بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران با تجاری سازی نوآوری در مراکز تحقیقاتی

پایان نامه
چکیده

در محیط پیچیده امروز کسب و کار حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان ها به کمک نوآوری و تجاری سازی آن امکان پذیر است، که بتواند بطور مستمر دانش نو را در سازمان تولید نماید و آن را به ارزش اقتصادی تبدیل کند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط هوش هیجانی مدیران با تجاری سازی نوآوری در مراکز تحقیقاتی و واحدهای تحقیق و توسعه است. در راستای این هدف شناسایی ارتباط میان ابعاد تشکیل دهنده هوش هیجانی، اندازه بنگاه و اندازه صنعت با تجاری سازی نوآوری در بنگاه به عنوان هدف فرعی پژوهش تعریف شد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی تولید دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال در استان آذربایجان شرقی هستند که بر اساس.دسته بندی منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنایع مختلف به تولید اشتغال دارند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر رگرسیون، و هبستگی با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 19 انجام شد. با توجه به ضرایب همبستگی محاسبه شده مشخص شد که از میان متغیرهای مستقل پژوهش متغیر هوش هیجانی قوی ترین رابطه مثبت را با تجاری سازی نوآوری دارد. نتایجی که آزمون رگرسیون نیز موید آن می باشد. همچنین چهار بعد هوش هیجانی شامل خودانگیزی، خودآگاهی، همدلی و مهارت اجتماعی با تجاری سازی نوآوری رابطه مثبت و معنادار دارند. این در حالی است که بعد خودتنظیمی مدیر ارتباط معناداری با تجاری ساز نوآوری ندارد. به علاوه نتایج بیانگر وجود ارتباط معنادار میان اندازه صنعت و تجاری سازی و عدم وجود ارتباط معنادار میان اندازه بنگاه و تجاری سازی نوآوری است.

منابع مشابه

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری سازمانی در بین مدیران بخش خصوصی و سازمان های دولتی شهر تهران

سازمانهای پیچیده و مدرن بایستی بر اساس اندیشه های نو بنا شوند و برای ادامه موجودیت خود و نیز رشد و توسعه کمی و کیفی خود بیش از پیش بایستی خصوصیت جستجوگرانه و نوآورانه داشته باشند و بر روشهای نوین و بدیع تاکید نمایند. هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین هوش هیجانی و  نوآوری سازمانی در میان مدیران بخش دولتی و بخش خصوصی شهر تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران سازمانهای دولتی شهر تهران و نیز مدیر...

متن کامل

رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

اثربخشی رهبری، یکی از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب می­شود. بنابراین شناخت عواملی که می­تواند با این عامل ارتباط داشته‌باشد، بسیار ارزشمند است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه‌ی بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری از دیدگاه مدیران ورزشی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی مدیران وزارتخانه‌ی ورزش و جوانان، کمیته ملی­المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی­المپیک و فدراسیون­های ورزشی (331 N=) ...

متن کامل

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران

This paper tries to study the emotional intelligence relationship with self-control and organizational commitment of secondary-schools educational managers. The research employs a correlational-descriptive method. The sample group consists of 59 managers selected through systematic random sampling method. There were 27 female and 32 male managers. The data were gathered by using emotional intel...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری سازمانی در بین مدیران بخش خصوصی و سازمان های دولتی شهر تهران

سازمانهای پیچیده و مدرن بایستی بر اساس اندیشه های نو بنا شوند و برای ادامه موجودیت خود و نیز رشد و توسعه کمی و کیفی خود بیش از پیش بایستی خصوصیت جستجوگرانه و نوآورانه داشته باشند و بر روشهای نوین و بدیع تاکید نمایند. هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین هوش هیجانی و  نوآوری سازمانی در میان مدیران بخش دولتی و بخش خصوصی شهر تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران سازمانهای دولتی شهر تهران و نیز مدیر...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه

 Introduction: psychologists believe that an individual success depends 20% on his Intelligence Quality (IQ) and 80% on his Emotional Intelligence (EQ). The relationship between EQ and efficiency of hospital managers has not been studied yet. To determine relationship between EQ and its five dimensions with efficiency of managers of Kermanshah's educational hospitals. Methods: This is a correla...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی مدیران با توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاه پیام‌نور

     هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی مدیران با توانمندسازی نیروی انسانی در دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان‌شرقی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، کلیه‌ی مدیران و نیروی انسانی (کارمندان اداری و علمی به غیر از مدیران) دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان‌شرقی در سال 89- 88 می‌باشد. از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، تعداد 20 نفر مدیر و 80 نفر نیروی انسانی به عنوان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023