بررسی اثر ضد میکروب عصاره تام متانولی و فراکسیونهای کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی و آبی حاصل از گلنار علیه 5 سوش باکتریایی شایع در مسمومیت غذایی

پایان نامه
چکیده

بیماری های ناشی از مسمومیت غذایی هنوز یک نگرانی عمومی برای مصرف کنندگان مواد غذایی و صنایع فعال در این زمینه هستند.(1) با توجه به درخواست روز افزون مشتریان، تمایل به استفاده از ترکیبات طبیعی دارای خاصیت آنتی باکتریال به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی بیشتر شده است.(2) گلنار با نام علمی punica granatumدر طب سنتی به عنوان درمان اسهال بکار میرود و گفته می شود که غنی از ترکیبات تانن می باشد.(1)در این تحقیق اثرات آنتی باکتریال فراکسیون های کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی گلنار بر روی باکتری های ایجاد کننده مسمومیت غذایی که شامل اشرشیا کلی (ptcc 1399)باسیلوس سرئوس(ptcc 1247) ، شیگلا دیسانتریا ( ptcc 1188 )، استافیلوکوکوس اورئوس (ptcc 1431 )، سالمونلا تایفی (ptcc 1639 )به روش حفر چاهک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (mic) به روش رقت سازی متوالی در لوله آزمایش و حداقل غلظت کشندگی باکتری (mbc) تعیین گردید. عصاره تام گیاه به روش خیساندن در پرکولاتور با استفاده از متانول به عنوان حلال انجام شد. فراکسیونهای کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی گلها نیز با روش liquid-liquid fractionation تهیه شد. نتایج حاصله نشان داد فراکسیون های متانولی و آبی گلنار نسبت به فراکسیون های اتیل استاتی و کلروفرمی اثر قوی تری داشته و ارزش micبرابر 39/0 میلی گرم بر میلی لیتر نشان دادند. با توجه به اینکه گیاهان منابع با ارزشی از ترکیبات جدید هستند، لذا توجه و مطالعات بیشتر در این زمینه به منظور دستیابی به ترکیبات ضد میکروبی جدید در آینده نزدیک ضروری می باشد.

منابع مشابه

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی capparis cartilaginea decne علیه 6 سوش باکتریایی

گیاه c.cartilaginea بعد از جمع آوری از استان بندرعباس مورد شناسایی علمی قرار گرفت . گیاه خشک و پودر شده و عصاره تام متانولی آن با روش خیساندن تهیه شد . فراکسیون های مختلف نیز با روش liquid-liquid fractionation تهیه شد . عصاره و فراکسیون های حاصله بعد از تغلیظ و در نهایت خشک شدن ، در ظروف تمیز ، دور از نور و حرارت نگهداری شد سپس اثرات ضدباکتریایی توسط روش چاهک پلیت و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی ochradenus aucheri boiss علیه 5 سوش باکتریایی

اگرچه از آنتی بیوتیک ها به عنوان درمان مرسوم در بیماری های عفونی استفاده می شود، اما این درمان ها با مشکلات زیادی از جمله عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها همراه می باشد . گیاهان می توانند به عنوان یک جانشین مناسب داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند؛ زیرا ممکن است دارای عوارض جانبی کمتری نیز باشند . ochradenus aucheri boiss یکی از گیاهان متعلق به تیره ورث (resedaceae) می باشد...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی ، کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی وآبی حاصل از بخش هوایی anabasis setifera moq علیه 5 سوش باکتریایی

باتوجه به بروز مقاومت باکتری ها در برابر انتی بیوتیک ها و همچنین عوارض جانبی مختلف دارو های شیمیایی دستیابی به ترکیبات ضد باکتریایی جدید ضروری می باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروب عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی ، کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی وآبی حاص از بخش هوایی anabasis setifera moq علیه 5 سوش باکتریایی بود. مواد و روش ها: در این تحقیق گیاه anabasis setifera که یکی ا...

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره تام متانولی و فراکسیون های کلروفرمی،اتیل استاتی و آبی گلبرگ و پرچم گیاه crocus sativus l. بر روی 5 سوش باکتریایی شایع در مسمومیت غذایی

با توجه به گسترش روزافزون بیماری های گوارشی ناشی از مسمومیت های غذایی و ایجاد مقاومت های میکروبی نسبت به مواد ضد میکروب و همچنین عوارض جانبی خطرناک برخی از این مواد، بنابراین کاهش تعداد میکروارگانیسم ها و کنترل رشد آنها در مواد غذایی از نظر کنترل کیفیت، بهداشت وسلامت عمومی حائز اهمیت است. از طرفی با توجه به نگرانی های عمومی در خصوص عوارض جانبی مواد نگهدارنده شیمیایی، تحقیقات گسترده ای روی گیاها...

اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی، فراکسیون های متانولی، آبی و کلروفرمی سر شاخه‌های هوایی گیاهBoiss Ephedra pachyclada

سابقه و هدف: افزایش استفاده از داروهای ضد قارچ علیه عفونت های قارچی وعوارض جانبی جدی بعضی از این داروها و نیز بروز مقاومت نسبت به آنها، توجه محققین را به یافتن درمان های کمکی و جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی معطوف کرده است. در این مقاله اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتیل استاتی، کلروفرمی، متانولی و آبی بخش های هوایی گیاه هوم بررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی...

متن کامل

بررسی اثر ضد باکتری عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی بخش هوایی atriplex leucoclada (boiss.) aellen علیه 5 سوش باکتریایی

مقدمه: در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش روزافزون مقاومت دارویی در میکروب های بیماری زا و همچنین گزارش عوارض جانبی خطرناک بعضی از آنتی بیوتیک ها تحقیقات گسترده ای روی گیاهان به منظور کشف مواد ضد میکروبی جدید انجام گرفته است. در راستای این هدف اثرات ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون های مختلف بخش هوایی گیاه a. leucoclada علیه گروهی از باکتری ها شامل استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، سودوموناس آ ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023