مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره های آبی هیدروالکلی و کلروفرمی کرفس با فلوکستین در تست شنای اجباری در موش سوری نر

پایان نامه
چکیده

نشان داده اند که کرفس از خواص آرام بخشی و ضد افسردگی بر خوردار است .بنابراین هدف این مطالعه مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره های آبی ، هیدروالکلی و کلروفرمی کرفس با فلوکستین در تست شنای اجباری در موش سوری نر می باشد. . در این مطالعه تجربی از 96 سر موش سوری نر نژاد nmri و از روش تست شنای اجباری ( fst) و تست معلق ماندن دم ( tst) استفاده شد و مدت زمان بی حرکتی حیوان در 6 دقیقه ثبت گردید. گروه های آزمایشی شامل گروه های کنترل منفی (نرمال سالین به تنهایی یا همراه توئین 80( 12 درصد) ، کنترل مثبت (فلوکستین mg/kg 20)و گروه های تحت درمان با دوزهای مختلف عصاره های آبی، هیدروالکلی و کلروفرمی کرفس (mg/kg 500و400و300 ؛ به شکل داخل صفاقی) بودند . نتایج ما نشان داد که هر سه عصاره آبی ، هیدروالکلی و کلروفرمی در مقایسه با گروه های کنترل به صورت وابسته به دوز و معنی درای سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی و سبب اثرات شبه افسردگی درtst , fst شدند. در هر دو تست ، تمام دوزهای عصاره ها ( به استثنای دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره کلروفرمی) بهتر از فلوکستین سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی شدند . در نتیجه ، می توان پیشنهاد داد که اثر ضد افسردگی کرفس ناشی از وجود لیمونن و برخی فلاوینوئید ها (مثل کرسیتین) موجود در ساختمان آن می باشد.با این حال مطالعات بیشتری جهت تفهیم مکانیسم دقیق آن نیاز می باشد.

منابع مشابه

مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره هیدروالکلی جو دو سر با فلوکستین در تست شنای اجباری در موش سوری

هدف این مطالعه مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره هیدروالکلی جو دو سر با فلوکستین در تست شنای اجباری در موش سوری می باشد. در این مطالعه تجربی از موشهای سوری نر نژاد nmri و از روش تست شنای اجباری ( fst) و تست معلق ماندن دم ( tst) استفاده شد و مدت زمان بی حرکتی حیوان در 6 دقیقه ثبت گردید. گروه های آزمایشی شامل گروه کنترل (نرمال سالین به تنهایی یا همراه دی متیل سولفوکساید( dmso) 2 درصد) و گروه های تحت در...

مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره های آبی، هیدرو الکلی و کلروفرمی بابونه با فلوکستین در تست شنای اجباری در موش سوری

مطالعات خواص آرام بخشی و ضد اضطراب بابونه را نشان داده اند. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره های آبی؛هیدروالکلی و کلروفرمی بابونه با فلوکستین درآزمون شنای اجباری(fst )و آزمون معلق ماندن دم(tst) در موش سوری نر بود.در این مطالعه تجربی ، 96 سر موش سوری نر (20 الی 30 گرم) به طور تصادفی به 12 گروه 8 تایی تقسیم شدند: گروه های کنترل منفی نرمال سالین ( ml/kg 10) و توئین 80-12 درصد( ml/kg 10)...

اثر ضد افسردگی عصاره متانولی زنجبیل در موش های دیابتی، با استفاده از تست شنای اجباری

Background and purpose: Diabetes-associated depression may occur due to changes in the quality of life imposed by treatment, or may be a consequence of biochemical changes accompanying the disease. There are some reports indicating that treatment with methanolic extract of dried rhizomes of ginger could lead to a significant reduction in streptozotocin (STZ)-induced elevation of glucose level. ...

متن کامل

بررسی اثرضد افسردگی عصاره هیدروالکلی به لیمو در تست شنای اجباری در موش سوری نر

هدف ازمطالعه حاضر بررسی اثر ضد افسردگی عصاره هیدروالکلی به لیمو در تست شنای در موش سوری نر م یباشد. در این مطالعه تجربی (tst) و تست معلق ماندن دم (fst) اجباری 20-30 گرم) استفاده شد. دوزهای مختلف عصاره های آبی، ) nmri از مو شهای سوری نر نژاد 600 ) به شکل داخل صفاقی تزریق گردیدند. , 400, 200 mg/kg) هیدروالکلی و کلروفرمی به لیمو 30 ) و فلوکستین mg/kg) گروه های کنترل منفی نرمال سالین وگروه های ...

مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره هیدرو الکلی گیاه انیسون با ایمی پرامین در تست شنای اجباری در موش سوری نر

هدف این مطالعه مقایسه اثر ضد افسردگی عصاره های آبی، هیدروالکلی و کلروفرمی انیسون با ایمی پرامین در تست شنای اجباری در موش سوری می باشد. در این مطالعه تجربی از موش های سوری نر نژاد nmri (در محدوده 20 تا 30 گرم) و از روش تست شنای اجباری (fst) و تست معلق ماندن دم (tst) استفاده شد و مدت زمان بی حرکتی حیوان در 6 دقیقه ثبت گردید. گروه های آزمایشی شامل گروه کنترل (نرمال سالین به تنهایی یا به همراه توئ...

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023