بررسی قانون اوکان در کشورهای منتخب اسلامی

پایان نامه
چکیده

در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه ی اوکان و نامتقارن بودن این رابطه در کشورهای منتخب اسلامی، طی دوره ی زمانی2010-1981 پرداخته شده است. برای این منظور رابطه ی اوکان و تعمیم-یافته ی این رابطه با استفاده از روش اثرات تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برآوردگردیده است. مطابق نتایج برآورد شده قانون اوکان تعمیم یافته در دوره ی زمانی 2008-2000 و 2010-1990 برقرار نمی باشد. اما مطابق یافته های این تحقیق قانون اوکان تعمیم یافته در 5 کشور اسلامی در دوره ی 2010-1981 برقرار است. استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی برقراری رابطه ی اوکان و نیز نامتقارن بودن این رابطه را در سه کشور الجزایر، آلبانی و ترکیه تائید می نماید. لذا توصیه های سیاستی این مطالعه ایجاد تغییرات ساختاری، خصوصی سازی و کاهش اندازه ی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد انطباق بین آموزش های نیروی کار با مهارتهای تقاضا شده، اصلاح قوانین کار در جهت انعطاف پذیرتر نمودن بازار کار می باشند.

منابع مشابه

اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی

اندازه دولت و میزان بهینه آن از مقوله های بسیار اساسی در اقتصاد بخش عمومی است. در این مقاله اندازه بهینه دولت برای کشورهای منتخب اسلامی با روش پیشنهادی آرمی بررسی می شود. آزمون رگرسیون هم به صورت پانل و هم برای هر کشور به طور مجزا با استفاده از داده های سری زمانی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه دولت برای برخی کشورهای اسلامی کمتر از حد بهینه و برای برخی دیگر بیشتر از حد بهینه است و تن...

متن کامل

بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996

مقوله امنیت و شاخص ‏های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی‏ترین نیاز یک گردشگر محسوب می‏شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان‏دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب‏ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در ...

متن کامل

بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر hp و bk و cf استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است.در این ...

متن کامل

تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استان‌های کشور

   با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست­گذاری اقتصادی، بررسی رابطه­ ی نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ­ها، سیاست­ های اقتصادی کاراتر و کاهش بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق تخمین ضریب اوکان برای استان­ های مختلف کشور و تعیین تفاوت­ های استانی رابطه­ ی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری است. در این پژوهش با استفاده از داده­ های استانی طی دوره ی 86-1380 و روش داد...

متن کامل

تحلیلی بر بحران منابع آب در کشورهای اسلامی منتخب

امروزه بررسی بحران‌های ناشی از کمبود منابع آب به صورت یکی از مباحث مورد توجه در دستور کار دولتها در آمده است. برخی ژئوپلیتیسین‌ها، قرن 21 را سده‌ی هیدروپلیتیک می‌دانند و بر این باورند که اغلب درگیری‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای در جهان به دلیل بحران برامده از کمبود آب خواهد بود. هیدروپلیتیک مطالعه ستیز و همکاری میان ملت‌ها بر سر تقسیم منابع آبی است. در حالی که یکی از عوامل جنگ‌های آینده و خشونت‌های مد...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023