveolens در مدل کولیت ایجاد شده با اسید استیک در موش صحرایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  بهاره غنی زاده   حامد شفارودی

مقدمه و هدف: بیماریهای التهابی کولون، به دو بیماری کولیت اولسراتیو و بیماری کرون اطلاق می شود که یک اختلال مزمن،عودکننده و التهابی دستگاه گوارش با اتیولوژی ناشناخته است. این بیماری بیشتر در قشرفعال جامعه (15 تا 30 سال) بروز می کند. علـت بروز التـهاب را به عوامل مختلفـی از جمله میـکروارگانیسم ها، ژنتـیک، رژیـم غـذایی و آنتی ژن های خود فرد نسبت می دهند. پروتکـل های درمانی التـهاب کولون علاوه بر علامت درمـانی، شـامـل آمینوسالسـیلات ها و سولفاسالازین، کورتیکواسـتروئیدها، عوامـل سرکوب کننده سیـستم ایمنی، مونوکـلونال آنتی بادی ها و در نهایت جراحی می باشد. لذا با توجه به دسته های دارویی محدود و پر عارضه این بیماری یافتن ترکـیبی موثر و کم عارضه ضروری به نظر می رسد . گیاهpelargonium graveolensاز تیرهgeraniaceae بومـی آفریقا جنوبی است که در ایران نیز کشت می گردد. این گیـاه به دلیل دارا بودن مـواد موثـره مانند ژرانیـول وسیترنللول توانایی مهار مسیرهای التهابی را دارا ست.لذا در این مطالعه به بررسی اثر ضد التهابی گیاه فوق در بیماری کولیت اولسراتیو می پردازیم. مواد و روشها: ابتدا از گیاهpelargonium graveolensتوسط متانول تام عصاره گرفته شد. سپس موش های صحرایی در محـدوده وزنی200 تا 300 گرمی به دسـته هایی5 عـددی شـامل: گـروه نرمـال، کروه کنترل منـفی ( عدم دارو دریافت)، گروه حامـل،گروه سولفـاسالازین ،گروه ها دریافت کننده عصاره با دوز های 100 mg /kg (گروهext 100)،200 mg/kg(گروهext 200) و 400 mg /kg (گروه ext 400 )تقسـیم شدند. داروها در 72، 48، 24 و 2 ساعـت قبل از ایجاد کولیت به حیوان به صورت دهانی داده شد. سپس القایی کولیت با اسید استیک 4.5 % طریق رکتال القا صورت گرفت. 24 ساعت بعد از القا نیز دارو خورانده شد. 24 ساعت پس از آخرین گاواژ نمونه هادر سه سطح ماکروسکوپی، میکروسکپی و myeloperoxidase مورد بررسی قرار گرفت. نتایج:48 ساعت بعد از وارد کردن استیک اسید التهاب زیاد همراه با زخم های وسیع طولی در گروه کنترل منفی ایجاد شده بود. این التهـاب در گروه حامل نیز دیده شده و نتایج آن ها با هم معنـادارنبود . اما سایـر گروه ها تفـاوت معنـاداری با این دو گروه داشـتند (p<0.05) .در سایـر گروه ها بین گروه دریافت کننـده سولفاسالازین و گروه نرمال و گروه غلظتهای مختلف عصاره تفاوت معنا داری وجود نداشت. (p<0.05) بین غلظتهای مختلف نیز تفاوت معناداری دیده نمی شود.در بررسـی های میکروسکوپیـک،گـروه کنترل منفی تخریب کامل لایه های سلولی و در گروه حامل نیز تخریب ناحیه مخاطی دیده می شود. گروه کنترل منفـی از لحاظ تخریب ناحیه تحت مخاطی با سایر گروه ها تفاوت معناداری داشت. (p<0.05) میزان تخریب در گروه نرمال در مقایسه با گروه کنترل منفی، گروه حامل وext 400معنادار بود. (p<0.05) این تفاوت در گروه های عصاره و سولفاسالازین باهم تفاوت معناداری نداشتند. میزان فعالیت mpo نیز در کلیه گـروه ها مورد بررسی قرارگرفت. بین گروه های عصاره تفاوت معنی داری با گروه نرمـال وسولفاسـالازین نیست اما تفاوت چشمگیری با گروه حامل و کنترل منفی دارد. (p<0.05) بین گروه دوزهای مختـلف عصاره تفـاوت معناداری وجود ندارد. همـچنین بین گروه نرمال و دو گروه حامل و کنترل منفی تفـاوت معنا داری وجـود دارد. (p<0.05) بحث و نتیجه گیری: گیاه pelargonium graveolensاثرات ضـد التهابی چشـمگیری بر روی کولـون در بیماری کولیت اولسراتیو در مدل استیک اسـید دارد .

بررسی اثر ضد میکروب عصاره تام متانولی و فراکسیونهای کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی و آبی حاصل از گلنار علیه 5 سوش باکتریایی شایع در مسمومیت غذایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  پریسا نصرتی صدقیانی   ژینوس عسگرپناه

بیماری های ناشی از مسمومیت غذایی هنوز یک نگرانی عمومی برای مصرف کنندگان مواد غذایی و صنایع فعال در این زمینه هستند.(1) با توجه به درخواست روز افزون مشتریان، تمایل به استفاده از ترکیبات طبیعی دارای خاصیت آنتی باکتریال به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی بیشتر شده است.(2) گلنار با نام علمی punica granatumدر طب سنتی به عنوان درمان اسهال بکار میرود و گفته می شود که غنی از ترکیبات تانن می باشد.(1)در این تحقیق اثرات آنتی باکتریال فراکسیون های کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی گلنار بر روی باکتری های ایجاد کننده مسمومیت غذایی که شامل اشرشیا کلی (ptcc 1399)باسیلوس سرئوس(ptcc 1247) ، شیگلا دیسانتریا ( ptcc 1188 )، استافیلوکوکوس اورئوس (ptcc 1431 )، سالمونلا تایفی (ptcc 1639 )به روش حفر چاهک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (mic) به روش رقت سازی متوالی در لوله آزمایش و حداقل غلظت کشندگی باکتری (mbc) تعیین گردید. عصاره تام گیاه به روش خیساندن در پرکولاتور با استفاده از متانول به عنوان حلال انجام شد. فراکسیونهای کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی گلها نیز با روش liquid-liquid fractionation تهیه شد. نتایج حاصله نشان داد فراکسیون های متانولی و آبی گلنار نسبت به فراکسیون های اتیل استاتی و کلروفرمی اثر قوی تری داشته و ارزش micبرابر 39/0 میلی گرم بر میلی لیتر نشان دادند. با توجه به اینکه گیاهان منابع با ارزشی از ترکیبات جدید هستند، لذا توجه و مطالعات بیشتر در این زمینه به منظور دستیابی به ترکیبات ضد میکروبی جدید در آینده نزدیک ضروری می باشد.

استخراج و شناسایی اسیدهای چرب موجود در روغن دانه پیاز با روش استخراج سیال فوق بحرانی و طیف سنجی کروماتوگرافی گازی- جرمی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  هومن شیرمرد   مهناز قمی

پیاز با نام علمی .allium cepa l گیاهی است چند ساله به ارتفاع تا یک متر،دارای پیاز لایه لایه که پوست آن به رنگ های سفید ، زرد کمرنگ و صورتی مایل به ارغوانی است.دانه پیاز سه وجهی سیاه رنگ،کوچک و چین خورده است که بو و طعم تندی دارد. پیاز یکی از پر مصرف ترین گیاهان دنیاست و در کلیه نقاط ایران خصوصا نواحی شمال غربی ایران کشت می گردد.از روش استخراج با سیال فوق بحرانی (sfe) برای استخراج ترکیبات دانه پیاز استفاده گردید. پارامتر های آزمایشی موثر در روش sfe مثل فشار، دما، حجم اصلاحگر، زمان استخراج استاتیک و دینامیک با استفاده از یک طراحی مختلط مرکزی(ccd) پس ازطراحی فاکتوریال جزئی 2n–1بهینه شدند.شرایط استخراج شامل فشار atm355، دما c? 40 ، زمان استخراج استاتیک min20، زمان استخراج دینامیک min70 و حجم اصلاح گر µl 150 به عنوان شرایط بهینه تعیین شد. تحت این شرایط بازده ی استخراج %18/10 به دست آمد. ترکیبات شیمیایی استخراج شده با روش sfe با استفاده از gc–ms تشخیص و اندازه گیری شدند.ترکیبات اصلی روغن های استخراج با روش sfe در شرایط بهینه شامل: compestrolو ?-sitosterolو cholesterol و2,4-methylencycloartanol و cycloeucalenol و cholets-7-enol وstigmaterol, gamma-sitosterol و cycloartanolمی باشد بازیافت استخراج (extraction recovery) بر پایه sfe در شرایط مختلف در محدوده% (w/w) 18/10-2/0 متغیر بود.

بررسی اثر انتی باکتریال بخش هوایی گیاهhalocnemum strobilaceum بر پنج سوش باکتری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده علوم پزشکی 1392
  بهناز مختاری   ژینوس عسگرپناه

مقدمه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و سنتز داروهای ترکیبی و شیمیایی طب سنتی، استفاده بیش از حد این داروها موجب ایجاد مشکل پیچیده ای به نام عوارض جانبی داروها گردیده است. آنتی بیوتیک ها از این قاعده مستثنی نبوده و علاوه بر این استفاده بیش از حد آنها سبب مقاوم شدن باکتری ها به این داروها گردیده است. با توجه به این که برخی از گیاهان دارای خاصیت ضدمیکروبی می باشند می توان با استفاده از آنها جایگزینی بی ضرر برای مقابله با باکتری های بیماری زا پیدا کرد. در راستای این هدف اثرات ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون های مختلف بخش هوایی گیاه h. strobilaceum علیه گروهی از باکتری ها شامل استافیلوکوکوس اوروئوس، باسیلوس سرئوس، سودوموناس آئروجینوزا، اشریشیا کلی و سالمونلا انتریتیدس برای تعیینmic (حداقل غلظت بازدارندگی) انجام گرفت. مواد و روش ها: گیاهh.strobilaceum پس از جمع آوری از استان هرمزگان در سال 1391، در شرایط طبیعی خشک گردید و بعد به صورت پودر درآمد و عصاره تام متانولی آن به روش خیساندن تهیه شد. فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، متانولی و آبی با روش liquid-liquid fraction تهیه شد. نتایج:اثر ضدمیکروبی عصاره و فراکسیون های مختلف این گیاه با روش تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (mic) در میکروپلیت 96 خانه ای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به شرح زیر مشخص شد: اثر عصاره تام متانولی گیاه برای استافیلوکوکوس اورئوس 62/5 ppm = mic به دست آمده است. اثر فراکسیون اتردوپترولی برای استافیلوکوکوس اورئوس mic=62/5 ppm و اشریشیا کلی mic=10/42±2/6ppm و سودوموناس آئروجینوزا mic=31/25ppm. اثر فراکسیون کلروفرومی برای استافیلوکوکوس اورئوس mic=52/08±10/42ppm و اشریشیا کلی mic=15/625ppm و سودوموناس آئرروجینوزا. mic=41/67±10/4ppm اثر فراکسیون متانولی برای استافیلوکوکوس اورئوس mic=20/8±5/2ppm و سودوموناس آئروجینوزا52/1±10/42ppm = mic . و اثر فراکسیون آبی برای سودوموناس آئرروجینوزا mic=31/25ppm بوده است. -عصاره و فراکسیون های گیاه h.strobilaceum اثرات قابل توجهی روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی و سودوموناس آئروجینوزا داشته است.

اندازه گیری و مقایسه مقادیر پتاسیم، سرب و کادمیوم در نمونه های قارچ تکمه ای agaricus bisporus موجود در بازار تهران و تأثیر روش پخت بر مقادیر آنها با استفاده از جذب اتمی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 1392
  هانیه ربیع زاده   پریسا زیارتی

قارچ یکی از با ارزش ترین منابع تغذیه ای در مواد معدنی، ویتامین ها و پروتئین های گیاهی است و در عین حال کم کالری است. مصرف و کشت قارچ در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای در ایران افزایش یافته است و علت آن را می توان قیمت بالای گوشت قرمز، ماهی و پروتئین های دیگر مربوط دانست. برای ارزیابی سطح پتاسیم، کادمیوم و سرب حدود 270 نمونه قارچ agaricus bisporus طی 3 ماه متوالی بهمن، اسفند و فروردین از میان 6 مارک مختلف از قارچ های موجود در بازار تهران در سال 2012 تهیه کردیم. نمونه ها به صورت تصادفی خریداری شده و تجزیه و تحلیل با توجه به پروتکل های استاندارد بین المللی توسط روش هضم مرطوب (استفاده از hno3 وhclo4 (3:1) و h2o2) انجام شده است و تمام اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از هرگونه آلودگی ممکن نیز انجام شده است. نمونه ها در حالت های خام، ورقه شده، آب پز، سرخ شده و ماکروویو به روش هضم اسیدی با دستگاه طیف سنج اتمی آنالیز شده اند. نتایج بدست آمده در اکثر نمونه قارچ های مورد آنالیز از نظر میزان کادمیوم در حد قابل قبول استاندارد اتحادیه اروپا ec466/2001 قرار داشتند. اما از نظر میزان سرب اکثر نمونه ها در حالت های مختلف حاوی مقادیر بالاتری از حد مجاز قرار داشتند. متوسط غلظت سرب در قارچ خام کمتر از آب پز و سرخ شده و ماکروویو بوده و نتایج نشان می دهد که طول موج های ماکروویو نقشی در کاهش غلظت های سرب و کادمیوم نداشته است. روش های مختلف پخت نیز بر میزان غلظت پتاسیم تاثیرگذار است. به طوری که در حالت آب پز بیشترین میزان پتاسیم و در حالت ماکروویو کمترین میزان پتاسیم در نمونه ها دیده شده است.

استخراج و شناسایی اسیدهای چرب موجود در دانه گیاه خرفه بوسیله استخراج سیال فوق بحرانی و کروماتوگرافی گازی جرمی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  سارا حسن زاده طوری   ارکیده قربان دادرس

از آنجا که دانه ی گیاه خرفه منبع غنی ای از اسید های چرب ضروری میباشد لذا نیازمند روشی کارامد جهت استخراج بهینه این اسیدهای چرب میباشیم.با توجه به مزایای روش استخراج با سیال فوق بحرانی شامل سرعت استخراج,گزینش پذیری و کنترل حلالیت,اثر پیش تغلیظ کنندگی, کمی بودن استخراج,تمیزی و ایمنی, دمای پایین ,سادگی ,صرفه جویی در هزینه و قابلیت ادغام با تکنیک های دیگراین روش جدید استخراج برای استخراج اسیدهای چرب دانه گیاه خرفه در نظر گرفته شد. پارامترهای تجربی موثر بر sfe شامل فشار ,دما ,حجم اصلاحگر و زمان استخراج استاتیک و دینامیک توسط طراحی مرکب مرکزی بهینه سازی به دنبال مرحله ی طراحی فاکتوریال بهینه سازی شد و در فشارatm 355, دما ?c 35, زمان استخراج استاتیک 10 دقیقه و زمان استخراج دینامیک 50 دقیقه توسط 150 میکرولیتراصلاحگر اتانول, استخراج صورت گرفت.ترکیبات شیمیایی حاصل از استخراج با سیال فوق بحرانی توسط gc-ms شناسایی گردید.ترکیبات اصلی استخراج شده در شرایط بهینه شامل موارد زیر بوده است : palmitic acid 0.33%, hexadecanoic acid 2.55%, ethyl hexadecanoate 0.25%, stearic acid 0.26%, linoleic acid 3.19%, methyl linoleate 19.15%, ethyl linoleate 2.03%, linalool 0.41% بازده استخراج در شرایط مختلف , در محدوده ی 0.6-17.1% ( وزنی / وزنی ) بدست آمد

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی گیاهbioss. ephedra pachyclada روی 5 سوش قارچی candida albicans, aspergillus niger, aspergillus fumigatus, aspergillus flavus, fusarium oxysporum
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  پگاه مسلمی   ژینوس عسگرپناه

عفونت های قارچی روند رو به افزایشی در جوامع مختلف نشان می دهد و این واقعیت نیاز به داروهای ضد قارچی را در پی داشته است. افزایش استفاده از داروهای ضد قارچی سنتتیک عوارض متعددی در بیماران ایجاد می کنند. در عین حال این فرایند می تواند به وقوع مقاومت های دارویی در قارچ های بیماری زا منجر گردد. قارچ هایی مثل کاندیدا آلبیکنس، آسپرژیلوس و فوزاریوم از جمله قارچ هایی هستند که امروزه تحقیقات قابل توجهی برای داروهای موثر بر آنها در جریان است. نظر به عوارض کمتر داروهای گیاهی، امروزه داروهای با منشا گیاهی با استفاده بی نظیر مواجه شده اند. در این بررسی اثر عصاره های مختلف گیاه ephedra pachyclada bioss.بر آسپرژیلوس نایجر (ptcc5010)، آسپرژیلوس فومیگاتوس(ptcc 5010) ، آسپرژیلوس فلاووس(ptcc 5004) ، فوزاریوم اکسیسپوریوم(pfcc 38-115) ، کاندیدا آلبیکنس(atcc 10231) به روش دیسک دیفیوژن بررسی شده است. بخش های هوایی گیاه افدرا پاچیکلادا برای عصاره گیری انتخاب شدند وعصاره تام متانولی و فراکشن های آبی، متانولی ، اتیل استاتی و کلروفرمی این گیاه با روش های استاندارد تهیه و اثر ضد قارچی غلظت های 500و 250و 125و 5/62و 25/31 میلی گرم / میلی لیتر بر هر یک از قارچ های مذکور به روش دیسک دیفیوژن بررسی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره و فراکشن های گیاه مورد نظر بجز کاندیداآلبیکنس بر چهار گونه دیگر هیچگونه اثر مهاری نداشته است. عصاره تام متانولی و فراکسیون متانولی، آبی و کلروفرمی بر روی کاندیدا آلبیکنس اثر کرده و رشد آن را مهار کرده است.

بررسی اثرآنتی باکتریال عصاره ی تام آبی،متانولی وکلروفرمی بخش هوایی pycnocycla nodiflora decne.ex boiss علیه6سوش باکتریایی.
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  مینا نمک چیان نمکین   آرش محبوبی

نظر به شیوع جهانی مقاومت های دارویی در طیف وسیعی از عوامل بیماریزا و نیز عوارض جانبی بعضی از داروهای ضد میکروبی شیمیایی، امروزه تلاش محققان به جایگزین کردن داروهای مشتق شده از مواد طبیعی بویژه داروهای گیاهی متمرکز شده است. هدف این پروژه ‍‍‍ تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره بخش هوایی گیاه pycnocycla nodiflora decne.ex boiss از خانواده چتریان علیه 3 سوش باکتریایی گرم مثبت pttc 1431 staphylococcus aureus ،methicillin-resistant staphylococcus aureus atcc 33591 ، ptcc 1435 staphylococcus epidermidis ، و 3 سوش باکتریایی گرم منفی escherichia coli ptcc 1399، atcc 14028 salmonella typhimurium وptcc 1430 pseudomonas aeroginosa بوده است. در این رساله، عصاره تام متانولی، آبی و کلروفرمی به روش خیساندن با دستگاه پرکولاتور و با استفاده از حلال متانول، آب مقطر و کلروفرم بدست آمد. بررسی اولیه اثرات ضد میکروبی عصاره های نام برده به روش چاهک پلیت انجام گرفت و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (mic) و حداقل غلظت کشندگی (mbc) آن ها بر روی باکتری ها به روش رقت سازی متوالی در لوله آزمایش (macrodilution method)، تعیین گردید. نتایج حاصل شده نشان داد عصاره آبی بخش هوایی اثر ضد میکروبی قوی تری علیه استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با mic برابر mg/ml25/31 و عصاره متانولی بر روی استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و استافیلوکوک اپیدرمیدیس با mic برابر mg/ml5/62 بیشترین اثر ضد میکروبی را داشته اند و عصاره کلروفرمی نیز هیچ گونه اثر ضد باکتریایی از خود نشان نداد. شاید اثرات ضد میکروبی مشاهده شده را بتوان به وجود ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در بخش هوایی گیاه ربط داد، که تأیید این موضوع نیازمند مطالعات و تحقیقات بیشتری می باشد. با توجه به نتایج حاصل، امید است که با انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در آینده، بتوان از عصاره های مختلف این بخش از گیاه، به عنوان داروی گیاهی موثر علیه این باکتری ها استفاده نمود.

بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی و آبی گیاه calotropis proceraعلیه 6 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  فاطمه عظیمی   ژینوس عسگرپناه

گیاهان دارویی در طول تاریخ بشر در درمان بیماریها استفاده می شدند.از این رو ما در این پایان نامه اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی و آبی حاصل از گیاه calotropis procera را بررسی کردیم.در این مطالعه روش ما برای عصاره گیری روش liquid-liquid fraction بودوعصاره تامو فراکسیون های اتر دوپترولی وآبی تهیه شد.برای روش میکروبی از روش انتشار در محیط آگار استفاده کردیمو به روش چاهک پلیت.نتیجه نهایی به این صورت بود که عصاره تام اثر قابل توجهی بر سالمونلا تایفی داشته استو فراکسیون اتردوپترولی بر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و سالمونلا تایفی اثر داشته است.فراکسیون ابی نیز بر استافیلوکوکوس اورئوس،سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین داشته است.

بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره تام و فراکسیونهای کلروفرمی و اتیل استاتی و کتانولی و آبی حاصل از بخش هوایی گیاه پونه سای کم گل(nepeta depauperata)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  مهسا عبد نیک فرجام   ژینوس عسگرپناه

یکی از گیاهان آندمیک ایران که تاکنون اثرات ضد باکتریایی آن مورد مطالعه قرار نگرفته است، nepeta depauperata از تیرهlabiatea می باشد. در این تحقیق اثرات ضد باکتریایی عصاره تام و فراکسیون های کلروفرمی، متانولی و آبی علیه 6 سوش باکتریایی گرم مثبت و منفی به روش چاهک پلیت و mic بررسی گردید. امروزه با توجه به تنوع ژنتیکی ایجاد شده در عوامل بیماری زای باکتریایی و پیدایش سویه های مقاوم و همچنین عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها، جایگزین کردن آن ها توسط داروهای ضد باکتریایی با منشأ گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار و انگیزه ای برای تحقیقات در زمینه یافتن داروهای گیاهی بدون عوارض جانبی شده است. و همچنین با توجه به بررسی های انجام گرفته در این تحقیق، همان طور که از فصل نتایج مشهود است، در روش چاهک پلیت، عصاره تام و فراکسیون کلروفرمی در مورد میگروارگانیسم های گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس و گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا و فراکسیون متانولی بر رو ی سودوموناس آئروژینوزا هاله عدم رشد مشاهده گردید ولی در تعیین mic به روش microdilution در مورد استافیلوکوک اورئوس، باسیلوس سوبتیلیس، اشریشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا و سالمونلا تایفی نتایج قابل قبولی به دست آمد. بهترین نتیجه برای در مورد استافیلوکوک اورئوس مربوط به عصاره تام با mic:500mg/ml (40mg/µl) ودر مورد باسیلوس سوبتیلیس مربوط به فراکسیون های متانولی و آبی با (40mg/µl) mic:500mg/mlو در مورد سودوموناس آئروجینوزا مربوط به فراکسیون های متانولی و آبی با mic:500 mg/ml(40mg/µl) و در مورد سالمونلا تایفی مربوط به عصاره تام و فراکسیون کلروفرمی باmic:1000 mg/ml (80mg/µl) و همچنین در مورد اشریشیا کلی مربوط به عصاره تام و فراکسیون های متانولی و کلروفرمی و آبی باmic:500 mg/ml (40mg/µl) می باشد. در سال 2004 مطالعه ای روی گونه ای به نام n.crispa انجام شد و مشخص شد که بخش هوایی این گیاه دارای اثرات ضد باکتریال علیه باکتری های گرم مثبت بوده است (25). بطور مشابه در این مطالعه نیز اثر ضد میکروبی علیه برخی از باکتری های گرم مثبت مثل استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس دیده شد. در مطالعه ای در سال 2012 مشخص شد که عصاره استونی n.cilaris علیه سودوموناس آئروژینوزا موثر بوده است. اگرچه که در مطالعه عصاره استونی بررسی نشده ولی عصاره تام و خصوصاً فراکسیون های کلروفرمی، متانولی و آبی بخش هوایی گیاه علیه سودوموناس آئروژینوزا با mic:500,1000 mg/ml بسیار موثر بوده است. این گونه می توان نتیجه گیری کردکه عصاره تام و کلروفرمی علیه 3 باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا، اشریشیا کلی و سالمونلا تایفی و فراکسیون متانولی و آبی علیه 2 باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی در مقایسه با شاهد آنتی بیوتیک اثر آنتی باکتریال خوبی داشته و در صورت اثبات عدم اثر سایتوتوکسیتی عصاره ها می توان از آن به عنوان داروی گیاهی استفاده نمود. در مورد عدم مشاهده هاله عدم رشد در روش چاهک پلیت می توان این گونه متصور شد که عصاره تام و فراکسیون های آن انتشار خوبی در محیط کشت جامد مولر هینتون آگار نداشتند و با توجه به پایان نامه ای که توسط لین. جی در سال 2011 در زمینه اثرات ضد باکتریایی کیتوزان نوشته شده و در آن روش های مختلف بررسی این اثرات مورد مطالعه قرار گرفته است، عدم انتشار عصاره بر روی محیط کشت جامد، منطقی به نظر می رسد و باید از روش های برخورد مستقیم عصاره و میکروب استفاده نمود.

بررسی اثر ضد باکتری عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی بخش هوایی atriplex leucoclada (boiss.) aellen علیه 5 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  شیلان عباسی فرید   ژینوس عسگرپناه

مقدمه: در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش روزافزون مقاومت دارویی در میکروب های بیماری زا و همچنین گزارش عوارض جانبی خطرناک بعضی از آنتی بیوتیک ها تحقیقات گسترده ای روی گیاهان به منظور کشف مواد ضد میکروبی جدید انجام گرفته است. در راستای این هدف اثرات ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون های مختلف بخش هوایی گیاه a. leucoclada علیه گروهی از باکتری ها شامل استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، سودوموناس آ ئروجینوزا، اشریشیاکلی، سالمونلاانتریتیدیس برای تعیین mic (حداقل غلظت بازدارندگی) انجام گرفت. مواد و روش ها: بخش هوایی گیاه a. leucoclada در سال 1391 از هرمزگان جمع آوری گردید و به دور از نور مستقیم خورشید خشک و توسط آسیاب پودر شد و عصاره تام متانولی آن به روش پرکولاسیون تهیه گردید. فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، آبی، متانولی با روش liquid- liquid fraction تهیه شد. اثر آنتی باکتریال علیه سوش های مذکور با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی با روش میکرودایلوشن و روش چاهک پلیت تعیین گردید. نتایج چاهک پلیت: عصاره تام روی سوش های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی با غلظت 125µg/ml؛ علیه باسیلوس سرئوس، سالمونلاانتریتیدیس، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت 250µg/ml و فراکشن کلروفرمی علیه استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی با غلظت 62.5µg/ml؛ باسیلوس سرئوس، سالمونلاانتریتیدیس، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت125µg/ml و فراکشن اتردوپترولی روی استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیاکلی، سالمونلاانتریتیدیس، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت 125µg/ml و فراکشن آبی علیه استافیلوکوکوس اورئوس با غلظت 62.5µg/ml؛ باسیلوس سرئوس، اشریشیاکلی، سالمونلاانتریتیدیس، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت125µg/ml و فراکشن متانولی علیه استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، سالمونلاانتریتیدیس با غلظت 250µg/ml؛ اشریشیاکلی، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت125µg/ml مؤثر بوده است. نتایج حاصل از mic به روش میکروپلیت: عصاره تام روی سوش های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلاانتریتیدیس با غلظت62.5µg/ml ؛ باسیلوس سرئوس، اشریشیاکلی، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت125µg/ml و فراکشن کلروفرمی روی استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی، سالمونلاانتریتیدیس با غلظت62.5 µg/ml ؛ باسیلوس سرئوس، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت125µg/ml و فراکشن اتردوپترولی روی استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیاکلی، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت125µg/ml ؛ سالمونلاانتریتیدیس با غلظت62.5 µg/ml و فراکشن آبی روی استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیاکلی، سالمونلاانتریتیدیس، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت62.5 µg/ml و فراکشن متانولی روی استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیاکلی با غلظت125µg/ml ؛ سالمونلاانتریتیدیس، سالمونلاانتریتیدیس، سودوموناس آئروجینوزا با غلظت 62.5 µg/ml. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره های گیاه a. leucoclada اثر ضد میکروبی علیه سوش های ذکر شده را داشته و در میان عصاره های بررسی شده، اثر ضد میکروبی عصاره آبی و کلروفرمی از سایرفراکشن های دیگر بیشتر بود.

بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی گیاه پونه سای کم گل nepeta depauperat در موش سوری نر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  عطیه سادات حسینی   سیده زهرا موسوی

در این مطالعه، عصاره ی تام متانولی گیاه پونه سای کم گل (nepeta depauperata) پس از تهیه و استخراج جهت بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب، با استفاده از تست فرمالین و تست صفحه داغ (hot plate) در موش سوری نر با وزن تقریبی ( (20-25 gمورد ارزیابی قرار گرفت. در تست فرمالین حیوانات در سه گروه: کنترل منفی (نرمال سالین 10 ml/kg)، کنترل مثبت (مورفین2 mg/kg) و گروه های آزمون )عصاره ی گیاه با دوزهای mg/kg (25, 50, 100, 200 مورد آزمایش قرار گرفتند و تمامی تجویزها به صورت داخل صفاقی صورت گرفت و پس از گذشت 15 دقیقه از تزریق، 25 میکرولیتر فرمالین 5/2% به صورت زیر جلدی به کف پای هر حیوان تزریق و پاسخ هر حیوان به محرک دردزا به مدت یک ساعت مورد بررسی قرار گرفت. در تست hot plate حیوانات در سه گروه: کنترل منفی (نرمال سالین 10 ml/kg)، کنترل مثبت (مورفین5 mg/kg) و گروه های آزمون (عصاره ی گیاه با دوزهای 50, 80,160, 250 mg/kg) مورد آزمایش قرار گرفتند و تمامی تجویزها به صورت داخل صفاقی صورت گرفت و طبق برنامه، بلافاصله پس از تزریق و سپس 15, 30, 45, 60 دقیقه پس از تزریق، موش تحت آزمون hot plate با دمای c? 5/0± 55 قرار گرفت و مدت زمان تأخیر در بلند کردن پا و یا لیسیدن اندازه گیری شد. مقایسه های لازم بین داده های حاصل از مطالعه گروه ها توسط آنالیز اماری test anova, tukey post hoc way one انجام شد و سطح معنی داری pvalue< 0.05 در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تست فرمالین در فاز حاد در گروه هایی که دوزهای 25-50-100-200 mg/kg عصاره ی تام متانولی گیاه پونه سای کم گل را دریافت کردند اثر بی دردی مشاهده شد که این اثر برکاهش مدت زمان رفتار لنگیدن در دوز 200 mg/kg و کاهش مدت زمان بالا نگهداشتن پا در دوزهای 50-100 و 200 mg/kg و کاهش مدت زمان لیسیدن در تمامی دوزها در مقایسه با کنترل معنی دار بود. همچنین در فاز مزمن عصاره تام متانولی گیاه پونه سای کم گل توانست ایجاد اثر بی دردی و ضدالتهابی نماید که این اثر برکاهش مدت زمان رفتار لنگیدن در دوز mg/kg 25،50،100 و 200 و کاهش مدت زمان بالا نگهداشتن پا در دوزهای mg/kg 50، 100 و 200 و کاهش مدت زمان لیسیدن در دوزهای mg/kg 100 و 200 در مقایسه با کنترل معنی دار بود. بر اساس نتایج بدست آمده از تست hot plate در گروه هایی که دوزهای 50-80-160-250 mg/kg از عصاره را دریافت کردند تنها دوزهای 250 mg/kg و 160 بیشترین فعالیت ضد دردی را از خود نشان دادند. بنابراین با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر عصاره ی تام متانولی گیاه پونه سای کم گل (nepeta depauperata) دارای اثرات ضددردی و ضدالتهابی می باشد که این اثرات در مهار رفتارهای دردزا ناشی از تزریق فرمالین در مقایسه با مهار درد ناشی از محرک حرارتی بارز و برجسته تر بود که احتمالاً وجود اجزایی با اثرات ضدالتهابی یکی از مکانیسم های مطرح است که نیاز به مطالعات بعدی دارد.

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی و کلرفرومی tanacetum fruticulosum ledeb علیه 6 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  فریبا فرزام   ژینوس عسگرپناه

امروزه تلاش محققان بر جایگزین کردن داروهای شیمیایی با داروهای مشتق شده از مواد طبیعی به ویژه بر داروهای گیاهی متمرکز شده است زیرا مقاومت عوامل بیماری زا در سطح جهانی و نیز عوارض جانبی داروهای ضدمیکروبی سنتتیک مانند واکنش های آلرژیک گسترش یافته است. در این پروژه اثر ضدباکتریایی عصاره تام متانولی و فراکسیون های گیاه tanacetum fruticulosum ledeb یا مینای بوته ای علیه 6 سوش باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس atcc 6538 ، استافیلوکوکوس اپیدرمیس atcc 12228 ، استافیلوکوکوس ¬اورئوس مقاوم به متی¬سیلینatcc 33591 ، سالمونلاتایفی موریوم atcc 14028، سودوموناس آئروژینوزا atcc 9027 و اشرشیا کلای atcc 8739 بررسی گردید. گیاه تازه تاناستوم فروتی کولوزوم از اطراف هرمزگان جمع¬آوری و در سایه خشک شد. برای آماده سازی عصاره تام متانولی, مقدار 1000 گرم از پودرخشک گیاه را در پرکولاتور به مدت 70 ساعت همراه با متانول ریخته شد و عصاره آن پس از تغلیظ جمع آوری شد. فراکسیون های اتردوپترولی و کلروفرمی گیاه با روش liquid- liquid fraction از عصاره تهیه شد. بررسی اثر نسبی اولیه عصاره تام و فراکسیون های حاصله گیاه با تکنیک انتشار در آگار جامد مورد سنجش قرار گرفت.. تعیین میزان حداقل غلظتی که رشد باکتری را مهار می¬کند یا mic وحداقل غلظت کشندگی باکتری یا mbc با روش ماکرودایلوشن انجام گرفت. بیشترین قطر هاله عدم رشد عصاره تام متانولی برای استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلا تایفی موریوم 24 میلی متر و بیشترین قطر هاله عدم رشد فراکسیون اتردوپترولی برای استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس 13 میلی¬متر و بیشترین قطر هاله عدم رشد فراکسیون کلروفرمی برای باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلا تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین 23 میلی متر بدست آمد. بهترین نتیجه mbc,mic عصاره تام روی استافیلوکوکوس اپیدرمیس با غلظتmg/ml62/15وmg/ml 25/31 مشاهده شد. و بهترین نتیجه mbc,micفراکسیون اتردوپترولی برای استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلاتایفی موریوم با غلظت mg/ml 125 وmg/ml 250 و برای فراکسیون کلروفرمی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین با غلظت mg/ml62/15 و mg/ml 25/31 مشاهده گردید.

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون های کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی گیاه مریم گلی مصری (salvia aegyptiaca)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  آیدا اسلام زاده   ژینوس عسگرپناه

با توجه به مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها و نیاز روزافزون انسان به استفاده از گیاهان دارویی برای کنترل بیماری¬ها بررسی¬های بیشتر گیاهان مورد توجه محققین قرار گرفتند. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون¬های کلروفرمی اتیل استاتی متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی گیاه مریم گلی مصری علیه 5 سوش باکتریایی و یک سوش قارچی بود. گیاه salvia aegyptiaca از گیاهان اندمیک ایران است. این گیاه از خانواده lamiaceae می¬باشد که در اردیبهشت ماه 1391 از بندرعباس جمع آوری گردید، عصاره¬گیری سر شاخه¬های هوایی با متانول به روش پرکولاسیون انجام گردید و فراکسیون¬های کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی آن به روش liquid-liquid fractionation تهیه شد. اثر آنتی باکتریال در غلظت¬های (80 mg/µl) 1000، (40 mg/µl) 500، (20mg/µl) 250، (10 mg/µl) 125 میلی¬گرم/ میلی¬لیتر برای عصاره تام و فراکسیون¬های کلروفرمی، متانولی و آبی علیه سه باکتری گرم مثبت: استافیلوکوکوس اورئوس (ptcc 1431)، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ( (ptcc 1435 باسیلوس سرئوس (ptcc 1015) و دو باکتری گرم منفی: اشرشیاکلای (ptcc 1399)، سودوموناس آئروژینوزا (ptcc 1430) و قارچ کاندیدا آلبیکنس(ptcc 5027) توسط روش چاهک پلیت بررسی شد. در این مطالعه عصاره تام بر روی باکتری¬های سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس موثر بود اما بیشترین اثر را روی سودوموناس آئروژینوزا در غلظت (40 mg/µl) 500 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر (33/11 میلی¬متر) داشت. فراکسیون کلروفرمی بر روی سودوموناس آئروژینوزا در غلظت (40 mg/µl) 500 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر، (33/17 میلی متر) اثر داشت. فراکسیون متانولی بر روی سودوموناس آئروژینوزا و باسیلوس سرئوس موثر بود، اما بیشترین اثر را روی باسیلوس سرئوس در غلظت (10 mg/µl) 125 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر (33/11 میلی¬متر) داشت. فراکسیون آبی بر روی باکتری¬های استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس موثر بود اما بیشترین اثر را روی استافیلوکوکوس اورئوس در غلظت (80 mg/µl) 1000 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر، (12 میلی متر) داشت. mic (حداقل غلظت نهایی) برای عصاره تام که اثر ضد باکتری بر روی باکتری¬های استافیلوکوکوس اورئوس (mic: 250 mg/ml)، سودوموناس آئروژینوزا (mic:1000 mg/ml)، فراکسیون کلروفرمی بر روی سودوموناس آئروژینوزاmic: 1000 mg/ml (، استافیلوکوکوس اورئوس (mic: 1000 mg/ml)، باسیلوس سرئوس (mic:1000 mg/ml)، قارچ کاندیداآلبیکنس (mic:500 mg/ml)، فراکسیون متانولی بر روی سودوموناس آئروژینوزا (mic:500 mg/ml)، استافیلوکوکوس اورئوس (mic:500 mg/ml)، باسیلوس سرئوس (mic:125 mg/ml)، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (mic:500mg/ml)، اشریشیاکلای(mic:1000 mg/ml) و فراکسیون آبی برروی سودوموناس آئروژینوزا (mic:500 mg/ml)، استافیلوکوکوس اورئوس (mic:1000 mg/ml) باسیلوس سرئوس (mic:1000 mg/ml) ، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس(mic:1000 mg/ml)، اشریشیاکلای(mic:500 mg/ml) با متد میکرودیلوشن داشت.

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، آبی و متانولی گیاه cleome brachycarpa vahlex dc علیه 6 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  فاطمه پوریزدانی کجور   ژینوس عسگرپناه

بروز و گسترش مقاومت دارویی در میان عوامل میکروبی و همچنین عوارض جانبی داروهای شیمیایی باعث تلاش بیش از پیش دانشمندان برای یافتن داروهای جایگزین شده است. در این میان تحقیق و شناسایی خواص دارویی گیاهان جایگاه منحصر به فردی دارد. در این تحقیق اثر آنتی¬باکتریال عصاره تام و فراکسیون¬های اتردوپترولی، آبی و متانولی حاصل از بخش¬های هوایی گیاه cleome brachycarpa vahlex dc علیه 6 سوش باکتریایی که شامل: salmonella typhimurium atcc 14028 pseudomonas aeruginosa atcc 9027 escherichia coli atcc 8739 staphylococcus aureus atcc 6538 staphylococcus epidermidis atcc 12228 methicillin-resistant staphylococcus aureus atcc 33591 به روش چاهک مورد بررسی قرار گرفت. عصاره تام گیاه در پرکولاتور با استفاده از متانول به عنوان حلال تهیه شد. فراکسیون¬های اتردوپترولی، آبی و متانولی نیز با روش liquid- liquid fractionation تهیه شدند. در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(mic) به روش ماکرودایلوشن در لوله آزمایش و حداقل غلظت کشندگی باکتری(mbc) تعیین گردید. نتایج حاصله نشان داد، بزرگترین هاله عدم رشد مربوط به staphylococcus epidermidis در فراکسیون آبی می باشد(20 میلی متر). همچنین بهترین نتیجه micو mbc در فراکسیون آبی روی staphylococcus epidermidis با غلظت mg/ml62/15mg/ml , 25/31می باشد. و بهترین نتیجه mic و mbc عصاره تام وفراکسیون متانولی نیز برای staphylococcus epidermidis با غلظت mg/ml62/15و mg/ml 50/62 است. همچنین فراکسیون اتردوپترولی نیز بیشترین اثر را روی staphylococcus epidermidis نشان داده اند که micو mbcآن برابر با mg/ml 25/31 وmg/ml 50/62 می باشد. با توجه به اینکه گیاهان منابع با ارزشی از ترکیبات جدید هستند، لذا توجه و مطالعات بیشتر در این زمینه، به منظور دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی جدید و تعیین نوع ماده ی موثره عامل این اثرات در آینده نزدیک ضروری می باشد.

بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره کلروفرمی و متانولی و آبی گیاه lyceumshawiiromer & schult علیه 4 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  مهتاب قدمگاهی   ژینوس عسگرپناه

در این تحقیق گیاه lycium shawii که یکی از گیاهان متعلق به تیره solanaceae می باشد و پراکندگی محدودی در جنوب ایران خصوصا استان هرمزگان دارد.با توجه به مشاهده اثر آنتی باکتریال بسیار قابل توجه از دیگر گونه های جنس lycium بر آن شدیم تا برای اولین بار اثر ضد میکروب l.shawii را علیه 4 سوش باکتریایی شامل:استافیلوکوکوس اورئوس , استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس , سودوموناس آئروژینوزا, اشرشیاکلی با روش mic بررسی نمائیم shawii بعد از جمع آوری وشناسایی علمی توسط گیاه شناس تایید و کد هرباریومی می گیرد. سپس خشک و پودر شده و عصاره تام متانولی و کلروفرمی آن با روش خیساندن تهیه شد.فراکسیون آبی نیز با روش liquid-liquid fractionation تهیه شد.عصاره های حاصله جداگانه در دستگاه rotary evaporator تغلیظ و در نهایت خشک شدندو جهت انجام آزمایشات میکروب شناسی در ویال های تمیز, دور از نور و حرارت نگهداری شد سپس انجام آزمون با رقت های مختلف عصاره گیاه l.shawii و مجاور سازی با سوش های نام برده شده از طریق روش تعین حداقل غلضت بازدارندگی در میکروپلیت انجام شد. نتایج: در باکتری های گرم منفی پاسخ بر روی اشرشیاکلی: بررسی نتایج نشان داد که عصاره آبی در غلظت 10/42±52/08 میکرو گرم بر میلی لیتر (t test p value=0/001)، عصاره متانولی در غلظت 0/0±62/5میکروگرم بر میلی لیتر (0/0001> t test p value) و عصاره کلروفرمی¬در غلظت 10/42±41/67 میکرو گرم بر میلی لیتر مانع از رشد باکتری اشریشیا کلی می¬شوند. پاسخ بر روی سودوموناس آئروژینوزا بررسی نتایج نشان داد که عصاره آبی و کلروفرمی در غلظت 0/0±31/25 میکرو گرم بر میلی لیتر (0/0001> t test p value) و عصاره متانولی در غلظت 0/0±15/625میکروگرم بر میلی لیتر (0/0001> t test p value) مانع از رشد باکتری گرم منفی سودوموناس آئروجینوزا می¬شوند. باکتری های گرم مثبت پاسخ بر روی استافیلوکوکوس اورئوس بررسی نتایج نشان داد که عصاره آبی در غلظت 0/0±31/25 میکرو گرم بر میلی لیتر (0/0001> t test p value) و عصاره متانولی و کلروفرمی در غلظت 5/208±26/04 میکروگرم بر میلی لیتر (0001/0> t test p value) مانع از رشد باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس می شوند . پاسخ بر روی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بررسی نتایج نشان داد که عصاره آبی، متانولی و کلروفرمی در غلظت 0/0±62/5میکرو گرم بر میلی لیتر (0/0001> t test p value) مانع از رشد باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس می شوند. نتیجه گیری: لذا با در نظر گرفتن اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاه lycium shawii بر روی اشرشیاکلی, سودوموناس آئروژینوزا, استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با انجام مطالعات گسترده می توان به عنوان یک عامل ضد باکتری جهت کنترل و درمان بیماری های عفونی ایجاد شده توسط این باکتری ها پیشنهاد شود.

بررسی اثر آنتی اکسیدان عصاره تام متانولی حاصل از بخش هوایی گیاه خوشک با چهار روش مختلف و تعیین محتوای فنلی و فلاونوییدی آن
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  نوشین محمدی پور   سعید محمدی معتمد

daphne mucronata یکی ار گیاهان متعلق به تیره thymelaeaceae بوده که در فارسی خوشک نامیده می¬شود. این گیاه یکی از گونه¬های بومی جنس daphne در ایران است که پراکندگی نسبتا وسیعی در برخی نقاط، خصوصا نواحی جنوبی ایران دارد. در طب سنتی همان مناطق جهت رفع ناراحتی¬های پوستی و سرطان از آن استفاده می¬شود (2). باتوجه به اینکه دیگرگونه¬های جنس daphne اثرآنتی¬اکسیدان قابل توجهی نشان داده¬اند (5-3)، لذا بر آن شدیم تابرای اولین باراثرآنتی¬اکسیدانی عصاره تام متانولی بخش هوایی گیاه را بررسی نماییم و در نهایت نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنیم. با توجه به اینکه معمولاً اثر آنتی¬اکسیدان گیاهان مربوط به محتوای فنلی و فلاونوئیدی آن¬ها می¬باشد، تصمیم گرفتیم تا برای اولین بار محتوای فنلی و فلاونوئیدی بخش هوایی گیاه را نیز تعیین کنیم. عصاره¬گیری گیاه به روش ماسراسیون انجام گردید و قدرت آنتی¬اکسیدانی با چهار روش ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت. 1-مهار رادیکال آزاد ( dpph dpph method ) 2- فریک تیوسیانات (lipid peroxidation inhibition ) 3- فعالیت شلات¬کنندگی یونهای فلزی آهنferrous metal ions chelating activity) ) 4- ظرفیت احیای تام (total reduction capability)

استخراج و شناسایی اسیدهای چرب موجود در روغن دانه بادام گونه amygdalus wendelbo با روش استخراج سیال فوق بحرانی (sfe) و طیف سنجی کروماتوگرافی گازی- جرمی (gc-mass)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  مهدی نصرالهی   ژینوس عسگرپناه

بادام گیاهی است درختی یا درختچه ای که بومی نواحی آسیای صغیر و خاورمیانه است ولی در سایر نواحی گرم و خشک جهان نیز دیده می شود . بادام نیز همچون گردو ، پسته ، انگور ، انار و ... از کشورمان ایران منشأ گرفته است . این گیاه نسبت به آب و هوای گرم و خشک مقاوم است و توسط مصریان ، یونانیان و رومیان در امتداد سواحل مدیترانه تا شمال آفریقا و جنوب اروپا گسترش یافته است . بادام در سال 1700 توسط کشیشان اسپانیایی به آمریکا برده شد. این گیاه در ایران 20 گونه درختچه ای و درختی خاردار و بدون خار دارد مانند amygdalus communis ، amygdalus nana ، amygdalus prunus ، amygdalus kurdistanica و البته گونه مورد تحقیق ما که به تازگی در نواحی جنوبی ایران مورد توجه قرار گرفته یعنی amygdalus wendelbo این گونه انحصاری آندمیک ایران است که دانشمندی به نام freitag آنرا در بندرعباس در کوه گِنو کشف کرده است به همین دلیل به آن بادام گنویی یا بادام کوه گنو هم می گویند. در این پروژه برای اولین بار با استفاده از سیال فوق بحرانی اسیدهای چرب موجود از amygdalus wendelbo با راندمان بالا استخراج شد. شرایط استخراج با استفاده از برنامه آماری ccd بهینه شد و اسیدهای چرب استخراج شده پس از یک مرحله مشتق سازی با استفاده از کروماتوکرافی گازی با دتکتور طیف سنج جرمی (gc-ms)جداسازی و شناسائی شدند. همانطوریکه ذکر شد جهت بهینه سازی شرایط استخراج از طراحی مرکب مرکزی پس از یک مرحله غربال گری استفاده شد. مدل استفاده شده،شرایط استخراج یعنی فشار 350 اتمسفر دما 35 درجه سلیسیوس زمان استخراج استاتیک و دینامیک به ترتیب 10 و 35 دقیقه و حجم اصلاحگر اتانول را 150 میکرو لیتر پیش بینی کرد. ترکیبات اصلی استخراج شده شامل است اکتانوئیک اسید, دکانوئیک اسید, هگزادکانوئیک اسید, اکتا دکانوئیک اسید, 9-اکتا دسونیک اسید, ننا دکانوئیک اسید 9, 12 – ننادسنوئیک اسید بودند. راندمان استخراج در شرایط مختلف بین 68/0 تا 17.10 درصد بود

بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیون های متانولی و اتردوپترولی و آبی گیاه euphorbia larica boiss علیه 6 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  فاطمه آقاخانی لنبانی   ژینوس عسگرپناه

نظر به شیوع جهانی مقاومت های دارویی در طیف وسیعی از عوامل بیماریزا و نیز عوارض جانبی بعضی از داروهای ضدمیکروبی، امروزه تلاش محققان به جایگزین کردن اینگونه داروها با داروهای مشتق شده از مواد طبیعی به ویژه داروهای گیاهی متمرکز شده است. لذا در این پایان نامه به بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیونهای اتردوپترولی، آبی و متانولی حاصل از بخشهای هوایی گیاه افوربیا لاریکا (euphorbia larica boiss) علیه 6 سوش باکتریایی پرداختیم.

بررسی اثرات ضدتشنجی اسانس حاصل از گل بهارنارنج بر آستانه تشنجات کلونیک ناشی از تجویز وریدی ptz ، تجویز صفاقی ptz ، ماکزیمال الکتروشوک و بررسی مکانیسم احتمالی آن در موش های سوری نر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  طراوت اذانچی   ژینوس عسگرپناه

aurantium citrus از گیاهانی است که به عنوان درمان مکمل در بیماری اضطراب ، صرع ، افسردگی و سایر بیماری های مربوط به دستگاه مرکزی عصبی کاربرد د ارد و اسانس روغنی حاصل از پوست این گیاه دارای خاصیت ضد اضطراب است. همچنین دارای اثرات ضد میکروبی ، ضد قارچی ، ضد اسپاسم ، و خواص آنتی اکسیدانی نیز می باشد. بررسی این گیاه در محیط invitro نشان می دهد که عصاره این گیاه دارای خاصیت ضد تشنج است.(2) از طرفی بررسی اثر ضد افسردگی اسانس نرولی در مقایسه با فلووکسامین در تست شنا اجباری در موش سوری مورد بررسی قرار گرفته بود.(13) لینایول و لینالیل استات از ترکیبات اصلی بسیاری از اسانس های گیاهی از جمله اسانس (نرولی) می باشد. لینالول به طور طبیعی در بیش از 200 نوع اسانس بدست آمده است. گزارشات بسیاری در ارتباط با اثر لینالول به نوروترنسمیترهای مغز از جمله گاماآمینو بوتیریک اسید (gaba) وجود دارد. علاوه بر آن به علت تاثیر این ترکیب بر کانال های یونی گیرنده های نیکوتینیک ، اثر بی حس کنندگی موضعی نیز از آن مشاهده شده است.(14)(16) در این مطالعه اسانس حاصل از تقطیر گل های درخت نارنج citrus aurantium مورد بررسی قرار گرفت. از یافته های حاصل از مطالعات گذشته مشخص شد ، اسانس نرولی در هر دو مدل القای درد احتمالا با هر دو مکانیسم مرکزی و محیطی قادر به القای اثرات ضد دردی می باشد. از یافته های حاصل از بررسی اثرات اسانس نرولی در سه مدل تزریق وریدی پنتیلن تترازول ، تزریق صفاقی پنتیلن تترازول و مدل ماکزیمال الکتروشوک اسانس نرولی از طریق سیستم گاباارژیک می تواند اثر ضد تشنجی خود را اعمال کند. در مطالعه پیش رو ، اثرات ضد تشنج اسانس نرولی در دوزهای 5 ، 10 ، 20 ، 40 mg/kg در زمان های 30 ، 60 ، 120 و 240 دقیقه قبل از تزریق وریدی پنتیلن تترازول مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند این اسانس با دوز 40 و 20 mg/kg قادر است ، باعث افزایش آستانه تشنج کلونیک ناشی از تزریق وریدی ptz شود. در مطالعه پیش رو اسانس نرولی با دوز 40 mg/kg در زمان های 30 ، 60 ، 120 و 240 دقیقه قبل از تزریق وریدی ptz مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند این اسانس با دوز mg/kg40 با فاصله زمانی 60 دقیقه با تزریق وریدی ptz بهترین اثرگذاری را خواهد داشت. در این مطالعه ، دیازپام با دوزهای 1/0 و 05/0 و 025/0 mg/kg به صورت صفاقی به موش تزریق شد و بعد اثر آن بر تشنج القا شده توسط تزریق وریدی ptz بررسی شد که دوز 1/0 از داروی دیازپام موثرترین دوز بود. در این مطالعه اثر فلومازنیل بر تشنج القایی توسط تزریق وریدی ptz همچنین تزریق صفاقی اسانس نرولی در حلال در کنار داروی دیازپام بررسی شد. تحقیقات نشان داد که اسانس نرولی از طریق گیرنده های بنزویازپینی در سیستم گاباارژیک می تواند اثر ضد تشنجی خود را اعمال نماید.

تعیین مقدار 7 عنصر معدنی به روش جذب اتمی در دو گونه مختلف از بادام amygdalus lycioides ,amygdalus wendelboi
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  ارمغان کرمانشاه   پریسا زیارتی

گیاه بادام قادر است مقادیر نسبتاً زیادی از عناصر ضروری برای بدن را از خاک جذب و در میوه های خود ذخیره نماید. شرایط جغرافیایی و خاک های مناطق زیر کشت بر میزان و کیفیت غذایی مغز بادام و گردو، خصوصاً مواد معدنی تأثیر بسزایی دارد. (1) 2 گیاه خوراکی (بادام وحشی) در استان هرمزگان و بندرعباس به نام هایamygdalus lycioides وamygdalus wendelboi بصورت خوراکی استفاده می شوند اما متأسفانه تا کنون ارزش غذائی این 2 گونه مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. جمع آوری نمونه 2 بادام وحشی خوراکی a. lycioides وa. wendelboi به ترتیب در فصل تابستان از کوه های سیرمند استان هرمزگان و در فصل بهار از کوه های گنو در سال 1392 انجام شد. در این تحقیق تعدادی از عناصر ضروری (لیتیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم، آهن، روی، مس) در مغز دانه ی 2 گونه a. lycioides و a. wendelboi با روش هضم مرطوب توسط دستگاه جذب اتمی شعله و کوره گرافیتی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که گیاه a. lycioides حاوی مقادیر بیشتری از عناصر پتاسیم، لیتیم و آهن است در حالی که گیاه a. wendelboi حاوی مقادیر بیشتری از عناصر سدیم، کلسیم، مس و روی است. ترتیب وجود مواد معدنی در بادام a.lycioides بصورت:fe > k > zn > cu > ca > li > na در صورتی که در بادامa.wendelboi ، fe > k > zn > cu > ca > na > li می باشد. هر دو گونه بادام حاوی مقدار بالایی آهن می باشند، مقدار آهن در دو گونهa.lycioides و a.wendelboi به ترتیب برابر 383 و 365 میلی گرم در صد گرم می باشد. در مقایسه ی بادام ایرانی با دو گونه مورد مطالعه a.lycioides و a.wendelboi نتیجه حاصل گردید که املاح ca، k، na و fe در این دو گونه نسبت به بادام ایران بیشتر می باشد. کلید واژه: عناصر ضروری، بادام، دستگاه جذب اتمی، a.lycioides و a. wendelboi

بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی اسانس بهار نارنج (نرولی) در موش صحرایی و موش سوری نر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  پریا خدابخش   ژینوس عسگرپناه

طبق تحقیقات صورت گرفته بر اثرات لینالول، ترکیب اصلی بسیاری از گیاهان آروماتیک، برآن شدیم تا اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس حاصل از گل های نارنج (نرولی)را نیز مورد بررسی قراردهیم گل های تازه گیاه نارنج جهت اسانسگیری به روش تقطیر با آب، به دستگاه کلونجر منتقل شد. تشخیص ترکیبات اسانس نیز به وسیله دستگاه gc/ms صورت گرفت. بمنظور بررسی اثرات ضد دردی نرولی، از موش سوری نر در روش های رایتینگ ناشی از تزریق اسیداستیک و هات پلیت استفاده شد. در روش اول، 30 دقیقه قبل از تزریق اسید استیک 1% ، حامل (روغن بادام شیرین)، نرولی(10 و mg/kg 20) و داروی استاندارد دیکلوفناک سدیم(mg/kg 50) تجویز و پس از تزریق داخل صفاقی اسید، به مدت نیم ساعت تعداد انقباضات شکمی شمارش شد. در روش هات پلیت نیز، حامل، نرولی (mg/kg 40) ودیکلوفناک سدیم را به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق کرده و روی صفحه داغ دستگاه با دمای ثابت ?c1 ±55 قرار دادیم. سپس در بازه های زمانی مختلف ، زمان واکنش هایی همچون لیسیدن پاهای عقبی یا پریدن را به عنوان شاخص زمان بروز پاسخ، ثبت نمودیم. اثرات ضدالتهابی این اسانس نیز در دو مدل التهاب حاد (ادم پای ناشی از کاراژینان) و التهاب مزمن (القای بافت گرانولوما توسط جسم خارجی) مورد بررسی قرار گرفت. تزریق سوسپانسیون کاراژینان 2% در کف پای موش صحرایی، التهاب حاد را القا می کند. یک ساعت قبل از تزریق کاراژینان، حامل، نرولی (در دوزهای40،20،10،5، mg/kg80) و دیکلوفناک(mg/kg 50) به روش داخل صفاقی تزریق شدند. اندازه گیری حجم پا با استفاده از دستگاه پلتیسمومتر در زمان های 5/0 ، 1، 2، 3، 4 و 5 ساعت پس از تزریق کاراژینان، انجام گرفت. بمنظور القای التهاب مزمن، از روش ایجاد بافت گرانولوما توسط گلوله پنبه ای استفاده شد. موش های صحرایی تحت بیهوشی قرار گرفته، پنبه استریل شده با وزن مشخص،در هر دو سمت ناحیه کتف به صورت زیرجلدی کاشته شد. به مدت 7روز، حیوانات تحت درمان روزانه با حامل، نرولی (mg/kg 40) و ایندومتاسین (mg/kg 5) به صورت داخل صفاقی قرار گرفتند. در روز هشتم، حیوانات معدوم و گلوله های پنبه ای خارج شدند. جهت بدست آوردن وزن خیس، بلافاصله پنبه ها توزین و سپس به مدت 24 ساعت تحت گرمای خشک دستگاه آون قرار گرفتند. وزن ترانسودا با کسر وزن خشک حاصل از وزن خیس و وزن گرانولوما نیز از کسر وزن اولیه از وزن خشک محاسبه شد. نرولی کاهش معناداری در تعداد رایتینگ ازخود نشان داد.درآزمون هات پلیت نیز زمان واکنش به طورمعناداری افزایش یافت.همچنین ادم پا و میزان تشکیل ترانسودا و گرانولوما در مدلهای التهابی توسط نرولی به خصوص دردوز mg/kg40 به صورت معناداری کاهش پیدا کرد.از یافته های حاصل از این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که اسانس بهارنارنج با داشتن لینالول، به عنوان ترکیب اصلی این اسانس، دارای اثرات ضد دردی مرکزی و محیطی و نیز اثرات ضدالتهابی قابل قبول در التهاب حاد و مزمن می باشد. انتظار می رود چنین مطالعاتی در زمینه داروهای گیاهی، به کشف داروهای جدید با عوارض کمتر به خصوص در بیماری های التهابی منجر شود.

بررسی اثرات ضددردی وضدالتهابی اسانس بخش هوایی گیاه مورخوش zhumeria majdae rech.f.& wendelbo
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  سیده غزال میرآقازاده   حامد شفارودی

مورخوش zhumeria majdae rech. f.&wendelbo یکی از گیاهان دارویی مهم، اندمیک و انحصاری استان هرمزگان است که خواص درمانی آن از دیرباز مورد توجه مردم بوده است.مهم ترین و بیشترین ترکیب اسانس مورخوش مربوط به لینالول می باشد و با توجه به اثرات ضد دردی وضد التهابی لینالول، این پژوهش به منظور ارزیابی اثر ضد دردی و ضد التهابی این گیاه انجام شد.فعالیت ضد دردی اسانس بخش هوایی گیاه مورخوش با استفاده از writhing القا شده بوسیله اسید استیک وآزمون هات پلیت در موش سوری بررسی شد.اسانس مورخوش mg/kg 40،20،10،5 و دیکلوفناک به عنوان داروی استانداردmg/kg 50 وحامل روغن بادام شیرین(از راه صفاقی به موش تزریق شده و بعد از 30 دقیقه محلول اسید استیک %1 (ml/kg 10) به صورت داخل صفاقی تزریق شد و تعداد انقباضات شکمی طی مدت 30 دقیقه شمارش شد.در آزمون هات پلیت نیز، حامل، اسانس 5، 2.5، mg/kg 1 و دیکلوفناک mg/kg 50 را به صورت داخل صفاقی به حیوان تزریق کرده و روی صفحه داغ دستگاه با دمای ثابت c ?c55±1 قرار دادیم. سپس در بازههای زمانی مختلف پس از تزریق دارو، زمان واکنش هایی همچون لیسیدن پاهای عقبی یا پریدن را به عنوان شاخص زمان بروز پاسخ به محرک، ثبت نمودیم.اثرات ضد التهابی این اسانس به روش carrageenan induced rat paw edema test ارزیابی شد. به این منظور یک ساعت بعد از تزریق داخل صفاقی حامل، اسانس mg/kg5,10،20،40ودیکلوفناک سدیم mg/kg 50 ,محلول تازه تهیه شده کاراژینان 2% در نرمال سالین زیرجلدی در کف پای رت ها تزریق شد. بعداز تزریق کاراژینان ضخامت کف پا قبل از تزریق کاراژینان و در زمان های 4,3,2,1,0/5و5 ساعت بعد از تزریق کاراژینان بوسیله دستگاه پلتیسمومتر انجام گرفت. اسانس بخش هوایی گیاه مورخوش در تعداد انقباضات شکمی ناشی از تزریق اسید استیک، کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل ایجاد نمودودر دوز mg/kg 40 عملکردی مشابه با داروی استاندارد دیکلوفناک mg/kg 50 نشان داد. همچنین اثرات ضددردی مرکزی این اسانس، با افزایش زمان واکنش به محرک حرارتی در آزمون هات پلیت نشان داده شدودر این میان دوز mg/kg 5 بهترین اثر ضد دردی مرکزی را نشان داد.بررسی اثر ضد التهاب اسانس بخش هوایی گیاه مورخوش کاهش معناداری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.اثرات مهاری مشابه با داروی استاندارد در بروز التهاب مشاهده شد.در این میان دوز mg/kg 10 نسبت به سایر دوزها بهترین اثر ضد التهابی را از خود نشان داد.سرانجام از یافته های حاصل از این پژوهش چنین نتیجه گرفته شد که اسانس بخش های هوایی گیاه مورخوش به دلیل دارا بودن درصد بالایی از لینالول به عنوان ترکیب اصلی، در دوزهای بکار رفته در این مطالعه، دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی ارزنده ای می باشد.

بررسی اثر ضد تشنج اسانس بخش هوایی گیاه مورخوش بر آستانه تشنجات کلونیک ناشی از تزریق وریدی و صفاقی پنتیلن تترازول و تشنجات تونیک ناشی از ماکزیمال الکتروشوک در موش سوری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  هلیا آقامیری   ژینوس عسگرپناه

مقاومت دارویی و عوارض جانبی داروهای ضد صرع موجود، از مهم ترین موانع در درمان صرع محسوب می شوند. مطالعاتی که پیرامون طب سنتی، از طریق بررسی گیاهان دارویی انجام می گیرد، با هدف دستیابی به ترکیبات جدید با مکانیسم اثر متفاوت و سمیت کمتر، طراحی می شود. مورخوش (تیره نعناع)، گیاهی منحصر به فرد و بومی نواحی جنوبی ایران می باشد. این گیاه در طب سنتی، به عنوان ترکیب ضد باکتری، ضد اسپاسم، و ضد تشنج مورد استفاده قرار می گرفته است. از آنجایی که کروماتوگافی گازی اسانس بخش های هوایی گیاه مورخوش، دو ترکیب ترپنوئیدی لینالول و کامفور را به عنوان اجزاء اصلی تشکیل دهنده اسانس معرفی کرده و با توجه به اینکه مطالعات متفاوتی در مورد لینالول (یکی از اجزاء اصلی موجود در اسانس بسیاری از گیاهان آروماتیک) در حیطه بیماری صرع انجام گرفته، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات ضد تشنج اسانس گیاه مورخوش و مکانیسم های احتمالی دخیل در آن صورت گرفت. گیاه مورخوش از بندرعباس واقع در استان هرمزگان جمع آوری شد و با استفاده از روش تقطیر با آب در دستگاه کلونجر اسانس گیری صورت گرفت سپس شناسایی ترکیبات موجود در اسانس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی انجام گرفت. دوزهای متفاوت اسانس مورخوش (5, 10, 20, 40 mg/kg)، دیازپام (0.1, 0.05, 0.025 mg/kg) و تجویز همزمان دیازپام (0.025 mg/kg) + اسانس مورخوش (5 mg/kg) یک ساعت قبل از تـزریـق صفاقی ptz (85 mg/kg) و انفوزیون وریدی %0.5 ptz به صورت صفاقی صورت گرفت. سپس آستانه تشنجات کلونیک ناشی از تزریق وریدی و مدت زمان تأخیر در بروز اولین تشنج کلونیک، تعداد تشنجات کلونیک و میزان مرگ و میر ناشی از تزریق صفاقی ptz مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی احتمال درگیری سیستم گاباارژیک از فلومازنیل استفاده شد و از تجویز l-name (مهارکننده انتخابی غیر نیتریک اکساید سنتاز) و آمینوگوانیدین (مهارکننده انتخابی نیتریک اکساید سنتاز القایی) جهت بررسی نقش مسیر نیتریک اکساید در اثرات ضد تشنجی اسانس مورخوش در آستانه تشنجات کلونیک ناشی از تزریق وریدی ptz استفاده شد. در مدل ماکزیمال الکتروشوک، تحریک الکتریکی (35 ma، 50 hz، به مدت 0.2 s) از طریق الکترودهای گوشی به 4 گروه ده تایی موش سوری منتقل شد، هـر یـک از این 4 گروه به ترتیب تحت تجویز دوزهای 20 mg/kg و 40 اسانس، روغن بادام شیرین (کنترل) و فنی- توئین سدیم 25 mg/kg قرار گرفته بودند. نهایتاً درصد حیواناتی که در هر گروه تشنجات تونیک پاهای عقبی را تجربه کردند، گزارش شد. دوزهای 10, 20, 40 mg/kg اسانس مورخوش به صورت معناداری باعث افزایش آستانه تشنجات کلونیک شده و دوزهای 20, 40 mg/kgبه صورت معناداری باعث کاهش تعداد تشنجات کلونیک و میزان مرگ و میر شدند. تجویز همزمان دوزهای غیر مؤثر اسانس (mg/kg 5) و دیازپام (mg/kg 0.025) در مقایسه با کنترل، دارای اثرات افزایشی بر آستانه تشنجات کلونیک و تأخیر در زمان بروز اولین تشنج کلونیک بودند که این اثرات با تجویز فلومازنیل مهار شد. همچنین تجویز l-name (mg/kg 2.5) و آمینوگوانیدین (100 mg/lg) پیش از تزریق دوزهای 20 mg/kg و40 اسانس مورخوش، باعث مهار اثرات ضد تشنجی اسانس مورخوش شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اسانس مورخوش دارای اثرات ضد تشنجی بوده و این اثرات، احتمالاً از طریق درگیری سیستم گاباارژیک و مسیر نیتریک اکساید عمل می کند.

اثر ضدمیکروبی بخش هوایی گلدار عروس سنگ طلایی (.dionysia revoluta boiss) علیه استافیلوکوک کوآگولاز مثبت (staphylococcus aureus) و استافیلوکوک های کوآگولاز منفی (staphylococcus epidermidis, staphylococcus saprophyticus)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  نگار اکبری مورنانی   رضا حسینی دوست

dionysia revoluta boiss یکی از گیاهان متعلق به تیره primulaceae می باشد که پراکندگی نسبتا محدودی در جنوب ایران دارد. با توجه به این که اسانس حاصل از بخش هوایی این گیاه اثر قابل توجهی علیه بعضی باکتری های بیماری زا نشان داده است. در این پروژه اثر ضدمیکروبی عصاره تام متانولی و کلرفرمی و آبی حاصل از بخش هوایی گلدار گیاه را بر استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس آزمایش شد. نمونه بخش هوایی گیاه بعد از جمع آوری از استان هرمزگان خشک و پودر شد و عصاره تام متانولی، کلرفرمی و آبی آن با روش خیساندن (maceration) و دستگاه پرکولاتور تهیه گشت. عصاره های حاصله بعد از تغلیظ و خشک شدن توسط دستگاه rotary evaporator در ویال های استریل و در شرایط استاندارد نگهداری شد. در این بررسی از استافیلوکک اورئوس ptcc=1431 ، استافیلوکک اپیدرمیدیس ptcc = 1435 و استافیلوکک ساپروفیتیکوس atcc = 1440 استفاده شد. برای آزمایش اثر ضد میکروبی عصاره ها از روش استاندارد آگار دیفیوژن استفاده شد غلظت 2000 میکروگرم در میلی لیتر عصاره های آبی با هاله عدم رشد 21 میلیمتر بیشترین اثر ضد میکروبی را بر استافیلوکک اورئوس داشت. در مورد استافیلوکک اپیدرمیدیس هاله عدم رشد 21 میلی متر در غلظت 2000 میکروگرم در میلی لیتر و در مورد استافیلوکک ساپروفیتیکوس در همین غلظت قطر هاله عدم رشد 20 میلیمتر بود. نتیجه گیری کلی این بود که فعالیت ضد میکروبی عصاره های این گیاه علیه سه سویه یاد شده قابل توجه است ولی ادامه کار با سویه های بالینی جهت نتیجه گیری نهایی ضروری است.

بررسی اثر ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش هوایی گیاه پونه کوهی (mentha mozaffarianii jamzad)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  هومن سام دلیری   زهرا موسوی

پونه کوهی ((mentha mozaffarianiiیکی از گیاهان متعلق به تیره نعناع(labiatae or lamiaceac)میباشدکه گیاهانحصاریواندمیکایران بوده و پراکندگیمحدودیدرجنوبایران دارد. ازانجاکهاسانسحاصلازبخشهواییدیگرگونههایجنسmenthaاثرضدالتهابوضددردقابلتوجهینشاندادهاندمطالعه پیش رو به منظور بررسیاثراتضددردیوضدالتهابیاسانسبدست آمده از بخش های هواییگیاهپونه کوهی انجام پذیرفت. روش ها اسانس بخش های هوایی گیاه پونه کوهی بااستفادهازروشتقطیرباآبدردستگاهکلونجر استخراج شد و تشخیص ترکیبات اسانس حاصل نیز به وسیله ی دستگاه کروماتوگرافی گازی/ طیف سنجی جرمی صورت گرفت. اثرات ضد دردی گیاه در موش سوری نر با استفاده از writhing القا شده بوسیله اسید استیک بررسی شد. بدین ترتیب که 45 دقیقه قبل از تزریق داخل صفاقی اسید استیک 1% ، حامل ( توئین 2%)، اسانس (50 و mg/kg 100) و داروی استاندارد آسپرین (mg/kg 100) از راه گاواژ تجویز و به مدت نیم ساعت تعداد انقباضات شکمی شمارش شد. اثرات ضد التهابی اسانس به روش فرمالین تست ارزیابی شد. به این منظور یک ساعت پس از گاواژ حامل، اسانس mg/kg)50,100,200( و اسپرین (mg/kg 100) به طور جداگانه 5/2 میکرولیتر محلول تازه تهیه شده فرمالین 5% بصورت زیر جلدی در کف پای موش صحرایی تزریق شد و رفتارهای حیوان به مدت یک ساعت از نظر شدت درد مشاهده گردید. نتایج دوزهای مورد مطالعه اسانس پونه کوهیدر تعداد انقباضات شکمی ناشی از تزریق اسیداستیک، کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل که تنها حامل را دریافت کرده بودند، ایجاد نمود. اثرات مهاری درد ناشی از دوز mg/kg 100 اسانس قابل مقایسه با داروی استاندارد آسپرین بود. بررسی اثرات ضد التهاب اسانس نشان داد تنها دوز mg/kg 100 کاهش معنی داریدر رفتارهای درد ناشی از تزریق فرمالین در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نمود. نتیجه گیری از یافته های حاصل از این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که اسانس پونه کوهی با دارا بودن پیپریتون، 1و 8 سینئول و لینالول به عنوان ترکیبات اصلی این اسانس، دارای اثرات ضد دردی بارز و نیز اثرات ضدالتهابی محدود می باشد.

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی گیاه گلوسیوم ویتلینوم glaucium vittelinum در موش سوری نر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  الهه رنگ ریز   زهرا موسوی

در این مطالعه، عصاره تام متانولی گیاه شقایق تماشایی پس از تهیه جهت بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی با استفاده از تست فرمالین و تست صفحه داغ در موش سوری نر مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از تست فرمالین در فاز حاد در گروه هایی که دوزهای 50،100،200،400 mg/kg عصاره تام متانولی گیاه را دریافت کردند اثر بی دردی مشاهده شد که این اثر در تمام دوزهای گفته شده در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود. همچنین در فاز مزمن عصاره تام متانولی گیاه شقایق تماشایی توانست ایجاد اثر بی دردی و ضد التهابی نماید که این اثر در دوزهای گفته شده در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود. براساس نتایج بدست آمده از تست صفحه داغ در گروههایی که دوزهای 80،160،200،250 mg/kg از عصاره را دریافت کردند، تنها دوز 200mg/kg فعالیت ضد دردی را از خود نشان داد. بنابراین با توجه به نتیج مطالعه حاضر عصاره تام متانولی گیاه شقایق تماشایی دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی می باشد که این اثزات در مهار رفتارهای دردزای ناشی از تزریق فرمالین در مقایسه با مهار درد ناشی از محرک حرارتی بازرتر بود.

بررسی اثر ضد تشنجی اسانس حاصل ازبخش هوایی گیاه پونه کوهی (mentha mozaffarianii jamzad)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  شایان بوجارزاده   سیده زهرا موسوی

صرع یکی از قدیمی ترین بیماری های شناخته شده باشد که مطالعات گسترده و بررسی های فراوانی بر روی مکانیسیم، پاتوفیزیولوژی و دارو درمانی آن انجام شده است. در حال حاضر حدود 75% از بیماران مبتلا به صرع با دارودرمانی رایج کنترل می شوند و 25% موارد ابتلا به صرع به دارودرمانی مقاوم هستند. در طب سنتی ایران نیز به این بیماری اشاره شده و درمان های دارویی متعددی که بر پایه گیاهان دارویی است برای آن پیشنهاد شده است. گیاه پونه کوهی با نام علمیmentha mozaffarianii یکی از گیاهان متعلق به تیره نعنا (lamiaceae) می باشد که پراکندگی بسیار محدودی در جنوب ایران دارد. بخش هوایی این گیاه دارای مقادیر قابل توجهی اسانس است که جزء اصلی آنرا piperitone , linalool و 1,8 cineol تشکیل می دهند. از آنجا که این ترکیبات احتمالاً دارای اثر ضد تشنج می باشند بر آن شدیم که برای اولین بار اثر ضد تشنج حاصل از بخش هوایی m.mozzaffarianii را در مدل تشنج ماکسیمال الکتروشوک و پنتیلن تترازول در موش سوری بسنجیم.

فرمولاسیون و ارزیابی فیزیکوشیمیایی ژل پوستی گیاه خوشک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  اناهیتا شیشه چی   ژینوس عسگرپناه

گیاه خوشک با نام علمی daphne mucronata royle با اثر ضد تکثیر سلولی و ضد التهابی از قدیم در طب سنتی در بیماری های جلدی کاربرد داشته است. در این تحقیق بر آن شدیم که با استفاده از عصاره الکلی این گیاه ژل پوستی تهیه کنیم تا در مطالعات بعدی اثر آن روی بیماری پسوریازیس بررسی گردد. پس از تهیه گیاه و تأیید گونه علمی آن، از آن عصاره متانولی تهیه شد. پایه فرمولاسیون از محلول آبی و با استفاده از ژل ساز های کربومر 974 و 4000 hpmc با درصد های متفاوت ساخته شد. از این بین به پایه برتر بر اساس آزمون های عمومی (بررسی خواص ظاهری، قوام ظاهری و پخش پذیری) عصاره با درصد های 1، 3، 5، 7 و10 اضافه گردید. ژل ها تحت آزمون هایی چون پخش پذیری و سیکل گرما- سرما قرار گرفتند و از بین آن ها ژل های برتر انتخاب و سپس آزمون های تعیین مقدار ماده مؤثره و روند آزادسازی ماده مؤثره روی فرمولاسیون های منتخب نهایی انجام شد.

استخراج , شناسایی وتعیین مقدار اسیدهای چرب از دانه روغنی گیاه انجره با روش استخراج سیال فوق بحرانی و طیف سنجی کروماتوگرافی گازی - جرمی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  میلاد وکیلی زارچ   ژینوس عسگرپناه

گیاه انجره با نام علمی urtica pilulifera از جمله گیاهان بومی ایران بوده در بسیاری از مناطق رشد میکند و خواص علمی و دارویی بسیار فراوانی دارد . هدف ای از این پایان نامه استخراج و شناسایی اسیدهای چرب از دانه روغنی این گیاه می باشد که با توجه به روش استخراج انتخابی راندوم کار و استخراج به مراتب بالاتر خواهد رفت. روش انتخابی ما سیال فوق بحرانی و طیف سنجی کروماتوگرافی گازی - جرمی می باشد

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام متانولی حاصل از بخش های هوایی گیاه پونه سای کم گل (nepeta depauperata) و تعیین محتوای فنولی و فلاونوییدی آن
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1394
  مرجان بنی اسدی   ژینوس عسگرپناه

آنتی اکسیدانها از یک طرف باعث کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی – عروقی از طرف دیگر میتوانند از پیشرفت سرطانها که موجب آسیب به dna میشود جلوگیری کنند. شواهد زیادی سمی بودن و اثرات سوء تغذیه ای آنتی اکسیدان های اضافه شده به مواد غذایی را تایید میکنند. بنابراین نیاز به آنتی اکسیدان های خوب با سمیت کمتر و اثر بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. نظر به این که گیاهان یکی از منابع مهم آنتی اکسیدان ها می باشند(1-12). بر اساس اطلاعات مذکور بر آنشدیم تا در مطالعه پیش رو اثر آنتی اکسیدانی عصاره تام متانولی پونه سای کم گل nepeta depauperata یکی ازگیاهان متعلق به تیره نعناlamiaceae میباشد که آندمیک مناطق جنوبی ایران از جمله بندرعباس می باشد را بررسی کنیم(13-16). با توجه به اینکه دیگر گونه های nepeta اثر آنتی اکسیدان قابل توجهی نشان داده اند و هیچگونه مطالعه بیولوژیک بر روی این گیاه صورت نگرفته است لذا بر آن شدیم تا اثر آنتی اکسیدان عصاره تام متانولی بخش های هوایی گیاه که غنی از ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی می باشد را بررسی کنیم.عصاره گیری به روش ماسراسیون انجام گردید و قدرت آنتی اکسیدانی با چهار روش ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت 1( مهار رادیکال آزاد dpph 2) فریک تیوسیانات 3) فعالیت شلات کنندگی یون های فلزی آهن 4) ظرفیت احیای تام