بررسی اثر ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش هوایی گیاه پونه کوهی (mentha mozaffarianii jamzad)

پایان نامه
چکیده

پونه کوهی ((mentha mozaffarianiiیکی از گیاهان متعلق به تیره نعناع(labiatae or lamiaceac)میباشدکه گیاهانحصاریواندمیکایران بوده و پراکندگیمحدودیدرجنوبایران دارد. ازانجاکهاسانسحاصلازبخشهواییدیگرگونههایجنسmenthaاثرضدالتهابوضددردقابلتوجهینشاندادهاندمطالعه پیش رو به منظور بررسیاثراتضددردیوضدالتهابیاسانسبدست آمده از بخش های هواییگیاهپونه کوهی انجام پذیرفت. روش ها اسانس بخش های هوایی گیاه پونه کوهی بااستفادهازروشتقطیرباآبدردستگاهکلونجر استخراج شد و تشخیص ترکیبات اسانس حاصل نیز به وسیله ی دستگاه کروماتوگرافی گازی/ طیف سنجی جرمی صورت گرفت. اثرات ضد دردی گیاه در موش سوری نر با استفاده از writhing القا شده بوسیله اسید استیک بررسی شد. بدین ترتیب که 45 دقیقه قبل از تزریق داخل صفاقی اسید استیک 1% ، حامل ( توئین 2%)، اسانس (50 و mg/kg 100) و داروی استاندارد آسپرین (mg/kg 100) از راه گاواژ تجویز و به مدت نیم ساعت تعداد انقباضات شکمی شمارش شد. اثرات ضد التهابی اسانس به روش فرمالین تست ارزیابی شد. به این منظور یک ساعت پس از گاواژ حامل، اسانس mg/kg)50,100,200( و اسپرین (mg/kg 100) به طور جداگانه 5/2 میکرولیتر محلول تازه تهیه شده فرمالین 5% بصورت زیر جلدی در کف پای موش صحرایی تزریق شد و رفتارهای حیوان به مدت یک ساعت از نظر شدت درد مشاهده گردید. نتایج دوزهای مورد مطالعه اسانس پونه کوهیدر تعداد انقباضات شکمی ناشی از تزریق اسیداستیک، کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل که تنها حامل را دریافت کرده بودند، ایجاد نمود. اثرات مهاری درد ناشی از دوز mg/kg 100 اسانس قابل مقایسه با داروی استاندارد آسپرین بود. بررسی اثرات ضد التهاب اسانس نشان داد تنها دوز mg/kg 100 کاهش معنی داریدر رفتارهای درد ناشی از تزریق فرمالین در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نمود. نتیجه گیری از یافته های حاصل از این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که اسانس پونه کوهی با دارا بودن پیپریتون، 1و 8 سینئول و لینالول به عنوان ترکیبات اصلی این اسانس، دارای اثرات ضد دردی بارز و نیز اثرات ضدالتهابی محدود می باشد.

منابع مشابه

بررسی اثر ضد تشنجی اسانس حاصل ازبخش هوایی گیاه پونه کوهی (mentha mozaffarianii jamzad)

صرع یکی از قدیمی ترین بیماری های شناخته شده باشد که مطالعات گسترده و بررسی های فراوانی بر روی مکانیسیم، پاتوفیزیولوژی و دارو درمانی آن انجام شده است. در حال حاضر حدود 75% از بیماران مبتلا به صرع با دارودرمانی رایج کنترل می شوند و 25% موارد ابتلا به صرع به دارودرمانی مقاوم هستند. در طب سنتی ایران نیز به این بیماری اشاره شده و درمان های دارویی متعددی که بر پایه گیاهان دارویی است برای آن پیشنهاد ش...

استخراج و شناسایی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ و ساقه گیاه پونه کوهی (Mentha Mozaffarianii Jamzad)

آز آنجایی که گیاه نعناع از روزگاران کهن در مجموعه گیاهان طبی مورد توجه خاص بوده و کاربرد اسانس گونه‌های مختلف آن در صنایع داروسازی، عطرسازی و فراورده‌های بهداشتی - آرایشی و نیز طعم‌دهنده در صنایع غذایی و نوشیدنی حائز اهمیت است. بنابراین در تحقیق حاضر اسانس برگ و ساقه گونه‌ای از جنس نعناع با نامMentha mozaffarianiiاستخراج و ترکیب‌های موجود در آن مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. بدین منظور، برگ‌ها...

متن کامل

اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش‌های هوایی گیاه آویشن(Thymus vulgaris L.) در موش کوچک آزمایشگاهی

گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.) از تیره نعناع، بصورت وسیعی در طب سنتی با اثرات ضدسرفه، خلط‌آور، مسهل، ضداسپاسم، دفع کننده کرم و مدر، کاربرد دارد. از آن‌جایی‌که استفاده از گیاه آویشن جهت تسکین درد توصیه می‌شود، در تحقیق حاضر، بررسی اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس آویشن در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI مورد ارزیابی قرار گرفت.فعالیت ضددردی، با استفاده از آزمون فرمالین و اسید استیک، ارزی...

متن کامل

مطالعه اثر ضد میکروبی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia) بر باکتری سالمونلا انتریتیدیس در سس مایونز

امروزه تمایل زیادی به استفاده از اسانس‌های گیاهی به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی در مواد غذایی وجود دارد. بررسی فعالیت ضد میکروبی آنها در مدل‌های غذایی برای دست‌یابی به غذایی ایمن و سالم رو به افزایش است. پونه‌کوهی گیاهی از تیره نعناعیان دارای ترکیبات ضد‌میکروبی کارواکرول و تیمول است که در اسانس حاصل از این گیاه یافت می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی خاصیت ضد‌میکروبی اسانس پونه‌کوهی و امکان کاربرد آن...

متن کامل

اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس بخش های هوایی گیاه آویشن(thymus vulgaris l.) در موش کوچک آزمایشگاهی

گیاه آویشن (thymus vulgaris l.) از تیره نعناع، بصورت وسیعی در طب سنتی با اثرات ضدسرفه، خلط آور، مسهل، ضداسپاسم، دفع کننده کرم و مدر، کاربرد دارد. از آن جایی که استفاده از گیاه آویشن جهت تسکین درد توصیه می شود، در تحقیق حاضر، بررسی اثرات ضددردی و ضدالتهابی اسانس آویشن در موش های کوچک آزمایشگاهی نر بالغ نژاد nmri مورد ارزیابی قرار گرفت.فعالیت ضددردی، با استفاده از آزمون فرمالین و اسید استیک، ارزی...

متن کامل

مطالعه اثر ضد میکروبی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia) بر باکتری سالمونلا انتریتیدیس در سس مایونز

امروزه تمایل زیادی به استفاده از اسانس‌های گیاهی به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی در مواد غذایی وجود دارد. بررسی فعالیت ضد میکروبی آنها در مدل‌های غذایی برای دست‌یابی به غذایی ایمن و سالم رو به افزایش است. پونه‌کوهی گیاهی از تیره نعناعیان دارای ترکیبات ضد‌میکروبی کارواکرول و تیمول است که در اسانس حاصل از این گیاه یافت می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی خاصیت ضد‌میکروبی اسانس پونه‌کوهی و امکان کاربرد آن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023