بررسی اثرآنتی باکتریال عصاره ی تام آبی،متانولی وکلروفرمی بخش هوایی pycnocycla nodiflora decne.ex boiss علیه6سوش باکتریایی.

پایان نامه
چکیده

نظر به شیوع جهانی مقاومت های دارویی در طیف وسیعی از عوامل بیماریزا و نیز عوارض جانبی بعضی از داروهای ضد میکروبی شیمیایی، امروزه تلاش محققان به جایگزین کردن داروهای مشتق شده از مواد طبیعی بویژه داروهای گیاهی متمرکز شده است. هدف این پروژه ‍‍‍ تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره بخش هوایی گیاه pycnocycla nodiflora decne.ex boiss از خانواده چتریان علیه 3 سوش باکتریایی گرم مثبت pttc 1431 staphylococcus aureus ،methicillin-resistant staphylococcus aureus atcc 33591 ، ptcc 1435 staphylococcus epidermidis ، و 3 سوش باکتریایی گرم منفی escherichia coli ptcc 1399، atcc 14028 salmonella typhimurium وptcc 1430 pseudomonas aeroginosa بوده است. در این رساله، عصاره تام متانولی، آبی و کلروفرمی به روش خیساندن با دستگاه پرکولاتور و با استفاده از حلال متانول، آب مقطر و کلروفرم بدست آمد. بررسی اولیه اثرات ضد میکروبی عصاره های نام برده به روش چاهک پلیت انجام گرفت و در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (mic) و حداقل غلظت کشندگی (mbc) آن ها بر روی باکتری ها به روش رقت سازی متوالی در لوله آزمایش (macrodilution method)، تعیین گردید. نتایج حاصل شده نشان داد عصاره آبی بخش هوایی اثر ضد میکروبی قوی تری علیه استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با mic برابر mg/ml25/31 و عصاره متانولی بر روی استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و استافیلوکوک اپیدرمیدیس با mic برابر mg/ml5/62 بیشترین اثر ضد میکروبی را داشته اند و عصاره کلروفرمی نیز هیچ گونه اثر ضد باکتریایی از خود نشان نداد. شاید اثرات ضد میکروبی مشاهده شده را بتوان به وجود ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در بخش هوایی گیاه ربط داد، که تأیید این موضوع نیازمند مطالعات و تحقیقات بیشتری می باشد. با توجه به نتایج حاصل، امید است که با انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در آینده، بتوان از عصاره های مختلف این بخش از گیاه، به عنوان داروی گیاهی موثر علیه این باکتری ها استفاده نمود.

منابع مشابه

بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره تام و فراکسیونهای کلروفرمی واتیل استاتی و متانولی و آبی واتردوپترولی بخش هوایی گیاه capparis mucronifolia boiss بر روی 6 سوش باکتریایی

از آنجایی که آنتی بیوتیکها دارای عوارض جانبی زیادی هستند ونیز امروزه به بیشتر آنها مقاومت ایجاد شده و با توجه به مشاهده خواص آنتی باکتریال از سایر گونه های گیاه کاپاریس بر آن شدیم تا اثر فوق را بر روی سوشهای باکتریایی استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک اپیدرمیدیس و انتروکوک فکالیس و سالمونلا انترتیدیس واشریشیا کلای و سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار دهیم نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده اث...

بررسی اثر ضد باکتری عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی بخش هوایی atriplex leucoclada (boiss.) aellen علیه 5 سوش باکتریایی

مقدمه: در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش روزافزون مقاومت دارویی در میکروب های بیماری زا و همچنین گزارش عوارض جانبی خطرناک بعضی از آنتی بیوتیک ها تحقیقات گسترده ای روی گیاهان به منظور کشف مواد ضد میکروبی جدید انجام گرفته است. در راستای این هدف اثرات ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون های مختلف بخش هوایی گیاه a. leucoclada علیه گروهی از باکتری ها شامل استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، سودوموناس آ ...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی ochradenus aucheri boiss علیه 5 سوش باکتریایی

اگرچه از آنتی بیوتیک ها به عنوان درمان مرسوم در بیماری های عفونی استفاده می شود، اما این درمان ها با مشکلات زیادی از جمله عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها همراه می باشد . گیاهان می توانند به عنوان یک جانشین مناسب داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند؛ زیرا ممکن است دارای عوارض جانبی کمتری نیز باشند . ochradenus aucheri boiss یکی از گیاهان متعلق به تیره ورث (resedaceae) می باشد...

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و آلکالوئیدهای استخراج شده از بخش هوایی گلدارglaucium vitellinum علیه بنج سوش باکتریایی

مقدمه: با توجه به بروز مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها و همچنین عوارض جانبی مختلف داروهای شیمیایی، دستیابی به ترکیبات ضد باکتریایی جدید ضروری می باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و آلکالوئیدهای استخراج شده از بخش هوایی گلدار glaucium vitellinum علیه 5 سوش باکتریایی بود. مواد و روش ها: vitellinum g.یکی از گیاهان تیره خشخاش papaveraceae می باشد که در اردیبهشت ماه...

Diurnal Variation of Essential of the Oil Components of Pycnocycla spinosa Decne. ex Boiss

BACKGROUND Pycnocycla spinosa Decne. ex Boiss is an aromatic plant which showed relaxant effects on isolated ileum contractions and antidiarrheal activity. Thirty four components have been extracted from P. spinosa essential oil, of which several major constituents were found to show seasonal variation. OBJECTIVES The aim of this work is to evaluate the diurnal variation of its oil constituen...

متن کامل

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی، کلروفرمی و آبی بخش هوایی گلدار platychaete aucheri (boiss.) boiss علیه 6 گونه قارچی

با توجه به افزایش استفاده از داروهای ضد قارچ علیه عفونت های قارچی و عوارض جانبی بالای بعضی از داروهای ضد قارچی موجود، توجه محققین به یافتن درمان های کمکی و جایگزین از جمله استفاده از گیاهان دارویی معطوف شده است. platychaete aucheri یکی از گیاهان متعلق به تیره گل مینا (compositae)می¬باشد که پراکندگی بسیار محدودی در جنوب ایران ( استان هرمزگان) دارد.از آنجا که تاکنون اثر ضد قارچ این گیاه بررسی ن...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023