غربالگری و جداسازی بخشی از ژن های سنتزکننده ی پپتیدهای غیرریبوزومی در اکتینومیست های جداشده از خاک های ایران

پایان نامه
چکیده

چکیده پپتیدهای غیرریبوزومی توسط باکتری ها و برخی از موجودات عالی مثل حشرات تولید می شوند و کاربردهای درمانی، کشاورزی، صنعتی، تولیدی و ... بسیار متنوعی از جمله: سیدروفور، رنگ دانه، توکسین، آنتی بیوتیک، آنتی تومور، سرکوبگر سیستم ایمنی، تمایز سلولی، ویتامین و ... دارند. این پپتیدها به وسیله ی آنزیم های سنتزکننده ی پپتیدهای غیرریبوزومی تولید می شوند. این آنزیم های بزرگ که از کمپلکس های پروتئینی با چندین زیرواحد تشکیل شده اند، توسط یک یا چند ژن سازمان یافته در خوشه های ژنی تولید می شوند و به عنوان الگو و سنتزکننده ی پپتیدهای غیر ریبوزومی عمل می کنند. این آنزیم ها از چندین مدول تشکیل شده اند. هر مدول یک اسیدآمینه را فعال می کند و آن را در رشته ی درحال سنتز قرار می دهد. مدول از چندین دومین تشکیل شده است که فعالیت های آنزیمی آن را انجام می دهند. پژوهش های انجام شده بر روی ژن های آنزیم های سنتزکننده ی پپتیدهای غیرریبوزومی مربوط به اکتینومیست ها در کلکسیون میکروارگانیسم های دانشگاه تهران نشان داده است که تعدادی از این باکتری های جداشده از خاک های ایران دارای ژن های مهمی هستند که تا کنون در بانک ژنی ثبت و بررسی نشده اند. با توجه به بررسی های به عمل آمده، این ژن ها پتانسیل های بالقوه ای در تولید داروها و متابولیت های مفید و جدید دارند. با توجه به اهمیت و کاربرد این پپتیدها، در این پژوهش با شناسایی بخشی از توالی خوشه های ژنی آنزیم های سنتز کننده ی چند پپتید غیرریبوزومی، از اکتینومیست های مولد آن ، توالی های نوکلئوتیدی جدیدی درجهت رسیدن به پپتیدهای غیرریبوزومی جدید، شناسایی شد. در این تحقیق، ابتدا باکتری های انتخاب شده که طبق پژوهش های قبلی دارای ژن آنزیم سنتزکننده ی پپتید غیرریبوزومی هستند، کشت داده شدند و بعد از رسیدن به شرایط مناسب، dna آن ها استخراج شد. در مرحله ی بعد با استفاده از اطلاعات به دست آمده در مورد نواحی ژنی حفاظت شده ی آنزیم های سنتزکننده ی پپتیدهای غیرریبوزومی، پرایمرهای دژنره ی خاصی برای این نواحی طراحی شد. توالی هایی تا اندازه ی 2kb توسط این پرایمرها به وسیله ی واکنش pcr تکثیر شد. در نهایت محصول pcr پس از خالص سازی از ژل الکتروفورز آگاروز، توالی یابی و آنالیز شد. بررسی های انجام شده نشان داد این توالی ها متعلق به خوشه های ژنی آنزیم های سنتزکننده ی پپتیدهای غیرریبوزومی هستند و شامل نواحی ژنی کدکننده ی دومین pcp و بخش مهمی از دومین a می باشند. همچنین با بررسی اسیدآمینه های جایگاه فعال دومین های a درمورد اسیدآمینه های فعال شده توسط آن ها پیش بینی هایی صورت گرفت و در نهایت با کلون کردن تعدادی از ژن های جداشده امکان تولید در مقادیر فراوان و نیز مهندسی مدول ها برای تولید پپتیدهای غیرریبوزومی جدید بررسی شد. واژگان کلیدی: پپتیدهای غیرریبوزومی، آنزیم های سنتزکننده ی پپتیدهای غیرریبوزومی، مدول، دومین، پرایمرهای دژنره

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

جداسازی و شناسایی اکتینومیست های خاک به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی پاتوژنهای گیاهی

در سال‌های اخیر، استفاده از میکروارگانیسم‌ها به عنوان آنتاگونیست بیمارگر‌ها، به عنوان یکی از راههای جانشین سموم شیمیایی مورد توجه قرار گرفته ‌است. اکتینومیست‌ها از مهمترین گروه‌های باکتریایی هستند که می‌توانند به عنوان عوامل زیستی علیه بیمارگر‌ها مؤثر باشند. این پژوهش شامل جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی اکتینومیست‌های جداسازی شده از خاک علیه سه نمونه بیمارگر‌ گیاهی Fusarium oxysporum...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

جداسازی استرپتومیست های بازدارنده ی رشد انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از خاک های زراعی شهر قم

فاطمه الزاملی, *احمد علی پوربابایی , سید سهیل آقاییعفونت های ناشی از انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین (VRE) در تمامی دنیا در حال افزایش است.مقاومت این باکتری ها به آنتی بیوتیک های گلیکوپپتیدی در ارتباط با ژن های van A,B,C,D,E است که باعث کاهش تاثیر این آنتی بیوتیک ها در دیواره ی این باکتری ها می شود. اکثر نمونه های VRE متعلق به انتروکوکوس فیشیوم هستند که به طور ذاتی به توبرامایسین مقاوم اند ب...

متن کامل

جداسازی استرپتومیست های بازدارنده ی رشد انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از خاک های زراعی شهر قم

عفونت های ناشی از انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین (VRE) در تمامی دنیا در حال افزایش است.مقاومت این باکتری ها به آنتی بیوتیک های گلیکوپپتیدی در ارتباط با ژن های van A,B,C,D,E است که باعث کاهش تاثیر این آنتی بیوتیک ها در دیواره ی این باکتری ها می شود. اکثر نمونه های VRE متعلق به انتروکوکوس فیشیوم هستند که به طور ذاتی به توبرامایسین مقاوم اند بنابرین از جنتامایسین بعنوان آمینوگلیکوزید انتخابی ب...

متن کامل

غربالگری میکروارگانیسم های جدید و ژن های مفید آنها: از روش های سنتی تا متاژنومیکس

Metagenomics is a discipline that enables the genomic study of unculturaled microorganisms. Microorganisms constitute two third of the Earth’s biological diversity. In many environments, 99% of the microorganisms cannot be cultured by standard techniques. Culture-independent methods are required to study the genetic diversity, population structure and ecological roles of the majority of o...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023