بررسی علل گرایش نقاشان ایرانی به طبیعت گرائی از اواخر عهد صفوی تا اواخر قاجار

پایان نامه
چکیده

با توجه به اینکه هنرنگارگری ایرانی به رغم گسستهای تاریخی و آمیختگی سنتهای غیرمتجانس، کمابیش در استمرار روح فرهنگی و جوهر زیبا شناسی ازپیوستگی و تداوم نسبی برخوردار بوده است، لذا در این تحقیق که به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است، هدف اصلی، بررسی علل گرایش نگارگران ایرانی به سوی طبیعت گرایی اروپایی است، که این جریان، از اواسط دور? صفوی آغاز شده است و در دوران زند و قاجار به اوج خود میرسد، به طوری که می توان اوج طبیعت گرایی را در آثار کمال الملک مشاهده کرد. دوران اوج و شکوفایی نگارگری ایرانی که ریشه در هنر مانوی دارد، از قرن هفتم ه شروع شده و تا قرن یازدهم ادامه می یابد. این دوره با تسلط مغولان آغاز شده و با سالهای حکومت تیموریان و دوران اوج حکومت صفویه مقارن می باشدو در این ادوار نقاشان و نقاشی تحت حمایت شاهان در کارگاه های درباری قرار گرفته و مکتبهای اصیل نقاشی ایران شکل می گیرد. اما از دوران شاه عباس اول در قالب مکتب اصفهان، به دلیل ارتباط با غرب و آشنایی ایرانیان با هنر اروپا و حضور هنرمندان اروپایی در ایران،هدایای اروپائیان به شاهان صفوی، حضور ارمنیان در اصفهان و نقاشیهای کلیساهای جلفا، گسست ادبیات و نقاشی، روگردانی شاهان صفوی از هنر، ضرورت تحول نقاشی در شرایط اجتماعی و فرهنگی به خصوص در زمان شاه عباس دوم و ورود عکاسی به ایران جملگی سبب ایجاد تجربه جدیدی در نقاشی ایران شد، که منجر به گرایش به سوی اسلوبهای طبیعت پردازانه غربی شد. و فضا سازیهای تمثیلی نقاشی ایرانی به دست فرا موشی سپرده شد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تحول منظره سازی در قلمدان نگاری دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار

قلمدان سازی گونه ای از هنر ایرانی است که در ردیف صنایع دستی قرار می گیرد و قدمت آن در ایران به دوره ساسانیان برمی گردد. ابتدا قلمدانها را از جنس فلز می ساختند، که نقوش روی آنها بسیار ساده و به شیوه قلمزنی بود ولی در دوره های بعد از جنس چوب نیز قلمدانهای زیبایی خلق شد. در دوره صفوی نقاشی زیر لاکی (روغنی) رونق یافت و هنرمندان را بر آن داشت تا قلمدانهایی از جنس مقوا ساخته و هنر خود را روی آن پیاده...

15 صفحه اول

بررسی زندگی روزمره در نگارگری ایرانی از اواخر دوره تیموری تا اواخر دوره صفوی – پروژه عملی: تصویرگری به روش ایرانی اسلامی از موضوعات مضامین زندگی روزمره در نگارگری ایران

چکیده : در نگارگری ایرانی از گذشته دور تا به حال همواره شاهد وجود مضامین عرفانی و مینویی و موضوعات ?رمانی بوده ایم. در سیر مطالعاتی نگارگری، افرادی برای معرفی این گونه مضامین به پژوهش پرداخته اند و نگارگری را از منظر توجه به عالم مثال و مضامین عرفانی، حماسی و تغزلی و اخلاقی ارزشمند یافته اند حال ?ن که این تحقیق بر آن شده است که با توجه خاص به زندگی متعارف و روزمره مردم، کارگران، عشایر و روستائ...

15 صفحه اول

برخورد حماسی در آثار نقاشان مکتب قهوه خانه ای (خیالی نگاری) از دوره قاجار تا عصر حاضر؛ عنوان بخش عملی: حماسه، اسطوره و طبیعت خراسان

در اواخر دوره قاجار به دلیل احساس نیاز مردم وکمرنگی حمایت دربار از هنر رسمی، مردم به سراغ هنرمندان مکتب ندیده رفته و با تزریق آرمانهای روحی حماسی خود، هنر این هنرمندان را حمایت کرده و آنها نیز با پرورش این هنر زندگی خود را برای هنر عامه وقف کردند و در هدایت مسیر هنر و نقاشی ایران به سوی مردم قدم خالصانه ای برداشتند رساله ذیل پژوهشی در باب برخورد حماسی در آثار نقاشان مکتب قهوه خانه ای (خیالی نگ...

15 صفحه اول

رقم مسجع: علل و رویکرد مذهبی- اجتماعی آن

این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که ظهور رقم مسجع در نقاشی اواخر دورۀ صفوی، افشاریه، زندیه و اوایل قاجار، بنا به مصالح مذهبی و لزوم اجتماعی و اقتصادی بوده است. از مکتب اصفهان به بعد که نقاشی تا حدودی از حصار دربار بیرون آمد، در جامعۀ اصفهان بسط و گسترش یافت و با زندگانی روزمرۀ مردم گره خورد، نقاشان با معضل مقبولیت آن در بین عامه مردم مواجه شدند؛ چون نقاشی از دورۀ اسلامی بنا به مسائل کلامی و مذه...

متن کامل

بررسی هنر پاپیه ماشه سازی و تعریف کارکرد های جدید در عصر حاضر

پاپیه ماشه شیوه ای از تولید آثار، ذیل هنرهای سنتی است که به ساخت مصنوعاتی چون قلمدان و قاب آیینه از جنس کاغذ اطلاق می شود و در سرزمین ایران از اواسط عهد صفوی تا اواخر دور? قاجار رواج داشته و عدم انطباق این تکنیک با نیاز های عصر حاضر، موجب متروک و مهجور ماندن آن گردیده است. این پژوهش برآن است تا ضمن معرفی هنر ساخت مصنوعات، با کاغذ فشرده یا همان پاپیه ماشه ، کاربرد های نوین این تکنیک را معرفی نما...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}