بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی گیاهbioss. ephedra pachyclada روی 5 سوش قارچی candida albicans, aspergillus niger, aspergillus fumigatus, aspergillus flavus, fusarium oxysporum

پایان نامه
چکیده

عفونت های قارچی روند رو به افزایشی در جوامع مختلف نشان می دهد و این واقعیت نیاز به داروهای ضد قارچی را در پی داشته است. افزایش استفاده از داروهای ضد قارچی سنتتیک عوارض متعددی در بیماران ایجاد می کنند. در عین حال این فرایند می تواند به وقوع مقاومت های دارویی در قارچ های بیماری زا منجر گردد. قارچ هایی مثل کاندیدا آلبیکنس، آسپرژیلوس و فوزاریوم از جمله قارچ هایی هستند که امروزه تحقیقات قابل توجهی برای داروهای موثر بر آنها در جریان است. نظر به عوارض کمتر داروهای گیاهی، امروزه داروهای با منشا گیاهی با استفاده بی نظیر مواجه شده اند. در این بررسی اثر عصاره های مختلف گیاه ephedra pachyclada bioss.بر آسپرژیلوس نایجر (ptcc5010)، آسپرژیلوس فومیگاتوس(ptcc 5010) ، آسپرژیلوس فلاووس(ptcc 5004) ، فوزاریوم اکسیسپوریوم(pfcc 38-115) ، کاندیدا آلبیکنس(atcc 10231) به روش دیسک دیفیوژن بررسی شده است. بخش های هوایی گیاه افدرا پاچیکلادا برای عصاره گیری انتخاب شدند وعصاره تام متانولی و فراکشن های آبی، متانولی ، اتیل استاتی و کلروفرمی این گیاه با روش های استاندارد تهیه و اثر ضد قارچی غلظت های 500و 250و 125و 5/62و 25/31 میلی گرم / میلی لیتر بر هر یک از قارچ های مذکور به روش دیسک دیفیوژن بررسی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره و فراکشن های گیاه مورد نظر بجز کاندیداآلبیکنس بر چهار گونه دیگر هیچگونه اثر مهاری نداشته است. عصاره تام متانولی و فراکسیون متانولی، آبی و کلروفرمی بر روی کاندیدا آلبیکنس اثر کرده و رشد آن را مهار کرده است.

منابع مشابه

اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی، فراکسیون های متانولی، آبی و کلروفرمی سر شاخه‌های هوایی گیاهBoiss Ephedra pachyclada

سابقه و هدف: افزایش استفاده از داروهای ضد قارچ علیه عفونت های قارچی وعوارض جانبی جدی بعضی از این داروها و نیز بروز مقاومت نسبت به آنها، توجه محققین را به یافتن درمان های کمکی و جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی معطوف کرده است. در این مقاله اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتیل استاتی، کلروفرمی، متانولی و آبی بخش های هوایی گیاه هوم بررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی...

متن کامل

اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی، فراکسیون های متانولی، آبی و کلروفرمی سر شاخه های هوایی گیاهboiss ephedra pachyclada

سابقه و هدف: افزایش استفاده از داروهای ضد قارچ علیه عفونت های قارچی وعوارض جانبی جدی بعضی از این داروها و نیز بروز مقاومت نسبت به آنها، توجه محققین را به یافتن درمان های کمکی و جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی معطوف کرده است. در این مقاله اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتیل استاتی، کلروفرمی، متانولی و آبی بخش های هوایی گیاه هوم بررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از...

متن کامل

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی بخش هوایی گلدار capparis sicula بر روی 9 سوش قارچی: trichophyton verrocosum, microsporum gypseum, epidermophyton floccosum, aspergillus fumigatus, aspergillus-flavus, trichophyton mentagrophytes, candida alibicans, microsporum canis, trichophyton rubrum

تحقیق حاضر در جهت بررسی اثر ضد قارچی بخش هوایی گلدار گیاه capparis sicula انجام گرفته است. capparis sicula یکی از گیاهان تیره کبریان capparidaceae)) می باشد که از بخش های مختلف گیاهان این تیره (همچون: میوه، برگ، ریشه و غنچه های گل) در طب سنتی مناطق مختلف جهان به عنوان آنتی اکسیدان، آنتی هپاتوتوکسیک، ضد التهاب و در درمان بیماری های مختلف همچون روماتیسم و دیابت استفاده می گردد. (?) نام این گیاه د...

بررسی اثر ضذ قارچی عصاره تام متانولی، کلروفرمی و آبی بخش هوایی گلذار zygophyllum qatarense hadidi بر روی 6 سوش قارچی epidemophyton floccosum,trichophyton mentagrophytes, aspergillus flavus, microsporum canis, candidia albicans,trichophyton rubrum

(شامل خلاصھ، اھداف، روش ھای اجرا و نتایج بھ دست آمده): خلاصھ : میباشد که پراکندگی بسیار محدودی در جنوب ایران ( استان هرمزگان ) zygophyllaceae, یکی از گیاهان متعلق به تیره اسفند z. qatarense دارد( 1). این گیاه که به فارسی "قیچ خرفهای" نامیده میشود در طب سنتی جنوب ایرن جهت درمان ناراحتی های پوستی، عفونتهای قارچی و ضد درد اثر ضد میکروب قابل توجهی نشان داده اند بر آن شدیم تا برای اولین بار اثر ...

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی بخش هوائی گلدار verbascum speciosum schrader

verbascum speciosum schrader یکی از گیاهان تیره گل انگشتدانه scrophulariaceae می باشد که در طب سنتی از جوشانده بخش هوایی آن برای درمان زخم ها، اختلالات تنفسی، آکنه و دردهای روماتیسمی استفاده می گردد. نام این گیاه در فرهنگ فارسی " گل ماهور" یا " خرگوشک" می باشد. با توجه به اثرات بیولوژیک ارزشمند متعدد و همچنین اثر ضد قارچ قابل توجه از بخش هوایی گلدار گونه های دیگر این جنس (verbascum) ، برآن شدیم...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی capparis cartilaginea decne علیه 6 سوش باکتریایی

گیاه c.cartilaginea بعد از جمع آوری از استان بندرعباس مورد شناسایی علمی قرار گرفت . گیاه خشک و پودر شده و عصاره تام متانولی آن با روش خیساندن تهیه شد . فراکسیون های مختلف نیز با روش liquid-liquid fractionation تهیه شد . عصاره و فراکسیون های حاصله بعد از تغلیظ و در نهایت خشک شدن ، در ظروف تمیز ، دور از نور و حرارت نگهداری شد سپس اثرات ضدباکتریایی توسط روش چاهک پلیت و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023