پاسخ فیزیولوژیک گل بریده آلسترومریا (spp. alstroemeria) به اسانس های گیاهی و نانوذرات نقره

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی
  • نویسنده نادر مددزاده
  • استاد راهنما معظم حسن پور اصیل
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

در این پژوهش با هدف بهبود ماندگاری گل و حفظ کیفیت ظاهری گل شاخه بریدنی آلسترومریا، اثر اسانس های کارواکرول، تیمول و آویشن شیراز در غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر و نانوذرات نقره در غلظت های 5، 10 و 15 میلی گرم در لیتر به همراه ساکارز 3% بررسی گردید. گل ها به مدت 24 ساعت با محلول های ذکر شده مورد تیمار کوتاه مدت قرار گرفتند. صفات مورفولوژیک شامل: ماندگاری گل، ماندگاری برگ، وزن تر نسبی، جذب آب و صفات فیزیوژیک شامل: میزان آنتوسیانین، میزان کلروفیل، پراکسیداسیون لیپیدها، میزان پروتئین، میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین اسانس های گیاهی تیمار گل ها با 50 و 100 میلی گرم در لیتر اسانس کارواکرول، 50 میلی گرم در لیتر اسانس تیمول بیشترین تأثیر را در به تأخیر انداختن پیری گل ها به ترتیب با 5/5، 5/4 و 4 روز داشتند. در غلظت 5 و 10 میلی گرم در لیتر نانوذرات نقره نیز ماندگاری گل به ترتیب 5 و 5/4 روز افزایش یافت. وزن تر نسبی و جذب آب در تیمارهای ذکر شده نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. اسانس آویشن شیراز در دو غلظت 50 و 100 میلی گرم درلیتر بر ماندگاری گل تأثیر مثبت نداشت. زردی برگ در تمامی تیمارها زودتر از ریزش گلبرگ ها مشاهده شد ولی در تیمارهای اسانس کارواکرول 50 و 100 میلی گرم در لیتر، اسانس تیمول 50 میلی گرم در لیتر و نانوذرات نقره 5 و 10 میلی گرم درلیتر دیرتر از سایر تیمارها اتفاق افتاد. همچنین در تیمارهای ذکر شده میزان پروتئین، کلروفیل و آنتوسیانین نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. میزان پراکسیداسیون لیپیدها، پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در طی پیری گلبرگ ها در گل های تیمار شده با اسانس کارواکرول 50 و 100 میلی گرم در لیتر، اسانس تیمول 50 میلی گرم در لیتر و نانوذرات نقره 5 و 10 میلی گرم درلیتر نسبت به تیمار شاهد کمتر بود. اسانس های گیاهی و نانوذرات نقره به همراه ساکارز سبب افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت گل های شاخه بریدنی آلسترومریا رقم ?sukari? شدند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نانوذرات نقره و کلسیم بر طول عمر و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل بریده آلسترومریا رقم ’کنست کوکو‘

The industry of cut flower production is a branch of modern agriculture nowadays. One of the problems in this industry is post-harvest wastes. This research was performed to evaluate the interaction of nano silver and nano calcium particles with four concentrations (0, 10, 20 and 40 mg/L) on the quality and vase life of Alstroemeria cut flowers, cv. ‘Konst Coco’, in a factorial expe...

متن کامل

اثر اسانس طبیعی کارواکرول و تنظیم کننده های رشد روی ماندگاری گل های شاخه بریده آلسترومریا (alstroemeria spp)

زرد شدن زودهنگام برگ در گل های شاخه بریده آلسترومریا قبل از ریزش گلبرگ ها مهمترین عامل محدود کننده ماندگاری این گل ها است. هدف از پژوهش حاضر، افزایش ماندگاری و کیفیت ظاهری گل شاخه بریده آلسترومریای رقم بریدال بود. بدین منظور گل ها به مدت 24 ساعت با محلول هایی شامل جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین و اسانس طبیعی کارواکرول در غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر، 5- سولفو سالیسیلیک اسید در دو غلظت 1 و 5/1...

15 صفحه اول

بهبود عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) با کاربرد ساکارز، عسل و اسید سیتریک

به‌منظور بررسی برهمکنش ساکارز، عسل و اسید سیتریک روی عمر گل‌جایی گل بریده آلسترومریا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل قند در 5 سطح (بدون قند، ساکارز 2 و 4 درصد، عسل 2 و 4 درصد) و اسید سیتریک در 3 سطح (0 و 200 ،400 میلی گرم در لیتر) بودند. تیمار عسل 2 درصد در 400 میلیگرم در لیتر اسید سیتریک با 7/18 روز بیشترین عمر گل‌جایی را...

متن کامل

پاسخ گل های شاخه بریدنی آلسترومریا (alstroemeria spp) به تیمارهای آب گرم و نیتریک اکسید

گل شاخه بریدنی آلسترومریا ماندگاری پس از برداشت نسبتاً مناسبی دارد، اما به دلیل زرد شدن زود هنگام برگ ها، ) قبل از ریزش گلبرگ ها) ماندگاری آن کاهش می یابد. این بررسی به منظور افزایش ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی آلسترومریا رقم ’تراکتا ‘ انجام شد. در این تحقیق گل ها با غلظت های مختلف سدیم نیترو-پروساید (snp) به عنوان آزادکننده نیتریک اکسید (no) در 3 سطح 05/0، 1/0 و 15/0 میلی مولار ...

15 صفحه اول

اثر برخی از اسانس های گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر گلدانی گل بریده آلسترومریا رقم جامائیکا

چکیده : این آزمایش به منظور بررسی اثر اسانس های گیاهی آویشن شیرازی (zataria multiflora)، دارچین (cinnamomumzeylanicum)، مرزه (saturega hortensis) و میخک (zyzygium aromaticum) (هر کدام در دو غلظت 100 و 200 میلی گرم در لیترهمراه با ساکارز 2 درصد) و نانوذرات نقره (2، 4 و 6 میلی گرم در لیتر همراه با ساکارز 2 درصد) روی عمر گلجایی گل های بریده آلسترومریا رقم جاماییکا در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از بردا...

15 صفحه اول

تأثیر اسانس‏های گیاهی و نانوذرات نقره بر ماندگاری گل ‏بریدنی آلسترومریا رقم سوکاری

به‌منظور بررسی اثر اسانس‏های گیاهی و نانوذرات نقره به‌عنوان ترکیبات ضد میکروبی در محلول‏های‏ نگهدارندة گل بریدنی آلسترومریا (SPP. Alstroemeria) رقم سوکاری، آزمایشی با 11 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این پژوهش از اسانس‏های کارواکرول، تیمول و آویشن شیراز در غلظت‏های 50 و 100 میلی‏گرم در لیتر و نانوذرات نقره در غلظت‏های 5، 10 و 15 میلی‏گرم در لیتر به همراه ساکارز 3‌درصد اس...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022