نام پژوهشگر: ناصر صنوبر

رابطه مدیریت دانش و عملکرد در سازمانها: شواهدی از شرکتهای بین المللی شده ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  مهدی میرزاپور   علیرضا فضل زاده

سازمانهای پیشرو در دنیای امروزی سازمان هایی هستند که بتوانند از داشته های خود حداکثر استفاده را ببرند، دانش موجود در سازمان نیز جز سرمایه های با ارزش آن سازمان محسوب می شود و نیازمند مدیریت است. مدیریت دانش در کشور ما کمتر مورد توجه واقع شده است و بسیاری از مدیران از مزایای آن و تاثیری که بر عملکرد شرکت خواهد گذاشت، غافل می باشند. هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکتهای بین المللی شده ایرانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای بین المللی شده می باشد که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. برای این منظور با استفاده از پرسشنامه میزان بکارگیری مدیریت دانش در شرکتهای نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت، همچنین ازroa جهت سنجش عملکرد شرکتها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر موید آن است که میان مدیریت دانش و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با بکارگیری مدیریت دانش، عملکرد سازمان بهبود می یابد. همچنین اجزای مدیریت دانش که شامل تشخیص دانش، تحصیل دانش، تسهیم دانش، توسعه دانش، بکارگیری دانش و نگهداری دانش می باشند، نیز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارند.

بررسی رابطه ی هماهنگی کارکردهای بازاریابی- منابع انسانی با اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  علی رضازاده   ناصر صنوبر

افزایش عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان ها مستلزم اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی است. از طرف دیگر ایده ی هماهنگی و یکپارچگی، محور مفهوم مدیریت استراتژیک می باشد. با این وجود نقش روابط متقابل حوزه های کارکردی مختلف در اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی کمتر مطالعه شده است. از این رو در این پایان نامه تلاش گردیده که با توجه به مفاهیم تئوری مدیریت استراتژیک فرضیه ی اصلی وجود رابطه میان هماهنگی کارکردهای بازاریابی- منابع انسانی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی همراه با فرضیه های فرعی مربوط آزمون شود. داده های مورد استفاده برای آزمون این فرضیه ها به وسیله ی پرسشنامه از 54 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج آزمون رگرسیون مرحله ای برای تحلیل داده ها، فرضیه های اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه ی مثبت بین «اثربخشی روابط» و «اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی» و رابطه ی منفی بین «تعارض میان کارکردی» و «اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی» را تأیید می کند.

بررسی تاثیر ساختار صنعت بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت : شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389
  بهنام حیدریان   ناصر صنوبر

موسسات بازرگانی در جامعه ای کار می کنند که آن جامعه برای آنها فرصتهای مختلفی را ایجاد کرده است که آنها به کسب سود بپردازند و در راستای تحقق اهدافشان فعالیت نمایند. در مقابل این رفتار جامعه، سازمانهای مذکور نیز باید متعهد باشند که نیازها و خواسته های جامعه را آن گونه که مورد توجه ذینفعان است، برآورده کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی مفهومی است در جهت تعریف تعهد ذکر شده در مطالب فوق که به نوعی بر عهده سازمان ها می باشد. با توجه به نتایج مطالعات انجام گرفته در داخل کشور، میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در سطح پایینی قرار دارد. با مطالعه ادبیات مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی، سه رویکرد اصلی در ارتباط با علت این موضوع مورد توجه قرار می گیرد که عبارتند از: رویکرد مدیریت ذینفعان، رویکرد سازمان صنعتی و رویکرد مبتنی بر منابع شرکت. در تحقیق حاضر پایین بودن سطح مسئولیت پذیری اجتماعی و متفاوت بودن میزان توجه موسسات به وظایف اجتماعی با توجه به رویکرد سازمان صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی شرکتهای تولیدی فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بیانگر تاثیر معنی دار ساختار صنعت بر مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. در همین راستا تاثیر منفی و معنی دار تمرکز و تاثیر مثبت و معنی دار شدت سرمایه، اندازه صنعت و اندازه شرکت به تائید رسیده است. همچنین نتایج بیان کننده عدم وجود تاثیر معنی دار ادغام عمودی، عملکرد مالی و نوع مالکیت بر مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد.

بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر توسعه محصول جدید (شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389
  مینا آسیابان رضایی   ناصر صنوبر

به دلیل پیشرفت علم و فناوری ، سرعت فزاینده انتشار فناوری های جدید و تغییرات سریع در بازار، چرخه عمر محصولات نسبت به گذشته کوتاه تر شده است. شرکت ها بایستی به طور مستمر نوآور بوده و پژوهش-هایی در زمینه محصولات جدیدترتیب دهند و محصولاتی را انتخاب نمایند که متناسب با تکنولوژی های جدید و مطابق با نیاز های مشتریان بوده و هم چنین بر تهدیدات از جانب رقبا فائق آید. استراتژی های توسعه محصول جدید فعالیت مهمی است که به بقا سازمان ها کمک نموده و پیشرفت های مداوم را موجب می شود. در چنین شرایطی ضروری است بدانیم، کدام عوامل منجر به موفقیت مستمر توسعه محصول جدید می شوند. بر اساس دیدگاه منبع محور درک رابطه بین جهت گیری استراتژیک و توسعه محصول جدید می تواند ، در دستیابی به موفقیت بالاتر برای توسعه محصول جدید یاری رساند . این پژوهش در میان شرکتهای فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss ، بیانگر تاثیر معنی دار مستقیم جهت گیری استراتژیک (بعد بازار محوری) و غیر مستقیم هر سه بعد جهت گیری استراتژیک (بازار محوری، یادگیری محوری و کارآفرینی محوری) بر توسعه محصول جدید می باشد. هم چنین تاثیر معنی دار متغیر مکانیسم های فرآیندی به عنوان متغیر واسطه به تائید رسیده است.

بررسی ارتباط جهت گیری استراتژیک و مدیریت برند در سازمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1389
  مهدی خاتمی   ناصر صنوبر

چکیده: برند از منابع استراتژیک سازمان ها است که اهمیت زیادی در بقاء و ارتقای آنان دارد و به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی، نقش مهمی در جذابیت و افزایش فرصت ها برای سازمان خواهد داشت. لذا، گرایش کلی کسب و کار، باید در جهت ایجاد، حفظ، بهبود، و ارتقای برند باشد. در پژوهش حاضر عواملی که باعث بهبود مدیریت برند شرکت ها می گردد، شناسائی شده و تأثیر هر یک از آنها بر مدیریت برند سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی هستند که در جشنواره بین المللی برند، به عنوان صد برند برتر ایران انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر رگرسیون، و هبستگی با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 16 انجام شد. در نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای جهت گیری تهاجمی، تحلیلگر، تدافعی، بازارمحوری، و نوآورمحوری تأثیر مثبتی بر مدیریت برند این شرکت ها دارد. در بین انواع جهت گیری استراتژیک، جهت گیری تهاجمی بیشترین تأثیر، و جهت گیری تدافعی کمترین تأثیر را بر مدیریت برند داشته، و از بین دو متغیر بازارمحوری و نوآورمحوری متغیر نوآورمحوری تأثیر بیشتری بر مدیریت برند دارد. بنابراین، شرکت ها به منظور بهبود و توسعه برند یا برندهای خود، بایستی توجه ویژه ای به نوع رویه استراتژیک و همچنین نوآوری داشته باشند.

تاثیر برندسازی بین المللی بر عملکرد بازاریابی بین المللی : شواهدی از صد برند برتر ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  مهناز طاهونی بناب   ناصر صنوبر

جهانی سازی در دهه های اخیر مورد توجه زیادی بوده است. شرکت ها به هنگام حضور در بازارهای خارجی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تلاش می کنند. برند به عنوان یک منبع نامشهود سازمانی می تواند به صورت یک ابزار استراتژیک، شرکت ها را برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در بازارهای بین المللی کمک نماید. به همین منظور در این پژوهش به بررسی نقش برندسازی در عملکرد بازاریابی بین المللی پرداخته شده است که در این راستا دو مولفه جهت گیری برند و جایگاه یابی مجدد برند و تاثیر آن بر عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد. پژوهش بر روی شرکت های صادرکننده در بین صد برند برتر ایران انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر رگرسیون و همبستگی، با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. در نتایج به دست آمده مشاهده گردید که متغیرهای جهت گیری برند، جایگاه یابی مجدد برند و استراتژی بازاریابی بین المللی تأثیری مثبت بر عملکرد برند در بازاریابی بین المللی این شرکت ها دارد. در بین متغیرهای مربوط به برندسازی بین المللی نیز جهت گیری برند بیشترین تأثیر را بر عملکرد برند داشته، و تاثیرغیر مستقیم جایگاه یابی مجدد برند بر عملکرد برند در بازاریابی بین المللی از تاثیر مستقیم آن بیشتر است. بنابراین، شرکت ها به هنگام برندسازی در بازارهای خارجی، بایستی توجه کافی به جهت گیری برند و جایگاه یابی مجدد برند با توجه به آمیخته بازاریابی داشته باشند و آن ها را در جهت بهبود عملکرد برند و بازاریابی خود در بازارهای بین المللی به کار گیرند.

بررسی نهاد داد و ستد بین المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  اکرم قنبری   سید کمال صادقی

در این پژوهش داد و ستد بین المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار می گیرد. نهاد طبق تعریف داگلاس نورث، قواعد بازی است و از طریق هزینه معاملاتی بر عملکرد جامعه تاثیر می گذارد. طبق نظر نهادیون، این نهادها هستند که عملکرد جامعه را تعیین می کنند و خود نهادها نیز در طی سالها از بطن و درون جامعه نشات می گیرند. در این پژوهش نهاد داد و ستد بین المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از گویه هایی استفاده شد که عبارتند از دیدگاه جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین المللی و نقش دولت در رابطه با این نهاد. گویه دوم خود با پراکسی هایی تعریف شد. به عبارت دیگر نقش دولت در رابطه با نهاد داد و ستد بین المللی تحت 5 وظیفه بیان گردید. این وظایف که در این پژوهش در قالب نهاد مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از: برقراری و حفظ امنیت و استقلال، وضع و اعمال قانون، اجرا و گسترش عدالت، اجرای نظارت، برقراری و حفظ ثبات در جامعه. با مطالعه تاریخ، وضعیت این گویه ها در دوره های قبل و بعد از اسلام، مشخص شد و سپس با توجه به اینکه وضعیت این گویه ها بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین المللی تاثیر دارد، چگونگی نهاد داد و ستد بین المللی در دوره های یاد شده مشخص گردید. با توجه به اینکه تاثیر اسلام بر گویه های فوق به گونه ای است که باعث کاهش هزینه معاملاتی می گردد، موجبات بهبود و رونق نهاد داد و ستد بین المللی را فراهم می آورد. این فرضیه با استناد به شواهد و واقعیات تاریخی اثبات گردید. بدین ترتیب برای انجام پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد.

بررسی تطبیقی شکاف کیفیت خدمات از دید سازمان و مشتری: شواهدی از خدمات تغذیه ای دانشگاه تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  محمد مفیدی چلان   اژدر کرمی

یکی از وظایف و دغدغه های اساسی دانشگاه های دولتی در ایران تأمین خدمات رفاهی دانشجویان و در رأس آن، تأمین خدمات تغذیه ای آنان می باشد و هزینه های زیادی در جهت تأمین رضایت این قشر جامعه، از خدمات تغذیه ای صورت می گیرد با این حال غالباً رضایت دانشجویان از خدمات مذکور، به طور کامل حاصل نمی شود. به نظر می رسد علت اصلی این امر، تفاوت در ادراک سازمان (عرضه کنندگان خدمات) و مشتریان آن (دریافت کنندگان خدمت یعنی دانشجویان) از کیفیت خدمات تغذیه ای می باشد یعنی مدیران سازمان، منابع مالی را در زمینه هایی هزینه می کنند که تصور می کنند در جهت بالابردن کیفیت تغذیه ای بوده است کیفیتی که از دیدگاه خود به آن می نگرند و شاید مشتریان یعنی دانشجویان دیدگاه دیگری دارند. در این پژوهش، کیفیت خدمات تغذیه ای از دید سازمان و مشتریان آن به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این کار پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی مولفه های تأثیرگذار بر کیفیت خدمات تغذیه ای استخراج و از طریق تحقیق زمینه یابی و ابزار پرسشنامه دیدگاه های سازمان و مشتریان نسبت به مولفه های مذکور مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد بین ادراک سازمان و مشتریان در ابعاد سه گانه کیفیت خدمات (کیفیت فنی، تعاملی و فیزیکی) تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در ادراک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در جهت کاهش آن راهکارهایی ارائه گردیده است.

بررسی فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: کارکنان صف بانک تجارت شهرتبریز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1391
  بهنام شهیم   علیرضا فضل زاده

یکی از مشکلات اجتماعی عصر ما، فشارهای روانی ناشی از کار می باشد که اصطلاحاً فرسودگی شغلی نام دارد. فرسودگی شغلی باعث کاهش انرژی کاری شده و علاوه بر تأثیر بر بازده کاری سازمان، سلامت عمومی فرد را نیز به خطر می اندازد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت خدمات از دیدگاه کارمند می باشد. تحقیقات جداگانه زیادی در مورد فرسودگی شغلی و کیفیت خدمات انجام گرفته است و هر کدام از زاویه ای به این مسئله پرداخته اند. امّا تا به حال پژوهش همه جانبه ای در رابطه با فرسودگی شغلی و عوامل تأثیر گذار بر کیفیت خدمات در بانک صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و کاهش احساس کفایت شخصی از ابعاد فرسودگی شغلی و همچنین متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت. داده ها ازطریق پرسشنامه 80 سوالی و از 125 نفر کارکنان صف بانک تجارت شهر تبریز جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل تحلیل رگرسیون همزمان(enter) بیانگر رابطه خطی معنی دار و معکوسی بین ابعاد فرسودگی شغلی و کیفیت خدمات می باشد. از بین متغیرهای تأثیر گذار، کاهش احساس کفایت شخصی و خستگی عاطفی بیشترین تأثیر منفی و رضایت شغلی بیشترین تأثیر مثبت را بر کیفیت خدمات دارد. امید می رود پژوهش حاضر با آشکار نمودن عوامل تأثیر گذار بر کیفیت خدمات و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن ، مورد استفاده مدیران و کارکنان بانک قرار گیرد.

بررسی تاثیر معنویت محیط کاری بر رضایت مشتریان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  صمد رحیمی اقدم   سید کمال صادقی

چکیده تحقیق حاضر با توجه به رویکردهای نظری و پژوهش های تجربی که معنویت را جزء دارایی های ناملموس و تاثیرگذار بر اثربخشی سازمانی قلمداد نموده و حتی آن را عاملی برای کسب مزیت رقابتی در عصر جدید معرفی می نمایند، سازمان یافته است. هدف این تحیق بررسی تاثیر معنویت محیط کاری بر رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان دانشگاه هاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی/ پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد مجزای معنویت محیط کاری بر اساس مدل میلیمن و رضایت مشتری بر اساس مدل سروکوال است. جامعه آماری پژوهش را 262 نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان برای سنجش معنویت محیط کاری و 317 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای رضایت مشتری در سطح دانشگاههای تبریز، صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز، تشکیل می دهند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار 20 spss، بیانگر تاثیر معنی دار معنویت محیط کاری بر رضایت مشتریان به طور مستقل و عدم تایید تاثیر معنویت محیط کاری با نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان می باشد. واژگان کلیدی: معنویت محیط کاری، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت مشتری

بررسی تأثیر نظارت برروی سودآوری بانک های ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  اتابک شهباززاده خیاوی   محمدمهدی برقی اسگویی

طی دو دهه ی اخیر بروز بحران های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر شدن بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آن ها گردیده است. در نتیجه ی وقوع چنین بحران هایی است که وظیفه نظارت کنندگان جهت شناسایی منابع بروز بحران و اتخاذ تصمیم گیری های مناسب به منظور کاهش شدت و اثرات منفی آن ها اهمیت پیدا می کند. بنابراین در این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی به بررسی تأثیر نظارت بانکی، بروی سودآوری بانک های ایران پرداخته می شود. برای این منظور از داده های سالانه طی دوره ی زمانی 1389-1384 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که از بین شاخص های نظارت بانکی؛ شاخص های ضریب کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، نسبت تسهیلات به سپرده ها(شاخص کنترل ریسک اعتباری) و نسبت تسهیلات به کل دارایی-ها(شاخص کنترل ریسک نقدینگی) دارای تأثیر مثبت و معنی داری برروی سودآوری بانک ها دارد. بطوری که به ازای یک واحد افزایش در متغیرهای فوق به ترتیب سودآوری بانک ها 21/0، 00002/0، 008/0 و 29/0 واحد افزایش می یابد. همچنین شاخص های نظارتی؛ مدیریت و درصد ذخیره تسهیلات به کل تسهیلات اعطایی(شاخص کنترل ریسک اعتباری) دارای تأثیر منفی و معنی داری برروی سودآوری بانک ها دارند. بطوری که به ازای یک واحد افزایش در متغیرهای فوق سودآوری بانک ها به ترتیب 014/0 و 029/0 واحد کاهش می یابد.

تاثیر نام برند و ترفیع فروش بر قصد خرید مصرف کننده در خریدهای اینترنتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  کوثر صادقزاده   ناصر صنوبر

تغییرات سریع دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است. در این میان سازمان هایی موفق اند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناور ی ها ی نوین، از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. اینترنت، به عنوان یکی از این ابزارها، به بستری گسترده جهت انجام معاملات تجاری، و همچنین رسانه ای قوی برای انجام اقدامات بازاریابی سازمانها تبدیل شده است. آمارها نشان از افزایش روز افزون تعداد کاربران و افزایش تمایل آنان به خرید و فروش از طریق اینترنت دارد. با این حال به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتا کم، عامه مردم در انجام معاملات خود از طریق اینترنت نگرانی های مختلفی دارند. مطابق نتایج تحقیقات پیشین، به دلیل عدم امکان آزمودن فیزیکی یک محصول بهنگام خرید اینترنتی، محتمل است مصرف کنندگان برای ارزیابی کیفیت برند و ارزش محصول، قضاوت در خصوص تصویر فروشگاه و نهایتا گرفتن تصمیم خرید از نشانه های تشخیصی (همچون برند شناخته شده) استفاده کنند. از این رو ساختن یک برند فوق العاده محبوب و آشنا، بخصوص برای خرده فروشان اینترنتی یک استراتژی رقابتی بازاریابی به شمار میرود. راه دیگر برای جذب بیشتر مصرف کنندگان و بالا بردن رقابت میان خرده فروشان اینترنتی، ارائه ترفیعات فروش می باشد. در این راستا خرده فروشان اینترنتی، ترفیعات گوناگون و موثری همچون حمل رایگان محصول و یا تخفیفات نقدی ارائه می دارند. ترفیعات فروش می توانند به رفتار خرید مصرف کنندگان جهت داده و رضایت آنها از خرید را تسهیل نمایند. این مطالعه در صدد خواهد بود با بررسی تاثیر نام برند و ترفیعات فروش از نوع تخفیفات قیمتی بر قصد خرید نهایی مصرف کنندگان، به شرکتها در تدوین برنامه های موثرتر بازاریابی در راستای محبوب سازی هرچه بیشتر برند، بهبود تصویر فروشگاه و نهایتا بالا بردن فروش اینترنتی آنان کمک کند. بدین منظور دو برند از تلفن همراه؛ یعنی نوکیا و htc برای مطالعه در میان 248 نفر از اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه تبریز طی فروردین- تیر 1391 انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و نهایتا تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها به کمک نرم افزارهای spss و amos graphics و با مدل یابی معادلات ساختاری انجام گردید. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات نشان داد ارتقای آگاهی عموم از مشخصات یک برند بخصوص و مدیریت موثر تخفیفات قیمتی موجب ارزیابی مثبت مصرف کنندگان در خصوص کیفیت و ارزش ادراک شده از محصولات و تصویر فروشگاهی که برند فروش می رود گردیده و نهایتا قصد خرید مصرف کنندگان را در یک فضای مجازی و بهنگام خرید اینترنتی افزایش می دهد.

اثرات کیفیت رابطه و خدمات پس از فروش بر وفاداری گردشگران به آژانس مسافرتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  اوین محمدپور   علیرضا فضل زاده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین کیفیت رابطه و خدمات پس از فروش با وفاداری گردشگران به آژانس مسافرتی است .پایان نامه ی حاضر در پنج فصل تدوین،که فصل اول مربوط به کلیات تحقیق می باشد،در فصل دوم به بررسی پیشینه ی تجربی و نظری تحقیق پرداخته،فصل سوم مربوط به روش تحقیق،فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و نهایتا فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری اختصاص داده شده است.در راستای هدف تحقیق6 فرضیه مطرح گردیده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از دو دسته داده ی اولیه و ثانویه استفاده شد.داده های ثانویه طی تحقیقات کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک موجود و داده های اولیه از طریق توزیع پرسشنامه در بین آژانس های مسافرتی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تعداد 200پرسش نامه دربین گردشگران توزیع و 192 پرسشنامه قابل استفاده در تجزیه و تحلیل بود. تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله(تحلیل های تک متغیره،دو متغیره و کلی)و با کمک دو نرم افزارspss20 وgraphics 18 amos انجام شد.در نهایت یافته های تحقیق تفسیر و هر شش فرضیه مورد قبول واقع و پیشنهاد هایی برای تحقیقات و محققان آتی و پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

بررسی رابطه بین ظرفیت نوآوری و وفاداری مشتریان در صنایع غذایی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  عبدالعزیز شورانگیز   اژدر کرمی

امروزه جامعه ما نیازمند آموزش مهارت هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم وفناوری به پیش برود. توانایی ابتکار و نوآوری، یکی از عوامل برتری شرکت ها در محیط رقابتی محسوب می شود. این تحقیق به موضوع ظرفیت نوآوری و بررسی رابطه آن با وفاداری مشتریان می پردازد که ابتدا رابطه نوآوری و عملکرد مشتری سازمان و سپس عملکرد مشتری با وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد. ظرفیت نوآوری، توان بالقوه یک بنگاه در انجام فعالیتهای نوآورانه است که از جمله می توان به معرفی و عرضه محصولات و خدمات جدید ، رویه ها و فرآیندهای نو و یا ایده های جدید در رابطه با سازمان اشاره کرد.برای بررسی رابطه بین ظرفیت نوآوری و وفاداری مشتریان ازآزمونهای توصیفی واستنباطی مناسب استفاده شده است. داده ها ازطریق پرسشنامه 26 سوالی بین 148 شرکت فعال در صنایع غذایی توزیع گردید که 96 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید.. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر ، بیانگر رابطه معنی دار بین ابعاد ظرفیت نوآوری و وفاداری مشتری از طریق متغیر واسطه ای عملکرد مشتری می باشد. از بین متغیرهای تأثیر گذار، ایجاد فرآیندهای تولید و توزیع جدید بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد مشتری، و عملکرد مشتری نیز رابطه مثبت و معنی داری با وفاداری مشتری دارد. امید می رود پژوهش حاضر با آشکار نمودن عوامل تأثیر گذار بر وفاداری مشتری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن ، مورد استفاده مدیران و کارکنان شرکتها قرار گیرد. نتایج آزمون فرضیه ها همچنین نشان داد که ایجاد فرآیند جدید، بطور کلی تاثیر متوسطی بر عملکرد مشتری دارد نتایج آزمون فرضیه ها همچنین حاکی از تاثیر کم متغیر بخش تحقیق و توسعه بر عملکرد مشتری می باشد. میزان فعالیت بخش تحقیق و توسعه و همچنین میزان نوآوری بر اساس این بخش تاثیر کمی بر عملکرد مشتری دارد نتایج آزمون فرضیه ها تاثیر کم متغیر تجهیزات تولید نوآوری بر عملکرد مشتری را نیز نشان داد نتایج آزمون فرضیه ها همچنین حاکی از تاثیر کم متغیر ایجاد محصول جدید بر عملکرد مشتری می باشد بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها می توان نتیجه گرفت که متغیرهای ظرفیت نوآوری بر عملکرد مشتری تاثیر کم و متوسط دارند. داشتن ظرفیت نوآوری بالا باعث بهتر شدن عملکرد مشتری شرکتها می شود نتایج آزمون نشان دهنده تاثیر بالای متغیر عملکرد مشتری بر وفاداری مشتری می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه ظرفیت نوآوری با وفاداری مشتری از طریق متغیر عملکرد مشتری پرداخته ایم. طبق نتایج بدست آمده، ظرفیت نوآوری بر عملکرد مشتری و همچنین عملکرد مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبتی دارد، که می توان نتیجه گرفت که ظرفیت نوآوری دارای رابطه مستقیم و غیر مستقیم با وفاداری مشتری می باشد

بررسی رابطه عدالت سازمانی و مقاومت در برابر تغییر:شواهدی از گمرکات استان آذربایجان شرقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی 1391
  ام البنین علیزاده   علیرضا فضل زاده

تغییر تنها راه سازمانهای امروزی است. سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی هم ازمحیط تاثیر می پذیرد و هم بر محیط تاثیر می گذارد. محیط سازمانها پیوسته در حال تغییر است و هماهنگی با این تغییرات برای سازمانها اجباری است. یکی از دستاوردهای بسیار مستند درمورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظردر آید. در دنیای متغیر امروز سازمانها باید با هوشیاری در جریان تغییرات روی داده در اطراف خود باشند . در یک تعریف ساده تغییر عبارت از اختلاف بین وضعیت فعلی سازمان در زمان صفر ( ) با وضعیت همان سازمان در زمان ( ) میباشد(برتولی و هرمل2004 ) . تغییر در سازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود: نیرویی که تغییر را پیش می راند و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف باز میدارد وبه نیروی مقاومت در برابر تغییر، تعبیر می شود. موانع بسیاری در برابر تغییر وجود دارد، اما آنچه بیش ازهمه در میان موانع تغییر حائز اهمیت است، مقاومت در برابر تغییر افراد سازمان، مدیران وکارکنان می باشد. مقاومت در برابر تغییر واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی در مقابل تهدیدی است که افراد سازمانها از تغییر برداشت می کنند و از حیث روانشناختی امری ناآگاهانه است. دلیل ابراز مقاومت کارکنان در مقابل تغییر را می توان پیش زمینه آنان نسبت به تغییر، ترس از ناشناخته ها، ایجاد فضای بدگمانی، ترس از شکست و ناکامی، از دست دادن جایگاه و امنیت شغلی، فشار همکاران، فروپاشی سنتهای فرهنگی و روابط گروهی، تعارضهای شخصیتی، فقدان کاردانی و زمانبندی ضعیف و عدم استحکام نظام پاداش نام برد. تغییر هر قدر هم از جهات فنی و مدیریتی خوب طراحی شده باشد افراد سازمان هستند که می توانند آنرا به هدف برسانند یا با شکست مواجه سازند. آنها خدمات مورد نیاز مشتری را برآورده می سازند، تصمیم های سنجیده می گیرند، روشهای نورا به سازمان عرضه می دارند، خلاقیت و نوآوری ایجاد می نمایند و مهمتر از همه تغییر را مطابق خواسته های درونی خود هدایت می کنند و آنرا به سوی موفقیت و برآورده شدن هدفهای سازمانی یا به ورطه شکست و ناکامی رهنمون می سازند. زمانیکه کارکنان احساس کنند که آنها قدرتی برای تاثیر در آینده سازمان ندارند واکنش و عکس العمل آنها نسبت به تغییر زیادتر خواهد شد. با وجود این می توان از طریق پیش بینی مقاومت ودرک فرایند تغییر، پیش دستی کرده و از مقاومت تا حد زیادی به نفع سازمان بهره برداری کرد. مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود(لارنس 2001) : -عوامل فردی: عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل، نیاز به موفقیت و امثال آنها ) -عوامل گروهی: انسجام گروهی، هنجارهای اجتماعی و مشارکت در تصمیم گیری -عوامل سازمانی: تهدیدهای عوامل ناشناخته، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کاری بدون شک مقاومت در برابر تغییر یک موضوع کلیدی در مدیریت تغییر است وباید به طور جدی مورد رسیدگی و دقت قرار گیرد تا در دستیابی به مقصود کمک کند. مقاومت پدیده ای است که فرایند تغییر را تحت تاثیر قرار می دهد؛ شروع فرایند تغییر را کند کرده ویا دچارتاخیر می کند، همچنین مقاومت میتواند مانع اجرا وپیاده سازی تغییر شده وآن را عقب بیاندازد یا هزینه ها را افزایش دهد. بزرگترین چالشی که پیش روی مدیران قرار دارد غلبه بر موانع (به ویژه موانع احساسی ) موجود بر سر راه پذیرش تغییرات است. آنها باید با مدیریت منصفانه وبه روش انسانی عکس العمل های مثبت در برابر تغییر را تقویت نمایند. از این رو در شرایط متغیرو متحول امروز سازمانها برای دستیابی به کارایی و اثر بخشی بیشتر و در نهایت دستیابی به اهداف تعیین شده ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول دارند؛ .هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول به کارند و همچنین تغییراتی که در زمینه های مختلف در بخشهای مختلف سازمان روی می دهد داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کار بیشتر میشود و عکس این قضیه نیز صادق است. نگرش افراد متاثر از ادراکات آنها نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان میباشد. به این معنی که آنها نسبت به برابری ادراک شده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختی به شخص(عدالت توزیعی) رویه هایی که تصمیمات توزیع براساس آن انجام شده اند (عدالت رویه ای ) وبرابری در رفتار با افراد در طول اجرای رویه ها(عدالت مراوده ای ) حساس هستند ونسبت به آن واکنش نشان می دهند. اطلاعاتی که از تجربیات معطوف به عدالت توزیعی، رویه ای ومراوده ای به دست می آیند برای شکل دهی یا بازنگری داوریهای انصاف کلی مورد پردازش عمیق تر قرار می گیرند. از طرف دیگر به محض شکل گیری باورهای مربوط به انصاف کلی، این باورها بر رفتارها و نگرشها مثل تعهد، رضایت، اعتماد، نگرش مثبت به تغییرات سازمانی و رفتارهای مدنی سازمانی تاثیر می گذارند. در بیشتر سازمانها مدیران در زمره طلایه داران پدیده تغییر به حساب می آیند. آنان از مجرای تصمیماتی که می گیرند و رفتار الگو مآبانه خود به فرهنگ تغییرات سازمانی شکل می دهند. برای مدیریت تغییر و مقابله با مقاومت کارکنان در برابر تغییر رابینز روشهایی را به شرح زیر پیشنهاد نموده است: - ارتباطات: مدیر باید با کارکنان ارتباطی موثر برقرار نموده ودلایل ایجاد تغییر را برای آنان بیان کند. - مشارکت: مدیر باید کارکنان را در جریان تغییر قرار دهد. - اعطای تسهیلات: شامل آموزش مهارتهای جدید ودادن مزایا وبهبود نظام جبران - اجبار: آخرین روش است ومدیر باید گروه هایی را که هنوز مقاومت می نمایند به طور مستقیم مورد تهدید قرار داده و از روش های مختلف مجبورشان نماید که از مقاومت دست بردارند. دراجرای هریک از روشهای فوق اگر مدیر رفتار منصفانه با کارکنان داشته وعدالت را رعایت کند نتایج بهتری در غلبه بر مقاومت در برابر تغییر حاصل می شود. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که در مورد موضوع عدالت در زمینه رفتار سازمانی تحقیقات فراوانی انجام شده که در آنها اثرپذیری متغیرهای بسیار مهمی همچون هویت سازمانی، عجین شدن با شغل، رفتارهای شهروندی و ضد شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری، تعهد سازمانی، بهره وری و عملکرد، ترک خدمت و غیبت را از عدالت سازمانی نشان داده اند؛ به این ترتیب که در اکثر موارد ادراک عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، تعهد، رضایت، بهره وری و عملکرد رابطه مثبت و با رفتارهایی چون ترک خدمت و غیبت و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی رابطه معکوس دارد؛ اما در مورد رابطه مقاومت در برابر تغییر و عدالت سازمانی تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. لذا در تحقیق حاضربه بررسی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل وتاثیر آن برمقاومت در برابر تغییر از سوی کارکنان به عنوان متغیر وابسته با نقش واسطه انصاف کلی ادراک شده می پردازیم.

رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در حوزه توریسم درمانی شواهدی از بیمارستانهای تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی 1391
  صفورا پوررضا   علیرضا فضل زاده

امروزه توریسم به عنوان صنعت پیشرو در توسعه اقتصادی کشورها مطرح می باشد. با توجه به دگرگونی های صورت گرفته در جوامع و جهانی شدن، میزان تمایل مردم نقاط مختلف جهان به گردشگری به طور روزافزونی افزایش یافته است. گردشگری پزشکی(درمانی) به عنوان زیر شاخه ای از توریسم سلامت نیز با توجه به اثرات فراوان مثبت اقتصادی و بخصوص نقش اشتغالزایی در ایران مورد توجه قرار گرفته و با در نظر گرفتن موقعیت کشور ایران در منطقه خاورمیانه و پتانسیلهای موجود در این زمینه توجه هر چه بیشتر به این صنعت در دنیای رقابتی امروزی امری ضروری می باشد. این پژوهش با در نظر گرفتن مطالب فوق به بررسی رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در حوزه توریسم درمانی می پردازد. بی شک امروزه شرکتها و موسساتی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تامین کرده و نه صرفا به دنبال فروش بیشتر بلکه جلب رضایت مشتریان از طریق کیفیت و خدمات برتر باشند.مدل ارائه شده در این پژوهش عوامل بیمارمحور و سازمان محور را با توجه به چک لیست استاندارد در ارائه خدمات با کیفیت بهتر و در نتیجه افزایش رضایت مشتریان دخیل می داند.رضایت مشتریان و کیفیت خدمات از طریق پرسشنامه استاندارد در گروه هدف مورد سنجش قرار گرفته و از طریق آزمون کروسکال والیس توسط نرم افزار spssتجزیه و تحلیل گردید.

رابطه سرمایه انسانی با ساختار صادرات منطقه ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  سلماز کلب خانی   ناصر صنوبر

در عصر جهانی شدن اقتصاد و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و در عرصه ی رقابت بی وقفه، برای دستیابی به بازارهای هدف، آینده از آن کشورهایی خواهد بود که، بتوانند با تجهیز به تمامی ابزار لازم و تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند و اتخاذ مناسب ترین روش ها، گوی سبقت را از رقبای بی شمار بربایند. تجارت بین الملل از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به فناوری های نوین، استفاده از صرفه جویی های ناشی از افزایش مقیاس و افزایش رقابت داخلی، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. اهمیت نقش سرمایه انسانی بر افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز مسأله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر آن است، تاثیر نهاده سرمایه انسانی (سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت، شایستگی و قابلیت های نیروی انسانی می باشد) بر روی متغیرهای ساختار صادرات (تنوع، متوسط مقدار وزنی و متوسط ارزش ریالی محصولات صادراتی) مناطق صادراتی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش مناطق استانی ایران است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از سالنامه های منتشره سایت آمار ایران گردآوری می گردد. برای سنجش متغیر سرمایه انسانی از نسبت شاغلین دارای تحصیلات عالی بر کل کارکنان شاغل استفاده می گردد، زیرا اعتقاد بر این است که فرد آموزش دیده می تواند ظرف مناسبی برای تبلور سرمایه انسانی باشد. همچنین متغیرهای اندازه منطقه و موقعیت جغرافیایی منطقه نیز به عنوان دو متغیر مستقل دیگر در این مدل آورده می شوند. این تحلیل بر تاثیر طرف عرضه بر جریان صادرات تمرکز می کند و به این سوال پاسخ می دهد که چگونه جریان صادرات از مناطق دارای سرمایه انسانی خوب با مناطق دیگر متفاوت است. فرضیه های پژوهش در یک مدل رگرسیون و در روندهای ساختار صادرات از مناطق صادراتی ایران از طریق نرم افزار spss آزمون خواهد شد.

تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و تصمیم خرید مصرف کننده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  مرتضی ساعد   علیرضا فضل زاده

رقابت فشرده در محیط کسب و کار امروزی نیاز شرکت ها را به ابزارهای تمایز و اثرگذاری بر تصمیم گیری مشتریان، روشن تر می سازد. ارزش ویژه برند می تواند منبع پایداری از مزیت رقابتی باشد. آمیخته بازاریابی به عنوان یکی از عوامل موثر بر ارزش ویژه برند و ابعاد آن و هم چنین تصمیم خرید مصرف کننده مطرح می باشد. در پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل مدل با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری اثر عناصر انتخاب شده آمیخته بازاریابی را بر مدل آکر سنجیدیم. نتایج پژوهش نشان دادند که عناصر انتخاب شده آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنی داری بر ابعاد ارزش ویژه برند دارد که بیشترین اثر مربوط به اثر هزینه تبلیغات بر ابعاد ارزش ویژه برند است. هم چنین متغیرهای قیمت، قدرت کانال توزیع، تبلیغات شفاهی و بسته بندی نیز به عنوان عناصر آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنی دار خود را بر ابعاد ارزش ویژه برند نشان دادند. هر چهار بعد آگاهی از برند، تداعی های برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر مثبت و معنی داری داشتند. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ارزش ویژه برند نیز بر تصمیم خرید مصرف کننده به طور معنی داری اثرگذار می باشد. بنگاه ها می توانند با تنظیم فعالیت ها بازاریابی خود ارزش ویژه برند را در ذهن مشتریان بالاتر برده و با اثرگذاری بر تصمیم خرید مصرف کننده به فروش بیشتری دست یابند.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی ادغام (مطالعه موردی:سازمان بنیادشهیدوامورایثارگران استان آذربایجانشرقی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  غلامرضا علیزاده   محمد فاریابی

در دنیای پر تلاطم امروز موفقیت سازمان ها در گرو جهت گیری همه بخش های سازمان در راستای استراتژی های آن است، آنچه در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است مکمل بودن استراتژی با فرهنگ سازمان است. اگر استراتژی سازمان با فرهنگ آن هماهنگی لازم را نداشته باشد، خطر شکست کسب و کار سازمان افزایش می یابد. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی ادغام در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.جامعه آماری پژوهش مدیران، کارشناسان و مشاوران سازمان های سه گانه بنیاد شهید، بنیادجانبازان و ستاد آزادگان که تحت نام سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ادغام شده اند، می باشد که درمجموع دارای 256 کارمند رسمی و پیمانی است. متغیرمستقل پژوهش فرهنگ سازمانی شامل 4 نوع فرهنگ قومی، سلسله مراتبی، بازاری و ادهوکراسی است و متغیر وابسته اثربخشی است که از چهار بعد بهسازی نیروی انسانی، انعطاف و آمادگی ، ثبات و نظم و بهره وری تشکیل شده است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از تخمین رگرسیون و همبستگی به وسیله نرم افزار 19spss انجام شد.با توجه به نتایج مشخص شد که از میان انواع فرهنگ، فرهنگ قومی بیشترین تاثیر را بر بعد انعطاف و آمادگی و فرهنگ سلسله مراتبی بیشترین تاثیر را بر بعد ثبات و نظم در سازمان دارد. و فرهنگ بازاری بیشترین تاثیرگذاری را بر روی بعد بهره وری و فرهنگ ادهوکراسی بر روی بعد بهسازی نیروی انسانی دارد.

بررسی رابطه اعتماد سازمانی و مدیریت دانش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  لیلا کریمیان   علیرضا فضل زاده

با توجه به این که در عصر حاضر و در دنیای پیچیده امروز دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمانهاست? توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن شرایط مطلوبی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا علاوه بر این که در محیط پیچیده رقابتی حیات مستمر داشته باشند بتوانند گوی سبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف باشند.متغیرهای متعددی بر مدیریت دانش تاثیر می گذارند که از بین آنها اعتماد سازمانی به عنوان متغیری است که تاثیر آن بر مدیریت دانش در ادبیات مدیریت جهان و به خصوص ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.اعتماد سازمانی نقش چشمگیری در افزایش مشارکت در سازمان ها دارد و فرصتی را برای همکاری افراد و سازمان ها ایجاد می کند و اثر بخشی مدیریت سازمان ها را افزایش می دهد. از این رو هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و مدیریت دانش با واسطه گری مولفه مشارکت است.جامعه آماری تحقیق حاضر?1112 نفر می باشد که شامل اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان?از 4 واحد دانشگاهی زنجان? ابهر? خدابنده و هیدج است که از بین آنها 150 نفر بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید.سپس برای آزمون فرضیه ها، داده های جمع آوری شده از طریق توزیع پرسشنامه های اعتماد سازمانی و مشارکت ومدیریت دانش?بین اعضای نمونه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی و از نوع همبستگی و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss16است.نتایج پژوهش حاضر موید آن است که میان اعتماد سازمانی و مدیریت دانش با واسطه گری مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد، به عبارت دیگررابطه بین اعتماد سازمانی با مشارکت(743/0)و مشارکت با مدیریت دانش(677/0)و همچنین اعتماد سازمانی با مدیریت دانش(548/0)در سطح معنی داری 05/0 معنا دار و مثبت است.فلذا با افزایش اعتماد سازمانی در سازمان مشارکت بهبود یافته و افزایش مشارکت موجب بهبود مدیریت دانش می شود، بنابراین با افزایش اعتماد سازمانی مدیریت دانش بهبود می یابد.

بررسی تناسب فرد- سازمان و تاثیر آن بر رضایت شغلی در سازمانهای دو قطبی ( شواهدی از دانشگاه )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  رضا دهقانی   محمد فاریابی

در دهه های اخیر، مدیریت منابع انسانی به چالش عمده مدیران و برنامه ریزان سازمانی تبدیل شده است.چرا که مدیریت صحیح منابع انسانی به عنوان سرمایه ای بی بدیل، افزایش اثربخشی سازمانی را به دنبال خواهد داشت. در این میان، مطالعه تناسب افراد با سازمان و پیامد های نگرشی و رفتاری آن دارای اهمیت بسزایی می باشد. علیرغم آن که تحقیقات اخیر در این زمینه، بیشتر در سازمانهایی با کارکنان یکپارچه صورت گرفته است، این پژوهش، با هدف بررسی تناسب فرد- سازمان و تاثیر آن بر رضایت شغلی دو طیف از کارکنان دانشگاه، به عنوان سازمان دو قطبی سامان یافته است که ویژگی بارز آن، حضور متغیر های تعدیل گر تعهد سازمانی، مشارکت کارکنان و امنیت شغلی و نیز تفاوت تاثیر مذکور در دو طیف متفاوت کارکنان هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی می باشد. تحقیق دارای سه فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی کارکنان هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه تبریز در سال 1390 می باشد. که از بین جامعه آماری تعداد153 نفر از اعضای هیأت علمی و 160 نفر از کارکنان غیر هیأت علمی به عنوان نمونه انتخاب، و داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه ای حاوی 67 سوال جمع آوری گردیده و نتایج با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه، آزمون همبستگی، آزمون رگرسیون چند متغیره و در نهایت روش متغیر مجازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر های تناسب فرد- سازمان، تعهد سازمانی، مشارکت و امنیت شغلی رابطه مثبت و معنی داری با رضایت شغلی در هر دو گروه دارد و بر اساس نتایج آزمون رگرسیون، نقش متغیر مشارکت در گروه کارکنان هیأت علمی و متغیر تعهد سازمانی در گروه کارکنان غیر هیأت علمی جهت پیش بینی تغییرات رضایت شغلی معنی دار نبوده و هم چنین، در گروه کارکنان هیأت علمی، به ترتیب، امنیت شغلی، تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی و در گروه کارکنان غیر هیأت علمی به ترتیب، امنیت شغلی، مشارکت کارکنان و تناسب فرد- سازمان، بیشترین تأثیر را در پیش بینی تغییرات رضایت شغلی دارد و در نهایت، تفاوت تأثیر تناسب فرد- سازمان، بر روی رضایت شغلی دو گروه (با حضور متغیر های تعدیل گر) معنی دار بوده و این تأثیر در گروه کارکنان هیأت علمی بیشتر از گروه دیگر می باشد. بنا بر این، نتایج نشانگر این است که تأثیر و رابطه بین متغیر های رفتاری، نگرشی و انگیزشی که نقش مهمی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارند، در دو طیف مختلف از کارکنان( در سازمان های دو قطبی) متفاوت بوده و سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را در جهت مدیریت منابع انسانی و استفاده موثر از سرمایه انسانی طلب می نماید.

بررسی رابطه بین محتوای بیانیه مأموریت و درجه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  سعید عربلوی مقدم   ناصر صنوبر

در سالهای اخیر توجه گسترده ای به مسئولیتهای اجتماعی از سوی شرکتها معطوف شده است که تا حدی متأثر از گسترش جهانی شدن و تجارت بین المللی می باشد. جامعه محلی و رسانه ها به طور فزاینده ای از شرکتها می خواهند که عواقب اجتماعی و زیست محیطی فعالیتهای خود را درنظر بگیرند و شفافیت بیشتری در زمینه فعالیتهای خود نشان دهند. از دیگر سو، مسئولیت پذیری اجتماعی مفهومی است که به شدت به ارزشهای بنیادین شرکت گره می خورد و در نتیجه طبیعی است که انتظار داشته باشیم تعهد به مسئولیتهای اجتماعی در قبال ذینفعان، در بیانیه مأموریت شرکت نمود یابد. از طرفی، تعهد شرکت به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز، تنها زمانی باور پذیر است که این اصول در بیانیه مأموریت، چشم انداز و ارزشهای شرکت نمود یابند. ولی بدیهی است که پرداختن به مسئولیتهای اجتماعی در بیانیه مأموریت لزوماً به عملکرد متناسب در این زمینه منجر نمی شود. در پژوهش حاضر به بررسی وجود یا عدم همخوانی بین میزان توجه به ذینفعان چهارگانه مشتریان، کارکنان، جامعه محلی و محیط زیست در بیانیه مأموریت شرکتها و درجه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در قبال این ذینفعان پرداخته شده است و نقش متغیرهای تعدیل کننده اندازه شرکت، بین المللی بودن شرکت و مالکیت خصوصی شرکت در این رابطه بررسی شده اند. با توجه به هدف پژوهش و مدل طراحی شده، از رگرسیون چندگانه و سلسله مراتبی به منظور آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیلهای آماری نشان می دهند که رابطه معناداری بین میزان توجه به ذینفعان چهارگانه مشتریان، کارکنان، جامعه محلی و محیط زیست در بیانیه مأموریت شرکتها و درجه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در قبال این ذینفعان موجود نیست و حتی در نظر گرفتن نقش متغیرهای تعدیل کننده نیز باعث ظاهر شدن رابطه معنی دار در بین متغیرهای مستقل و وابسته نمی گردد (سطوح معناداری 488/0، 929/0، 261/0 و 683/0 برای بررسی اثرهای تعاملی به دست آمدند که اختلاف زیادی با مقدار قابل قبول کمتر از 05/0 دارند). با این حال، عدم مشاهده رابطه بین متغیرهای مدل، همخوانی بسیاری با نتیجه پژوهشهای تجربی پیشین دارد.

بررسی رابطه ی هماهنگی کارکردهای بازاریابی- فروش با رضایت مشتری در شرکت های تولیدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  لیلا اکبرپور   علیرضا فضل زاده

تمام سازمانها به منظور دستیابی به اهداف سازمانی خود در تکاپو هستند. هدف سازمانهای تولیدی دستیابی به سود می باشد و این در گرو رضایت مشتریان از خرید کالاها و خدمات سازمان می باشد. کارکردهای بازاریابی و فروش هر دو در ارتباط با مشتری بوده و در نتیجه هماهنگی این دو کارکرد برای ایجاد رضایت مشتری مفید خواهد بود. در پژوهش حاضر با توجه به نظرات صاحب نظران و یافته های پژوهش های قبلی مرتبط با موضوع پژوهش رابطه بین هماهنگی کارکردهای بازاریابی- فروش با رضایت مشتری به عنوان فرضیات اصلی و تأثیر پنج متغیر: "سیستم پاداش مشترک، حمایت مدیریت ارشد، تعامل، ساختار مکانیکی، روابط رسمی" بر هماهنگی بین کارکردی به عنوان پنج فرضیه فرعی بررسی می شود. جامعه مورد مطالعه 289 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در شهریور1391 انتخاب گردیده است. داده های مورد استفاده برای آزمون این فرضیه ها به وسیله ی پرسشنامه از 127 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها، از رابطه ی مثبت بین «هماهنگی بین کارکردی» و «رضایت مشتری» حمایت می کند. همچنین رابطه مثبت متغیر های «سیستم پاداش مشترک»، «حمایت مدیرت ارشد»، «تعامل» با «هماهنگی بین کارکردی» را نمی توان رد کرد اما رابطه مثبت متغیرهای «ساختار سازمانی» و «روابط رسمی» با متغیر «هماهنگی بین کارکردی» رد می شود.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران با تجاری سازی نوآوری در مراکز تحقیقاتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی 1391
  kazem rezaie   علی رضا فضل زاده

در محیط پیچیده امروز کسب و کار حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان ها به کمک نوآوری و تجاری سازی آن امکان پذیر است، که بتواند بطور مستمر دانش نو را در سازمان تولید نماید و آن را به ارزش اقتصادی تبدیل کند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط هوش هیجانی مدیران با تجاری سازی نوآوری در مراکز تحقیقاتی و واحدهای تحقیق و توسعه است. در راستای این هدف شناسایی ارتباط میان ابعاد تشکیل دهنده هوش هیجانی، اندازه بنگاه و اندازه صنعت با تجاری سازی نوآوری در بنگاه به عنوان هدف فرعی پژوهش تعریف شد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی تولید دارای واحدهای تحقیق و توسعه فعال در استان آذربایجان شرقی هستند که بر اساس.دسته بندی منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنایع مختلف به تولید اشتغال دارند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر رگرسیون، و هبستگی با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 19 انجام شد. با توجه به ضرایب همبستگی محاسبه شده مشخص شد که از میان متغیرهای مستقل پژوهش متغیر هوش هیجانی قوی ترین رابطه مثبت را با تجاری سازی نوآوری دارد. نتایجی که آزمون رگرسیون نیز موید آن می باشد. همچنین چهار بعد هوش هیجانی شامل خودانگیزی، خودآگاهی، همدلی و مهارت اجتماعی با تجاری سازی نوآوری رابطه مثبت و معنادار دارند. این در حالی است که بعد خودتنظیمی مدیر ارتباط معناداری با تجاری ساز نوآوری ندارد. به علاوه نتایج بیانگر وجود ارتباط معنادار میان اندازه صنعت و تجاری سازی و عدم وجود ارتباط معنادار میان اندازه بنگاه و تجاری سازی نوآوری است.

بررسی اثر منافع وابستگی بر وفاداری مشتری: شواهدی از صنعت اینترنت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  رامتین مومنی   ناصر صنوبر

گرچه تاثیر مثبت وفاداری مشتری بر عملکرد بلند مدت هر کسب و کار در بازار های رقابتی امری غیر قابل انکار است ، اما محققان همچنان به دنبال کشف و بسط عوامل موثر بر وفاداری مشتری و روابط احتمالی بین خود آن عوامل هستند. کیفیت کالا یا خدمات و رضایت مشتری به وضوح از جمله عوامل موثر بر وفاداری مشتری هستند که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند اما متغیر هایی همچون منافع وابستگی ، موانع تعویض و ارزش ادراکی مشتری در ادبیات مدیریت جهان و به خصوص ایران به ندرت مورد بررسی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش ، ارایه مدلی از سه عامل موثر بر وفاداری مشتری (منافع وابستگی ، موانع تعویض و ارزش ادراکی مشتری) و روابط بین خود آن ها با استفاده از صنعت نوپای خدمات اینترنت به عنوان جامعه آماری است که این جامعه آماری نیز در تحقیقات داخل کشور به ندرت هدف تحقیق بوده است. در این پژوهش با استفاده از توزیع پرسشنامه میان 390 نفر از کاربران اینترنت که مشتری خدمات اینترنت پر سرعت ای-دی-اس ال در شهر تهران هستند ، تاثیر عوامل ذکر شده بر وفاداری مشتری مورد آزمون قرار می گیرد. لازم به ذکر است که ده شرکت خصوصی به همراه شرکت مخابرات تهران ارایه کننده این خدمات در شهر تهران هستند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه از روش مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس استفاده می شود که این روزها یک انتخاب عمومی در میان روش های چند متغیره است. یافته های این تحقیق، همسو با نتایج تحقیقات مشابه خارجی و داخلی، بر تاثیر مثبت منافع وابستگی، موانع تعویض و ارزش ادراکی بر افزایش وفاداری مشتری مهر تایید می زنند و از بین فرضیه ها تنها یکی از فرضیه های فرعی که اثر منافع وابستگی بر موانع تعویض را مطرح می کند رد می شود که سعی بر توجیه آن با توجه به عوامل فرهنگی و اقتصادی کشورمان می کنیم. یافته های این پژوهش می تواند درس های خوبی برای شرکت های خدماتی در ارتباط با حفظ مشتریان فعلی شان داشته باشد.

رابطه تعیین کننده های اعتماد با اعتماد بین سازمانی ( مطالعه موردی: داروخانه های فعال در سطح شهر سنندج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  سیده ماندا احمدی   ناصر صنوبر

رقابت جهانی در حال افزایش است و جهت حضور در عرصه های بین المللی همکاری بین شرکت ها می تواند دست یابی به اهداف استراتژیک را تسهیل کند . این همکاری ها با رفتار های فرصت طلبانه همراه بوده و برای کاهش این رفتارها و حفظ امنیت همکاری اعتماد مهم است. این پژوهش رابطه تعیین کنده های اعتماد را با اعتماد بین سازمانی در شرکت های صادرکننده ایرانی درگیر در اتحاد مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا عوامل موثر بر اعتماد تعیین شده و در نهایت انتظار داریم که کمیت و کیفیت اطلاعات، تداوم رابطه، تساوی حقوق ارتباطات بر اعتماد بین سازمانی اثر مثبت داشته باشند.

بررسی اثرات متقابل بین خرید الکترونیکی و خرید متعارف- رویکرد مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  محمد خالید خضری   سیدکمال صادقی

خرید و فروش الکترونیکی یکی از مهمترین کاربردهای تجارت الکترونیکی است. این خرید و فروش الکترونیکی می تواند به مرور زمان و گسترش وب جانشین خرید فیزیکی شود؛ در صورتی که خرید و فروش الکترونیکی جایگزین خرید و فروش متعارف شود به مقدار بسیار زیادی، هزینه های فروش، نیاز به نیروی انسانی و زمان عرضه ی محصولات وخدمات را کاهش می دهد. نقطه ی شروع خرید الکترونیکی نیز جستجوی اطلاعات خرید از اینترنت می باشد. این جستجو گاهی اوقات به انجام خرید آنلاین ختم می شود که این حالت تأثیر مثبت جستجوی آنلاین بر خرید آنلاین را نشان می دهد. گاهی اوقات نیز جستجوی آنلاین به انجام خرید فیزیکی منجر می شود که باز هم نشان دهنده ی اثر مثبت جستجوی آنلاین بر خرید می باشد. در این تحقیق وجود رابطه جانشینی، مکملی یا خنثی بین خرید الکترونیکی و خرید متعارف بررسی شد. از یک طرف خرید الکترونیکی می تواند جایگزینی باشد برای خریدهای فیزیکی از فروشگاه (رابطه ی جانشینی). در حالی که از طرف دیگر می تواند باعث ایجاد سفرهای خریدی شود که در حالتی دیگر ایجاد نمی شد (رابطه ی مکملی). در حالتی که خرید الکترونیکی هیچ تأثیری بر روی سفرهای خرید فیزیکی نداشته باشد گفته می شود که رابطه ی خنثی دارند. در این تحقیق از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و نظر پاسخگویان استفاده شد. پرسشنامه از بین اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریز جمع آوری شد. پس از جمع آوری داده ها و به کارگیری روشهای تحلیل مدلهای مفهومی، برای پی بردن به نحوه ارتباط این دو کانال خرید و تآثیر جستجوی آنلاین بر آنها از مدل معادلات ساختاری استفاده کردیم. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و پنهان است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل نامیده شده است؛ متغیرهای پنهان در این تحقیق: خرید الکترونیکی، خرید متعارف و جستجوی آنلاین هستند. متغیرهای آشکار نیز نگرش به خرید متعارف (شامل خرید آنی، اهمیت هزینه و لذت خرید)، دسترسی به فروشگاه، تجربه کار با اینترنت، ویژگی های جمعیت شناختی، مسئولیت خرید، جستجوی اطلاعات، میزان استفاده از اینترنت، سرعت وصل شدن اینترنت و ریسک پذیری هستند. در این پژوهش پردازش داده ها در سه سطح انجام گرفت که عبارتند از: تحلیل تک متغیره ، تجزیه و تحلیل دو متغیره و تجزیه و تحلیل چند متغیره. پس از پردازش داده ها نتیجه گرفته شد که رابطه بین خرید الکترونیکی و خرید متعارف خنثی است. به عبارتی این دو کانال خرید از هم مستقل می باشند. در ضمن جستجوی آنلاین تآثیر مثبتی بر خرید الکترونیکی داشت. ولی اثر اثر جستجوی آنلاین بر روی خرید متعارف معنادار نبود.

نقش تفاوت طول مدت ارتباط بر وفاداری مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  علی اسدپور   محمد فاریابی

موضوع ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان و شناخت و بررسی پیش نیازهای مرتبط به آن، به ویژه تصویر ذهنی شرکت، ارزش ادراکی و هزینه های جابجایی، برای شرکت هایی که دغدغه ی حفظ و توسعه ی جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی راهبردی محسوب می گردد و هزینه های بسیاری را نیز برای درک و شناخت این مهم و دست-یابی به راهکارهای کاربردی برای تقویت آن، صرف می کنند. هدف اصلی در این تحقیق بررسی اثرات این پیش-نیازها بر وفاداری مشتری در طول مدت های متفاوت ارتباط مشتری ـ ارائه دهنده ی خدمات است. این تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مشتریان کافی نت ها و شرکت های خدمات کامپیوتری موجود در سطح شهر تبریز است که با نمونه گیری سیستماتیک و فرمول کوکران تعداد 385 نفر از آن ها انتخاب گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. در نهایت تعداد 248 پرسشنامه ی تکمیل شده دریافت و داده های استخراج شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای spss و لیزرل و با روش های t تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرارگرفته است؛ که این کار یک بار بر روی کل داده های استخراج شده و یک بار نیز به صورت مقایسه ای میان داده های مربوط به ارتباط های بلندمدت (تعداد=118) و کوتاه مدت (تعداد=130) صورت گرفته است. یافته های حاصل از آزمون ده فرضیه ی مطرح شده در این تحقیق نشان دهنده ی آن است که به طور کلی ارزش ادراکی، تصویر ذهنی و هزینه-های جابجایی تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری دارند و این روابط در ارتباط های بلندمدت نسبت به ارتباط های کوتاه مدت قوی تر و معنادارتر است. همچنین تأثیر ارزش ادراکی بر هزینه های جابجایی در هر دو گروه ارتباط های بلندمدت و کوتاه مدت هرچند به صورت جزئی مثبت است ولی معنادار نیست. تأثیر تصویر ذهنی شرکت نیز در حالت کلی بر هزینه های جابجایی مثبت ولی بی معنی است. هر چند این رابطه در ارتباط های کوتاه مدت منفی و بی معنی و در ارتباط های بلندمدت قوی و معنادار تشخیص داده شده است.

نقش مهارت های خدمت به مشتری در وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان اردبیل)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  اقدس رحیمی   محمد فاریابی

امروزه عملکرد پرسنل سازمان های خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر خدمات عرضه شده به مشتریان سازمان های خدماتی می باشد. در واقع وجود مهارت فرد فرد پرسنل یکی از عوامل عمده ی کسب و کار در رسیدن به رضایت مشتری است که می تواند منجر به وفاداری مشتری شود . هدف این تحقیق بررسی رابطه ی میان مهارت های خدمت به مشتری با وفاداری مشتریان در شعب بانک ملی استان اردبیل می باشد.در این راستا 6 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی تدوین شده است . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . تعداد 400 پرسشنامه قابل استفاده در تجزیه وتحلیل بود . تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای spss وlisrel انجام شد .نتایج نشان داد که سه جز از مهارت های خدمت به مشتری یعنی مهارت های ایجاد اعتبار، مهارت های ارتباطات کلامی و مهارت های فرهنگ خدمت به مشتری رابطه مثبت با وفاداری مشتریان دارند.همچنین رضایت مشتری رابطه مثبت با وفاداری مشتری دارد.

مقایسه تشکیلات و سازماندهی بورس اوراق بهادار تهران با بورس در سایر کشورها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380
  ناصر صنوبر   علی جهانخانی

در فصل اول، موضوع، اهمیت، فرضیه و هدف تحقیق و نیز تعاریف بنیادین گنجانده شده است. در فصل دوم به تفصیل درخصوص گروههای مختلف سرمایه گذاران، چگونگی تامین مالی هریک و اهداف سرمایه گذاری آنها و انواع اوراق بهادار با کاربردهای خاص آنها و بالاخره گروههای مختلف معامله گران در بورسهای مختلف بحث شده است. در فصل سوم تاریخچه، ساختار سازمانی، تشکیلات، بخشهای مختلف بازار و مقررات پذیرش بورسهای مورد بررسی ارائه گردیده و در قالب جدا ولی نتایج حاصل از بررسی گنجانده شده است. در فصل چهارم رویه و مکانیسم معاملات سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی از مرحله ارائه سفارش تا مرحله تسویه تشریح شده و در فصل پنجم نیز مکانیسم و مقررات حفاظت سرمایه گذار در بورسهای مختلف و نیز شیوه اطلاع رسانی و آموزش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

مدل سازی و پیش بینی بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از روش های هوش مصنوعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1387
  فردین قصیری دربنده   محمدتقی وکیل باغمیشه

در این پایان نامه با استفاده از داده های مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، ارزش، طلا، نفت و دو ارز معتبر، روشهای هوش مصنوعی (بطور مشخص شبکه های عصبی استاتیک و دینامیک)، دسته ای از مدلهای آماری و تحلیل مولفه های بنیادی تغییرات روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که با استفاده از این مدل ها حداکثر میزان پیش بینی درست جهت تغییرات روزانه شاخص بورس 67/3% است که خود مبین قابلیت پیش بینی پایین شاخص می باشد این روشهای پیش بینی، پایین بودن قابلیت پیش بینی شاخص بورس را که پارامتر hurst با مقدار 0.7029 به آن اشاره دارد تایید می کنند. در بخشی دیگر از این پایان نامه روشهای استفاده شده برای پیش بینی تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار به همراه دسته ای از استراتژی های معامله به منظور پیش بینی ارزش روزانه سهام شرکت ایران خودرو و کسب سود بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به آنکه پارامتر hurst برای سری زمانی ارزش سهام ایران خودرو برابر 0/8411 محاسبه شده است. 82/11 درصد پیش بینی درست جهت تغییرات ارزش سهام ایران خودرو و کسب سود سالانه 30/16 درصد کارایی بالایی مدل و استراتژی های معامله معرفی شده را نشان می دهد.

بررسی تاثیر گروههای مرجع بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار : مطالعه موردی خدمات زایمان در بیمارستانهای تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393
  سعید رستم پور   علیرضا فضل زاده

امروزه عمل سزارین در بین جوامع شیوع یافته و این در حالی است که چنین عملی مصادف با خطراتی برای مادر و کودک میباشد . مطالعات نشان داده است که تمایل به انجام سزارین در زنان نه تنها ریشه در فرهنگ داشته بلکه گروه های مرجع نیز در انتخاب نوع زایمان و تصمیم گیری برای عمل در زنان باردار نقش اساسی ایفا میکند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر گروه های مرجع بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار شهر تبریز طراحی گردیده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی است که در نیمه اول سال93 انجام شده است. در این پژوهش گروه های مرجع به عنوان متغیر مستقل و انتخاب نوع زایمان متغیر وابسته یا ملاک می باشد .جامعه پژوهش تمامی زنان بارداری است که برای دریافت خدمات زایمان به بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تبریز مراجعه میکردند . حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد نسبت به تعداد 400 نفر انتخاب گردید . ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی با نظر صاحبنظران و پایایی آن با آزمون الفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت ، داده ها بعد از جمع آوری با استفاده از نرم افزاری spss تحلیل گردید و در سطح آمار توصیفی از میانگین ، درصد فراوانی و .... و در سطح آمار استنباطی از آزمون کای اسکور و من ویتنی یو تست استفاده گردید. نتایج حاکی از آنست که گروه های مرجع بر انتخاب نوع زایمان تاثیرگذار هستند و نسبت زنانی که با توصیه گروه مرجع زایمان خود را انتخاب می کنند با نسبت زنانی که بدون توصیه آنها اقدام به این کار می کنند؛ اختلاف معنی داری وجود دارد همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای سن، بومی و غیر بومی بودن، تحصیلات ، شغل و درآمد بیمار هیچ نقشی در انتخاب نوع زایمان توسط زنان مراجعه کننده ایفا نمی کنند. همچنین مطابق یافته های پژوهش گروه زنانی که زایمان طبیعی نموده اند، میانگین آگاهی بیشتری نسبت به گروه زنانی داشته باشند که به صورت سزارین زایمان نموده اند و میزان نگرش زنانی که به صورت طبیعی زایمان نموده اند بیشتر از نگرش زنانی است که به صورت سزارین زایمان نموده اند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش که حـاکی از تاثیر گروه های مرجع ، میزان آگاهی و نگرش زنان بر انتخاب نوع زایمان است،لازم اسـت مسئولین تمهیـداتی در مـورد طراحی برنامه های آموزشی جمعی و رسانه های گروهی در زمینه مزایا و معایب هریک از روشهای زایمان،طراحی برنامه هایی مدون آموزشی در طول دوران بارداری، مکانسیم های تشویقی و سازوکارهای پرداخت برای پزشکان زنان و زایمان جهت ترویج زایمان طبیعی درنظر بگیرند.

بررسی ارتباط بین نوآوری خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  مریم زمانی   علیرضا فضل زاده

برای یک کشور در تلاش برای توسعه اقتصادی، هتل¬ها نشان¬دهنده یک نوع عزت ملی و محور صنعت گردشگری می¬باشند. لزوم توجه به مدیریت صحیح هتل¬ها به صورتی که علاوه بر حفظ وضعیت موجود با استفاده از روش¬ها و خدمات جدید و نوآورانه که تضمین¬کننده افزایش رضایت مشتری می¬باشد، می¬تواند نقش موثری در بخش مهمی از صنعت گردشگری را داشته باشد، به طوری که موجب رشد و گسترش این صنعت شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری در هتل¬های شهر تبریز می¬باشد تا الگویی برای افزایش رضایت مشتری از طریق مطالعه اثر ارزش مشتری و نوآوری خدمات ارائه شود. در این پژوهش سعی شده تا میزان تأثیر ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری سنجیده شود.نتایج حاصل از تخمین حاکی از این بود که ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری اثرگذار بوده و تأثیر مثبت و معنی¬داری دارند و ارزش مشتری بر نوآوری خدمات نیر اثر مثبت و معنی¬داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که نوآوری خدمات اثر بیشتری نسبت به ارزش مشتری بر رضایت مشتری دارد.

بررسی تأثیر حس جمعی و رضایت بر وفاداری گردشگران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  سعیده خانی کهنمویی   محمد فاریابی

امروزه مقاصد گردشگری مختلف در جست و جوی یافتن روش های بازاریابی مناسب اند تا گردشگران بالقوه را به خود جذب نموده و حتی از آن ها گردشگرانی وفادار بسازند. برگزاری جشنواره های جمعی در قالب بازاریابی رویداد، یکی از این روش هاست و شناسایی متغیرهای متناسب با این جشنواره ها، برای اطمینان از تحقق اهداف آن ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش متغیرهای حس جمعی، تجربه احساسی مثبت، رضایت و وفاداری به منظور ارزیابی میزان موفقیت این برنامه بازاریابی و متغیر شخصیتی برون گرایی به منظور بخش بندی بازار هدف آن مورد بررسی قرار می گیرند و هدف نهایی بیان اهمیت برگزاری جشنواره های جمعی در توسعه مقاصد داخلی است. از این رو تعداد 400 پرسشنامه بین گردشگران حاضر در جشنواره نوروزی برج میلاد تهران، توزیع و جمع آوری گردید. از این بین 394 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 949/0 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و amos و با روش های t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد حس جمعی با ضریب مسیر 363/0 یک پیش بین مستقیم برای وفاداری است ولی رضایت هنوز هم اصلی ترین پیش بین آن می باشد و با ضریب استاندارد 593/0 بیش ترین تأثیر را بر آن دارد. هم چنین رابطه میان برون گرایی و تجربه احساسی مثبت با مقدار بتای 452/0 تأیید شد که فرض ما را مبنی بر قرار گرفتن برون گرایان به عنوان بازار هدف جشنواره های جمعی، تأیید می کند. هم چنین قوی ترین رابطه مستقیم میان متغیرها با مقدار ضریب 880/0 میان رضایت و تجربه احساسی مثبت وجود دارد که البته در مسیرهای غیرمستقیم نیز تجربه احساسی مثبت از طریق رضایت، بیشترین تأثیر را بر وفاداری گردشگران دارد.

بررسی رابطه توانمندی فردی و عملکرد تیمی شواهدی از دیوان محاسبات شمال غرب کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  علی اصغر برادراصولی   علیرضا فضل زاده

کیفیت توانمندی نیروی انسانی یکی از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها است. اهمیت این عامل به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است و نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیرقابل انکار می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه توانمندی فردی و عملکرد تیمی در کارکنان دیوان محاسبات شمال غرب کشور می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی است که در آن نمونه ای شامل تیم های ادارات کل دیوان محاسبات شمالغرب کشور مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های توانمندی فردی، پرسشنامه ارزیابی عملکرد فردی و پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیمی صورت گرفت. با توجه به وجود چند متغیر پیش بین (عوامل توانمندی فردی) و متغیر ملاک عملکرد تیمی نتایج بدست آمده با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت و سهم هر عامل در پیش بینی عملکرد تیمی مشخص شد. نتایج تحقیق نشان داد که توانمندی فردی و عملکرد تیمی در کارکنان دیوان محاسبات منطقه شمال غرب کشور رابطه مستقیمی دارند. نقش عامل نیاز به کسب موفقیت در پیش بینی عملکرد تیمی معنی دار نبود. عامل های پاداش مهارت، نیاز به کسب قدرت و پاداش برای دانش به ترتیب در پیش بینی عملکرد تیمی نقش دارند. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد فردی میزان رابطه بین توانمندی فردی و عملکرد تیمی را تعدیل می کند

بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند وتاثیر آن بر نتایج رابطه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  بهنام ابی نژاد   ناصر صنوبر

در این پژوهش به اهمیت مدیریت زنجیره تأمین پرداخته شده و از بازاریابی رابطه ای به عنوان ابزاری جهت کسب مزیت رقابتی استفاده شده است. امروزه معاملاتی که تنها بر اثربخشی عناصر آمیخته بازاریابی تأکید دارد، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با زنجیره تأمین تغییر جهت داده است. محققان، بازاریابی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرارداده اند که یکی از آنها تأکید بر برقراری رابطه بلند مدت و متقابل بین خریدار (مشتری) و فروشنده است. این مطالعه پژوهشی در صدد سنجش تجربی رویکرد رابطه مند در امتداد یک پیوستار از مرحله عملیات تا استراتژیک، ارزیابی تأثیر رویکـرد رابطه مند بر فعالیتهای واقعی انجام شده در چهار چوب رابطه و تعیین تأثیر این فعالیتهای ارتباطی بر روی اثر بخشی رابطه و عملکردکسب و کار است. یک طرح تحقیق پیمایشی که از روش طرح کلی تبعیت میکند، برای گردآوری داده ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. معیارهای چند متغیره برای اندازه گیری رویکرد رابطه مند و فعالیتهای ارتباطی در کنار معیارهای موجود توسعه داده شده و برای سنجش شدت رقابتی و نتایج رابطه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق کارشناسانواحد خریدشرکتهای زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مورد نمونه گیری قرار میگیرند و واحد تحلیل در این پیمایش رابطه کسب و کار بین یک بنگاه خریدار و یک بنگاه تأمین کننده است. در این مطالعه ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد، بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر نتایج رابطه، جفری-تی استیووارد (2012) بوده و برای تحلیل داده های گردآوری شده از توزیع پرسشنامه، از نرم افزارتحلیل آماری lisrelجهت محاسبات و اندازه گیری متغیرهابا استفاده از مدل تحلیل عاملی و همچنین رابطه علّی بین متغیرها از مدل ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده می شود و یافته های آن در دو بخش آمارهای توصیفی و استنباطی گزارش می گردد و در نهایت در قالب یک مدل کلی بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر نتایج رابطه پیشنهاد می گردد؛و بر پایه نتایج به دست آمده پیشنهاداتی کاربردی ارایه خواهد شد. این مطالعه به طور اعم به درک رویکرد رابطه مند و به طور اخص به درک اینکه چگونه تنوع در رویکرد رابطه مند بر ماهیت فعالیتهای ارتباطی استفاده شده در تعامل خریدار، تأمین کننده تأثیر می گذارد کمک می کند.

برآورد var با استفاده از بوت استرپینگ و ms-garch برای تعیین سبد بهینه سهام: مطالعه موردی شرکتهای صنایع غذایی بورس تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم اقتصادی 1393
  علی رضازاده   حسین اصغرپور

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین سبد بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر است. جهت نیل به این هدف، با استفاده از بازده¬های هفتگی سهام 10 شرکت منتخب صنایع غذایی از دی¬ماه 1386 تا اردیبهشت ماه 1393، میزان var با استفاده از مدل garch مارکوف- سوئیچینگ و شبیه¬سازی بوت استرپ برآورد شده و سبد بهینه سهام تشکیل شد. نتایج به دست آمده از دو روش نشان داد که با افزایش سطح اطمینان ارزش در معرض خطر سهام، مرز کارای سرمایه¬گذاری به سمت راست جابجا می¬شود. به عبارت دیگر در سطح بازدهی انتظاری معین سرمایه¬گذار با ارزش در معرض خطر و در نتیجه ریسک بیشتری مواجه می¬شود. نتایج حاصل از بهینه¬سازی سبد سهام نشان می¬دهد که بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی اختصاص دارد که دارای بیشترین بازدهی مورد انتظار بوده و ارزش در معرض خطر پایینی دارند. نتایج آزمون¬های اعتبار سنجی کوپیک و تابع زیان لوپز که با استفاده از داده¬های 10 هفته آتی (هفته سوم اردیبهشت تا هفته پایانی تیرماه 1393) انجام شد، عملکرد بهتر روش پارامتریک نسبت به روش ناپارامتریک مورد تایید قرار داد. بنابراین سبد-های بهینه سهام که در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسباتی روش ms-garch به دست آمده¬اند، به عنوان سبدهای نهایی مورد پذیرش قرار گرفتند. همچنین بر اساس یافته¬های تحقیق، نسبت دارایی ریسکی یعنی سهام با افزایش درجه ریسک¬گریزی سرمایه¬گذار کاهش می-یابد. به عبارت دیگر یک سرمایه¬گذار ریسک¬پذیر نسبت به سرمایه¬گذار ریسک¬گریز حاضر است مبلغ بیشتری را جهت سرمایه¬گذاری روی دارایی ریسکی (سهام) وام بگیرد. از طرف دیگر با افزایش درجه ریسک¬گریزی، میزان ریسک (ارزش در معرض خطر) پرتفوی و بازدهی آن کاهش می¬یابد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، مرز کارای جدید تغییر یافته و نقطه تماس دو مرز کارا یعنی پرتفوی بهینه ریسکی با افزایش این نرخ به سمت راست حرکت می¬کند. به عبارت بهتر با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، بازدهی و ریسک پرتفوی بهینه ریسکی برای همه سرمایه¬گذاران رو به افزایش می¬گذارد. همچنین با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، بازده و ریسک سبد بهینه ریسکی (سهام) نیز با آهنگ ملایم افزایش می¬یابد.

تاثیر توانمندسازی بر اثربخشی تیم های کاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  آرش شیوا   کمال صادقی

امروزه ضرورت و تشکیل تیم ها و گروه های کاری برای انجام امور برای سازمان ها مبهم نیست و سازمان ها بخوبی درک کرده اند که به تیم های اثربخش نیاز دارند. برای اثربخشی تیم ها عوامل متعددی تاثیر گذار است که در پژوهش کنونی توانمندسازی بعنوان یکی از این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است به بیان دیگر هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر توانمندسازی بر اثربخشی تیم های کاری می باشد همچنین در ادامه با بررسی خصوصیت شخصیتی برونگرایی اعضای تیم کاری بعنوان یک تعدیل گر در رابطه بین توانمندسازی و اثربخشی پرداخته ایم. برای توانمندسازی از مدل پنج بعدی شایستگی، استقلال، موثربودن، معنی دار بودن و اعتماد مطرح شده توسط اسپریترز و میشرا و برای اثربخشی تیم از مدل شش مولفه ای، هم افزایی، اهداف عملکرد، مهارت ها ، استفاده از منابع، نوآوری و کیفیت مطرح شده توسط بیتمن و همکاران استفاده شده است.جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه ای متشکل از پرسشنامه های استاندار توانمندسازی، اثربخشی تیم و برونگرایی بر اساس مطالعات گذشته تدوین و در بین 129 نفر از اعضای تیم های کاری که بصورت تصادفی طبقه بندی شده از بین 191 تیم کاری شناسایی شده در شرکت های صنایع غذایی مستقر در شهرک های صنعتی شهر تبریز انتخاب شده بود، توزیع گردید. آزمون های تجزیه و تحلیل داده ها در سه سطح تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره، مورد بررسی قرار گرفته است که می توان آماره های توصیفی، آزمون همبستگی و رگرسیون را نام برد. براساس نتایج بدست آمده توانمندسازی تاثیر مثبتی و معنی داری در اثربخشی تیم کاری دارد ولی برونگرایی افراد اعضای تیم این تاثیر را بصورت معنی دار تعدیل نکرد به بیان دیگر برونگرایی تاثیر قابل قبولی در رابطه بین توانمندسازی و اثربخشی تیم های کاری ندارد.

بررسی رابطه شاخص سلامت سازمانی با کیفیت محصول در انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  رضا پاشایی   علیرضا فضل زاده

کیفیت محصول در سازمانهای تولیدی از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد که می تواند منجر به اثر بخشی سازمان گردیده و در نهایت در سوددهی و بازدهی سازمان کارایی داشته باشدیکی از این عوامل سلامت سازمانی است . در این مطالعه رابطه سلامت سازمانی با کیفیت محصول تولید شده توسط شرکت های تحت پوشش انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز مورد بررسی قرار گرفت .پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و کاربردی بود که به صورت مقطعی در بهار 1393انجام گرفت جامعه پژوهش کارکنان شرکت های وابسته به انجمن تولید قطعات خودرو در تبریز و شرکت های خریدار محصولات این شرکتها بودند. حجم نمونه از جامعه آماری اول با استفاده از فرمول کوکران برابر 320 نفر انتخاب گردید و در جامعه آماری دوم حجم نمونه برابر جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه سلامت سازمانی و کیفیت محصول بود که روایی آن از طریق خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون الفای کرانباخ برابر 93/0 مورد تایید قرار گرفت . داده ها با استفاده از نرم افزار spss و در سطح آمار توصیفی با آماره های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی با آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای سلامت سازمانی و کیفیت محصول همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد ، بین سلامت سازمانی بر حسب سطوح سلامت سازمانی (سطح نهادی ، اداری و فنی ) و کیفیت محصول تولیدی در شرکت های تحت پوشش انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان با نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی و بازرگانی منطقه آزاد ارس)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  بهناز امینی   ناصر صنوبر

در این تحقیق ابتدا به چیستی هوش معنوی و شناخت آن و در نهایت تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان از طریق توزیع پرسشنامه ها بین کارمندان و نتیجه گیری از داده های موثر، پرداخته می شود. تا در نهایت مدلی بدست آید که در تمامی سازمانها کارائی داشته باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده می باشد. جامعه آماری این ژوهش را کارکنان شرکتهای تولیدی و بازرگانی منطقه آزاد ارس تشکیل میدهد که 430 نفر که با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار19 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که هوش معنوی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت دارد.

بررسی تأثیر اعتماد و امنیت در پذیرش بانکداری اینترنتی (شواهدی از شعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  محمد افخم   محمد فاریابی

رواج هر فناوری در جامعه نیاز به جلب اعتماد استفاده کنندگان دارد. بدین معنی که فناوری نوین باید زیرساخت هایی برای پذیرش و جلب اطمینان و اعتماد مشتریان فراهم کند. آنچه در این زیرساخت ها باید گنجانده شود، جنبه ی امنیتی است که جزو زیرساخت های مهم برای تداوم، رشد و رونق هر فناوری نوین در جامعه است؛ زیرا استفاده کننده باید به آن اطمینان داشته باشد. یکی از موانع عمده بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیک عدم پذیرش این تکنولوژی توسط مشتریان و تمایل به رویه های بانکداری سنتی عنوان شده است، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد و امنیت در پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد. در این پژوهش از مدل پذیرش فناوری به عنوان مبنای نظری که به توسعه چارچوب تحقیق یاری می رساند استفاده شده است. در پژوهش حاضر تاثیر اعتماد و امنیت در پذیرش بانکداری اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل طراحی شده به شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر نگرش به استفاده و تاثیر این متغیر بر استفاده تحقق یافته از بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی، شعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل ساختاری و نرم افزار amos نسخه 22، بیانگر تاثیر مثبت امنیت ادراک شده بر اعتماد و نگرش به استفاده ، همچنین تاثیر مثبت و معنی دار اعتماد ادراک شده برسودمندی ادراک شده و نگرش به استفاده دارد و تاثیر مثبت سودمندی و راحتی ادراک شده به نگرش به استفاده و در نهایت باعث تاثیر مثبت و معنی دار نگرش به استفاده بر استفاده تحقق یافته گردیده است.

تاثیر ظرفیت جذب و درجه پیچیدگی پورتفوی محصول بر سودآوری شرکت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393
  راضیه صمدوند بارنجی   علیرضا فضل زاده

شدت رقابت و سرعت پیچیدگی تغییرات در محیط کسب و کار امروزی ، ساختار پورتفوی پیچیده محصولات را برای شرکت ها بویژه شرکت های جوان ضروری ساخته است. زیرا شرکت ها به واسطه آن می توانند با افزایش فروش، به سود بالایی دست یابند. بدین وسیله بر محدودیت های خود در زمینه منابع و قوانین چیره شوند و بقاء و موقعیت خود را تضمین نمایند. این پژوهش در پی بررسی تاثیر ظرفیت جذب و درجه پیچیدگی پورتفوی محصولات بر سودآوری شرکت می باشد و اینکه ظرفیت جذب، چگونه در بهبود عملکرد سازمان و افزایش سودآوری شرکت موثر است؟در این تحقیق جامعه آماری مورد نظر 230 شرکت فعال صنایع غذایی در تبریز خواهد بود. برای آزمون فرضیه های مطرح شده در کل 82 شرکت فعال در این مجموعه پرسشنامه توزیع گردید. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، با به کارگیری نرم افزار لیزرل تاثیر ظرفیت جذب و درجه پیچیدگی پورتفوی محصول بر سودآوری شرکت مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان می دهد بین ظرفیت جذب و درجه پیچیدگی پورتفوی محصول با سودآوری رابطه مثبت وجود دارد.

رتبه بندی ویژگی های شخصیتی موثر بر موفقیت مدیران از دیدگاه کارکنان و مدیران در دستگاههای دولتی منتخب شهر تبریز با روش ahp
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393
  ناصر خیری   ناصر صنوبر

شخصیت یکی از عوامل موثر در ایجاد تفاوت های فردی است و در واقع مجموعه ای از صفات و ویژگیهایی است که برای تمایز اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد. مفهوم شخصیت از آن جهت برای مدیریت اهمیت دارد که نقش تعیین کننده ای در تعیین چگونگی ادراک، ارزیابی و واکنش فرد در برابر محیط دارد. هرگاه مدیران به مساله تلفیق انواع شخصیت مشاغل متناسب با آن ها توجه کنند احتمال بسیار وجود دارد که عملکردی بالاتر و کارمندانی راضی تر داشته باشند. همچنین شیوه های رهبری رایج که بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد اعمال می شود عمدتا شامل تحلیل گری، هدایت کننده، هماهنگ کننده و ریاست طلب می باشد و لذا اساس درک و بهتر شیوه های رهبری و اعمال متناسب آن برای موفقیت سازمان امری ضروری است. این پژوهش به منظور اولویت بندی ویژگی های شخصیتی موثر بر موفقیت مدیران از نقطه نظر شیوه های رهبری در دستگاههای منتخب دولتی شهرستان تبریز انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ahpدر رابطه با اولویت بندی ویژگی های شخصیتی مدیران نشان داد که در حالت کلی آشنا بودن با اصول مدیریت و داشتن دانش قابل اتکا مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران از منظر سبک رهبری های متفاوت است.

تأثیر آمیخته بازاریابی با تأکید بر ویژگی های هنری بر قصد خرید شواهدی از گلیم گیلان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اسلامی تبریز - دانشکده هنر 1393
  نگار طول گیلانی   فاطمه اکبری

امروزه، هیچ صنعتی بدون ارتباط با مصرف کننده و اطلاع از نظر و طرز تلقی او قادر به ادامه حیات نیست و همه صنایع چه در زمان ظهور و چه در ادامه حیات و رشد خود، وابسته به مطالعه رفتار مصرف کننده هستند. در این میان، صنایع دستی از جمله گلیم بافی نیز از چنین ضرورتی مبرا نبوده و در نتیجه متناسب با ماهیت خود، نیازمند به مطالعات بازاریابی و رفتار مصرف کننده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار مصرف کنندگان گلیم گیلان می باشد. جهت دست یابی به این مهم، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای ابعاد مربوط به عوامل آمیخته بازاریابی در حوزه گلیم بافی مورد شناسایی قرار گرفته و از طریق مشاهده، مصاحبه و عکس برداری وضعیت فعلی این عوامل در بازار گلیم گیلان سنجش شده است. پس از آن با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به این ابعاد و تأثیر آن بر قصد خرید گلیم گیلان مورد بررسی قرار گرفته است. داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از آزمون t، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تجزیه وتحلیل ها نشان می دهد که از بین عوامل آمیخته بازاریابی تنها عامل قیمت و محصول بر قصد خرید گلیم گیلان تأثیر گذار بوده و عوامل توزیع و ترفیع به دلیل وضعیت نامطلوب بازار گلیم گیلان در این زمینه، تأثیری بر قصد خرید ندارد. از میان ابعاد مختلف محصول، تنها ابعاد تناسب طرح و رنگ با دکور، اندازه، کیفیت مواد و خوش نامی محصول بر قصد خرید موثر است. علاوه براین، در زمینه ترکیب طرح، طرح های سنتی و خلوت مزین به نقشمایه های انتزاعی و با ترکیب رنگ هایی که متناسب با دکور منازل است بیشتر مورد پسند پاسخ گویان می باشد.

بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان در شرکتهای کارگزاری بورس تهران.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  ثریا طاهرلو   ناصر صنوبر

مدیریت منابع انسانی در مقایسه با مدیریت سرمایه و فناوری، چالش برانگیزتر بوده و برای مدیریت موثر آن نیاز است که اقدامات مدیریت منابع انسانی به درستی در سازمان اجرا شوند. اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق ادراکات کارکنان از این اقدامات بر رفتار و نگرشهای آنان تأثیر می گذارند. هدف این پژوهش نیز، بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس تهران است. از این رو، تعداد 400 پرسشنامه در بین کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس تهران، توزیع و جمع آوری گردید. از این بین، 357 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 0/866 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و amos و با روشهای t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان (تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی) غیرمستقیم و شرطی است. ادراکات کارکنان از این اقدامات، تناسب سازمانی و تناسب شغلی را تسهیل می کند. طوری که تناسب سازمانی باعث افزایش تعهد عاطفی و مستمر سازمانی و تناسب شغلی باعث افزایش دلبستگی شغلی می گردد. کارکنان با تعهد عاطفی در جهت بهبود کیفیت شغلی خود تلاش کرده و تمایل به ترک خدمتشان نیز پایین است. در حالی که تأثیر تعهد مستمر سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان منفی و معنادار نیست (0/222=p و 0/067=?)، علاوه بر این، تأثیر آن بر بهبود کیفیت شغلی نیز معنادار نبوده است (0/490=p). هم چنین تأثیر دلبستگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی مورد تأیید قرار نگرفت.

بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری و تبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  وحیده ارقشی   محمد فاریابی

تبلیغات شفاهی از ارکان مهم فعالیتهای بازاریابی در دنیای رقابتی امروز محسوب می شود این مهم نه تنها در جذب مشتری نقش اساسی دارد، بلکه سهم مهمی در حفظ و وفادار ساختن مشتریان ایفا می کند . تبلیغات شفاهی هم چنین از نظر هزینه های تبلیغاتی جزء کم هزینه ترین ابزارهای پیشبرد فروش محسوب می شود . مطالعات نشان می دهد محبوبیت برند یکی از مهمترین حوزه های تحقیقات بازار است، و در حوزه تحقیقات مصرف کننده، به عنوان یکی از عناصر اصلی روابط مصرف کنندگان با علامت های تجاری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان در برندهای بیسکویت ایرانی بوده است. تحقیق دارای 4 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی برای هر سه برند بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 2 و 4 شهرستان تبریز بوده، و نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با 28 سوال استفاده شده ، و برای آزمون فرضیه ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از کل فرضیه های تحقیق ، در مورد برند شیرین عسل، 7 فرضیه تایید و یک فرضیه رد، و در مورد دو برند گرجی و مینو، 4فرضیه تایید و 4 فرضیه رد شده است. در این میان بیشترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر "تبلیغات دهان به دهان" بر "وفاداری به برند گرجی" و کمترین شدت تاثیر مربوط به "محبوبیت برند شیرین عسل" بر "وفاداری به این برند" بوده است.

موفقیت هوش کسب و کار: نقش قابلیت های هوش کسب و کار و محیط تصمیم گیری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  فریدون لطف الهی   ناصر صنوبر

با توجه به جهانی سازی و افزایش رقابت بین سازمانها، جستجو و رقابت جهت دستیابی به منابع جهت فروش و سود آوری بیشتر، هرروز بیشتر از قبل شده و محیطهای متلاطمی برای سازمانها بوجود آورده است.بدیهی است در این شرایط بسیار متلاطم سازمانهایی موفق هستند که از هوش کسب و کار بالایی برخوردار باشند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین قابلیت های هوش کسب و کار و موفقیت هوش کسب و کار در انواع محیط های تصمیم گیری می باشد. موفقیت هوش کسب و کار به طرق مختلف در سازمانها تعریف می شود. قابلیت های هوش کسب و کار در دو دسته شامل تکنولوژی هوش کسب و کار و هوش کسب و کار سازمانی دسته بندی شده اند. در این تحقیق همچنین به بررسی تاثیر انواع محیط های تصمیم گیری بر ارتباط بین قابلیت های هوش کسب و کار و موفقیت هوش کسب و کار نیز توجه می شود. جامعه این تحقیق یک جامعه هدفدار و در دسترس از میان شرکت هایی خواهد بود که در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز، فعالیت دارند. دراین شهرک حدود 140 واحد صنعتی مجوز اولیه را کسب کرده و از این تعداد حدود 71 شرکت به مرحله بهره برداری رسیده است. بنابر این جامعه آماری ما محدود و به تعداد 71 شرکت خواهد بود. نتایج نشان دادند که از قابلیت های تکنولوژیکی هوش کسب و کار کیفیت داده و یکپارچگی با سایر سیستم ها تاثیر مثبت و معنی داری را بر موفقیت کسب و کار داشته اند. بدین معنی که با افزایش کیفیت داده ها می توان به موفقیت بیشتر در سیستم هوش کسب و کار دست یافت. هم چنین هر چه سیستم هوش کسب و کار با سایر سیستم ها انطباق و یکپارچگی بالاتری داشته باشد، میزان موفقیت این سیستم بالاتر است. میزان ضریب یکپارچگی با سایر سیستم ها بزرگتر از کیفیت داده هاست نشان دهنده اثر مهم تر آن در بین قابلیت های تکنولوژیکی هوش کسب و کار است. اما اثر دسترسی کاربران بر موفقیت هوش کسب و کار معنی دار نبود.

تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره¬ای شهروند: نقش واسطه¬ای عامل روحی – روانی بر عامل محیطی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  بابک عابدی   ناصر صنوبر

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر خریدهای ناگهانی با در نظر گرفتن نقش میانجی عامل روحی و روانی بر روی عامل محیطی و با استفاده از مدل "اس – اُ – آر" سعی در تشریح مفهوم خرید ناگهانی دارد.در این تحقیق عوامل فرهنگی با دو متغیر استقلال یا فردگرایی و وابستگی یا کثرت گرایی,عوامل محیطی نیز با دو متغیر نمای فروشگاه و عامل هیجان, و عوامل فردی و عامل روحی – روانی نیز به طور مجزا اندازه گیری شده اند.تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نوع گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. در این راستا نمونه گیری از نوع تصادفی, محاسبه آن با استفاده از فرمول کوکران و اجرای تحقیق در فروشگاه زنجیره ای شهروند آرژانتین(تهران) انجام گرفته و بدین منظور 384 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل و spss استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان از معنی داری و تاثیر عوامل فرهنگی و فردی بر روی خرید ناگهانی دارد. عامل محیطی نیز بواسطه عامل میانجی روحی – روانی بر خرید ناگهانی تاثیر می گذارد.

بررسی تأثیر بازار محوری در خلق ارزش برتر برای مشتری (با نقش میانجی قابلیت نوآوری و بازاریابی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  زرین مهدی زاده   علیرضا فضل زاده

هر چه سازمان ها بتوانند شناخت بیشتری از نیاز های مشتریان و هم چنین فعالیت های رقبا و عوامل تأثیرگذار بر شرایط بازار بدست آورند و این اطلاعات را در کلیه سطوح سازمان پراکنده کنند، از توانایی بیشتری برای بقا در بازار رقابتی برخوردار خواهند بود. بنابراین بازارمحوری قادر است با خلق ارزش برتر برای مشتری عملکرد سازمان را ارتقا بخشد. این تحقیق بر آن است که ارتباط بازار محوری با خلق ارزش برتر را مورد بررسی قرار دهد. نقش میانجی قابلیت بازاریابی و قابلیت نوآوری نیز در این رابطه مورد آزمایش قرار می گیرد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که بین شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز توزیع گردید.برای تأیید روایی پرسش نامه از نظر اساتید و برای تأیید پایایی از مقیاس آلفای کرونباخ (970/0) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط دو نرم افزار spss و amos انجام گرفت. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت بازارمحوری بر خلق ارزش برتر برای مشتری (با ضریب مسیر 92/0) است. این رابطه قوی ترین رابطه موجود در تحقیق حاضر به شمار می آید. همچنین تأثیر مثبت بازار محوری بر قابلیت های بازاریابی و نوآوری مورد تأیید قرار گرفت. قابل ذکر است با توجه به نتایج آزمون بوت استرپ، نقش میانجی قابلیت بازاریابی و نوآوری تأیید شد اگرچه این روابط با ضرایب مسیر03/0 و 05/0 نسبتاً ضعیف توصیف می شوند. همچنین تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر عدم توانایی شرکت های مورد مطالعه، در تبدیل قابلیت های بازاریابی و نوآوری به ارزش برتر برای مشتری هستند. به عبارت دیگر، رابطه مثبت قابلیت های بازاریابی و نوآوری مورد تأیید قرار نگرفتند.

بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد با نقش میانجی مشارکت مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  الناز اسکندریان   علی رضا فضل زاده

در عصر پر تلاطم و متغیر امروزی، اغلب شرکت¬ها پی برده¬اند که برای حفظ بقا، کسب مزیت رقابتی و بهره¬وری و عملکرد بهتر شرکت باید ایده¬های نوآورانه را در محصولات و خدماتشان لحاظ نمایند. بهره-گیری از مشارکت مشتری در اجرای نوآوری در شرکت می¬تواند یکی از راه¬های رسیدن به موفقیت در شرکت باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای نوآوری(فنی و غیرفنی) بر عملکرد به کمک متغیر میانجی¬گر مشارکت مشتری می¬پردازیم تا به کمک نتایج حاصل شرکت¬ها را جهت دستیابی به عملکرد بهتر یاری دهیم. هدف نهایی کشف روابط این متغیرها در برخی شرکت¬های خدماتی می¬باشد. از این رو تعداد 88 پرسشنامه میان مدیران ارشد و میانی شرکت¬های حاضر در هشتمین نمایشگاه بین¬المللی بورس و بانک و بیمه تهران، توزیع و جمع آوری گردید. از این بین 72 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 915/0 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و smartpls و با روش های t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر کیفیت خدمات بر عملکرد شرکت با مقدار ضریب مسیر707/0 دارای نیرومندترین رابطه می¬باشد. همچنین رابطه¬ی قابلیت نوآوری غیرفنی و کیفیت خدمات با ضریب مسیر604/0، از رابطه¬ی قابلیت نوآوری غیرفنی و مشارکت مشتری با ضریب مسیر589/0 پیشی گرفته¬است. از طرفی متغیر مشارکت مشتری نتوانسته میانجی¬گر خوبی در ارتباط میان قابلیت نوآوری فنی و کیفیت خدمات باشد.

تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رقابت پذیری با نقش تعدیلی سرمایه فکری و نوآوری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  پریا بلادپس   علیرضا فضل زاده

محیط متغیر امروز، به سازمان¬ها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهای ناشی از مهارت، تواناییها و فناوری¬های رقبا، به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند. یکی از ویژگی¬های شرکتهای موفق امروز برخورداری از قدرت رقابت¬پذیری است. در عصر رقابتی امروز، شرکت ها باید سیاست های مسئولیت اجتماعی را دنبال کنند که به عنوان یک نگرش کلیدی در قضاوت درباره شهرت سازمان به کار می¬رود. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت سرمایه فکری و جایگاه آن در رشد و بقای شرکت و سازمان و از طرفی با توجه به گسترش روزانه تکنولوژی و افزایش ارتباطات و لزوم توجه به نوآوری در این راستا، این مطالعه بر آن است تا به بررسی اثر مسئولیت اجتماعی، سرمایه فکری و نوآوری بر رقابت پذیری بپردازد. در این پژوهش جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از مدل¬یابی معادلات ساختاری (sem) استفاده شد و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی سعی شد تا روابط بین متغیرهای مسئولیت اجتماعی، رقابت¬پذیری، سرمایه فکری و نوآوری تجزیه و تحلیل شده و ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین داده¬های جمع¬آوری شده حاکی از این بود که مسئولیت اجتماعی بنگاه می¬تواند بر رقابت پذیری اثرگذار باشد. این اثر علاوه بر این که مستقیم است، می تواند از کانال نوآوری و سرمایه فکری نیز بر رقابت پذیری اثر گذار باشد، زیرا نتایج پژوهش مشخص نمود مسئولیت اجتماعی بنگاه بر نوآوری و سرمایه فکری اثر مستقیم و معنی داری دارد.

تاثیر حوادث شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  حسن دستگیرزاده   ناصر صنوبر

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر حوادث شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان حادثه دیده حوادث شغلی یکی از نهادهای دولتی استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، میباشد زیرا علاوه بر توصیف وضع موجود به دنبال تاثیرگذاری هریک از متغیرهای تحقیق بر رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون مدلیابی معادلات ساختاری می باشد، به علاوه ازاین جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در یکی از نهادهای دولتی استان آذربایجان شرقی به کار برد، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کل کارکنان حادثه دیده یکی از نهادهای دولتی استان آذربایجان شرقی می باشند که از بین آن ها تعدادی به صورت تصادفی و از طریق جدول مورگان انتخاب شده است. از آنجا که از مجموع 22500 نفر از حادثه دیده گان شغلی در سطح استان آذربایجان شرقی، حدود 11000 نفر حادثه دیده حوادث شغلی مربوط به یکی از نهادهای دولتی می باشند، بنابراین تعداد کل جامعه آماری این تحقیق 11000 نفر می باشد که از این تعداد، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 374 نفر می باشد. در این پژوهش، ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است، پرسشنامه خود ساخته محقق است. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان در راستای نتایج بدست آمده از این تحقیق پیشنهاداتی نیز ارایه شده است.

بررسی تأثیر منابع نوآوری بر عملکرد سازمان با نقش میانجی قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  فرشته ادوای   ناصر صنوبر

بقای سازمان ها در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین المللی امروز؛ منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی است. یادگیری مهمترین سازوکار انباشت دانش، نوآوری و رشد است. این دانش در سازمان بوجود می آید، منتها تعامل آنها با دیگر سازمان ها و (حضور نظام ملی نوآوری) نقش بسیار مهمی در فرایند خلق و انتشار دانش ایفا می کند. نظام ملی نوآوری مجموعه ای است از نهادهای مجزا که به تنهایی یا به صورت مشترک در توسعه و انتشار فناوری های جدید شرکت می کنند. علی رغم وجود مطالعات متعدد در زمینه ارتباط نهاد های مختلف در یک نظام نوآوری، می توان گفت در مطالعات داخلی انجام شده در این حوزه به تفکیک منابع نوآوری پرداخته نشده و بررسی نقش و میزان اثرگذاری این منابع بر روی سازمان های نوآور داخلی در کشور مورد توجه واقع نشده است. هدف اصلی این تحقیق رسیدن به این موضوع است که منابع دانش موجود در نظام ملی نوآوری، اثر مثبتی بر قابلیت های نوآورانه تکنولوژیکی سازمان دارد. همچنین در این تحقیق رابطه میان قابلیت های نوآورانه تکنولوژیکی سازمان و عملکرد نوآورانه آن بررسی شده است. در این راستا با استفاده از داده های گردآوری شده از 238 شرکت مستقر در پارک های علم و فناوری کشور به بررسی تأثیر منابع نوآوری موجود در نظام نوآوری بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی قابلیت های تکنولوژیکی نوآورانه پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تأثیر مثبت دانش خارجی بر قابلیت های تکنولوژیکی نوآورانه را تأیید کرد ولی رابطه معناداری را میان همکاری با سازمان های خارجی و تمام ابعاد قابلیت ها نشان نداد. همچنین از میان هفت بعد قابلیت های تکنولوژیکی نوآورانه تنها قابلیت r&d و قابلیت سازماندهی دارای تأثیر مثبت بر عملکرد نوآورانه سازمان بودند.

نقش قابلیت های نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  کیومرث نژادی   علیرضا فضل زاده

روش های بهبود عملکرد سازمان جهت موفقیت در بازار همواره مورد نظر پژوهشگران و مدیران سازمان ها بوده است ، در این میان نگرش به قابلیت ها و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . علیرغم اینکه از بین قابلیت ها ، قابلیت های نوآوری و بازاریابی جهت ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد برتر بازاریابی نقش حیاتی را ایفا میکنند . این دو قابلیت کلیدی به طور بالقوه در سهم خود با عملکردشرکتها مرتبط هستند تحقیقات اندکی به طور همزمان به بررسی اثرات هر یک از آنها و ترکیب شان بر عملکرد سازمان پرداخته اند . هدف نخست مطالعه پیش رو نگاه جامع تر به بررسی سهم نسبی به دو قابلیت نوآوری و بازاریابی ، و نقش مکمل آنها در عملکرد سازمان می باشد .هدف دوم اینکه این پژوهش چنین ارزیابی هایی را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط صنعتی بکار می بندد. هدف سوم پژوهش برآورد سهم نسبی قابلیت های پشتیبان در عملکرد سازمان برای هر یک از قابلیت های بازاریابی و نوآوری میباشد. در این پژوهش 100 سازمان کوچک و متوسط واقع در استان مرکزی مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج بدست آمده بیان میدارد که قابلیت نوآوری و قابلیت بازاریابی به طور مثبت و معنی داری با عملکرد سازمان مرتبط هستند و از سوی دیگر این قابلیتها در تعامل با یکدیگر به ایجاد سینرجی برای دستیابی سازمان به عملکرد برتر یاری میرسانند.

تحلیلی بر نقش مدیریت تصویر و برند در توسعه گردشگری شهری: به سوی سازوکارهای اثر بخش مطالعه موردی: کلان شهر تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده جغرافیا 1393
  حسین سعدلونیا   رحیم حیدری چیانه

با توجه به فاصله جغرافیایی و فرهنگی بین مکان ها و رقابت بین شهرها به منظور توسعه خود و تاثیر منفی این عوامل بر تصویر گردشگران که بر وجهه ، انباشت سرمایه و توسعه شهرها و مکان ها تاثیر می گذارد. لذا پایان نامه حاضر با رویکردی تصویری-هویتی به مقایسه تصویر برند شهر تبریز در قبل و بعد از سفر و همچنین تاثیر تصویر برند بعد از سفر بر توسعه گردشگری شهری در شهر تبریز می پردازد سپس اقدام به شناسایی نقاط ، ضعف ، قوت ، فرصت ها ، تهدیدات مدیریت تصویر مبتنی بر برند می کندو استراتژی هایی را بدین منظور پیشنهاد می کند. در این راستا به استخراج عوامل تصویر برند وبه توزیع ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه میان گردشگران داخلی شهر تبریز که با استفاده از مدل کوکران به دست آمد پرداخته شده است .nدر فرمول کوکران 509341نفر، p 5 درصد و q 95 درصد بوده است.که نمونه موردی تعیین شده 345 نفر بوده است.برای بررسی مقایسه بین تصویر قبل و بعد از سفر از آزمون ویلکاکسون که مخصوص آزمون داده های حاصل از مقیاس رتبه ای در دو زمان مختلف است؛ استفاده شده است . برای بررسی رابطه بین متغیر تصویر برند بعد از سفر و توسعه گردشگری شهری از آزمون kendall tau-b در محیط نرم افزار spssبهره گرفته شده است. برای تحلیل مدیریت تصویر استراتژیک برندتبریز از مدل swotاستفاده شده است.که پس از شناسایی عوامل موثر بر تصویر برند تبریز ، اقدام به توزیع پرسشنامه در میان 60 نفر از کارشناسان شهری و گردشگری شهر تبریز شده است .و وزن عوامل نیز با استفاده از مدل ahp که با بهره گیری از نظر 20 نفر از کارشناسان و مدیران شهری و گردشگری در محیط نرم افزار expert choice به دست آمده است. وضعیت عوامل در چهار بخش قوت ها، ضعف، فرصت هاو تهدیدهای مدیریت تصویر برند شهر تبریز مشخص می شود . سپس به تدوین استراتژی هایی در این خصوص اقدام شده است. : نتایج آزمون ویلکاکسون نشان می دهد که تصویر برند بعد از سفر و قبل از سفر با سطح معنی داری 002/. دارای تفاوت معنی داری بوده اند و به دلیل این که این تفاوت مبتنی بر رتبه های مثبت بوده . تصویر برند شهر تبریز در بعد از سفر نسبت به قبل از سفر مثبت بوده است. نتایج آزمون kendall tau-b در خصوص ارتباط بین متغیر تصویر برند بعد از سفر و توسعه گردشگری شهری این است که با ضریب همبستگی **319/. و سطح معنی داری 000/. و با سطح اعتماد بالای 99% رابطه معنی داری بین تصویر برند بعد از سفر و توسعه گردشگری شهری در شهر تبریز وجود دارد.نتایج مدل استراتژیک swot نشان می دهد که در بخش نقاط قوت ، عوامل امنیت مقصد گردشگری ، وجود هویت تاریخی و بافت تاریخی متمایز، و عزم مسئولان برای توسعه گردشگری با امتیاز وزنی 0856/1، 4104/1 و5375/. از مهم ترین نقاط قوت مدیریت تصویر برند تبریز هستند.در بخش نقاط ضعف ، عوامل کم توجهی به موضوع هویت شهری و بافت های تاریخی و با هویت، تمایل مردم به الگو ها و فرم های شهرسازی و معماری غیر بومی، کمبود نیروی انسانی ماهر در حوزه گردشگری،با امتیازات وزنی ،6993/. ، 627/. ، 5332/. از مهم ترین نقاط ضعف هستند.در بخش فرصت ها ، عوامل تاکید بر توسعه گردشگری در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر فرهنگ اسلامی – ایرانی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مطرح بودن به عنوان مقصدی برای گردشگری درمانی ، با امتیازات وزنی 3098/1 ، 0709/1 ، 3738/. ، از مهم ترین فرصت های مدیریت تصویر تبریز هستند.در بخش تهدیدها ، عوامل رقابت میان شهرها جهت تضعیف موقعیت شهرهای دیگر، جهانی شدن و تضعیف هویت محلی شهرها، تبلیغات رسانه ای علیه ایران و ارائه تصویری نامطلوب با امتیازات وزنی 9953/. ، 7801/. ، 3948/. مهم ترین تهدیدهای مدیریت تصویر تبریز هستند.

بررسی مزیت نسبی صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه آزاد ارس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  فریده عیوضی   ناصر صنوبر

مزیت نسبی، هزینه منابع داخلی، منطقه آزاد، صنایع تبدیلی کشاورزی

تخمین لحظه ای قیمت سهام با استفاده از هوش مصنوعی در بازار اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  احسان رخشان خواه   ناصر صنوبر

امروزه سرمایه گذاری در بورس ، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.به همین دلیل پیش بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار شده است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب کنند.از سوی دیگر،شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی بازار سهام است و می تواند به پیش بینی سهامداران جهت سرمایه گذاری کمک کنند.در جهت تحقق این امر روش ها و الگوریتم های مختلفی برای پیش بینی نرخ بازدهی و قیمت آتی سهام در بحث های مدیریت سرمایه گذاری توسط پژوهش گران این حوزه مورد بررسی قرار گرفته که به دنبال تسهیل فرایند تصمیم برای سرمایه گذاران بوده اند. بیشتر این متدها در مقیاس روزانه و با استفاده از روش های کلاسیک به تجزیه و تحلیل نرخ بازدهی پرداخته اند. در سال های اخیر از روش های هوش مصنوعی (ann ,gp ,svm )به عنوان یک مدل غیر خطی جعبه سیاه در مدل سازی های بازارها و سایر پدیده ها بصورت گسترده استفاده شده است.در این پژوهش،جهت تسهیل امر تصمیم گیری به بررسی داده های 24 ساعته یک روز کاری بورس پرداخته خواهد شد و مدل های شبکه های عصبی به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.داده ها از قیمت های معاملاتی چند شرکت در بورس تهران استخراج خواهد شد(نمونه برداری در بازه های 5 دقیقه ای) و هدف پژوهش در نهایت امکان سنجی و اعتبار سنجی پیش بینی داده ها در مقیاس فرکانس بالا در بورس تهران و بحث وبررسی در مورد خروجی های شبکه عصبی خواهد بود.

رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و نتایج کاری کارمند: هویت سازمانی به عنوان یک میانجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  سمیه کاظمی کلجاهی   ناصر صنوبر

حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان یک چارچوب توضیحی مهم برای درک و فهم رابطه بین کارکنان و محیط کاری مطرح شده است. هم چنین این متغیر توسط برخی از محققان به عنوان مرکزی در فهم نگرش-های مربوط به شغل و رفتار کارکنان در نظر گرفته شده است. با این حال تحقیقات کمی با در نظر گرفتن نقش هویت سازمانی؛ که بازتاب می دهد چطور افراد خودشان را نسبت به سازمانشان معرفی می کنند؛ به عنوان یک تاثیر بالقوه در چنین روابطی صورت گرفته است. پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می دهد که آیا هویت سازمانی در اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر نتایج کاری از جمله قصد جابجایی، عملکرد کاری و رفتار شهروندی سازمانی میانجی گری می کند یا نه. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری خوشه ای دو مرحله-ای، 303 زوج (سرپرست- زیردست) از کارکنان ادارات کل سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرار می دهیم. هم چنین ابزار گردآوری داده ها، در این پژوهش پرسشنامه و نرم افزارهای استفاده شده spss 22 و amos 22 است. نتایج حاصله نشان می دهند که هویت سازمانی بصورت کامل بین حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر سازمان و عملکرد و بصورت جزئی بین حمایت سازمانی ادراک شده با تمایل به جابجایی میانجی گری می کند. بنابراین سازمان ها با بهره گیری از نتایج حاصله، در دنیایی که پیوسته در حال تغییر و تحول است، قادر به پیشی گرفتن از رقبا خواهند شد.

تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر کیفیت داده ها و عملکرد مشتری با نقش میانجی یادگیری سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  افرا شعاران   ناصر صنوبر

در پی درک اهمیت crm، تلاش های فراوانی جهت ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری توسط محققان و کارشناسان صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که کیفیت داده های مربوط به مشتری می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان ها در اجرای crm داشته باشد. درواقع تردیدی وجود ندارد که وجود پایگاه داده ی مشتری باکیفیت بالا، یک اصل ضروری جهت توسعه و اجرای استراتژی های بازاریابی تعاملی است. همچنین از تبدیل داده های مشتری به اطلاعات و سپس از طریق پردازش و غنی سازی اطلاعات، دانش سازمان در رابطه با مشتریان شکل می گیرد. از این منظر، کیفیت داده های مشتری می تواند سنگ بنای مدیریت بهینه روابط با مشتری باشد و کیفیت پایین داده ها می تواند لطمات بسیاری به سازمان ها وارد کند. امروزه بینش جدیدی در حال شکل گیری است مبنی بر اینکه کیفیت داده های مشتری تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه یک مسئله سازمانی است و باید در جست وجوی راه حل ها و فرآیندهای سازمانی، در راستای بهبود کیفیت داده های مشتریان بود. بااین حال، پژوهش های پیشین، کمتر از بعد سازمانی به مسئله کیفیت داده ها توجه کرده اند و بیشتر تمرکز خود را متوجه بهبود روش های تکنیکی کرده اند. ازاین رو این پژوهش، کیفیت داده های مشتری را از منظر "تئوری یادگیری سازمانی" در سه سطح سازمانی (فرهنگ سازمانی متعهد به اطلاعات و داده های مشتری)، بین بخشی (همکاری دو کارکرد بازاریابی وit ) و بخشی (به اشتراک گذاری داده ها) مورد مطالعه قرار می دهد و با توجه به مطالعات پیشین، نقش حمایت مدیریت ارشد سازمان در این سه سطح فرایند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده ها از شرکت های کارگزاری بورس ایران شد و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نرم افزارهای spss22 و amos22 استفاده گردید. نتایج حاکی از تأثیر مثبت حمایت مدیریت ارشد بر تمامی ابعاد یادگیری سازمانی و تأثیر مثبت و معنادار کیفیت داده های مشتری بر عملکرد مشتری است. بااین حال تأثیر مثبت ابعاد سه گانه یادگیری سازمانی بر کیفیت داده های مشتری، به جز همکاری دو بخش بازاریابی و it تأیید نشد.

تأثیر جوامع برند بر وفاداری به برند (رویکرد جوامع برند شکل گرفته از طریق رسانه های اجتماعی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  فرزانه صادقیان خواجه   محمد فاریابی

رسانه های اجتماعی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که بااینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، در رسانه های اجتماعی کنار هم آمده اند. بنابراین نقش رسانه های اجتماعی در گرد هم آوردن مشتریان موجود و بالقوه برای ایجاد محیطی که پیوند بین مشتری و برند را مستحکم نماید، بسیار پررنگ تر شده است. با در نظر گرفتن نگرش ایجاد جامعه برند بعلاوه ادبیات مربوط به رضایت، اعتماد و وفاداری برند، هدف ما بررسی این مسئله است که چگونه جوامع برند شکل گرفته در رسانه های اجتماعی بر اجزای مدل مشتری محور تأثیر گذاشته و موجب بالا رفتن رضایت، اعتمادسازی به برند و وفاداری می شوند. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان ارشد دانشگاه تبریز می باشد. داده های موردنیاز برای بررسی رابطه میان متغیرها، به وسیله ی پرسشنامه گردآوری شده است. برای پی بردن به رابطه علت و معلولی بین متغیرها، اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار آماری spss و lisrel و در چارچوب روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آزمون از رابطه مثبت بین جوامع برند و اجزای مدل مشتری محور حمایت می کند. همچنین رابطه مثبت بین مشتری و برند و شرکت با رضایت از برند را نمی توان رد کرد. و بین رضایت از برند با اعتماد نسبت به برند و اعتماد نسبت به برند با وفاداری به برند رابطه مثبت وجود دارد. اما رابطه مثبت رابطه بین مشتری و برند و شرکت با رضایت از برند رد می شود.

بررسی عوامل موثر بر افزایش تعادل کار و زندگی کارکنان بانک تجارت شهر تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1394
  شیرین مینائی   ناصر صنوبر

فعالیت ها و برنامه های تعادل کار وزندگی به اقدامات داوطلبانه ای اشاره دارد که توسط سازمان ها به منظور تسهیل در امر مصالحه و تلفیق بین زندگی شخصی و کاری کارکنان ارائه می شود. برخی از این اقدامات و حمایت های سازمانی عبارت اند از ارائه مشاوره به کارکنان، برنامه های یاری رسان به کارکنان، آموزش مدیریت زمان، آموزش مدیریت استرس و تسهیلات نگهداری از فرزندان کارکنان چه در داخل و چه در بیرون سازمان. مساله اصلی تحقیق حاضر این می باشد که چگونه کارکنان نقش های کاری و غیر کاری (خانواده) را همزمان و متعادلانه انجام دهند. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات توصیفی به شمار می رود که به روش پیمایش انجام می شود جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بانک تجارت شهر تبریز می باشد که 702 نفر می باشند که با فرمول کوکران، 249 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب می شود، روش نمونه گیری در تحقیق حاضر تصادفی طبقه ای می باشد روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل 8.54 استفاده می شود.

تأثیـر ویژگی های شخصیتی بر نوجویی درونی مصرف کننـده و رفتار پذیرش محصـولات جدید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  مهدیه محمدپور ترکایش   علیرضا فضل زاده

همزمان با گسترش فضای رقابتی، درک مفهوم «رفتار مصرف کننده» و توجه به فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده، اهمیت فراوان پیدا کرده است. در این تحقیق، سعی بر شفاف نمودن مسیرهای منتهی به رفتار پذیرش محصولات جدید است. برآمد تحقیقات حوزه علوم انسانی نشانگر این مهم است که شخصیت، عامل موثر بسیاری از پیامدهای رفتاری است. بر این اساس، تلاش این تحقیق بر سنجش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ویژگی های شخصیتی بر رفتار پذیرش محصولات جدید است. به طور کلی سازه های شخصیت، نوجویی، تبلیغات و رفتار شالوده مدل مفهومی این تحقیق را تشکیل می دهند.

بررسی تاثیر رفتار تسهیم دانش بر حفظ مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و مدیریت 1394
  محمود نظری گرگری   ناصر صنوبر

چکیده در دنیای امروز، اصولاً مدیریت چیزی ناملموس و ذهنی نظیر دانش، امکان پذیر نیست. آنچه مدیریت می شود، منابع دانش و تکنولوژی های مربوط به آن ها، فرایندها و تکنیک ها و از همه مهم تر، عنصر انسانی است که منبع تمامی دانش هاست. سازمانی که در کارکنان خود انگیزه لازم برای اشتراک یا تسهیم دانش ایجاد نکرده باشد، حجم بسیار چشمگیری از دانش خود را از دست خواهد داد. نکته اساسی و پشت پرده مدیریت و تسهیم دانش این است که ایجاد عوامل موفقیت یک سازمان همچون خلاقیت سازمانی، کیفیت محصولات و خدمات، نوآوری و کسب مزیت رقابتی در گرو دسترس پذیری و استفاده کارآمد از دانش برتر و بهتر می باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر رفتار تسهیم دانش بر حفظ مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری، انجام شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی است که به روش پیمایش انجام گرفته است و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری است، همچنین از نظر هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی به حساب می آید، برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، از میان شرکت های فعال در منطقه آزاد ارس انتخاب شده است بطوریکه مدیران آنها بیش از 10 نفر پرسنل و 5 مدیر دارند که شامل 94 شرکت می باشد، با توجه به فرمول کوکران 76 نمونه آماری که شامل شرکتهای فعال می باشند، انتخاب شده است، برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است، در هر شرکت 3 مدیر به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده است که میانگین نظرات آنها به عنوان نماینده نظر شرکت مورد تحلیل قرار گرفته است؛ درصد بازگشت پرسشنامه درون شرکتها 92 درصد بوده است، در تحقیق حاضر سه متغیر مستقل (تسهیم دانش)، میانجی (نوآوری) و وابسته (مزیت رقابتی) مدل مفهومی تحقیق را شکل داده اند که سه فرضیه از مدل مفهومی و بر مبنای ادبیات نظری منتج شده است. برای بررسی فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل مسیر در مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس نسخه 2 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیر مثبت و معنادار تسهیم دانش بر نوآوری و نوآوری بر مزیت رقابتی در میان شرکتهای فعال در منطقه آزاد ارس و عدم تائید تاثیر تسهیم دانش بر مزیت رقابتی در این شرکتها داشته است.

شناشائی شاخص های موثر مکان یابی جهت تاسیس شعب بانک رفاه مبتنی بر موقعیت تجاری:مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1394
  ناصر صفائی اصل   ناصر صنوبر

به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب بیشتر منابع مالی، تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین، توجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بانک ها باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.مکان یابی یکی از مهمترین فرایندهای تصمیم گیری مدیران بانکی است که بسیار وابسته به شاخص های مکان یابی شعب می باشد. بین تصمیم مکان یابی و عملکرد کلی شعب جدید ارتباط استراتژیک وجود دارد. در تحقیق حاضر به شناسایی شاخص های موثر مکان یابی جهت تاسیس شعب بانک رفاه مبتنی بر موقعیت تجاری در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. شاخص های مکان یابی در پنج گروه اصلی عوامل جمعیتی، خدمات و تسهیلات شهری، حمل و نقل، ترافیک و موقعیت مکانی، بانکداری و رقبا و تجارت بالقوه شناسایی شده اند. برای تجزیه و تحلیل شاخص ها از آماره آزمون تی استیودنت تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. همچنین با توجه به موضوع چند معیاره بودن مساله و فازی بودن مقایسات از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و مقایسات زوجی برای وزن دهی شاخص ها در جهت تعیین میزان اثرگذاری شاخص های مکان یابی جهت تاسیس شعب بانک، بکار برده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که شاخص های تجارت بالقوه، بانکداری و رقبا و عوامل جمعیتی به ترتیب با وزن های 0.330، 0.283 و 0.224 از اهمیت زیادی برخوردار هستند و بکارگیری شاخص های مذکور در تصمیمات مربوط به مکان یابی می تواند موجب افزایش بهره وری شعب بانک شود.

تأثیر توانمندسازی برتعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1394
  سید حسین موسوی نژاد   ناصر صنوبر

چکیده تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشهای کارکنان نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر نیرویی است که کارکنان را ملزم می کند در سازمان بمانند و با تعلق و آرامش خاطر، جهت تحقق اهداف سازمان تلاش نمایند. لذا هدف تحقیق حاضر تأثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان(مورد مطالعه شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی) می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این تحقیق جامعه آماری را تعداد 1400 نفر از کارکنان شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی که حسب آمار شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی پایان سال 1394 به عنوان کارمند فعال (رسمی، پیمانی و قراردادی) این شرکت شناخته شده اند تشکیل می دهد. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد که به تفکیک زن و مرد از جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران300 نفر بدست آمده است. ابزار اندازه گیری داده ها دارای دو پرسشنامه است که اولی پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر که شامل 24 گویه بوده و برای اندازه گیری ابعاد سه گانه تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) مورد استفاده قرار گرفته و دومی پرسشنامه استاندارد توانمند سازی بر اساس مدل توماس و ولتهاوس بوده که شامل 4 مولفه احساس شایستگی، احساس موثر بودن، معنی داری و حق انتخاب می باشد. نتایج حاصل از داده ها نشان می دهد که بین احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن و اختیار با تهد سازمانی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین با توجه به رگرسیون چند متغیره انجام شده متغیر احساس معنی دار بودن(44/0)، احساس موثر بودن(42/0)، احساس شایستگی(19%) و داشتن اختیار(11 %) به ترتیب می توانند 44 درصد، 42 درصد، 19 درصد و 11 درصد از تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی را تبیین کنند. لذا با توجه به یافته ها پیشنهاد می گردد که مدیران و مسئولان شرکت نظرات کارکنان را در تصمیم گیری های مورد توجه قرار داده و به مهارت ها و توانمندی های کارکنان ارج نهند و با استراتژی هایی مانند پاداش، ترفیع مقام این ارزش را برجسته کنند. مفهوم مدیریتی پژوهش این است که به منظور افزایش تعهدسازمانی کارکنان، مدیران باید تلاش بیشتری در سرمایه گذاری بر روی توانمندسازی کارکنانشان بنمایند.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با قابلیتهای کارآفرینی:شواهدی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1394
  امیر ولی پور   ناصر صنوبر

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با قابلیت های کارآفرینی در دانشجویان واحد پردیس دانشگاه تبریز بود.برای این منظور از میان کل دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا که 791 نفر بود که بر مبنای جدول مورگان 200 نفر نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی بدری استفاده شد.

توسعه ی برنامه مدیریت بحران برای شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  یاسر قربانی قرازکی   ناصر صنوبر

امروزه تنها چیز مشخص دنیای کسب و کار، این است که مدیران باید برای عدم اطمینان آماده باشند. بنابراین لازم است هر سازمان یا جامعه خود را برای مقابله با حوادث آماده کرده و برای مقابله موثر با حوادث و بحران ها برنامه ریزی کند. زمانی که از بحران صحبت به میان می آید به خودی خود مسئله مدیریت مطرح می شود. پس بهترین اقدام بکارگیری مدیریت بحران است. مدیران نیز باید آماده باشند تا با بحران ها، به نحو مقتضی برخورد کنند. مدیریت بحران دارای جنبه های زیادی است و مسائلی از قبیل ابتکار، اختراع، ارتباطات، انتصابات و آموزش را شامل می شود. بدون برنامه مدیریت بحران، ممکن است مدیران مجبور به اتخاذ تصمیم های سریع در زمان بروز بحران کنند که این امر برای سازمان ها بسیار خطرناک است. در پژوهش حاضر ابتدا مدیریت بحران در سازمان ها بررسی شده و پس از ذکر دلایل اهمیت آمادگی برای بحران و پس از انتخاب و الگو قرار دادن یک متدولوژی مدیریت بحران مناسب، برنامهی مدیریت بحران برای شرکت ارس خودرو دیزل که یکی از سازمان های بزرگ منطقه آزاد تجاری ارس محسوب می شود، توسعه داده خواهد شد. می توان در شرکت ارس خودرو دیزل با وجود برنامه ی مدیریت بحران مناسب، از تلفات عظیم یا خسارات شدید احتمالی در زمان وقوع بحران و بدنام شدن محصول شرکت جلوگیری کرده و به آماده سازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری قبل از وقوع بحران کمک کرد. این برنامه مدیریت بحران با اندک تغییرات قابل استفاده در اکثر کارخانههای خودروسازی و سایر صنایع میباشد. نتیجه: برای شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات (عوامل زیان آور ) و جنبه های بارز زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن با در نظر گرفتن دامنه فعالیت ها و محصولات و خدمات شرکت و شناسایی بحران های احتمالی ناشی از سوانح و حوادث طبیعی و انسان ساز نیز از روش های fmea ، طوفان ذهنی و مصاحبه استفاده شده سپس بحران های اساسی که شرکت ارس خودرو دیزل را تهدید می کنند و برنامه پاسخ به هرکدام از این بحران تدوین گردید.پژوهش حاضر بر مباحث مربوط به مدیریت بحران ناشی از سوانح و حوادث طبیعی و انسان ساز در کارخانه ها و مراکز صنعتی تمرکز داشته و مدیریت بحران ناشی از سوء مدیریت خصوصا سوء مدیریت کلان صنعتی از موضوع این پژوهش خارج است.

بررسی تاثیر معنویت محیط کار بر اثربخشی تیم های کاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  حسین تقوی   ناصر صنوبر

امروزه تیم های کاری برای بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان به واحدهای اساسی تبدیل شده اند. هم سازمانهای کوچک و هم بزرگ مسئولیت هایی همچون پروژه ها، بودجه ها یا پژوهش مهم را به تیم های کاری به منظور دستیابی به رقابت و تقاضای مشتری تفویض می کنند.

بررسی تأثیر تصویر از کشور مبداء و دانش ذهنی بر نگرش ها و رفتارهای مشتریان بالقوه: مورد مطالعه کشورهای عمده واردکننده فرش دستباف ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  میر سامان سیاپوشی   محمد فاریابی

تحقیقات مختلف انجام گرفته حاکی از آن است که ادراکات مطلوب و نامطلوب مشتری از کشور خاستگاه محصول نقش مهمی در نگرش، رفتارها و نیز قصد خرید آن ها نسبت به محصولات تولیدشده آن کشور دارد. با توجه به اینکه تصویر از کشور خاستگاه محصول باعث شکل گیری نگرش مشتریان و نیات خرید آن ها در مورد محصولات تولیدشده در آن کشور و نیز نیات سفر به آن کشور می شود لذا درک جامع اثرات تصویر از کشور مبدأ می تواند اطلاعات مهمی برای استراتژی های بازاریابی کسب وکار بین المللی تهیه نماید.در این تحقیق ارتباط بین تصویر از کشور مبدأ (که در تحقیق حاضر کشور ایران در نظر گرفته شده است و از دو جزء تصویر شناختی و عاطفی تشکیل می شود) و نگرش خریداران نسبت به فرش دستباف ایران (که در تحقیق حاضر مردم هفت کشور ایتالیا- آلمان- انگلیس- قطر- امارات- لبنان و کانادا هست) بررسی شد و همچنین به بررسی ارتباط بین دانش ذهنی خریداران و نگرش آن ها نسبت به فرش دستباف ایران پرداخته شد و نهایتاً ارتباط بین نگرش خریداران و قصد خرید آن ها و نیز ارتباط بین نگرش خریداران و قصد سفر به ایران بررسی شد

تاثیر توانمندسازی بر فرسودگی شغلی کارکنان اداره زندان ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  رسول پاشازاده   ناصر صنوبر

چکیده تحقیق حاضر با عنوان «تاثیر توانمندسازی بر فرسودگی شغلی کارکنان اداره زندان ها» در سال 1394 و بر روی جامعه آماری کارکنان اداره کل زندان های استان آذربایجان شرقی اجرا شده است. نمونه آماری این تحقیق به روش تصادفی ساده و بدون لحاظ جنسیت انتخاب شده اند. برای برررسی فرضیات تحقیق از آزمون های همبستگی و آنووا و همچنین آزمون t گروه های مستقل استفاده شده است. در نتیجه تحلیل آماری مشخص شد که توانمندسازی کارکنان با کاهش فرسودگی شغلی در میان کارکنان نمونه مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین سنوات خدمتی، نوع استخدام و میزان تحصیلات کارکنان با فرسودگی شغلی آنان ارتباط وجود دارد. ولی بین جنسیت و فرسودگی شغلی ارتباط معنی داری مشاهده نشد

بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1386
  تقی ربانی   محمدعلی متفکر آزاد

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1387
  بهزاد امیری   بهزاد سلیمانی

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی شرکت های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  نسرین راضی   ناصر صنوبر

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر بازار محوری بر عملکرد مشتری در صنایع غذایی تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  امین حسینی   محمد فاریابی

چکیده ندارد.

بررسی نقش توسعه مالی بانک های تجاری بر رشد اقتصادی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1387
  طاهره مسگریان   ناصر صنوبر

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  نسرین راضی سقین سرا   ناصر صنوبر

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی است . جهت دستیابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه سیره پیامبر (ص) ، ائمه معصومین (ع) و با توجه به آیات قرآن کریم و نظریات اندیشمندان بنام اسلامی ارزش های مطرح در تصمیمات آمیخته بازاریابی شامل تصمیمات محصول ، قیمت گذاری ، پیشبرد و بازارگذاری استخراج گردیده است . پس از آن با استفاده از روش پیمایشی میزان تاثیر این ارزش ها در تصمیمات آمیخته بازاریابی شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است . با ابزار پرسشنامه داده های پژوهش جمع آوری شده است و با استفاده از آزمون t ، کروسکال والیس ، تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. دو متغیر استراتژی شرکت و موقعیت یابی در بازار به عنوان متغیر های تعدیل کننده در نظر گرفته شده است و اندازه شرکت و منطقه فعالیت متغیر های کنترل پژوهش هستند . نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ارزش های اسلامی در تصمیمات چهار بعد آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارند و تصمیمات آمیخته بازاریابی شرکت های صنایع غذایی بدون اثر پذیری از استراتژی و موقعیت یابی از ارزش های اسلامی تاثیر می پذیرد . علاوه بر آن عوامل زیر بنائی ارزش های اسلامی مطرح در تصمیمات آمیخته بازاریابی در 15 عامل شناسائی و نامگذاری شده اند.

متنوع سازی مبادلات تجاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1381
  محمدفردین حریقی   علیرضا کازرونی

هدف این تحقیق بررسی آثار متنوع سازی کالایی بر روی رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در دوره 1358- 1379 می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخصی که آن را شاخص شناسایی تنوع تولید می نامند ، اقدام به برآورد شاخص متنوع سازی کالاهای صادراتی و مبادلات تجاری در دوره پس از انقلاب شده است . نتایج ، حاکی از وجود نوسانات در تنوع سازی در کالاهای صادراتی و مبادلاتی است . هر چند تنوع در کالاهای صادراتی نوسان بیشتری را داشته است ، اما به دلیل ناچیز بودن آن در مقایسه با تنوع واردات کالاها در دوره پس از انقلاب ، شدت نوسانات تنوع مبادلات تجاری بسیار کمتر است . در مرحله بعدی تحقیق ، با وارد کردن متغیرهایی چون سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در کنار شاخص متنوع سازی مبادلات تجاری و متغیر برونزا برای آثار جنگ ، با روش همگرایی اقدام به بررسی مدلهای تاحدی درونزا در اقتصاد ایران شده است .

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات گروه کالاهای واسطه ای-سرمایه ای صنعت ایران(1358-1379)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1382
  صمد عزیزنژاد   علیرضا کازرونی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان بر واردات کالاهای واسطه ای-سرمایه ای صنعت ایران می باشد که با بکارگیری روشهای جدید اقتصادسنجی نظیر مدلهای همگرایی و الگوی تصحیح خطا اقدام به برآورد کشش تقاضای واردات کالاهای مذکور نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی شده است که در آن داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از آمار سری زمانی ارائه شده توسط بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است.

برآورد و تحلیل کارایی و بهره وری نیروگاههای حرارتی برق کشور با استفاده از روش ‏‎dea‎‏ و ‏‎sfa‎‏
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1381
  بهرام رحمانی   محمدباقر بهشتی

هدف بنگاههای اقتصادی همواره بر این اصل استوار است که حداکثر استفاده را از حداقل منابع به دست آورند که این اصل اشاره به رسیدن به کارایی و بهره وری بالاتر در بنگاه ها دارد.نیروگاههای حرارتی به عنوان عمده ترین تولید کننده انرژی برق در ایران از منابع مختلفی از جمله سوخت، نیروی کار و سرمایه استفاده می نمایند. این رساله با استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها‏‎dea‎‏ ، تحلیل تابع تولید مرزی تصادفی‏‎sfa‎‏ و شاخص مالم کوئیست ‏‏‎malmquist‎‏ در پی بررسی چگونگی تخصیص بهینه منابع سوخت، سرمایه و نیروی کار برای تولید انرژی برق براساس معیارهای کارایی و بهره وری می باشد.در این مطالعه 42 نیروگاه حرارتی برق ایران بین سالهای 1379-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است.