نام پژوهشگر: kazem rezaie

بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران با تجاری سازی نوآوری در مراکز تحقیقاتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی 1391
  kazem rezaie   علی رضا فضل زاده

در محیط پیچیده امروز کسب و کار حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان ها به کمک نوآوری و تجاری سازی آن امکان پذیر است، که بتواند بطور مستمر دانش نو را در سازمان تولید نماید و آن را به ارزش اقتصادی تبدیل کند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط هوش هیجانی مدیران با تجاری سازی نوآوری در مراکز تحقیقاتی و واحدهای تحقیق و توسعه است. در راستای این هدف شناسایی ارتباط میان ابعاد تشکیل دهنده هوش هیجانی، اندازه بنگاه و اندازه صنعت با تجاری سازی نوآوری در بنگاه به عنوان هدف فرعی پژوهش تعریف شد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی تولید دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال در استان آذربایجان شرقی هستند که بر اساس.دسته بندی منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنایع مختلف به تولید اشتغال دارند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر رگرسیون، و هبستگی با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 19 انجام شد. با توجه به ضرایب همبستگی محاسبه شده مشخص شد که از میان متغیرهای مستقل پژوهش متغیر هوش هیجانی قوی ترین رابطه مثبت را با تجاری سازی نوآوری دارد. نتایجی که آزمون رگرسیون نیز موید آن می باشد. همچنین چهار بعد هوش هیجانی شامل خودانگیزی، خودآگاهی، همدلی و مهارت اجتماعی با تجاری سازی نوآوری رابطه مثبت و معنادار دارند. این در حالی است که بعد خودتنظیمی مدیر ارتباط معناداری با تجاری ساز نوآوری ندارد. به علاوه نتایج بیانگر وجود ارتباط معنادار میان اندازه صنعت و تجاری سازی و عدم وجود ارتباط معنادار میان اندازه بنگاه و تجاری سازی نوآوری است.