نقش قابلیت های نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط

پایان نامه
چکیده

روش های بهبود عملکرد سازمان جهت موفقیت در بازار همواره مورد نظر پژوهشگران و مدیران سازمان ها بوده است ، در این میان نگرش به قابلیت ها و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . علیرغم اینکه از بین قابلیت ها ، قابلیت های نوآوری و بازاریابی جهت ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد برتر بازاریابی نقش حیاتی را ایفا میکنند . این دو قابلیت کلیدی به طور بالقوه در سهم خود با عملکردشرکتها مرتبط هستند تحقیقات اندکی به طور همزمان به بررسی اثرات هر یک از آنها و ترکیب شان بر عملکرد سازمان پرداخته اند . هدف نخست مطالعه پیش رو نگاه جامع تر به بررسی سهم نسبی به دو قابلیت نوآوری و بازاریابی ، و نقش مکمل آنها در عملکرد سازمان می باشد .هدف دوم اینکه این پژوهش چنین ارزیابی هایی را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط صنعتی بکار می بندد. هدف سوم پژوهش برآورد سهم نسبی قابلیت های پشتیبان در عملکرد سازمان برای هر یک از قابلیت های بازاریابی و نوآوری میباشد. در این پژوهش 100 سازمان کوچک و متوسط واقع در استان مرکزی مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج بدست آمده بیان میدارد که قابلیت نوآوری و قابلیت بازاریابی به طور مثبت و معنی داری با عملکرد سازمان مرتبط هستند و از سوی دیگر این قابلیتها در تعامل با یکدیگر به ایجاد سینرجی برای دستیابی سازمان به عملکرد برتر یاری میرسانند.

منابع مشابه

عوامل موثر بر عملکرد صادارتی شرکت های کوچک و متوسط

دولتها علاقه مند کمک به شرکتها جهت افزایش صادرات هستند و دراین راستا برنامه های ارتقا صادرات دولت منجر به افزایش بیشتر صادرات شرکت های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت های بزرگ می گردد. لذا رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط و همین طور عواملی که نقش مهمی را در موفقیت صادراتی آنها ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات بسیاری در مورد شناسایی این گونه عوامل انجام گرفته که در این مقاله ...

متن کامل

کاوشی بر تأثیر سکون سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با تأکید بر نقش نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز

مقالة حاضر، در پی سنجش این موضوع است که نوآوری باز‌، چگونه می‌تواند بر تغییر سکون سازمانی برای خلق نوآوری در مدل ‌کسب‌و‌کار و بهبود عملکرد ‌شرکت مؤثر باشد. این مطالعه، مدلی نظری را برای کشف رابطة بین متغیرهای پنهان، شکل می‌دهد، و برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، ابزار پرسشنامه را به‌کار گرفته است. برای بررسی آزمون فرضیه‌های پژوهش، مدل‌سازی معادلات ساختاری اجرا شد. این تحقیق، از نوع کاربردی بوده و ...

متن کامل

بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی

در محیط رقابتی امروز پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان و عملکردی مناسب در میان رقبا در گرو داشتن اطلاعات صحیح و توجه به کار آفرینی در سطح شرکت­ها می­باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت­ها با توجه به جنبه­های کارآفرینی و اطلاعات بازار در شرکت­های کوچک و متوسط می­باشد. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات علّی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و از ...

متن کامل

تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن

نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیطپیچیده و متغیر امروزی می باشد. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد توسعهقابلیت های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق تر خواهند بود. از طرفی ابتکارات واقدامات نوآوری به طور زیادی به دانش، تخصص کارکنان وابسته است.در نتیجه دانش یک دارایی با ارزشبرای سازمان ها...

متن کامل

بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار شرکت های کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان مازندران

قابلیت های بازاریابی در گذشته به عنوان فعالیت های سطح متوسط بازاریابی، همانند تبلیغات و توزیع در نظر گرفته می شدند، در حالیکه تاکید ما در این تحقیق بر قابلیت های سطح بالای بازاریابی؛ نوآوری و برندسازی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار شرکت های کوچک و متوسط در سطح استان مازندران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های کوچک و متوسط در شهرک های صنعت...

15 صفحه اول

ویژگی های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط

شرکت های کوچک و متوسط دارای ویژگی های مدیریتی مخصوصی به خود هستند. این شرکت ها از نظر میزان استفاده از تکنولوژی سرانه، سیاستگذاری ها و تعیین خط مشی خود ( سیاست های تولیدی، مالی، بازاری با...)، نحوه استفاده از منابع انسانی و بالاخره به خاطر خصوصیات ساختاریشان نسبت به شرکت های بزرگ کاملا متفاوت عمل می کنند. به علاوه، شرکت های کوچک و متوسط برای تهیه منابع مالی مورد نیاز خود، تامین مواد اولیه مرغوب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023