the pathology of historical texts translation: a study of persian translations of 7th volume of cambridge history of iran

پایان نامه
چکیده

ترجمه با گسترش زبان آغاز شده و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد، و برای اولین بار به عنوان شاخه ای از دانش و روشی برای انتقال علوم، فرهنگ و تجربه در در دوره قاجار در ایران آغاز شد. در حقیقت متون تاریخی از اولین متونی هستند که در ایران ترجمه شدند چرا که به سیاستمداران آن دوره کمک می کردند تا به علل موفقیت جهان غرب و پیشرفت هایشان در طول تاریخ پی ببرند، بنابراین به تدریج ترجمه این گونه متون رونق یافت. متاسفانه مترجمان طی ترجمه متون تاریخی به بعضی نکات مهم و خاص این متون توجه کافی ندارند. بعضی از ترجمه های تاریخی با اشتباهاتی همراه هستند که بخشی از آن به علت عدم آگاهی مترجم نسبت به تاریخ و یا دوره تاریخی خاصی است و بخشی از این اشتباهات نیز به علت عدم توجه مترجم به بعضی نکات مهم، حین ترجمه متون تاریخی است. نکاتی از قبیل ترجمه صحیح اصطلاحات تاریخی، ترجمه منابع، ترجمه اصطلاحات دیوان سالاری و ترجمه اسامی خاص که از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. این پژوهش ابتدا چارچوبی برای ترجمه متون تاریخی ارائه داده و سپس بر اساس آن چارچوب، با بررسی بخشی از سه ترجمه جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج، این چارچوب را به آزمون گذاشته و نقش دانش زبانی، دانش تاریخی و دانش در زمینه علوم انسانی را در ترجمه متن تاریخی مورد بررسی قرار داده است. . اما آن چنان که از ترجمه عباس مخبر در این رساله برداشت شد، تخصص در حوزه های مختلف علوم انسانی در ترجمه متون تاریخی از اهمیت شایانی برخوردار است. بر اساس یافته های این تحقیق، می توان چنین پنداشت که نه تسلط به زبان انگلیسی و به اصطلاح دانش زبانی شرط کافی در ترجمه خوب یک اثر تاریخی است و نه دانش تاریخی یک مترجم می تواند موجب پدید آمدن ترجمه ای بی نقص شود، بلکه آشنایی مترجم با هریک از این موارد از اهمیت برخوردار است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a study of translation of english litrary terms into persian

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

15 صفحه اول

the trace of translators ideology in literary translations: a case study of persian translation of the scaret letter

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) بر...

transference of imagery: a comparative formalistic study of shakespeares hamlet and its two persian translations

هدف از این تحقیق بررسی انتقال صور خیال هملت در دو ترجمه ی فارسی آن از نظر فرمالیستی بود. برای بدست آوردن داده-های مورد نیاز، 130 نمونه استعاره، مجاز، ایهام، کنایه و پارادوکس در متن اصلی مشخص شده و سپس بر اساس مدل نیومارک (1998) برای ترجمه ی استعاره یا بطور کلی زبان مجاز با معادل های فارسی شان مقایسه گردیدند. این تحقیق بر آن بود تا روش های استفاده شده برای ترجمه هر کدام از انواع زبان مجاز ذکر شد...

15 صفحه اول

the role of semantic and communicative translation on reading comprehension of scientific texts

the following null hypothesis was proposed: h : there is no significant difference between the use of semantically or communicatively translates scientific texts. to test the null hypothesis, a number of procedures were taken first, two passages were selected form soyrcebooks of food and nutrition industry and gardening deciplines. each, in turn, was following by a number of comprehension quest...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023