نام پژوهشگر: محمد رضا سلمانی بی شک

بررسی رابطه نوسانات تجاری بر نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه منتخب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  پروین علی مرادی افشار   محمد علی متفکرآزاد

این پژوهش به بررسی اثرات شوکهای تجاری بر نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شوکهای تجاری باعث تغییرات بیشتری در محصول واقعی در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می شوند. این نتیجه در تمام کشورهای مورد بررسی صادق است. همچنین، تحلیل تجزیه واریانس نشان می دهد که در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت ،شوکهای تجاری بیشترین درصد را در توضیح نوسانات مقدار تولید ناخالص داخلی را دارد. سهم شوکهای تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت بین 51 -67 درصد است، همچنین، در کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور این مقدار برابر 1-6 درصد است. به طور کلی نتایج مطابق با فرضیه فریدمن است.

بررسی قانون اوکان در کشورهای منتخب اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  میترا تقی زاده   رضا رنج پور

در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه ی اوکان و نامتقارن بودن این رابطه در کشورهای منتخب اسلامی، طی دوره ی زمانی2010-1981 پرداخته شده است. برای این منظور رابطه ی اوکان و تعمیم-یافته ی این رابطه با استفاده از روش اثرات تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برآوردگردیده است. مطابق نتایج برآورد شده قانون اوکان تعمیم یافته در دوره ی زمانی 2008-2000 و 2010-1990 برقرار نمی باشد. اما مطابق یافته های این تحقیق قانون اوکان تعمیم یافته در 5 کشور اسلامی در دوره ی 2010-1981 برقرار است. استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی برقراری رابطه ی اوکان و نیز نامتقارن بودن این رابطه را در سه کشور الجزایر، آلبانی و ترکیه تائید می نماید. لذا توصیه های سیاستی این مطالعه ایجاد تغییرات ساختاری، خصوصی سازی و کاهش اندازه ی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد انطباق بین آموزش های نیروی کار با مهارتهای تقاضا شده، اصلاح قوانین کار در جهت انعطاف پذیرتر نمودن بازار کار می باشند.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران با تجاری سازی نوآوری در مراکز تحقیقاتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی 1391
  kazem rezaie   علی رضا فضل زاده

در محیط پیچیده امروز کسب و کار حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان ها به کمک نوآوری و تجاری سازی آن امکان پذیر است، که بتواند بطور مستمر دانش نو را در سازمان تولید نماید و آن را به ارزش اقتصادی تبدیل کند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط هوش هیجانی مدیران با تجاری سازی نوآوری در مراکز تحقیقاتی و واحدهای تحقیق و توسعه است. در راستای این هدف شناسایی ارتباط میان ابعاد تشکیل دهنده هوش هیجانی، اندازه بنگاه و اندازه صنعت با تجاری سازی نوآوری در بنگاه به عنوان هدف فرعی پژوهش تعریف شد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی تولید دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال در استان آذربایجان شرقی هستند که بر اساس.دسته بندی منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنایع مختلف به تولید اشتغال دارند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر رگرسیون، و هبستگی با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 19 انجام شد. با توجه به ضرایب همبستگی محاسبه شده مشخص شد که از میان متغیرهای مستقل پژوهش متغیر هوش هیجانی قوی ترین رابطه مثبت را با تجاری سازی نوآوری دارد. نتایجی که آزمون رگرسیون نیز موید آن می باشد. همچنین چهار بعد هوش هیجانی شامل خودانگیزی، خودآگاهی، همدلی و مهارت اجتماعی با تجاری سازی نوآوری رابطه مثبت و معنادار دارند. این در حالی است که بعد خودتنظیمی مدیر ارتباط معناداری با تجاری ساز نوآوری ندارد. به علاوه نتایج بیانگر وجود ارتباط معنادار میان اندازه صنعت و تجاری سازی و عدم وجود ارتباط معنادار میان اندازه بنگاه و تجاری سازی نوآوری است.

مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1392
  مهری قبادی   صمد عبدالهی عابد

مکتب اسلام، به گواهی تاریخ یکی از موفق ترین و کارآمد ترین مکاتب برای بنیان نهادن یک جامعه ی سالم به شمار می رود و در اقتصاد نیز از مکاتب ساخته ی دست بشر، پر توفیق تر و کار آمد تر است. الگو ها و مبانی ای که قرآن کریم برای حل مشکلات پیشنهاد می دهد، همواره توانسته است جامعه را از بحران های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و... برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با الهام گیری از قرآن مجید برای تحقق اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته) پیشنهاد دهنده ی اجرای این مدل در فضای اقتصادی کشور بوده اند، قدم کوچکی برداشته شود انشاءالله. از جمله مواردی که در پایداری و بقای جامعه تأثیر بسزایی دارد، وجود اقتصاد پویای جامعه است. اگر مسائل اقتصادی در یک جامعه ای از وضعیت سالم، عادلانه و رو به رشد برخوردار باشد، می توان گفت به سلامت دیگر بخش های جامعه نیز منجر خواهد شد. خداوند بزرگ انجام فعالیت های اقتصادی را مایه ی قوام اجتماع قرار داده است. و پیشنهادهایی هم چون؛ بهره برداری از دانه های روغنی، بهره وری از زنبور عسل، استفاده ی بهینه از آب های گوناگون، بهره برداری از زمین، و... برای رونق اقتصادی مطرح کرده است. و عواملی چون؛ ربا، رشوه، بیکاری، مصرف گرایی، گناه و ناسپاسی، احتکار، تبذیر، و... را از مشکلات اقتصادی یک جامعه می داند. در حال حاضر بحران های اقتصادی، بسیاری از کشور های بزرگ دنیا را در سراشیبی سقوط قرار داده است و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری لیبرال نیز نتوانسته است پاسخگوی نیاز های اساسی مردم باشد و تولید کالاها به شکل بیمار گونه به سمت مصرف گرایی محض رفته است که زمینه های اتلاف سرمایه های بشری را فراهم آورده است. اقتصاد مقاومتی که در رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار می گیرد، می تواند راه حل خوبی برای از بین بردن این بحران ها باشد. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مبانی نورانی قرآن کریم و اقتصاد اسلامی می باشد، و با تکیه بر آن می توان از مشکلات اقتصادی عصر حاضر رهایی جست. کلید واژه ها: اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، قرآن، روایات

بررسی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت ایران با کشور های منتخب آسیایی(بر اساس مدل جاذبه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  فرانک عزیزیان   محمد رضا سلمانی بی شک

معادلات جاذبه ابزاری هستند که به طور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشور ها استفاده شده است.در این پژوهش عوامل تاثیر گذار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از هریک از کشورهای منتخب آسیایی( شرکای تجاری ایران) و عوامل موثر بر صادرات ایران به هریک از این کشورها در قالب داده های تابلویی برای سالهای 1990-2010 بر اساس معادله جاذبه و معادله جاذبه تصحیح یافته بررسی شده است. بر طبق نتایج پژوهش تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری آسیایی به عنوان معرف اندازه اقتصادی کشورهای مربوطه تاثیر مثبت بر میزان صادرات ایران و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران دارد و با در نظر گرفتن شاخصicrg به عنوان معرف میزان ثبات سیاسی در مدل، ثبات سیاسی در ایران تاثیر مثبت بر جریان صادرات ایران و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از کشور های منتخب دارد.

وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای منا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  سجاد قاسم زاده   احمد اسدزاده

ازجمله سوالات مهمی که در سال های اخیر به وفور بین اقتصاددانان مطرح شده این است که چرا کشورهای صاحب درآمدهای نفتی باوجود حجم قابل توجه این درآمدها که در نگاه اول عاملی مهمی برای تجهیز منابع سرمایه ای به شمار می آید، از رشد و توسعه اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و به عبارتی برخی از کشورها به رغم دارا بودن منابع طبیعی فراوان، دارای رشد و توسعه اقتصادی بالایی هستند و این پدیده فقط در اکثر کشورهای درحال توسعه و بالأخص کشورهای نفتی مصداق دارد. با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و وفور منابع طبیعی ازیک طرف و تأثیر منابع طبیعی بر روند توسعه اقتصادی که توسعه مالی نیز بخشی از آن محسوب می گردد در کشورهای دارای منابع طبیعی از طرف دیگر، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی اثر منابع طبیعی بر توسعه مالی کشورهای منتخب بپردازد. با توجه به نتایج حاصل از الگوی fgls، مشاهده گردید که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن تجاری در تمامی مدل های برآوردی دارای اثر مثبت و معنی داری بر شاخص های توسعه در کشورهای منتخب بوده و تنها متغیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص های توسعه در کشورهای منتخب می باشد