بررسی تأثیر نوع اتومبیل و برخی ویژگی های شخصیتی راننده بر روی تعداد تصادفات رانندگی

پایان نامه
چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سطح ریسکی رانندگان را می توان بر اساس ویژگی های شخصیتی آنها تعیین نمود یا خیر.برای این منظور تعدادی پرسش نامه در سطح شهرهای تهران و اصفهان پخش گردید.در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد نمونه های نمونه های لازم از طریق فرمول کوکران برابر517 نمونه محاسبه شد و به وسیله فرمول تخصیص متناسب تعداد نمونه های هر شهر برابر 434 برای تهران و 83 نمونه برای اصفهان محاسبه شد.برای بررسی تأثیر فاکتورهای یاد شده بر روی تعداد تصادفات رانندگی از آزمون های مختلف آماری استفاده شد که نتایج حاصل نشان دهنده این بود که تمامی فاکتورها بر روی تعداد تصادفات تأثیر دارند.بنابراین شرکت های بیمهبا در نظر گرفتن ای فاکتورها نرخ عادلانه تری را برای قراردادهایشان محاسبه می کنند.این تحقیق همچنین دو مدل پوآسون و دو جمله ای منفی را مورد بحث قرار می ده که نهایتاً مدل دو جمله ای منفی به عنوان مدل مناسب برای نشان دادن تأثیر ویژگی های اتومبیل و راننده بر تعداد تصادفات رانندگی انتخاب شد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سال ساخت اتومبیل و برخی ویژگی های شخصیتی راننده بر روی تعداد تصادفات

هدف از انجام این تحقیق بررسی تعداد تصادفات و برخی عوامل تأثیرگذار بر آن می باشد .برای این منظور برخی فاکتورها از جمله سال ساخت و کاربری خودرو ، سن راننده ،سطح تحصیلات و... انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز برای این تحقیق از طریق پرسشنامه در دو شهر تهران و اصفهان بدست آمد.

15 صفحه اول

اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده‌های این مقاله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به‌دست‌آمده‌است. براساس تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها میانگین تعداد تصادفات در چپ‌دست‌ها بیشتر از راست‌دست‌هاست و با افزایش سابقه رانندگی، میانگین تعداد تصادفات کاهش می‌یابد. نتایج تحقیق بیان‌گر آن است که ویژگی‌...

متن کامل

تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات

تصادفات ترافیکی یک عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است. امروزه این موضوع به یکی از مسائل مهم پیش روی مهندسان ترافیک و مدیران برنامه ریزی حمل و نقل تبدیل شده است عامل انسانی تأثیرگذارترین عامل در تعیین سطح ایمنی ترافیک جاده­ای از میان عوامل سه­گانه محیط، وسیله نقلیه و انسان است. شرایط راننده مانند شرایط روانی، اخلاقی و سطح خطرپذیری از جمله مواردی هستند که در ام...

متن کامل

ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به‌طور دقیق بررسی نشده ‌و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذ...

متن کامل

مطالعه‌ی مقایسه‌ای عوامل روان‌شناختی مؤثر در تصادفات رانندگی برحسب جنسیت راننده

در سراسر جهان، سالانه، حوادث رانندگی موجب مرگ 000/200/1 نفر و آسیب‌دیدگی بیش از 50 میلیون نفر می‌شود. مطالعه‌ی دقیق‌تر نشان داده است که بیشترین راننده‌های حادثه‌دیده در ایران و سایر کشورها مرد هستند. پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه‌ی عوامل روان‌شناختیِ مؤثر در تصادف‌های راننده‌های زن و مرد، روی 208 راننده‌ی تصادفی (18 نفر یا 7/8 درصد زن و 185 نفر یا 9/88 درصد مرد) و 201 راننده‌ی غیرتصادفی (20 نفر یا ...

متن کامل

اثر سابقه رانندگی و راست دست یا چپ دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست دست یا چپ دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده های این مقاله از طریق توزیع پرسش نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به دست آمده است. براساس تجزیه وتحلیل داده ها میانگین تعداد تصادفات در چپ دست ها بیشتر از راست دست هاست و با افزایش سابقه رانندگی، میانگین تعداد تصادفات کاهش می یابد. نتایج تحقیق بیان گر آن است که ویژگی ه...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022