تأثیر سال ساخت اتومبیل و برخی ویژگی های شخصیتی راننده بر روی تعداد تصادفات

پایان نامه
چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تعداد تصادفات و برخی عوامل تأثیرگذار بر آن می باشد .برای این منظور برخی فاکتورها از جمله سال ساخت و کاربری خودرو ، سن راننده ،سطح تحصیلات و... انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز برای این تحقیق از طریق پرسشنامه در دو شهر تهران و اصفهان بدست آمد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر نوع اتومبیل و برخی ویژگی های شخصیتی راننده بر روی تعداد تصادفات رانندگی

هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سطح ریسکی رانندگان را می توان بر اساس ویژگی های شخصیتی آنها تعیین نمود یا خیر.برای این منظور تعدادی پرسش نامه در سطح شهرهای تهران و اصفهان پخش گردید.در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد نمونه های نمونه های لازم از طریق فرمول کوکران برابر517 نمونه محاسبه شد و به وسیله فرمول تخصیص متناسب تعداد نمونه های هر شهر برابر 434 ب...

15 صفحه اول

تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات

تصادفات ترافیکی یک عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است. امروزه این موضوع به یکی از مسائل مهم پیش روی مهندسان ترافیک و مدیران برنامه ریزی حمل و نقل تبدیل شده است عامل انسانی تأثیرگذارترین عامل در تعیین سطح ایمنی ترافیک جاده­ای از میان عوامل سه­گانه محیط، وسیله نقلیه و انسان است. شرایط راننده مانند شرایط روانی، اخلاقی و سطح خطرپذیری از جمله مواردی هستند که در ام...

متن کامل

تأثیر مانور والسالوا بر برخی ویژگی های الکتروکاردیوگرام افراد سالم

  زمینه و هدف: مانور والسالوا ( VM ) بر سیستم قلبی- عروقی تأثیر می گذارد و در مراحل چهارگانه مانور والسالوا، متمایز­و در مواردی­همسو نیست. هدف این مطالعه، تعیین اثر مانور والسالوا بر برخی ویژگی های الکتروکاردیوگرام طبیعی است.   روش بررسی: این مطالعه به شکل خود شاهد روی20 دانشجوی پسر داوطلب و سالم با سن 23/2 ± 12/20 سال انجام شد. پس از آموزش نمونه ها، مانور والسالوا به شکل استاندارد انجام گردید....

متن کامل

طراحی و ساخت یک سامانه هوشمند اخطار به راننده در پیشگیری از تصادف مبتنی بر تاخیر لحظه ای راننده-خودرو

در این پژوهش یک سیستم کنترلی فعال از نوع مشورتی طراحی و پیاده سازی شده است که هدف از آن جلوگیری از تصادف به شکل مشورت و یا برای هشدار به راننده در حین رانندگی است. اساس کار، تخمین میزان تاخیر لحظه ای راننده و خودرو برای تعیین میزان هوشیاری راننده است. این ویژگی با استفاده از سنسورهای طراحی شده، تعیین می شود. برای بررسی عملکرد، این سامانه بر روی یک خودرو پژو 206 پیاده سازی و با انجام آزمایش های ...

متن کامل

تأثیر مداخله آموزشی بر اساس برنامه کویین بر ویژگی های شخصیتی کودکان پیش دبستانی

زمینه و هدف: شواهد پژوهشی حاکی از این است که تحول شناختی در شکل­ گیری شخصیت عامل تعیین ­کننده مهمی است. این پژوهش با هدف تأثیر مداخله آموزشی بر اساس برنامه کویین بر ویژگی­ های شخصیتی (کنجکاوی، سرسپردگی به علایق خود، پشتکار، تحمل شکست، و خود مهارگری) کودکان پیش­دبستانی  انجام شد. روش: روش پژوهش در این پژوهش آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون- پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شام...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022