بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی و کلرفرومی tanacetum fruticulosum ledeb علیه 6 سوش باکتریایی

پایان نامه
چکیده

امروزه تلاش محققان بر جایگزین کردن داروهای شیمیایی با داروهای مشتق شده از مواد طبیعی به ویژه بر داروهای گیاهی متمرکز شده است زیرا مقاومت عوامل بیماری زا در سطح جهانی و نیز عوارض جانبی داروهای ضدمیکروبی سنتتیک مانند واکنش های آلرژیک گسترش یافته است. در این پروژه اثر ضدباکتریایی عصاره تام متانولی و فراکسیون های گیاه tanacetum fruticulosum ledeb یا مینای بوته ای علیه 6 سوش باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس atcc 6538 ، استافیلوکوکوس اپیدرمیس atcc 12228 ، استافیلوکوکوس ¬اورئوس مقاوم به متی¬سیلینatcc 33591 ، سالمونلاتایفی موریوم atcc 14028، سودوموناس آئروژینوزا atcc 9027 و اشرشیا کلای atcc 8739 بررسی گردید. گیاه تازه تاناستوم فروتی کولوزوم از اطراف هرمزگان جمع¬آوری و در سایه خشک شد. برای آماده سازی عصاره تام متانولی, مقدار 1000 گرم از پودرخشک گیاه را در پرکولاتور به مدت 70 ساعت همراه با متانول ریخته شد و عصاره آن پس از تغلیظ جمع آوری شد. فراکسیون های اتردوپترولی و کلروفرمی گیاه با روش liquid- liquid fraction از عصاره تهیه شد. بررسی اثر نسبی اولیه عصاره تام و فراکسیون های حاصله گیاه با تکنیک انتشار در آگار جامد مورد سنجش قرار گرفت.. تعیین میزان حداقل غلظتی که رشد باکتری را مهار می¬کند یا mic وحداقل غلظت کشندگی باکتری یا mbc با روش ماکرودایلوشن انجام گرفت. بیشترین قطر هاله عدم رشد عصاره تام متانولی برای استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلا تایفی موریوم 24 میلی متر و بیشترین قطر هاله عدم رشد فراکسیون اتردوپترولی برای استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس 13 میلی¬متر و بیشترین قطر هاله عدم رشد فراکسیون کلروفرمی برای باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلا تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین 23 میلی متر بدست آمد. بهترین نتیجه mbc,mic عصاره تام روی استافیلوکوکوس اپیدرمیس با غلظتmg/ml62/15وmg/ml 25/31 مشاهده شد. و بهترین نتیجه mbc,micفراکسیون اتردوپترولی برای استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلاتایفی موریوم با غلظت mg/ml 125 وmg/ml 250 و برای فراکسیون کلروفرمی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین با غلظت mg/ml62/15 و mg/ml 25/31 مشاهده گردید.

منابع مشابه

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی capparis cartilaginea decne علیه 6 سوش باکتریایی

گیاه c.cartilaginea بعد از جمع آوری از استان بندرعباس مورد شناسایی علمی قرار گرفت . گیاه خشک و پودر شده و عصاره تام متانولی آن با روش خیساندن تهیه شد . فراکسیون های مختلف نیز با روش liquid-liquid fractionation تهیه شد . عصاره و فراکسیون های حاصله بعد از تغلیظ و در نهایت خشک شدن ، در ظروف تمیز ، دور از نور و حرارت نگهداری شد سپس اثرات ضدباکتریایی توسط روش چاهک پلیت و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ...

بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی و آبی گیاه calotropis proceraعلیه 6 سوش باکتریایی

گیاهان دارویی در طول تاریخ بشر در درمان بیماریها استفاده می شدند.از این رو ما در این پایان نامه اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی و آبی حاصل از گیاه calotropis procera را بررسی کردیم.در این مطالعه روش ما برای عصاره گیری روش liquid-liquid fraction بودوعصاره تامو فراکسیون های اتر دوپترولی وآبی تهیه شد.برای روش میکروبی از روش انتشار در محیط آگار استفاده کردیمو به روش چاهک پلیت...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی؛کلروفرمی؛ اتیل استاتی و آبی بخش هوایی helliotropum baccirerum forssk علیه 5 سوش باکتریایی

گیاه بعد از جمع آوری توسط گیاه شناس تأیید شد، سپس بخش هوایی آن خشک و پودر شده و عصاره تام متانولی آن به روش پرکولاسیون تهیه گردید. فراکسیون های اتردپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی آن به ترتیب به روش liquid – liquid fractionation از عصاره تام تهیه شد. عصاره و فراکسیون های بدست آمده تغلیظ و در نهایت خشک شده و جهت بررسی اثر ضد باکتری در ظروف تمیز، تیره و در جای خنک نگهداری شدند. اثر ...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی ochradenus aucheri boiss علیه 5 سوش باکتریایی

اگرچه از آنتی بیوتیک ها به عنوان درمان مرسوم در بیماری های عفونی استفاده می شود، اما این درمان ها با مشکلات زیادی از جمله عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها همراه می باشد . گیاهان می توانند به عنوان یک جانشین مناسب داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند؛ زیرا ممکن است دارای عوارض جانبی کمتری نیز باشند . ochradenus aucheri boiss یکی از گیاهان متعلق به تیره ورث (resedaceae) می باشد...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی ، کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی وآبی حاصل از بخش هوایی anabasis setifera moq علیه 5 سوش باکتریایی

باتوجه به بروز مقاومت باکتری ها در برابر انتی بیوتیک ها و همچنین عوارض جانبی مختلف دارو های شیمیایی دستیابی به ترکیبات ضد باکتریایی جدید ضروری می باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروب عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی ، کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی وآبی حاص از بخش هوایی anabasis setifera moq علیه 5 سوش باکتریایی بود. مواد و روش ها: در این تحقیق گیاه anabasis setifera که یکی ا...

بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیون های متانولی و اتردوپترولی و آبی گیاه euphorbia larica boiss علیه 6 سوش باکتریایی

نظر به شیوع جهانی مقاومت های دارویی در طیف وسیعی از عوامل بیماریزا و نیز عوارض جانبی بعضی از داروهای ضدمیکروبی، امروزه تلاش محققان به جایگزین کردن اینگونه داروها با داروهای مشتق شده از مواد طبیعی به ویژه داروهای گیاهی متمرکز شده است. لذا در این پایان نامه به بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیونهای اتردوپترولی، آبی و متانولی حاصل از بخشهای هوایی گیاه افوربیا لاریکا (euphorbia larica bois...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023