جستجوی ژنومی ویروس لنفوتروپیک t انسانی ? و (htlv-?,ii) ii در مبتلایان به اختلالات خونی در استان اصفهان

پایان نامه
چکیده

ویروس های لنفوتروپیک سلول های t تیپ ? و iiانسانی عضو جنس دلتا رترو ویروس ها هستند که با بروز بیماری های لوسمی، لنفوم، میلوپاتی و فلجی های اسپاستیک نواحی گرمسیری وابسته به htlv ارتباط دارند. هم چنین این ویروس با بیماری های تالاسمی و هموفیلی از طریق انتقال مکرر خون ارتباط دارد. هدف از این مطالعه جستجوی ژنومی ویروس لنفوتروپیک t انسانی? و ii (htlv-?,ii) در مبتلایان به اختلالات خونی (لوسمی، تالاسمی، لنفوم و هموفیلی) و تعیین میزان شیوع این ویروس در این گروه از بیماران در اصفهان است. تعداد 101 نمونه سرم از این بیماران اخذ شده و سرم ها در منفی 20 درجه سانتی گراد ذخیره شدند. dna سرم ها، با استفاده از کیت استخراج dna استخراج گردید. نمونه ها توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز (pcr) و با استفاده از توالی های اختصاصی مربوط به ژن pol برای htlv-? و ژن tax برای htlv-ii مورد آزمایش قرار گرفتند. تعداد 67 نمونه (33/66%) از مبتلایان به تالاسمی، 20 نمونه (80/19%) از افراد مبتلا به لوسمی، 4 نمونه (96/3%) از مبتلایان به لنفوم و 10 نمونه (90/9%) از افراد دچار هموفیلی اخذ شد. میانگین سنی این بیماران 25/44 با دامنه سنی (5/1 تا 87) سال بود. یک مورد از نمونه های مربوط به بیماران تالاسمی از نظر htlv-? مثبت گزارش شد ولی از نظر htlv-ii هیچ کدام از نمونه ها مثبت نبود. بیماران مبتلا به تالاسمی، لوسمی، لنفوم و هموفیلی جزو بیمارانی هستند که به طور دائم خون دریافت می کنند و از نظر ابتلا به ویروس htlv جزو گروه های پرخطر محسوب می شوند. شیوع ویروس htlv-?,ii در این مطالعه در بیماران مبتلا به اختلالات خونی 99/0% بود. مطالعه حاضر نشان داد که استان اصفهان به عنوان یک کانون اندمیک مطرح می باشد ولی ویروس htlv-?,ii در بیماران مبتلا به اختلالات خونی در استان اصفهان شیوع زیادی ندارد. اگرچه شیوع این ویروس بایستی در اهدا کنندگان خون نیز مورد بررسی قرار گیرد.

منابع مشابه

سرواپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی(HTLV) در اهداکنندگان خون در شهر مشهد، سال‌های 89-1388

Background and Aim: Human T-Cell Lymphotropic Virus (Type I) is the cause of two major diseases : Adult T cell Leukemia-Lymphoma and Tropical Spastic Paraparasia and Myelopathy associated with HTLV-I. Disease transmission is possible during unsafe sexual contact, blood transfusion and vertical transmission method. Blood safety and minimizing the risk of transfusion transmitted infections are th...

متن کامل

سرواپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک سلول‌ T انسانی (HTLV) در اهداکنندگان خون پایگاه مشهد

    چکید ه   سابقه و هدف   یکی از راه‌های انتقال ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی( HTLV1/2 )، تزریق خون است. با توجه به این که شهر مشهد از مناطق اندمیک این ویروس می‌باشد، تعیین فراوانی آلودگی به این ویروس در اهداکنندگان خون این شهر ضروری به نظر می‌رسد.   مواد و روش‌ها   در یک مطالعه توصیفی، کلیه داوطلبان اهدای خون پایگاه مشهد طی سال‌های 1385 تا 1387 که با روش الایزا و آزمایش تاییدی، anti-HTLV مثب...

متن کامل

بررسی شیوع عفونت لنفوتروپیک انسانی سلول t نوع ۲ (htlv- ii) در جمعیت عمومی مشهد

مقدمه: شمال شرقی ایران، به ویژه شهر مشهد، از نواحی اندمیک ویروس لنفوتروپیک سلول های t انسانی نوع 1 (htlv-i یا human t-cell lymphotropic virus type 1) می باشد؛ اما در مورد شیوع نوع 2 ویروس (htlv-ii) در این منطقه، اطلاعات کافی موجود نیست. این مطالعه ی مقطعی با هدف تعیین شیوع عفونت htlv-ii در جمعیت عمومی مشهد صورت گرفت. روش ها: 1678 نفر از جمعیت عمومی شهر مشهد با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای...

متن کامل

سرواپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک T سلول‌ انسانی (HTLV) درکودکان، نوجوانان و جوانان شهرستان نیشابور

زمینه و اهداف: ویروسHTLV اولین رتروویروس شناخته شده انسانی و جزء خانواده انکوویروس ها می باشد. ویژگی مهم این ویروس محدودیت شیوع جغرافیایی آن است و شمال خراسان یکی از مناطق آندمیک آلودگی به ویروس HTLV است. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع ویروس HTLV-1, 2 درکودکان، نوجوانان و جوانان مراجعه کننده به آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد واحد نیشابور می باشد. مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی بوده...

متن کامل

سرواپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک سلول t انسانی (htlv) در اهداکنندگان خون پایگاه مشهد

چکید ه   سابقه و هدف   یکی از راه های انتقال ویروس لنفوتروپیک سلول t انسانی( htlv1/2 )، تزریق خون است. با توجه به این که شهر مشهد از مناطق اندمیک این ویروس می باشد، تعیین فراوانی آلودگی به این ویروس در اهداکنندگان خون این شهر ضروری به نظر می رسد.   مواد و روش ها   در یک مطالعه توصیفی، کلیه داوطلبان اهدای خون پایگاه مشهد طی سال های 1385 تا 1387 که با روش الایزا و آزمایش تاییدی، anti-htlv مثبت بو...

متن کامل

شیوع عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 1 (HTLV؛-1) در ایران؛ یک مطالعه مروری

زمینه: عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع1 (Human T-cell lymphotropic virus type 1 یا 1-HTLV) در جمعیت عمومی شمال شرق ایران به طور بومی (Endemic)وجود دارد و شیوع قابل توجه آن در سایر نقاط کشور گزارش شده است. در این مقاله مروری نتایج مطالعات مربوط به شیوع سرمی عفونت 1-HTLV در جمعیت عمومی، اهداکنندگان خون و دریافت کنندگان مکرر خون در مناطق مختلف کشور که تاکنون در منابع داخلی و خارجی منتشر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده دامپزشکی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023