نام پژوهشگر: محمدرضا قرآنی

جستجوی ژنومی ویروس لنفوتروپیک t انسانی ? و (htlv-?,ii) ii در مبتلایان به اختلالات خونی در استان اصفهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده دامپزشکی 1391
  محمدرضا قرآنی   محمدرضا محزونیه

ویروس های لنفوتروپیک سلول های t تیپ ? و iiانسانی عضو جنس دلتا رترو ویروس ها هستند که با بروز بیماری های لوسمی، لنفوم، میلوپاتی و فلجی های اسپاستیک نواحی گرمسیری وابسته به htlv ارتباط دارند. هم چنین این ویروس با بیماری های تالاسمی و هموفیلی از طریق انتقال مکرر خون ارتباط دارد. هدف از این مطالعه جستجوی ژنومی ویروس لنفوتروپیک t انسانی? و ii (htlv-?,ii) در مبتلایان به اختلالات خونی (لوسمی، تالاسمی، لنفوم و هموفیلی) و تعیین میزان شیوع این ویروس در این گروه از بیماران در اصفهان است. تعداد 101 نمونه سرم از این بیماران اخذ شده و سرم ها در منفی 20 درجه سانتی گراد ذخیره شدند. dna سرم ها، با استفاده از کیت استخراج dna استخراج گردید. نمونه ها توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز (pcr) و با استفاده از توالی های اختصاصی مربوط به ژن pol برای htlv-? و ژن tax برای htlv-ii مورد آزمایش قرار گرفتند. تعداد 67 نمونه (33/66%) از مبتلایان به تالاسمی، 20 نمونه (80/19%) از افراد مبتلا به لوسمی، 4 نمونه (96/3%) از مبتلایان به لنفوم و 10 نمونه (90/9%) از افراد دچار هموفیلی اخذ شد. میانگین سنی این بیماران 25/44 با دامنه سنی (5/1 تا 87) سال بود. یک مورد از نمونه های مربوط به بیماران تالاسمی از نظر htlv-? مثبت گزارش شد ولی از نظر htlv-ii هیچ کدام از نمونه ها مثبت نبود. بیماران مبتلا به تالاسمی، لوسمی، لنفوم و هموفیلی جزو بیمارانی هستند که به طور دائم خون دریافت می کنند و از نظر ابتلا به ویروس htlv جزو گروه های پرخطر محسوب می شوند. شیوع ویروس htlv-?,ii در این مطالعه در بیماران مبتلا به اختلالات خونی 99/0% بود. مطالعه حاضر نشان داد که استان اصفهان به عنوان یک کانون اندمیک مطرح می باشد ولی ویروس htlv-?,ii در بیماران مبتلا به اختلالات خونی در استان اصفهان شیوع زیادی ندارد. اگرچه شیوع این ویروس بایستی در اهدا کنندگان خون نیز مورد بررسی قرار گیرد.