نام پژوهشگر: آرش محبوبی

سنتز مشقات جدیدی از ایمیدازول ها به عنوان عوامل احتمالی ضد قارچ
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1391
  بهاره اثنی عشری   آرش محبوبی

مقدمه: عفونت های قارچی یکی از مهمترین دلایل تهدید کننده ی زندگی در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی هستند.(1) آزول ها به عنوان یک از معمول ترین دسته داروهای ضد قارچ، سنتز ارگوسترول را با اتصال به ناحیه heme در جایگاه فعال آنزیم cyp51 مهار می کنند. متاسفانه، استفاده وسیع از داروهای ضد قارچ آزول منجر به بروز مقاومت بر علیه آنها گشته است. بنابراین تهیه داروهای ضد قارچ جدید تر و قوی تر از دسته ی آزول ها ضروری به نظر می رسد.(2) در این پایان نامه، دو گروه از ترکیبات آزول (آمین و ایمین) بر پایه ی مشتقات حلقه ی ایمیدازول طراحی و سنتز گردید. علاوه بر این، مشتقات طراحی شده با استفاده از دو نرم افزار hyperchem7 و autodock4.2 بر روی جایگاه فعال آنزیم cyp51 ، dock شدند. اهداف: هدف از این تحقیق سنتز مشتقات جدیدی از آزول ها در جهت دستیابی به ترکیباتی با اثر ضد قارچی قوی تر نسبت به ترکیبات ضد قارچ موجود و مورد استفاده در کلینیک بوده که بر روی سوش های مقاوم نیز موثر باشند. روش اجرا: ابتدا بیبلیوگرافی توسط کمیکال ابسترک انجام شد، سپس مطالعات داکینگ ترکیبات مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای autodock4.2 و hyperchem7 صورت گرفت. برای ساخت مشتقات ایمین، آمین های آروماتیک با ترکیب 4-imidazolecarboxaldehyde در حلال متانول و در دمای اتاق وارد واکنش شدند. کلیه ترکیبات با استفاده از ستون کروماتوگرافی خالص شدند. برای ساخت مشتقات آمین، مشتقات ایمینی به دست آمده از مرحله ی قبل در اتانول مطلق حل شدند و سپس عمل احیا به کمک ترکیب سدیم بوروهیدرید انجام گرفت. با اضافه کردن آب، اضافه سدیم بوروهیدرید خنثی شده و پس از پراندن حلال با کمک دستگاه تقطیر در خلاء، نمک های سدیم با استفاده از دو روش اضافه کردن آب و صاف کردن، و یا استخراج با حلال thf از محصول نهایی جدا شدند. سرانجام جهت تعیین و شناسایی ساختمان این ترکیبات از طیف های ft-ir و طیف های h1-nmr استفاده شد. نتایج: 20 مشتق با راندمان خوب (45-70%) سنتز شدند. ساخت ترکیبات مورد نظر توسط tlc، ir و پروتون nmr تایید شد. مطالعات داکینگ نشان داد که کلیه ترکیبات از طریق پیوند الکترواستاسیک میان آهن هم و حلقه ی ایمیدازول، پیوند هیدروژنی و پیوند های هیدروفوب به جایگاه فعال آنزیم cyp51 متصل می شوند. همچنین مطالعات داکینگ نشان دادند دسته ای از ترکیبات آزول که در آنها هر دو اتم نیتروژن حلقه بدون استخلاف باشند می توانند اتصالات قوی تری را با رسپتور برقرار کنند.

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره تام متانولی و فراکسیون های کلروفرمی،اتیل استاتی و آبی گلبرگ و پرچم گیاه crocus sativus l. بر روی 5 سوش باکتریایی شایع در مسمومیت غذایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  الهه دارابی محبوب   ژینوس عسگرپناه

با توجه به گسترش روزافزون بیماری های گوارشی ناشی از مسمومیت های غذایی و ایجاد مقاومت های میکروبی نسبت به مواد ضد میکروب و همچنین عوارض جانبی خطرناک برخی از این مواد، بنابراین کاهش تعداد میکروارگانیسم ها و کنترل رشد آنها در مواد غذایی از نظر کنترل کیفیت، بهداشت وسلامت عمومی حائز اهمیت است. از طرفی با توجه به نگرانی های عمومی در خصوص عوارض جانبی مواد نگهدارنده شیمیایی، تحقیقات گسترده ای روی گیاهان به منظور کشف مواد ضد میکروبی جدید در حال انجام است؛ تا با دست یابی به یک ماده موثر جهت جلوگیری و یا به تاخیر انداختن فساد میکروبی مواد غذایی، بتوان مشکلات موجود را تا حدودی کاهش داد. یکی از این گیاهان، زعفران با نام علمی crocus sativus l.از خانواده iridacea می باشد که از دیر باز استفاده های بسیاری از کلاله قرمز رنگ این گیاه می شده، همچنین چندین مطالعه مبنی بر اثر ضد میکروبی کلاله قرمز رنگ گلهای زعفران انجام گردیده و اثر آن به اثبات رسیده است، اما به دلیل گرانی کلاله ارزشمند این گیاه، استفاده از این بخش، به عنوان یک ماده ضد میکروب در صنعت غذایی صرفه اقتصادی ندارد. با توجه به اینکه سالانه بعد از جمع آوری زعفران (کلاله ی گل ) مقدار بسیار زیادی گلبرگ بههمراه پرچم گلها دور ریخته می شود و از طرفی نیز مطالعات بیولوژیک خاصی بر روی این دو بخش صورت نگرفته،لذا بر آن شدیم تا اثرات آنتی باکتریال عصارهای متانولی،فراکسیونهای کلروفرمی،اتیل استاتی و آبی این دو بخش گل زعفران را به طور جداگانه علیه 2 سوش باکتریایی گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس (1431ptcc)، باسیلوس سرئوس (1247ptcc) و 3 سوش باکتریایی گرم منفی اشریشیاکولای (1399ptcc)،سالمونلا انتریکا (1639ptcc) و شیگلا دیسنتریا(1188ptcc ) که عوامل شایع در ایجاد مسمومیت غذایی اند بررسی نماییم تا درصورت مشاهده نتایج قابل قبول بعد از آزمایشات تکمیلی دیگر بتوان از این دو بخش به عنوان مواد ضدمیکروب با عوارض کم و صرفه اقتصادی مناسب تر، در صنعت غذایی استفاده نمود. در این رساله، عصاره تام متانولی گلبرگ و پرچم به روش خیساندن با دستگاه پرکولاتور و با استفاده از حلال متانول، وفراکسیونهای کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی گلبرگ و پرچم نیز به روشliquid-liquid fractionationو با حلال های کلروفرم، اتیل استات و آب انجام شد. بررسی اولیه اثرات ضد میکروبی عصاره ها و فراکسیون های نام برده به روش حفر چاهک انجام گرفت و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(mic) و حداقل غلظت کشنده (mbc) این باکتری -هابه روش رقت سازی متوالی?در لوله آزمایش (macrodilution method)، تعیین گردید. نتایج حاصله نشان داد عصاره متانولی گلبرگ نسبت به عصاره متانولی پرچم و یا سایر فراکسیون ها، اثر ضد میکروبی قوی تری علیه استاف اورئوس(mic: 15/6 mg/ml)، سالمونلا انتریکا(mic:31/2 mg/ml)وشیگلادیسنتریا(mic:7/8 mg/ml)دارد. در حالی که بر روی اشریشیاکولای، فراکسیون اتیل استاتی پرچم با micبرابر با 31/2 mg/ml و بر روی باسیلوس سرئوس عصاره متانولی پرچم با micبرابر با 31/2mg/ml بیشترین اثر ضد میکروبی را داشته اند. طبق نتایج به دست آمده در کل، شیگلا دیسنتریا کمترین مقاومت و اشریشیاکولای بیشترین مقاومت را از خود نشان دادند که می تواند به خصوصیات ساختمانی آنها مربوط باشد. به طوری که بر روی شیگلا دیسنتریا، عصاره متانولی گلبرگ و فراکسیون اتیل استاتی پرچم با micیکسان و برابر با mg/ml 7/8 بیشترین اثر و فراکسیون کلرفرمی گلبرگ، عصاره متانولی و فراکسیون کلروفرمی پرچم با mic یکسان و برابر با mg/ml 31/2کمترین اثر را داشته اند. بر روی اشریشیاکولای نیز فراکسیون اتیل استاتی پرچم با mic برابر با mg/ml 31/2بیشترین اثر و بقیه عصاره ها و فراکسیون های مورد بررسی با mic یکسان و برابر با mg/ml 62/5 کمترین اثر را روی این باکتری گذاشته اند. با توجه به اثر بخشی کمتر فراکسیون های کلروفرمی نسبت به بقیه فراکسیون ها و عصاره متانولی، می توان چنین استنباط کرد که احتمالاً ترکیبات قطبی با خاصیت ضد میکروبی، در این دو بخش به میزان بیشتری وجود دارد که این موضوع نیازمند مطالعات بیشتری است. از طرفی، با توجه به اینکه فراکسیون های کلروفرمی و اتیل استاتی به طور کلی بر روی هر 5 سوش مورد بررسی موثر بودند می توان گفت احتمالاً ترکیبات غیر قطبی تا نیمه قطبی با خاصیت ضد میکروبی هم در این دو بخش از گیاه زعفران وجود دارد که نیازمند بررسی های بیشتری است. یکی از دلایل تفاوت در میزان micمحاسبه شده در مطالعات مختلف اختلاف ترکیب عصاره ها می باشد. نتایج این مطالعه به طور کلی نشان دهنده اثرات ضد میکروبی مناسب عصاره های متانولی و فراکسیونهای کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی این دو بخش از گیاه زعفران بود به طوری که تمام عصاره ها و فراکسیون های مورد مطالعه حداکثر دارای mic برابر با mg/ml 62/5 یا کمتر از آن بودند. همانطور که قبلاً گفته شد با توجه به حجم تولید بسیار بالای سالانه گلبرگ و پرچم گیاه زعفران و نتایج مربوط به mic که در این مطالعه به دست آمد می توان بیان کرد که تهیه چنین غلظتی نیازمند صرف وقت و هزینه بسیاری نیست و از طرفی با توجه به عطر و رنگ قابل قبول زعفران در بین عامه بنابراین امکان استفاده از گلبرگ و پرچم گل زعفران به عنوان یگ نگهدارنده طبیعی در صنعت غذایی وجود دارد که در صورت انجام آزمایشات تکمیلی بیشتر و تایید نتایج به دست آمده در این تحقیق، علاوه بر برآورده کردن خواست مصرف کنندگان برای نگهدارنده های طبیعی، افزایش عمر نگهداری مواد غذایی و در نتیجه کاهش میزان مسمومیت های ناشی از آلودگی مواد غذایی به ارگانیسم های مختلف، از هدر رفتن یک محصول جانبی و طبیعی جلوگیری می شود.

بررسی اثر ضد میکروب عصاره تام متانولی و فراکسیونهای کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی و آبی حاصل از گلنار علیه 5 سوش باکتریایی شایع در مسمومیت غذایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  پریسا نصرتی صدقیانی   ژینوس عسگرپناه

بیماری های ناشی از مسمومیت غذایی هنوز یک نگرانی عمومی برای مصرف کنندگان مواد غذایی و صنایع فعال در این زمینه هستند.(1) با توجه به درخواست روز افزون مشتریان، تمایل به استفاده از ترکیبات طبیعی دارای خاصیت آنتی باکتریال به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی بیشتر شده است.(2) گلنار با نام علمی punica granatumدر طب سنتی به عنوان درمان اسهال بکار میرود و گفته می شود که غنی از ترکیبات تانن می باشد.(1)در این تحقیق اثرات آنتی باکتریال فراکسیون های کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی گلنار بر روی باکتری های ایجاد کننده مسمومیت غذایی که شامل اشرشیا کلی (ptcc 1399)باسیلوس سرئوس(ptcc 1247) ، شیگلا دیسانتریا ( ptcc 1188 )، استافیلوکوکوس اورئوس (ptcc 1431 )، سالمونلا تایفی (ptcc 1639 )به روش حفر چاهک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (mic) به روش رقت سازی متوالی در لوله آزمایش و حداقل غلظت کشندگی باکتری (mbc) تعیین گردید. عصاره تام گیاه به روش خیساندن در پرکولاتور با استفاده از متانول به عنوان حلال انجام شد. فراکسیونهای کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی گلها نیز با روش liquid-liquid fractionation تهیه شد. نتایج حاصله نشان داد فراکسیون های متانولی و آبی گلنار نسبت به فراکسیون های اتیل استاتی و کلروفرمی اثر قوی تری داشته و ارزش micبرابر 39/0 میلی گرم بر میلی لیتر نشان دادند. با توجه به اینکه گیاهان منابع با ارزشی از ترکیبات جدید هستند، لذا توجه و مطالعات بیشتر در این زمینه به منظور دستیابی به ترکیبات ضد میکروبی جدید در آینده نزدیک ضروری می باشد.

طراحی و سنتز ایمیدازول های استخلاف دار شده در سایت شماره 4 به عنوان عوامل ضد قارچ
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  یاسمین ابراهیمی نسیمی   آرش محبوبی

عفونت های قارچی تهدید بزرگی برای سلامت بشر به حساب می آیند. ایمیدازول ها و تری آزول ها علاوه بر کشاورزی در درمان عفونت های قارچی سیستمیک انسانی قابل استفاده هستند. شیوع عفونت های قارچی و مرگ و میر ناشی از آن، ضرورت تحقیق جهت دستیابی به مشتقات جدیدی از آزول های قوی با عملکرد انتخابی را روشن می سازد. در سری جدید مشتقاتی از این دسته، ترکیباتی سنتز و بررسی شده اند که در آنها اتم های ازت حلقه ایمیدازول فاقد استخلاف آلکیل یا آریل بود. این مشتقات جدید قادر به برقراری پیوند با جایگاه فعال آنزیم 14α-dm بودندو اثرات ضد قارچی قوی تری از خود نشان دادند. در این راستا در این پایان نامه نیز دو سری مشتقات جدیدی طراحی و سنتز شدند که ساختمان ترکیبات سنتز شده با استفاده از طیف هایft-ir و h1nmr مورد تأیید قرار گرفت. بررسی های داکینگ نشان داد که تمامی مشتقات سنتز شده توانائی مهار آنزیم 14α-dm را دارند. پیوندهای π-π، π-cation و کوردیناسیون آزول – هم در اینتراکشن دارو- گیرنده وجود دارند.

بررسی اثرآنتی باکتریال عصاره ی تام آبی،متانولی وکلروفرمی بخش هوایی pycnocycla nodiflora decne.ex boiss علیه6سوش باکتریایی.
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1392
  مینا نمک چیان نمکین   آرش محبوبی

نظر به شیوع جهانی مقاومت های دارویی در طیف وسیعی از عوامل بیماریزا و نیز عوارض جانبی بعضی از داروهای ضد میکروبی شیمیایی، امروزه تلاش محققان به جایگزین کردن داروهای مشتق شده از مواد طبیعی بویژه داروهای گیاهی متمرکز شده است. هدف این پروژه ‍‍‍ تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره بخش هوایی گیاه pycnocycla nodiflora decne.ex boiss از خانواده چتریان علیه 3 سوش باکتریایی گرم مثبت pttc 1431 staphylococcus aureus ،methicillin-resistant staphylococcus aureus atcc 33591 ، ptcc 1435 staphylococcus epidermidis ، و 3 سوش باکتریایی گرم منفی escherichia coli ptcc 1399، atcc 14028 salmonella typhimurium وptcc 1430 pseudomonas aeroginosa بوده است. در این رساله، عصاره تام متانولی، آبی و کلروفرمی به روش خیساندن با دستگاه پرکولاتور و با استفاده از حلال متانول، آب مقطر و کلروفرم بدست آمد. بررسی اولیه اثرات ضد میکروبی عصاره های نام برده به روش چاهک پلیت انجام گرفت و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (mic) و حداقل غلظت کشندگی (mbc) آن ها بر روی باکتری ها به روش رقت سازی متوالی در لوله آزمایش (macrodilution method)، تعیین گردید. نتایج حاصل شده نشان داد عصاره آبی بخش هوایی اثر ضد میکروبی قوی تری علیه استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با mic برابر mg/ml25/31 و عصاره متانولی بر روی استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و استافیلوکوک اپیدرمیدیس با mic برابر mg/ml5/62 بیشترین اثر ضد میکروبی را داشته اند و عصاره کلروفرمی نیز هیچ گونه اثر ضد باکتریایی از خود نشان نداد. شاید اثرات ضد میکروبی مشاهده شده را بتوان به وجود ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در بخش هوایی گیاه ربط داد، که تأیید این موضوع نیازمند مطالعات و تحقیقات بیشتری می باشد. با توجه به نتایج حاصل، امید است که با انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در آینده، بتوان از عصاره های مختلف این بخش از گیاه، به عنوان داروی گیاهی موثر علیه این باکتری ها استفاده نمود.

استفاده از یک حسگر مقاومتی گاز تحت مدولاسیون دمایی به منظور شناسایی میکروب های بیولوژیکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی 1392
  صالح شفیع پور یوردشاهی   علیرضا صابرکاری

سیستم بویایی الکترونیکی ماشینی است که با استفاده از آرایه ای از حسگرهای گاز مابین بوهای مرکب تمایز نهاده و آن¬ها را آشکار می¬سازد. طی دو دهه ی گذشته، ابزارهای بینی الکترونیکی در بازار بین المللی با تمایل بیشتری تولید شده اند. این مسأله به خاطر پتانسیل آن ها در حل طیف وسیعی از مسائل صنعتی از جمله تولید عطریات و مواد بهداشتی، صنایع غذایی و آشامیدنی، مهندسی شیمی، پایش محیطی و اخیراً تشخیص بیماری ها و فرآیندهای زیستی می باشد. در آغاز قرن بیستم بیماری¬های عفونی عامل اصلی مرگ و میر در جوامع مختلف بود، بتدریج به برکت واکسیناسیون و کشف آنتی¬بیوتیک-ها، بیماری¬های عفونی حداقل در کشورهای پیشرفته جایگاه پیشین خود را از دست داد، اما میکروب¬های مقاوم به آنتی-بیوتیک چالش جدیدی در شناخت و درمان بیماری¬های عفونی پدید آورد. باکتری استافیلوکوک اورئوس، شایع¬ترین پاتوژن مقاوم به درمان قابل جداسازی در نمونه¬های تـهیـه شده از انـسان می¬باشد و عامل مهمی در عفونت¬های پوست و بافت نرم، عفونت¬های داخل عروقی، آرتریت عفونی به شمار می¬رود. تکنیک¬های تشخیصی مرسوم، نظیر کشت باکتری¬ها جهت شناسایی و جداسازی گونه¬های مقاوم و حساس به آنتی¬بیوتیک این باکتری مورد استفاده قرار می¬گیرد که حدود 24 ساعت از زمان طلایی درمان بیمار بویژه در بخش¬های تحت مراقبت ویژه را به خود اختصاص می دهد. این زمان می¬تواند منجر به صدمات جبران ناپذیر و حتی مرگ بیمار گردد. نتایج بدست آمده از این کار نشان می¬دهد به کمک سامانه حسگری تحت مدولاسیون دمایی، می¬توان زمان تشخیص را به 5 ساعت کاهش داد, علاوه بر این در روند انجام آزمایش¬ها، اطلاعات قابل توجهی از نحوه¬ی رشد نمونه¬های مورد آزمایش بدست آمد که به شناخت بیشتر این بـاکتـری کمک می¬کند.

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی و کلرفرومی tanacetum fruticulosum ledeb علیه 6 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  فریبا فرزام   ژینوس عسگرپناه

امروزه تلاش محققان بر جایگزین کردن داروهای شیمیایی با داروهای مشتق شده از مواد طبیعی به ویژه بر داروهای گیاهی متمرکز شده است زیرا مقاومت عوامل بیماری زا در سطح جهانی و نیز عوارض جانبی داروهای ضدمیکروبی سنتتیک مانند واکنش های آلرژیک گسترش یافته است. در این پروژه اثر ضدباکتریایی عصاره تام متانولی و فراکسیون های گیاه tanacetum fruticulosum ledeb یا مینای بوته ای علیه 6 سوش باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس atcc 6538 ، استافیلوکوکوس اپیدرمیس atcc 12228 ، استافیلوکوکوس ¬اورئوس مقاوم به متی¬سیلینatcc 33591 ، سالمونلاتایفی موریوم atcc 14028، سودوموناس آئروژینوزا atcc 9027 و اشرشیا کلای atcc 8739 بررسی گردید. گیاه تازه تاناستوم فروتی کولوزوم از اطراف هرمزگان جمع¬آوری و در سایه خشک شد. برای آماده سازی عصاره تام متانولی, مقدار 1000 گرم از پودرخشک گیاه را در پرکولاتور به مدت 70 ساعت همراه با متانول ریخته شد و عصاره آن پس از تغلیظ جمع آوری شد. فراکسیون های اتردوپترولی و کلروفرمی گیاه با روش liquid- liquid fraction از عصاره تهیه شد. بررسی اثر نسبی اولیه عصاره تام و فراکسیون های حاصله گیاه با تکنیک انتشار در آگار جامد مورد سنجش قرار گرفت.. تعیین میزان حداقل غلظتی که رشد باکتری را مهار می¬کند یا mic وحداقل غلظت کشندگی باکتری یا mbc با روش ماکرودایلوشن انجام گرفت. بیشترین قطر هاله عدم رشد عصاره تام متانولی برای استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلا تایفی موریوم 24 میلی متر و بیشترین قطر هاله عدم رشد فراکسیون اتردوپترولی برای استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس 13 میلی¬متر و بیشترین قطر هاله عدم رشد فراکسیون کلروفرمی برای باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلا تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین 23 میلی متر بدست آمد. بهترین نتیجه mbc,mic عصاره تام روی استافیلوکوکوس اپیدرمیس با غلظتmg/ml62/15وmg/ml 25/31 مشاهده شد. و بهترین نتیجه mbc,micفراکسیون اتردوپترولی برای استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، سالمونلاتایفی موریوم با غلظت mg/ml 125 وmg/ml 250 و برای فراکسیون کلروفرمی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین با غلظت mg/ml62/15 و mg/ml 25/31 مشاهده گردید.

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، آبی و متانولی گیاه cleome brachycarpa vahlex dc علیه 6 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  فاطمه پوریزدانی کجور   ژینوس عسگرپناه

بروز و گسترش مقاومت دارویی در میان عوامل میکروبی و همچنین عوارض جانبی داروهای شیمیایی باعث تلاش بیش از پیش دانشمندان برای یافتن داروهای جایگزین شده است. در این میان تحقیق و شناسایی خواص دارویی گیاهان جایگاه منحصر به فردی دارد. در این تحقیق اثر آنتی¬باکتریال عصاره تام و فراکسیون¬های اتردوپترولی، آبی و متانولی حاصل از بخش¬های هوایی گیاه cleome brachycarpa vahlex dc علیه 6 سوش باکتریایی که شامل: salmonella typhimurium atcc 14028 pseudomonas aeruginosa atcc 9027 escherichia coli atcc 8739 staphylococcus aureus atcc 6538 staphylococcus epidermidis atcc 12228 methicillin-resistant staphylococcus aureus atcc 33591 به روش چاهک مورد بررسی قرار گرفت. عصاره تام گیاه در پرکولاتور با استفاده از متانول به عنوان حلال تهیه شد. فراکسیون¬های اتردوپترولی، آبی و متانولی نیز با روش liquid- liquid fractionation تهیه شدند. در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(mic) به روش ماکرودایلوشن در لوله آزمایش و حداقل غلظت کشندگی باکتری(mbc) تعیین گردید. نتایج حاصله نشان داد، بزرگترین هاله عدم رشد مربوط به staphylococcus epidermidis در فراکسیون آبی می باشد(20 میلی متر). همچنین بهترین نتیجه micو mbc در فراکسیون آبی روی staphylococcus epidermidis با غلظت mg/ml62/15mg/ml , 25/31می باشد. و بهترین نتیجه mic و mbc عصاره تام وفراکسیون متانولی نیز برای staphylococcus epidermidis با غلظت mg/ml62/15و mg/ml 50/62 است. همچنین فراکسیون اتردوپترولی نیز بیشترین اثر را روی staphylococcus epidermidis نشان داده اند که micو mbcآن برابر با mg/ml 25/31 وmg/ml 50/62 می باشد. با توجه به اینکه گیاهان منابع با ارزشی از ترکیبات جدید هستند، لذا توجه و مطالعات بیشتر در این زمینه، به منظور دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی جدید و تعیین نوع ماده ی موثره عامل این اثرات در آینده نزدیک ضروری می باشد.

بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیون های متانولی و اتردوپترولی و آبی گیاه euphorbia larica boiss علیه 6 سوش باکتریایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1393
  فاطمه آقاخانی لنبانی   ژینوس عسگرپناه

نظر به شیوع جهانی مقاومت های دارویی در طیف وسیعی از عوامل بیماریزا و نیز عوارض جانبی بعضی از داروهای ضدمیکروبی، امروزه تلاش محققان به جایگزین کردن اینگونه داروها با داروهای مشتق شده از مواد طبیعی به ویژه داروهای گیاهی متمرکز شده است. لذا در این پایان نامه به بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیونهای اتردوپترولی، آبی و متانولی حاصل از بخشهای هوایی گیاه افوربیا لاریکا (euphorbia larica boiss) علیه 6 سوش باکتریایی پرداختیم.

شناسایی مخلوط دوتایی میکروب های بیولوژیکی با استفاده از یک حسگر مقاومتی گاز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی 1393
  فرشید دارابی   محسن حسینی گلگو

نیاز روزافزون به شناخت باکتری ها چه به لحاظ مقابله با آن ها در جهت پیشگیری و درمان بیماری ها و همچنین استفاده از آن ها برای تولید داروها? پژوهشگران را به این فکر انداخت که علاوه بر روش های قدیمی در محیط آزمایشگاه همچون کشت باکتری که روشی وقت گیر و پرهزینه است? از روش هایی که ایرادات بالا را نداشته باشد استفاده کنند? مانند pcr 1 و کیت های تشخیص? که علاوه بر رفع ایرادات قبلی دقت تشخیص باکتری ها را هم بالا ببرند. از جمله روش هایی که به نوبه خود روش جدیدی به حساب می آید و باعث بهبود روند تشخیص باکتری شده است? استفاده از بینی الکترونیکی است که به سرعت در حال رشد و پیشرفت است. سرعت تشخیص? قابلیت جابه جایی راحت قیمت پایین از مزیت های این روش است. علم بشر باوجود پیشرفت و پیچیدگی شدیدی که پیداکرده در این زمینه ناتوان است و آنچه بنام بینی الکترونیکی نام دارد با آنچه ما تا به امروز از کلمه "nose " انتظار داریم بسیار فاصله دارد. در این پایان نامه قصد داریم دو باکتری که در زندگی بشر ? چه به لحاظ بیماری زایی و چه به لحاظ کاربرد در زمینه های تولید دارو مهم هستند را با استفاده از یک بینی الکترونیکی شناسایی کنیم. ما از باکتری اشرشیاکلی که هم دارای نوع بیماری زا و هم غیر بیماری زا است استفاده می کنیم. این باکتری را می توان با تغییرات ژنتیکی در صنعت پزشکی مورداستفاده قرارداد. به این دلیل که باکتری اشرشیاکلی بسیار حساس است و ممکن است به وسیله عوامل خارجی که همان باکتری های بیماری زا به خصوص باکتری عفونت زای سودوموناس آئروژینوزا آلوده شود? آلودگی آن را در مدت زمان کوتاه و با دقت بالا مشخص کنیم. در این آزمایش از حسگرمقاومتی گازی به همراه شبکه عصبی به عنوان بینی الکترونیکی استفاده شده است

تهیه فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فییکوشیمیایی قرص سریع بازشونده دهانی پردنیزولون 10 میلیگرم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی 1394
  محدثه فلاح رودپیشی   آرش محبوبی

قرص های سریع باز شونده دهانی (odt = oral disintegration tablets) از جمله سیستم های دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرص ها در تماس با بزاق دهان به سرعت باز شده و تبدیل به گرانول های ریز قابل حل می شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پروژه تهیه و ارزیابی فرمولاسیون قرص سریع باز شونده ی پردنیزولون میباشد. میزان پردنیزولون در هر قرص 10 میلیگرماست که برای ساخت آن از سه نوع اَبر بازکننده به نام های کراس کارملوز سدیم،کراس پوویدون، سدیم استارچ گلیکولات، استفاده شده است. بعد از انجام مطالعات پیش فرمولاسیون بر روی پودر داروی مورد نظر مجموعاً21 فرمولاسیون به روش تراکم