بررسی ترکیبات موجود در اسانس گیاهان مرزنگوش و درمنه استخراج با روغن کنجد

پایان نامه
چکیده

استفاده از گیاهان و ترکیبات طبیعی به عنوان دارو هر روز در حال افزایش است. شاید به این علت که جامعه در مورد همه فرآورده ها به نوع طبیعی و اصل آن علاقه دارد، خصوصاً در مورد دارو. در طب سنتی ایران، استخراج مواد موثره ی گیاهان با روغن کنجد به طور وسیعی استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده بررسی شود عصاره روغنی گیاهان درمنه و مرزنگوش که در کتب سنتی اشاره شده، با استفاده از روش انفلوراژ (و روغن کنجد) حاوی چه موادی است؟ پس از تهیه گیاه و استخراج عصاره آن با روش انفلوراژ و با استفاده از روغن کنجد (طبق متد سنتی)، عصاره حاصل با استفاده از الکل مطلق، در سرما، تخلیص و پس از مراحل مختلف خالص سازی به دستگاه gc-mass تزریق شدند. شناسایی مواد موجود در عصاره ی حاصل با تفسیر طیف های جرمی حاصل و همچنین تطبیق آنها با کتابخانه دستگاه mass انجام شد. مواد عمده ای که در عصاره روغنی این گیاهان شناسایی شدند شامل: در گیاه درمنه: ‍caryophyllene oxide, 1-oxaspiro [2,5] octane, santalol, cedren-13-01, lanceol, 1- cyclohexene-1- menthanol, bisabolene epoxide, spathulenol, isoaromadendrene epoxide. در گیاه مرزنگوش: ?-ocimene, germacrene d, ?- caryophyllen. sabinen در هر دو گیاه تعداد زیادی طیف مربوط به اسیدهای چرب و استرهای آنها و نیز مواد استرولی نیز وجود داشت. ترکیبات دارای آثار فارماکولوژیکی در عصاره روغنی تهیه شده با روش انفلوراژ این دو گیاه شناسایی شد. گرچه مقادیر آنها کمتر از حد انتظار بود که نشانگر این مطلب است که با استفاده از این روش نمی توان اجزای موثره گیاهان را به فراوانی شناسایی کرد و عصاره ی حاصل دارای مقدار زیادی اجزای روغن استخراج کننده هم هست. شاید با استفاده از متدهای جداسازی دقیق تر بتوان مواد موثره ی بیشتری را از این گیاهان استخراج و شناسایی کرد.

منابع مشابه

بررسی ترکیبات موجود در اسانس گیاهان خارخسک و بابونه گاوی استخراج شده با روغن کنجد

مقدمه:استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به عنوان دارو هر روز در حال افزایش است. شاید به این علت که جامعه در مورد همه ی فرآورده ها به نوع طبیعی و اصل آن علاقه دارد، خصوصاً در مورد دارو. در طب سنتی ایران، استخراج مواد موثره ی گیاهان با روغن کنجد به طور وسیعی استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده بررسی شود عصاره روغنی گیاهان بابونه گاوی و خارخسک که در کتب سنتی اشاره شده، با استفاده از روش ا...

استخراج آبی- آنزیمی روغن و ترکیبات آنتی اکسیدانی از ارقام کنجد

این پژوهش با هدف تعیین شرایط مناسب استخراج آبی- آنزیمی روغن از دانه­ی کنجد، انجام شد. دو رقم کنجد (افغانی و پاکستانی) ابتدا به ارده تبدیل شدند و سپس مخلوط آنزیم­های پکتیناز، سلولاز، همی­سلولاز و پروتئاز در چهارغلظت (0، 2، 3 و 4 درصد حجمی/ وزنی( اضافه شد و تا زمان شکست امولسیون هم­زده شد. روغن و کنجاله از یکدیگر جدا شدند و خصوصیات کمی و کیفی روغن تعیین شدند. آزمایشات شامل: اندازه­گیری درصد روغن ...

متن کامل

استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس میوه سرو

سروسیمین یا نقره­ای از مقام­ترین گونه­های سوزنی برگ جهان است و دامنه وسیعی از شرایط اکولوژیکی رویشگاه­ها را تحمل می­کند. زیستگاه­های طبیعی آن کوه­های خشک و صخره­ای ایالت آریزونا ی ایالت متحده آمریکا است. تعداد زیادی از گونه­های شناخته شده این گیاه دارای خواص مختلف دارویی می­باشد که بر اساس محتویات اسانس، در طب سنتی استفاده می­شود. در این پژوهش با استفاده از روش جداسازی تقطیر با بخارآب، اسانس مو...

متن کامل

استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس برگ درخت سرو

 گونه سرو در مناطق گرم معتدل نیم­کره شمالی رشد می­کند. این جنس دارای 30 گونه چندساله در سراسر جهان می­باشد. انواع زیادی از این‌گونه در شکل­ها، اندازه­ها و رنگ­های متفاوت به‌طور گسترده کشت می­شود. تعداد زیادی از گونه­های شناخته شده دارای خواص مختلف دارویی می­باشد که بر اساس محتویات اسانس موجود در طب سنتی استفاده شده است. در این مقاله سعی شد با استفاده از روش جداسازی تقطیر، اسانس موجود در میوه در...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023