نام پژوهشگر: محمد فاریابی

بررسی رابطه ی هماهنگی کارکردهای بازاریابی- منابع انسانی با اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  علی رضازاده   ناصر صنوبر

افزایش عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان ها مستلزم اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی است. از طرف دیگر ایده ی هماهنگی و یکپارچگی، محور مفهوم مدیریت استراتژیک می باشد. با این وجود نقش روابط متقابل حوزه های کارکردی مختلف در اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی کمتر مطالعه شده است. از این رو در این پایان نامه تلاش گردیده که با توجه به مفاهیم تئوری مدیریت استراتژیک فرضیه ی اصلی وجود رابطه میان هماهنگی کارکردهای بازاریابی- منابع انسانی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی همراه با فرضیه های فرعی مربوط آزمون شود. داده های مورد استفاده برای آزمون این فرضیه ها به وسیله ی پرسشنامه از 54 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج آزمون رگرسیون مرحله ای برای تحلیل داده ها، فرضیه های اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه ی مثبت بین «اثربخشی روابط» و «اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی» و رابطه ی منفی بین «تعارض میان کارکردی» و «اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی» را تأیید می کند.

همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد سازمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  بهراد زاهدی   محمد فاریابی

اطلاعات یکی از اصلی ترین منابع دستیابی به مزیت رقابتی در عصر کنونی است. تولید و پردازش این اطلاعات توسط ابزارها و فرایندهایی انجام می گیرد که به مجموعه آن ها فناوری اطلاعات گفته می شود. جهت استفاده بهینه از این مجموعه وسیع نیاز به شناخت قابلیت های آن و درک درست از نیازهای سازمان امری ضروری است. بنابراین همسویی اهداف و استراتژی های فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی های کسب و کار سازمان یکی از مهمترین مباجث مطرح شده در دو دهه اخیر است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی هستند که در سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل رگرسیون، و هبستگی با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 18 انجام شد. در نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای جهت گیری استراتژیک کسب و کار، جهت گیری استراتژیک سیستم های اطلاعاتی، همسویی استراتژیک و اثربخشی سیستم اطلاعاتی، ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد این شرکت ها دارد. همچنین شدت ارتباط میان همسویی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و عملکرد بیشتر از جهت گیری استراتژیک صرف با عملکرد است. در تحلیل نتایج رگرسیون به این نتیجه رسیدیم که همسویی بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارد و پس از آن جهت گیری استراتژیک و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد سازمان تأثیر گذارند.

بررسی تاثیر سیستم تحویل خدمات بر عملکرد شرکتها با استفاده از مدل زنجیره سود خدمات(مطالعه موردی: شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  حسین علیزاده دارابی   محمد فاریابی

یکی از ویژگی های بی نظیر خدمات، عبارتست از مشارکت فعال مشتری در فرایند تولید خدمات. هر لحظه شامل تعاملی است بین یک مشتری و یک عرضه کننده خدمات که هر یک نقشی را در محیط سازمان خدمات ایفا می کنند. مدیران سازمان های خدماتی انتفاعی به تحویل خدمات به شکلی بسیار مناسب و کارا برای حفظ حاشیه سود و موفقیت رقابتی شرکت، بهای بسیاری می دهند. از جمله مدلهایی که برای تشریح این تعامل ارائه شده است، مدل زنجیره سود خدمات می باشد. زنجیره سود خدمات ارتباطی را پیشنهاد می کند که سودآوری موسسه، وفاداری مشتری و ارزش خدمات را به رضایت، توانایی و بهره وری کارکنان مرتبط می سازد. در پژوهش حاضر سیستم تحویل خدمات با متغیرهایی مانند رضایت کارکنان، وفاداری کارکنان، کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان و قابلیت کارکنان در نظر گرفته شده است. همچنین در مدل طراحی شده دو متغیر وفاداری و رضایت مشتریان به عنوان متغیرهای میانی اثرگذاری سیستم تحویل خدمات بر عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران بیانگر تاثیر معنی دار سیستم تحویل خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان می باشد. همچنین نتایج بیان کننده تاثیر معنی دار رضایت و وفاداری مشتریان بر عملکرد کارگزاری های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در همین راستا تاثیر رضایت کارکنان و قابلیت های کارکنان بر رضایت مشتریان و همچنین تاثیر رضایت کارکنان، کیفیت خدمات ارائه شده و قابلیت های کارکنان بر وفاداری مشتریان به تائید رسیده است.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و جهت گیری استراتژیک بر نوآوری خدمات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  حجت اله صیفی   اژدر کرمی

امروزه با مطرح شدن خدمات به عنوان یک عامل مهم رقابتی و برتری سازمان در محیط پررقابت کنونی، سازمان های مختلف در پی حرکت به سمت این مهم در درون سازمان خود هستند. جهت استفاده بهینه از این مجموعه وسیع نیاز به شناخت قابلیت های آن و درک درست از نیازهای استراتژیک و فرهنگ سازمان امری ضروری است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر جهت گیری استراتژیک و متعاقبا سنجش تاثیر هر دو به عنوان متغیر های مستقل بر قابلیت نوآوری خدمات است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی هستند که در سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 16 انجام شد. در نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیر فرهنگ سازمانی تاثیر معنا داری بر جهت گیری استراتژیک دارد. همچنین تاثیر همزمان فرهنگ سازمانی و جهت گیری استراتژیک بر قابلیت نوآوری خدمات مشخص شد. در تحلیل نتایج رگرسیون به این نتیجه رسیدیم جهت گیری استراتژیک بیشترین تأثیر را بر قابلیت نوآوری خدمات دارد. نیز در میان گونه های فرهنگ، قرهنگ بازار بیشترین تأثیر را بر جهت گیری استراتژیک و قابلیت نوآوری خدمات دارد.

بررسی تاثیر توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتها بر ارزش ویژه ی برند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  مهدی هوشمند قره باغ   محمد فاریابی

افزایش شدت رقابت ناشی از روند جهانی شدن و استفاده روز افزون فناوری اطلاعات در محیط کسب و کار، سازمان ها را بر آن داشته است تا برنامه هایی را اجرا کنند تا از آن طریق به منابع منحصر بفردی دست یابند که سازمان را از رقبا متمایز نموده و مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ایجاد کنند. از جمله این برنامه ها می توان به اجرای اقداماتی در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ها اشاره کرد، که می تواند منابع منحصربفردی، از جمله ارزش ویژه برند، برای سازمان ایجاد کند. در این پژوهش به بررسی تاثیر توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ارزش ویژه ی برند در حوزه ی بازاریابی صنعتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر دارای 5 فرضیه می باشد. روش تحقیق بکارگرفته شده، استفاده از پرسشنامه و تحلیل نتایج می باشد. نمونه ی آماری شامل شرکت های بزرگ استان آذربایجان شرقی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افزایش توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت بر دو بعد از چهار بعد ارزش ویژه ی برند یعنی وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده دارد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه ی همبستگی بین متغیر مستقل توجه به مسئولیت اجتماعی و دو متغیر وابسته ی آگاهی از برند و تداعی های برند می باشد.

بررسی رابطه اعتماد و تداوم رابطه در بازاریابی صنعتی(b2b) (مورد مطالعه: واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ استان زنجان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  فریده صاحبی وایقان   محمد فاریابی

با تغییر گسترده زمینه بازاریابی اکنون بازاریابی رابطه مند، به ویژه در بازاریابی صنعتی به علت ماهیت متفاوت آن، جایگزین بازاریابی سنتی مبتنی بر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی گردیده است. بازاریابی رابطه مند بر ایجاد، حفظ رابطه و گرایش بلند مدت تاکید دارد. جهت نیل به این هدف شرکت ها باید عناصر تداوم روابط میان سازمانی را شناسائی نموده و جهت بهبود روابط خود با سازمان های دیگر اقدامات لازم را به عمل آورند. یکی از مهم ترین این عناصر، اعتماد می باشد.با توجه به اهمیت اعتماد نهادی، این پژوهش چگونگی تاثیر ساختارهای نهاد محور را به طور مستقیم بر اعتماد میان سازمانی و به طور غیرمستقیم بر یکی از مهمترین نتایج اعتماد در بازاریابی صنعتی یعنی تداوم رابطه مورد بررسی قرار داده است. برای اعتماد نهادی دو بعد ضمانت نامه ها و تصدیق شخص ثالث و برای اعتماد میان سازمانی نیز دو بعد اعتبار و خیرخواهی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های صنعتی متوسط و بزرگ استان زنجان است که به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تهیه و بین نمونه ای به تعداد 52 شرکت توزیع و گرداوری گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد که نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان اعتماد نهادی و اعتماد میان سازمانی و همچنین اعتماد میان سازمانی و تداوم رابطه بود.در این میان تاثیر بعد خیرخواهی اعتماد میان سازمانی بر تداوم رابطه بیشتر بود و همچنین نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نیز از وجود رابطه مثبت و مستقیم بعد تصدیق شخص ثالث اعتماد نهادی بر تداوم رابطه بود که نشان از اهمیت ویژه این ابعاد برای گرایش بلندمدت بود.

شبیه سازی منابع آب زیرزمینی دشت عقیلی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با نتایج مدل ریاضی تفاضلات محدود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390
  غلامرضا رحمانی   منوچهر چیت سازان

ایران کشوری خشک است و فقط درصد کمی از آب مورد نیاز خود را به وسیله باران تأمین می کند. در حال حاضر، 55% از آب های مورد نیاز در ایران به وسیله آب های زیرزمینی و 45% آن توسط آب های سطحی تأمین می شود. رشد جمعیت در ایران که با توسعه اقتصادی و رشد صنعت و کشاورزی همراه بوده است، باعث افزایش تقاضا برای آب شده است. در این زمینه، اهمیت کنترل و استفاده بهینه از آب های زیرزمینی توسط هیدروژئولوژیست ها تشخیص داده شده و مدل سازی آب های زیرزمینی به دلیل کارآیی بالا و هزینه های کمتر نسبت به روش های دیگر به عنوان ابزار مدیریتی منابع آب مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور، مدل کمی آب های زیرزمینی دشت عقیلی با مساحت بالغ بر 41/142کیلومترمربع که در شمال شهرستان شوشتر واقع شده، با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی تهیه گردید. داده های مورد استفاده برای این هدف شامل بارندگی،تبخیر، رطوبت نسبی، درجه حرارت(ماکزیمم و مینیمم)، دبی کانال های آبیاری و دبی جریان آب زیرزمینی از مرزهای تغدیه کننده دشت به عنوان ورودی و سطح آب زیرزمینی به عنوان خروجی (هدف) می باشد. ابتدا داده های موجود(مهر ماه 81 تا دی ماه 89) بر اساس خصوصیات هیدروژئولوژیکی بخش های مختلف دشت، به سه دسته تقسیم شده اند. سپس برای هریک، شبکه ای طراحی و پارامترهای موثر در آموزش شبکه اعمال و بهترین شرایط(ضریب رگرسیونی بالا و مجذور متوسط خطا پایین) بدست آمده است. در آموزش شبکه ها از چهار الگوریتم lm, rp, scg و gdm استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهترین نوع شبکه برای هر سه دسته داده، شبکه ffn-lm می باشد. صحت سنجی شبکه های مذکور نیز کارآیی آنها را در شبیه سازی سطح آب زیرزمینی دشت عقیلی تایید می نماید. در نهایت نیز با هدف ارزیابی تقسیم بندی انجام شده، شبکه ای واحد با کل داده ها با استفاده از الگوریتم lm آموزش داده شده است. صحت سنجی این شبکه نشان می دهد دسته بندی داده ها و تفکیک منطقه بر اساس خصوصیات هیدروژئولوژیکی و طراحی شبکه های مجزا، دقت بیشتری را در شبیه سازی سطح آب زیرزمینی در دشت بدست می دهد. حال به منظور پیش بینی سطح آب زیرزمینی در دشت عقیلی با استفاده از داده های زمان t و داده های زمان t+1به ترتیب به عنوان ورودی و خروجی (داده های مهر ماه 81 تا تیر ماه 88 به عنوان ورودی و داده های مهرماه 82 تا تیر ماه 89 به عنوان خروجی) بهترین حالت برای هریک از دسته داده ها بدست آمد. سپس با استفاده این شبکه ها، با معرفی داده های ورودی جدید شبیه سازی صورت گرفته و سطح آب زیرزمینی در ماه های متناظر آن در سال آینده پیش بینی شد. نتایج حاصل دقت بسیار بالای شبکه عصبی مصنوعی را در پیش بینی سطح آب زیرزمینی در آبخوان دشت عقیلی نشان دادند. مقایسه نتایج شبکه عصبی با مدل ریاضی تفاضلات محدود نیز نشان می دهد شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل ریاضی با دقت بسیار قابل توجهی سطح آب زیرزمینی را پیش بینی نموده است.

تاثیر ارزش ادراک شده برند بر قصد خرید مجدد مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  ساسان رضایی فارس   محمد فاریابی

امروزه سازمان ها برخلاف گذشته که فقط به تولید انبوه می پرداختند دیگر با همان روش نمی-توانند به تلاش های خود ادامه دهند چون امروزه رقابتی بودن بازار و تنوع نشان می دهد که عواملی در روند سازمان تأثیر گذار است که باید به آنها توجه نشان داده شود. قصد خرید مجدد از جمله عواملی است که اهمیت ویژه ای در هر سازمانی دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، عواملی که بر قصد خرید مجدد تأثیر گذارند باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارزش ادراک شده به قصد خرید مجدد مشتری پرداخته شده است. ارزش ادراک شده برند در سه بعد ارزش نمادی، ارزش عاطفی و ارزش قیاسی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از پرسشنامه استفاده شده است و تجزیه و تحلیل نتایج با مدل یابی معادله ساختاری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مابین ابعاد ارزش ادراک شده برند و قصد خرید مجدد ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

مدل سازی و پیش بینی منابع آب زیرزمینی دشت میداوود-دالون توسط شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل تفاضلات محدود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم زمین 1391
  آزاده ماه گلی   منوچهر چیت سازان

مدل سازی و شماتیک کردن هر پدیده یا سیستم باعث تسلط بیشتر بر آن سیستم یا پدیده جهت درک بهتر روابط بین اجزا و شناخت رفتار آن در شرایط و زمان های مختلف می شود. برخی از عوامل مانند پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژی و هیدروژئولوژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تغذیه و تخلیه سیستم آب های زیرزمینی اثرگذار هستند ولی این ارتباط در قالب هیچ فرمولی بیان نشده است. با توجه به سرعت بالای شبکه های عصبی مصنوعی در پیدا کردن ارتباط بین عوامل یک سیستم، جهت مدل سازی و پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت میداوود-دالون که در شمال شرق شهرستان رامهرمز واقع بوده و دارای وسعت 68 کیلومتر مربع می باشد مدلی بر پایه شبکه های عصبی تنظیم شد. یک مدل قابل تعمیم، با استفاده از 1 پیزومتر موجود در دشت، به جای 14 مدل شبکه عصبی مصنوعی، طراحی گردید. به عبارت دیگر شبکه ای واحد ایجاد گردید که بتواند سطح آب 14 پیزومتر موجود درنقاط مختلف منطقه را مدل سازی کند. هوشمندی بالای شبکه قابلیت تعمیم آن را بیشتر می کند. جهت رسیدن به بهترین ساختار برای شبکه عصبی مصنوعی با داشتن کمترین میزان خطای میانگین مربعات (که نشانه هوشمندی آن است) سه مدل یا روش مختلف انجام گردید. این سه روش شامل روش سعی و خطا، مدل تلفیقی الگوریتم ژنتیک-شبکه های عصبی مصنوعی و مدل تلفیقی الگوریتم بهینه سازی توده ذرات-شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. در نهایت مدل سازی و پیش بینی سال آینده و دو سال آینده سطح آب پیزومترها با روش تلفیقی الگوریتم بهینه سازی توده ذرات-شبکه های عصبی مصنوعی نتایج بهتری نسبت به دو روش دیگر داشت. نتایج نشان داد مدل های عددی نسبت به مدل های شبکه عصبی با صرف زمان زیادتر قادر به پاسخگویی گزینه های مدیریتی مختلف و بیشتری هستند. با توجه به موفقیت آمیز بودن نتایج حاصل از مدل سازی توسط شبکه های عصبی مصنوعی در صورت کمبود اطلاعات، داده ها و زمان، می توان آن ها را جایگزین مناسبی برای مدل های عددی در نظر گرفت.

هیدروژئولوژی و شبیه سازی منابع آب زیرزمینی دشت خویس با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم زمین 1391
  سید مسعود یعقوبی   منوچهر چیت سازان

حفاظت از منابع آب و به ویژه منابع آب زیرزمینی، یکی از مهم ترین مسائل امروزی منابع آب جوامع بشری است. از طرفی، مدیریت این منابع نقش مهمی را در توسعه پایدار کشور ایفا می نماید، که این مدیریت، خود نیازمند مطالعات دقیق و جامع منابع است. مدل سازی یکی از روش های غیر مستقیم مطالعه منابع آب های زیرزمینی است که به علت کارایی بالا و هزینه کمتر نسبت به روش های دیگر در حال حاضر توجه زیادی را به خود جذب نموده است. بدین منظور، مدل کمی آب های زیرزمینی دشت خویس با استفاده از نرم افزار gms7.1(کد modflow2000) تهیه گردید. دشت خویس با مساحت 274 کیلومترمربع در جنوب شهرستان شوش و شمال غربی استان خوزستان واقع شده است. پس از انتخاب الگوریتم و بسته نرم افزاری مناسب، مدل مفهومی در ماژول نقشه ایجاد و سپس به مدل عددی تبدیل گردید. جهت طراحی مدل، منطقه مورد مطالعه به شبکه ای منظم تقسیم گردید و شرایط اولیه و مرزی و ورودی های مورد نیاز دیگر از قبیل هدایت هیدرولیکی، تغذیه، چاه های پمپاژ، چاه های مشاهداتی، تبخیر، زهکش و رودخانه مشخص و به مدل اعمال گردید. ابتدا مدل طراحی شده در شرایط ماندگار در شهریور ماه 1388 به مدت یک ماه اجرا و کالیبره گردید و سپس از مهر 1388 تا شهریور 1389 در شرایط ناماندگار در 12 پریود تنش کالیبره شد و پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان بهینه گردیدند. نهایتاً مدل کالیبره شده از مهر 1389 تا شهریور 1390 صحت سنجی شد. پس از کالیبره و صحت سنجی مدل و اطمینان یافتن از اینکه مدل می تواند شرایط واقعی آبخوان را شبیه سازی کند، از آن به عنوان ابزار مدیریتی استفاده شد و برخی از سناریوهای مدیریتی نظیر، وضعیت آبخوان در شرایط خشکسالی، ترسالی، افزایش دبی پمپاژ، کاهش دبی پمپاژ، احداث چاه بهره برداری جدید، ادامه روند کنونی و شرایط خشکسالی توأم با افزایش پمپاژ و افت سطح آب رودخانه توسط مدل شبیه سازی شد.

مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت میداود-دالون با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم زمین 1391
  احسان آرام   منوچهر چیت سازان

چکیده: در سال های اخیر استفاده از مدل های ریاضی به عنوان ابزاری کارآمد در مطالعات و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار می گیرد. مدل کمی آب های زیرزمینی دشت میداود – دالون به وسعت 68 کیلومتر مربع واقع در شمال شرق شهرستان رامهرمز نیز به همین منظور تهیه گردید. متوسط بارش سالانه در این دشت 402 میلی متر اندازه گیری گردیده که به دلیل خشکسالی های چند سال اخیر میزان بارندگی در سطح دشت به حدود 240 میلی متر کاهش یافته است. است. درک کمی جریان آب های زیرزمینی و مولفه های گوناگون بیلان دشت اهداف اصلی تهیه مدل آب های زیرزمینی دشت میداود – دالون است که فرایند بهینه تصمیم گیری برای مدیریت آبخوان و مطالعات نیمه تفضیلی بعدی نظیر شبیه سازی کیفی بر اساس آن ها خواهد بود. در این راستا پس از انتخاب الگوریتم و بسته نرم افزاری مناسب(gms7.1) اقدام به تهیه مدل تفهیمی گردید. طی مرحله طراحی مدل، منطقه مورد مطالعه به شبکه های منظم تقسیم بندی شد و شرایط اولیه و شرایط مرزی مشخص شده و بر مدل اعمال گردید سپس مدل از مهر 1387 تا شهریور 1388 در حالت نا ماندگار طی 12 دوره تنش کالیبره و پس از بهینه سازی پارامترهای هیدروژئولوژیکی (مدل سازی معکوس)، مدل برای دوره زمانی از مهر 1388 تا خرداد 1389 صحت سنجی شد. پس از واسنجی و صحت سنجی، مدل توانست به خوبی شرایط آبخوان را شبیه سازی نماید. در نهایت برخی گزینه های مدیریتی با استفاده از مدل کمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برای سناریوهای مختلف از جمله پیش‏بینی وضعیت سطح آب در 4 سال آینده، حفاری چاه‏های جدید، پیش‏بینی وضعیت آب‏های زیرزمینی در شرایط خشکسالی و ترسالی، افزایش 10% برداشت چاه‏ها و کاهش 25% از برداشت چاه‏ها در دشت میداود-دالون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر وفاداری مشتریان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  ریما محمدمرادی   محمد فاریابی

چکیده: امروزه موج سوم تغییرات در تجارت جهانی آغاز شده است. تغییراتی که بدون شک هوش بازاریابی بسترساز آن میباشد. سازمان ها با تغییرات محیطی فراوانی مواجه اند.البته تغییرات آنقدر سریع رخ میدهندکه اگر سازمان ها ازپیش،خود را برای مواجهه با آنها آماده نکنند، بقای آنان در خطر خواهد بود.یکی از ابزارهای جدیدی که به سازمان ها کمک می کند در محیط پرتلاطم امروزی خود را به جایگاهی شایسته برسانند، استفاده از هوش بازاریابی است. از طرفی، امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می شود و جهت گیری اهداف استراتژی ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند. یکی از ابزارها و راهکارهای مهم در شناسایی و برآورد نیازهای مشتری و افزایش وفاداری مشتری، هوش بازاریابی است. در پژوهش حاضر تاثیر هوش بازاریابی بر وفاداری مشتریان در واحدهای تولیدی و خدماتی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل طراحی شده به شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر عوامل هوش بازاربابی و وفاداری مشتری پرداخته شده و سپس تاثیر این عوامل بر هوش بازاریابی و وفاداری مشتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی واحدهای تولیدی و خدماتی استان آذربایجان شرقی( مدیران وکارشناسان شاغل به تحصیل در مدیریت صنعتی) با استفاده از مدل ساختاری و نرم افزار lisrel ورژن 8.5 بیانگر تاثیر معنی دار و قوی هوش بازاریابی بر وفاداری مشتری است و همچنین از عوامل هوش بازاریابی, عوامل سازمانی و از عوامل وفاداری مشتری، تدوام خرید و تعهد بیشترین ضریب تاثیر گذاری را داشته اند.

بررسی رابطه استراتژی مدیریت دانش ، نوآوری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  فضه استادی   سیدکمال صادقی

نام خانوادگی دانشجو: استادی نام: فضه عنوان پایان نامه: بررسی رابطه استراتژی مدیریت دانش ، نوآوری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان استاد راهنما: آقای دکتر اژدر کرمی آقای دکتر سیدکمال صادقی استاد مشاور: آقای دکتر محمد فاریابی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: mba گرایش: بازایابی دانشگاه: تبریز دانشکده: پردیس ارس تاریخ فارغ التحصیلی: 11/4/1391 تعداد صفحه: کلید واژه ها: استراتژی مدیریت دانش، استراتژی رمزگذاری ، استراتژی شخصی سازی ، نوآوری سازمانی، رضایت شغلی چکیده: سازمان ها برای چیرگی بر چالش های اصلی کسب و کار و نیز برای بقا و موفقیت در محیط های رقابتی، نیازمند ابزارهایی هستند که مدیریت دانش، یکی از مهمترین آنهاست. از آنجایی که دانشگاه ها قطب علمی کشور محسوب می شوند و خدمات آنها بر پایه دانش کارکنانشان ارائه می گردد، لذا به این مسئله مهم پرداخته و در پی آن است که به بررسی رابطه استراتژی مدیرت دانش ، نوآوری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه های سطح استان آذربایجانشرقی بپردازد. برای این منظور پس از بررسی های مطالعات پیشین و مبانی نظری موضوع، مدل مفهومی تحقیق با در نظر گرفتن استراتژی های رمزگذاری و شخصی سازی مدیریت دانش انتخاب گردید. از نظر روش تحقیق، این مطالعه از تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزل تجزیه و تحلیل خواهد شد. تا بررسی گردد آیا بین متغیر مستقل( مدیریت دانش) و متغیر وابسته و مولفه های آن ( نوآوری، رضایت شعلی ، استراتژهای رمزگذاری و شخصی سازی ) رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و چگونگی اثرگذاری آنها به یکدیگر نیز مطالعه خواهد شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران دانشگاههای استان آذربایجان شرقی (دانشگاه تبریز ، آزاد ، پیام نور ) می باشد. در این پژوهش از آمار ناپارامتریک و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده خواهد شد. در نهایت نیز با استفاده از تخمین رگرسیون چندگانه آزمون فرضیه های اصلی انجام می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری spss استفاده می شود.

بررسی تاثیر معنویت محیط کاری بر رضایت مشتریان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  صمد رحیمی اقدم   سید کمال صادقی

چکیده تحقیق حاضر با توجه به رویکردهای نظری و پژوهش های تجربی که معنویت را جزء دارایی های ناملموس و تاثیرگذار بر اثربخشی سازمانی قلمداد نموده و حتی آن را عاملی برای کسب مزیت رقابتی در عصر جدید معرفی می نمایند، سازمان یافته است. هدف این تحیق بررسی تاثیر معنویت محیط کاری بر رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان دانشگاه هاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی/ پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد مجزای معنویت محیط کاری بر اساس مدل میلیمن و رضایت مشتری بر اساس مدل سروکوال است. جامعه آماری پژوهش را 262 نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان برای سنجش معنویت محیط کاری و 317 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای رضایت مشتری در سطح دانشگاههای تبریز، صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز، تشکیل می دهند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار 20 spss، بیانگر تاثیر معنی دار معنویت محیط کاری بر رضایت مشتریان به طور مستقل و عدم تایید تاثیر معنویت محیط کاری با نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان می باشد. واژگان کلیدی: معنویت محیط کاری، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت مشتری

بررسی تاثیر ابعاد سازمان یاد گیرنده بر عملکرد سازمانی در بنگاه های کوچک و متوسط با فناوری بالا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  علی زمانی   سید کمال صادقی

در این پژوهش به دنبال آزمودن یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشیم. روش تحقیق بکارگرفته شده، استفاده از پرسشنامه و تحلیل نتایج می باشد. جامعه مورد استفاده در این مطالعه شامل شرکت های کوچک و متوسط با فن آوری بالا مستقر در پارک های علم و فناوری استان های خراسان جنوبی،اصفهان و آذربایجان شرقی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جامعه مورد مطالعه متغیر های مهارت شخصی و یادگیری تیمی تاثیر ی بر عملکرد سازمانی نداشته اند، نه به صورت مستقیم و نه از طریق متغیر قابلیت نوآوری. اما قابلیت نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شرکت های مورد مطالعه داشته است.

بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت تراکتور سازی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  مهرداد شعرباف آذری   محمد فاریابی

در چند دهه گذشته تغییرات بسیار وسیع و پر شتابی را در صحنه تجارت شاهد بوده ایم. با افزایش سرعت این تغییرات که ناشی از تغییر در فناوری ها، فعالیت آزادانه و نزدیک بازارهای جهانی افزایش نوآوری ها، کاهش مستمر چرخه زندگی محصول و کمرنگ شدن فاصله های زمانی و مکانی در فضای فناوری اطلاعات بوده است، سازمانها با بازارهایی روبرو شده اند که وجود رقابت شدید و نیازهای جدید و رو به رشد مشتریان از ویژگیهای منحصر به فرد آن محسوب می شود. بنابراین سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ بقا و ماندگاری خود در چنین بازاری لازم است هر چه سریع تر خود را با این تغییرات مستمر هماهنگ ساخته و به بیان دیگر به صورت آینده نگر ، مبتنی بر بازار و بر اساس دانش روز به فعالیت خود ادامه دهند. بر این اساس تحقیقی را با عنوان اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری را در شرکت تراکتورسازی ایران شروع نمودیم. جامعه آماری تحقیق حاضر، 200 نفر از نمایندگان فروش شرکت تراکتورسازی ایران در اقصی نقاط کشور بود که ازاین میان پرسشنامهای مربوط به 125 نفر از نمایندگان دریافت و ثبت گردیدندو در پایان نتایج ذیل به دست آمد. فرضیه های مربوط به عوامل اتوماسیون فرایند فروش، خدمات دهی و پشتیبانی و بازاریابی با سطح اطمینان 95 درصد معنی دار و عامل مربوط به متغییر سرویس دهی معنی دار نگردید

انگیزه های موثر بر رفتار کاربران اینترنت برای پیشبرد ارتباطات آنلاین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  سید مصطفی پیریونسی   محمد فاریابی

امروزه در علم بازاریابی روش های نوینی مطرح است که به مراتب از روش های قدیمی کاراتر، موثرتر و ارزان تر هستند. یکی از این روش ها بازاریابی ویروسی است. با وجود افزایش محبوبیت بازاریابی ویروسی، عوامل حیاتی برای موفقیت در این زمینه تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. در این پژوهش به بررسی یکی از عوامل بحرانی، یعنی انگیزه های موثر بر پیشبرد ارتباطات آنلاین می پردازیم. جامعه آماری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز می-باشد که تعداد آنها برابر 2743 نفر بوده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد که حجم نمونه برابر با 337 نفر برآورد شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شد که در این رابطه به 115 تا از پرسشنامه ها به صورت آنلاین و بقیه به صورت حضوری پاسخ داده شد. با توجه به مفهوم عمل پیشبرد ارتباطات آنلاین به عنوان مورد خاصی از یک حرکت رایج ارتباطاتی ، چهار تا از انگیزه های بالقوه تحت عنوان انگیزه های موثر بر روابط بین فردی مورد بررسی قرار گرفت: (1) نیاز به تعلق (2) نیاز به فردیت (3) نیاز به نوع دوستی و (4) نیاز به رشد شخصی. همچنین بررسی شد که آیا حس کنجکاوی بالا می تواند به افزایش پیشبرد ارتباطات آنلاین منجر شود؟ با بررسی این انگیزه ها میان دانشجویان، رابطه بین این انگیزه ها و فراوانی ارتباطات آنلاین از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده نرم افزار لیزرل 80/8 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند نیاز به نوع دوستی موثرترین انگیزه برای پیشبرد ارتباطات آنلاین بوده به این معنی که دانشجویانی که بیشتر نوع دوستند نسبت به دیگران تمایل بیشتری برای فرستادن محتوای آنلاین دارند، و نیاز به فردیت، نیاز به رشد شخصی، حس کنجکاوی و نیاز به تعلق به ترتیب در رتبه های بعدی تأثیرگذاری بر پیشبرد ارتباطات آنلاین قرار دارند.

تاثیر نام برند و ترفیع فروش بر قصد خرید مصرف کننده در خریدهای اینترنتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  کوثر صادقزاده   ناصر صنوبر

تغییرات سریع دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است. در این میان سازمان هایی موفق اند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناور ی ها ی نوین، از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. اینترنت، به عنوان یکی از این ابزارها، به بستری گسترده جهت انجام معاملات تجاری، و همچنین رسانه ای قوی برای انجام اقدامات بازاریابی سازمانها تبدیل شده است. آمارها نشان از افزایش روز افزون تعداد کاربران و افزایش تمایل آنان به خرید و فروش از طریق اینترنت دارد. با این حال به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتا کم، عامه مردم در انجام معاملات خود از طریق اینترنت نگرانی های مختلفی دارند. مطابق نتایج تحقیقات پیشین، به دلیل عدم امکان آزمودن فیزیکی یک محصول بهنگام خرید اینترنتی، محتمل است مصرف کنندگان برای ارزیابی کیفیت برند و ارزش محصول، قضاوت در خصوص تصویر فروشگاه و نهایتا گرفتن تصمیم خرید از نشانه های تشخیصی (همچون برند شناخته شده) استفاده کنند. از این رو ساختن یک برند فوق العاده محبوب و آشنا، بخصوص برای خرده فروشان اینترنتی یک استراتژی رقابتی بازاریابی به شمار میرود. راه دیگر برای جذب بیشتر مصرف کنندگان و بالا بردن رقابت میان خرده فروشان اینترنتی، ارائه ترفیعات فروش می باشد. در این راستا خرده فروشان اینترنتی، ترفیعات گوناگون و موثری همچون حمل رایگان محصول و یا تخفیفات نقدی ارائه می دارند. ترفیعات فروش می توانند به رفتار خرید مصرف کنندگان جهت داده و رضایت آنها از خرید را تسهیل نمایند. این مطالعه در صدد خواهد بود با بررسی تاثیر نام برند و ترفیعات فروش از نوع تخفیفات قیمتی بر قصد خرید نهایی مصرف کنندگان، به شرکتها در تدوین برنامه های موثرتر بازاریابی در راستای محبوب سازی هرچه بیشتر برند، بهبود تصویر فروشگاه و نهایتا بالا بردن فروش اینترنتی آنان کمک کند. بدین منظور دو برند از تلفن همراه؛ یعنی نوکیا و htc برای مطالعه در میان 248 نفر از اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه تبریز طی فروردین- تیر 1391 انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و نهایتا تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها به کمک نرم افزارهای spss و amos graphics و با مدل یابی معادلات ساختاری انجام گردید. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات نشان داد ارتقای آگاهی عموم از مشخصات یک برند بخصوص و مدیریت موثر تخفیفات قیمتی موجب ارزیابی مثبت مصرف کنندگان در خصوص کیفیت و ارزش ادراک شده از محصولات و تصویر فروشگاهی که برند فروش می رود گردیده و نهایتا قصد خرید مصرف کنندگان را در یک فضای مجازی و بهنگام خرید اینترنتی افزایش می دهد.

اثرات کیفیت رابطه و خدمات پس از فروش بر وفاداری گردشگران به آژانس مسافرتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  اوین محمدپور   علیرضا فضل زاده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین کیفیت رابطه و خدمات پس از فروش با وفاداری گردشگران به آژانس مسافرتی است .پایان نامه ی حاضر در پنج فصل تدوین،که فصل اول مربوط به کلیات تحقیق می باشد،در فصل دوم به بررسی پیشینه ی تجربی و نظری تحقیق پرداخته،فصل سوم مربوط به روش تحقیق،فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و نهایتا فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری اختصاص داده شده است.در راستای هدف تحقیق6 فرضیه مطرح گردیده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از دو دسته داده ی اولیه و ثانویه استفاده شد.داده های ثانویه طی تحقیقات کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک موجود و داده های اولیه از طریق توزیع پرسشنامه در بین آژانس های مسافرتی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تعداد 200پرسش نامه دربین گردشگران توزیع و 192 پرسشنامه قابل استفاده در تجزیه و تحلیل بود. تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله(تحلیل های تک متغیره،دو متغیره و کلی)و با کمک دو نرم افزارspss20 وgraphics 18 amos انجام شد.در نهایت یافته های تحقیق تفسیر و هر شش فرضیه مورد قبول واقع و پیشنهاد هایی برای تحقیقات و محققان آتی و پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

بررسی رابطه بین ظرفیت نوآوری و وفاداری مشتریان در صنایع غذایی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  عبدالعزیز شورانگیز   اژدر کرمی

امروزه جامعه ما نیازمند آموزش مهارت هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم وفناوری به پیش برود. توانایی ابتکار و نوآوری، یکی از عوامل برتری شرکت ها در محیط رقابتی محسوب می شود. این تحقیق به موضوع ظرفیت نوآوری و بررسی رابطه آن با وفاداری مشتریان می پردازد که ابتدا رابطه نوآوری و عملکرد مشتری سازمان و سپس عملکرد مشتری با وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد. ظرفیت نوآوری، توان بالقوه یک بنگاه در انجام فعالیتهای نوآورانه است که از جمله می توان به معرفی و عرضه محصولات و خدمات جدید ، رویه ها و فرآیندهای نو و یا ایده های جدید در رابطه با سازمان اشاره کرد.برای بررسی رابطه بین ظرفیت نوآوری و وفاداری مشتریان ازآزمونهای توصیفی واستنباطی مناسب استفاده شده است. داده ها ازطریق پرسشنامه 26 سوالی بین 148 شرکت فعال در صنایع غذایی توزیع گردید که 96 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید.. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر ، بیانگر رابطه معنی دار بین ابعاد ظرفیت نوآوری و وفاداری مشتری از طریق متغیر واسطه ای عملکرد مشتری می باشد. از بین متغیرهای تأثیر گذار، ایجاد فرآیندهای تولید و توزیع جدید بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد مشتری، و عملکرد مشتری نیز رابطه مثبت و معنی داری با وفاداری مشتری دارد. امید می رود پژوهش حاضر با آشکار نمودن عوامل تأثیر گذار بر وفاداری مشتری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن ، مورد استفاده مدیران و کارکنان شرکتها قرار گیرد. نتایج آزمون فرضیه ها همچنین نشان داد که ایجاد فرآیند جدید، بطور کلی تاثیر متوسطی بر عملکرد مشتری دارد نتایج آزمون فرضیه ها همچنین حاکی از تاثیر کم متغیر بخش تحقیق و توسعه بر عملکرد مشتری می باشد. میزان فعالیت بخش تحقیق و توسعه و همچنین میزان نوآوری بر اساس این بخش تاثیر کمی بر عملکرد مشتری دارد نتایج آزمون فرضیه ها تاثیر کم متغیر تجهیزات تولید نوآوری بر عملکرد مشتری را نیز نشان داد نتایج آزمون فرضیه ها همچنین حاکی از تاثیر کم متغیر ایجاد محصول جدید بر عملکرد مشتری می باشد بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها می توان نتیجه گرفت که متغیرهای ظرفیت نوآوری بر عملکرد مشتری تاثیر کم و متوسط دارند. داشتن ظرفیت نوآوری بالا باعث بهتر شدن عملکرد مشتری شرکتها می شود نتایج آزمون نشان دهنده تاثیر بالای متغیر عملکرد مشتری بر وفاداری مشتری می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه ظرفیت نوآوری با وفاداری مشتری از طریق متغیر عملکرد مشتری پرداخته ایم. طبق نتایج بدست آمده، ظرفیت نوآوری بر عملکرد مشتری و همچنین عملکرد مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبتی دارد، که می توان نتیجه گرفت که ظرفیت نوآوری دارای رابطه مستقیم و غیر مستقیم با وفاداری مشتری می باشد

بررسی رابطه عدالت سازمانی و مقاومت در برابر تغییر:شواهدی از گمرکات استان آذربایجان شرقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی 1391
  ام البنین علیزاده   علیرضا فضل زاده

تغییر تنها راه سازمانهای امروزی است. سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی هم ازمحیط تاثیر می پذیرد و هم بر محیط تاثیر می گذارد. محیط سازمانها پیوسته در حال تغییر است و هماهنگی با این تغییرات برای سازمانها اجباری است. یکی از دستاوردهای بسیار مستند درمورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظردر آید. در دنیای متغیر امروز سازمانها باید با هوشیاری در جریان تغییرات روی داده در اطراف خود باشند . در یک تعریف ساده تغییر عبارت از اختلاف بین وضعیت فعلی سازمان در زمان صفر ( ) با وضعیت همان سازمان در زمان ( ) میباشد(برتولی و هرمل2004 ) . تغییر در سازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود: نیرویی که تغییر را پیش می راند و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف باز میدارد وبه نیروی مقاومت در برابر تغییر، تعبیر می شود. موانع بسیاری در برابر تغییر وجود دارد، اما آنچه بیش ازهمه در میان موانع تغییر حائز اهمیت است، مقاومت در برابر تغییر افراد سازمان، مدیران وکارکنان می باشد. مقاومت در برابر تغییر واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی در مقابل تهدیدی است که افراد سازمانها از تغییر برداشت می کنند و از حیث روانشناختی امری ناآگاهانه است. دلیل ابراز مقاومت کارکنان در مقابل تغییر را می توان پیش زمینه آنان نسبت به تغییر، ترس از ناشناخته ها، ایجاد فضای بدگمانی، ترس از شکست و ناکامی، از دست دادن جایگاه و امنیت شغلی، فشار همکاران، فروپاشی سنتهای فرهنگی و روابط گروهی، تعارضهای شخصیتی، فقدان کاردانی و زمانبندی ضعیف و عدم استحکام نظام پاداش نام برد. تغییر هر قدر هم از جهات فنی و مدیریتی خوب طراحی شده باشد افراد سازمان هستند که می توانند آنرا به هدف برسانند یا با شکست مواجه سازند. آنها خدمات مورد نیاز مشتری را برآورده می سازند، تصمیم های سنجیده می گیرند، روشهای نورا به سازمان عرضه می دارند، خلاقیت و نوآوری ایجاد می نمایند و مهمتر از همه تغییر را مطابق خواسته های درونی خود هدایت می کنند و آنرا به سوی موفقیت و برآورده شدن هدفهای سازمانی یا به ورطه شکست و ناکامی رهنمون می سازند. زمانیکه کارکنان احساس کنند که آنها قدرتی برای تاثیر در آینده سازمان ندارند واکنش و عکس العمل آنها نسبت به تغییر زیادتر خواهد شد. با وجود این می توان از طریق پیش بینی مقاومت ودرک فرایند تغییر، پیش دستی کرده و از مقاومت تا حد زیادی به نفع سازمان بهره برداری کرد. مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود(لارنس 2001) : -عوامل فردی: عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل، نیاز به موفقیت و امثال آنها ) -عوامل گروهی: انسجام گروهی، هنجارهای اجتماعی و مشارکت در تصمیم گیری -عوامل سازمانی: تهدیدهای عوامل ناشناخته، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کاری بدون شک مقاومت در برابر تغییر یک موضوع کلیدی در مدیریت تغییر است وباید به طور جدی مورد رسیدگی و دقت قرار گیرد تا در دستیابی به مقصود کمک کند. مقاومت پدیده ای است که فرایند تغییر را تحت تاثیر قرار می دهد؛ شروع فرایند تغییر را کند کرده ویا دچارتاخیر می کند، همچنین مقاومت میتواند مانع اجرا وپیاده سازی تغییر شده وآن را عقب بیاندازد یا هزینه ها را افزایش دهد. بزرگترین چالشی که پیش روی مدیران قرار دارد غلبه بر موانع (به ویژه موانع احساسی ) موجود بر سر راه پذیرش تغییرات است. آنها باید با مدیریت منصفانه وبه روش انسانی عکس العمل های مثبت در برابر تغییر را تقویت نمایند. از این رو در شرایط متغیرو متحول امروز سازمانها برای دستیابی به کارایی و اثر بخشی بیشتر و در نهایت دستیابی به اهداف تعیین شده ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول دارند؛ .هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول به کارند و همچنین تغییراتی که در زمینه های مختلف در بخشهای مختلف سازمان روی می دهد داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کار بیشتر میشود و عکس این قضیه نیز صادق است. نگرش افراد متاثر از ادراکات آنها نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان میباشد. به این معنی که آنها نسبت به برابری ادراک شده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختی به شخص(عدالت توزیعی) رویه هایی که تصمیمات توزیع براساس آن انجام شده اند (عدالت رویه ای ) وبرابری در رفتار با افراد در طول اجرای رویه ها(عدالت مراوده ای ) حساس هستند ونسبت به آن واکنش نشان می دهند. اطلاعاتی که از تجربیات معطوف به عدالت توزیعی، رویه ای ومراوده ای به دست می آیند برای شکل دهی یا بازنگری داوریهای انصاف کلی مورد پردازش عمیق تر قرار می گیرند. از طرف دیگر به محض شکل گیری باورهای مربوط به انصاف کلی، این باورها بر رفتارها و نگرشها مثل تعهد، رضایت، اعتماد، نگرش مثبت به تغییرات سازمانی و رفتارهای مدنی سازمانی تاثیر می گذارند. در بیشتر سازمانها مدیران در زمره طلایه داران پدیده تغییر به حساب می آیند. آنان از مجرای تصمیماتی که می گیرند و رفتار الگو مآبانه خود به فرهنگ تغییرات سازمانی شکل می دهند. برای مدیریت تغییر و مقابله با مقاومت کارکنان در برابر تغییر رابینز روشهایی را به شرح زیر پیشنهاد نموده است: - ارتباطات: مدیر باید با کارکنان ارتباطی موثر برقرار نموده ودلایل ایجاد تغییر را برای آنان بیان کند. - مشارکت: مدیر باید کارکنان را در جریان تغییر قرار دهد. - اعطای تسهیلات: شامل آموزش مهارتهای جدید ودادن مزایا وبهبود نظام جبران - اجبار: آخرین روش است ومدیر باید گروه هایی را که هنوز مقاومت می نمایند به طور مستقیم مورد تهدید قرار داده و از روش های مختلف مجبورشان نماید که از مقاومت دست بردارند. دراجرای هریک از روشهای فوق اگر مدیر رفتار منصفانه با کارکنان داشته وعدالت را رعایت کند نتایج بهتری در غلبه بر مقاومت در برابر تغییر حاصل می شود. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که در مورد موضوع عدالت در زمینه رفتار سازمانی تحقیقات فراوانی انجام شده که در آنها اثرپذیری متغیرهای بسیار مهمی همچون هویت سازمانی، عجین شدن با شغل، رفتارهای شهروندی و ضد شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری، تعهد سازمانی، بهره وری و عملکرد، ترک خدمت و غیبت را از عدالت سازمانی نشان داده اند؛ به این ترتیب که در اکثر موارد ادراک عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، تعهد، رضایت، بهره وری و عملکرد رابطه مثبت و با رفتارهایی چون ترک خدمت و غیبت و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی رابطه معکوس دارد؛ اما در مورد رابطه مقاومت در برابر تغییر و عدالت سازمانی تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. لذا در تحقیق حاضربه بررسی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل وتاثیر آن برمقاومت در برابر تغییر از سوی کارکنان به عنوان متغیر وابسته با نقش واسطه انصاف کلی ادراک شده می پردازیم.

رابطه سرمایه انسانی با ساختار صادرات منطقه ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  سلماز کلب خانی   ناصر صنوبر

در عصر جهانی شدن اقتصاد و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و در عرصه ی رقابت بی وقفه، برای دستیابی به بازارهای هدف، آینده از آن کشورهایی خواهد بود که، بتوانند با تجهیز به تمامی ابزار لازم و تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند و اتخاذ مناسب ترین روش ها، گوی سبقت را از رقبای بی شمار بربایند. تجارت بین الملل از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به فناوری های نوین، استفاده از صرفه جویی های ناشی از افزایش مقیاس و افزایش رقابت داخلی، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. اهمیت نقش سرمایه انسانی بر افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز مسأله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر آن است، تاثیر نهاده سرمایه انسانی (سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت، شایستگی و قابلیت های نیروی انسانی می باشد) بر روی متغیرهای ساختار صادرات (تنوع، متوسط مقدار وزنی و متوسط ارزش ریالی محصولات صادراتی) مناطق صادراتی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش مناطق استانی ایران است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از سالنامه های منتشره سایت آمار ایران گردآوری می گردد. برای سنجش متغیر سرمایه انسانی از نسبت شاغلین دارای تحصیلات عالی بر کل کارکنان شاغل استفاده می گردد، زیرا اعتقاد بر این است که فرد آموزش دیده می تواند ظرف مناسبی برای تبلور سرمایه انسانی باشد. همچنین متغیرهای اندازه منطقه و موقعیت جغرافیایی منطقه نیز به عنوان دو متغیر مستقل دیگر در این مدل آورده می شوند. این تحلیل بر تاثیر طرف عرضه بر جریان صادرات تمرکز می کند و به این سوال پاسخ می دهد که چگونه جریان صادرات از مناطق دارای سرمایه انسانی خوب با مناطق دیگر متفاوت است. فرضیه های پژوهش در یک مدل رگرسیون و در روندهای ساختار صادرات از مناطق صادراتی ایران از طریق نرم افزار spss آزمون خواهد شد.

تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و تصمیم خرید مصرف کننده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  مرتضی ساعد   علیرضا فضل زاده

رقابت فشرده در محیط کسب و کار امروزی نیاز شرکت ها را به ابزارهای تمایز و اثرگذاری بر تصمیم گیری مشتریان، روشن تر می سازد. ارزش ویژه برند می تواند منبع پایداری از مزیت رقابتی باشد. آمیخته بازاریابی به عنوان یکی از عوامل موثر بر ارزش ویژه برند و ابعاد آن و هم چنین تصمیم خرید مصرف کننده مطرح می باشد. در پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل مدل با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری اثر عناصر انتخاب شده آمیخته بازاریابی را بر مدل آکر سنجیدیم. نتایج پژوهش نشان دادند که عناصر انتخاب شده آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنی داری بر ابعاد ارزش ویژه برند دارد که بیشترین اثر مربوط به اثر هزینه تبلیغات بر ابعاد ارزش ویژه برند است. هم چنین متغیرهای قیمت، قدرت کانال توزیع، تبلیغات شفاهی و بسته بندی نیز به عنوان عناصر آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنی دار خود را بر ابعاد ارزش ویژه برند نشان دادند. هر چهار بعد آگاهی از برند، تداعی های برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر مثبت و معنی داری داشتند. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ارزش ویژه برند نیز بر تصمیم خرید مصرف کننده به طور معنی داری اثرگذار می باشد. بنگاه ها می توانند با تنظیم فعالیت ها بازاریابی خود ارزش ویژه برند را در ذهن مشتریان بالاتر برده و با اثرگذاری بر تصمیم خرید مصرف کننده به فروش بیشتری دست یابند.

بررسی تاثیر آموزش و مشاوره کار آفرینی بر عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی 1391
  حسین فتحی هلان   اژدر کرمی

سه فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی با استفاده از آزمون های آماری مناسب آنها مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج بدست آمده نشان دادند که آموزش های کار آفرینی اعم از عملی و تئوریک با اطمینان 95 درصد بر عملکرد sme ها تاثیر مثبتی دارند و در این میان آموزش های عملی نسبت به تئوریک تاثیر بیشتری بر عملکرد sme ها دارد.همین طور براساس نتایج حاصله مشاوره های کار آفرینی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک قبل و بعد از ایجاد کسب و کار تاثیر مثبتی دارد.نتایج این آزمون ها نشان می دهند که امکان دستیابی به عملکرد موفقیت آمیز با آموزش ها و مشاوره کار آفرینی افزایش می یابد و با دریافت به موقع آموزش ها و مشاوره های کارآفرینی می توان از حصول موفقیت واحد کسب و کار در قالب اشتغال زایی ،رشد و سود آوری مطمئن تر بود

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی ادغام (مطالعه موردی:سازمان بنیادشهیدوامورایثارگران استان آذربایجانشرقی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  غلامرضا علیزاده   محمد فاریابی

در دنیای پر تلاطم امروز موفقیت سازمان ها در گرو جهت گیری همه بخش های سازمان در راستای استراتژی های آن است، آنچه در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است مکمل بودن استراتژی با فرهنگ سازمان است. اگر استراتژی سازمان با فرهنگ آن هماهنگی لازم را نداشته باشد، خطر شکست کسب و کار سازمان افزایش می یابد. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی ادغام در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.جامعه آماری پژوهش مدیران، کارشناسان و مشاوران سازمان های سه گانه بنیاد شهید، بنیادجانبازان و ستاد آزادگان که تحت نام سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ادغام شده اند، می باشد که درمجموع دارای 256 کارمند رسمی و پیمانی است. متغیرمستقل پژوهش فرهنگ سازمانی شامل 4 نوع فرهنگ قومی، سلسله مراتبی، بازاری و ادهوکراسی است و متغیر وابسته اثربخشی است که از چهار بعد بهسازی نیروی انسانی، انعطاف و آمادگی ، ثبات و نظم و بهره وری تشکیل شده است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از تخمین رگرسیون و همبستگی به وسیله نرم افزار 19spss انجام شد.با توجه به نتایج مشخص شد که از میان انواع فرهنگ، فرهنگ قومی بیشترین تاثیر را بر بعد انعطاف و آمادگی و فرهنگ سلسله مراتبی بیشترین تاثیر را بر بعد ثبات و نظم در سازمان دارد. و فرهنگ بازاری بیشترین تاثیرگذاری را بر روی بعد بهره وری و فرهنگ ادهوکراسی بر روی بعد بهسازی نیروی انسانی دارد.

پذیرش اینترنت توسط مصرف کنندگان به عنوان یک کانال توزیع (از دیدگاه کارکرد کانال آنلاین)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  محمدرضا کوششی   علیرضا فضل زاده

نظر به رشد سریع تجارت الکترونیک در یک دهه گذشته، اینترنت به یک کانال توزیع تبدیل شده است. اینترنت به عنوان یک کانال توزیع، کارکرد های کانال زیادی همچون فراهم آوردن اطلاعات، پرداخت و انجام سفارش بصورت آنلاین را بر عهده گرفته است. هدف از این پژوهش پذیرش مصرف کننده از اینترنت به عنوان یک کانال توزیع از دید گاه کارکرد کانال می باشد. در این پژوهش از مدل پذیرش فناوری به عنوان مبنای نظری که به توسعه چارچوب تحقیق یاری می رساند استفاده شده است . فرضیه های این تحقیق در ارتباط با انواع محیط های کارکرد های آنلاین کانال به عنوان مثال ، جمع آوری اطلاعات، پرداخت های مالی و تنوع محصول مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر تاثیر عوامل موثر بر پذیرش اینترنت به عنوان یک کانال توزیع با کارکرد کانال آنلاین مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل طراحی شده به شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر نگرش به استفاده و عزم استفاده پرداخته شده و سپس تاثیر این عوامل بر استفاده تحقق یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی دانشجویان،اساتید و کارکنان دانشگاه تبریز با استفاده از مدل ساختاری و نرم افزار amos نسخه21، بیانگر تاثیر معنی دار و قوی سودمندی ادراک شده کانال آنلاین در درجه اول بر عزم استفاده و سپس بر روی نگرش به استفاده را دارد و همچنین راحتی استفاده ادراک شده کانال آنلاین و لذت ادراک شده کانال آنلاین بر سودمندی ادراک شده کانال آنلاین اثر مثبت و معنی داری دارند و تاثیر راحتی استفاده ادراک شده کمی بیشتر از لذت ادراک شده بر نگرش به استفاده است. عدم تاثیر ریسک ادراک شده بر نگرش و سودمندی ادراک شده، و نگرش به استفاده کمترین ضریب تاثیر را بر عزم به استفاده را داشته و در نهایت باعث برآورد استفاده تحقق یافته گردیده است.

بررسی تناسب فرد- سازمان و تاثیر آن بر رضایت شغلی در سازمانهای دو قطبی ( شواهدی از دانشگاه )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  رضا دهقانی   محمد فاریابی

در دهه های اخیر، مدیریت منابع انسانی به چالش عمده مدیران و برنامه ریزان سازمانی تبدیل شده است.چرا که مدیریت صحیح منابع انسانی به عنوان سرمایه ای بی بدیل، افزایش اثربخشی سازمانی را به دنبال خواهد داشت. در این میان، مطالعه تناسب افراد با سازمان و پیامد های نگرشی و رفتاری آن دارای اهمیت بسزایی می باشد. علیرغم آن که تحقیقات اخیر در این زمینه، بیشتر در سازمانهایی با کارکنان یکپارچه صورت گرفته است، این پژوهش، با هدف بررسی تناسب فرد- سازمان و تاثیر آن بر رضایت شغلی دو طیف از کارکنان دانشگاه، به عنوان سازمان دو قطبی سامان یافته است که ویژگی بارز آن، حضور متغیر های تعدیل گر تعهد سازمانی، مشارکت کارکنان و امنیت شغلی و نیز تفاوت تاثیر مذکور در دو طیف متفاوت کارکنان هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی می باشد. تحقیق دارای سه فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی کارکنان هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه تبریز در سال 1390 می باشد. که از بین جامعه آماری تعداد153 نفر از اعضای هیأت علمی و 160 نفر از کارکنان غیر هیأت علمی به عنوان نمونه انتخاب، و داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه ای حاوی 67 سوال جمع آوری گردیده و نتایج با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه، آزمون همبستگی، آزمون رگرسیون چند متغیره و در نهایت روش متغیر مجازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر های تناسب فرد- سازمان، تعهد سازمانی، مشارکت و امنیت شغلی رابطه مثبت و معنی داری با رضایت شغلی در هر دو گروه دارد و بر اساس نتایج آزمون رگرسیون، نقش متغیر مشارکت در گروه کارکنان هیأت علمی و متغیر تعهد سازمانی در گروه کارکنان غیر هیأت علمی جهت پیش بینی تغییرات رضایت شغلی معنی دار نبوده و هم چنین، در گروه کارکنان هیأت علمی، به ترتیب، امنیت شغلی، تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی و در گروه کارکنان غیر هیأت علمی به ترتیب، امنیت شغلی، مشارکت کارکنان و تناسب فرد- سازمان، بیشترین تأثیر را در پیش بینی تغییرات رضایت شغلی دارد و در نهایت، تفاوت تأثیر تناسب فرد- سازمان، بر روی رضایت شغلی دو گروه (با حضور متغیر های تعدیل گر) معنی دار بوده و این تأثیر در گروه کارکنان هیأت علمی بیشتر از گروه دیگر می باشد. بنا بر این، نتایج نشانگر این است که تأثیر و رابطه بین متغیر های رفتاری، نگرشی و انگیزشی که نقش مهمی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارند، در دو طیف مختلف از کارکنان( در سازمان های دو قطبی) متفاوت بوده و سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را در جهت مدیریت منابع انسانی و استفاده موثر از سرمایه انسانی طلب می نماید.

بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن رویه های منابع انسانی به عنوان تعدیل کننده: شواهدی از صنعت بانکداری در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  سمیرا صاحب الزمانی   علیرضا فضل زاده

امروزه منابع انسانی عاملی تعیین کننده در موفقیت سازمان هاست. با توجه به اینکه نیروی انسانی انجام دهنده فعالیت ها در سازمان است و تناسب آن با استراتژی های کسب و کار سازمان در بهبود و یا تضعیف عملکرد سازمانی نقشی اساسی ایفا می کند، بنابراین سازمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و بقا در شرایط رقابتی کنونی، بایستی در این زمینه سرمایه گذاری کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویه های منابع انسانی به عنوان تعدیل کننده بر رابطه بین استراتژی های کسب و کار و عملکرد سازمانی انجام گرفته است. برای انجام پژوهش، 4 فرضیه تدوین گردید. سنجش عملکرد با کارت امتیازی متوازن انجام گرفت و همچنین شش رویه آموزش و توسعه، کار تیمی، حقوق و پاداش، برنامه ریزی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد و امنیت استخدام به عنوان رویه های مدیریت منابع انسانی انتخاب شدند، همچنین استراتژی های شولر و جکسون یعنی کاهش هزینه، نوآوری و افزایش کیفیت به عنوان استراتژی های کسب و کار انتخاب گردیدند و نمونه از بین بانک های خصوصی انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های پرسشنامه ای با 50 سوال طراحی گردید. تعداد 220 پرسشنامه معتبرجمع آوری شد. در این پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار آموس به بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر و آزمون فرضیات، پرداخته شد و این نتایج بدست آمدند:1. عدم رد وجود ارتباط نزدیک مابین رویه های منابع انسانی و استراتژی های کسب و کار. 2. عدم رد وجود رابطه مثبت و معنادار مابین رویه های منابع انسانی و عملکرد سازمانی. 3. عدم رد وجود رابطه مثبت و معنادار مابین استراتژی های کسب و کار و عملکرد سازمانی. 4. عدم رد وجود رابطه مثبت و معنادار مابین رویه های منابع انسانی یکپارچه با استراتژی های کسب و کار و عملکرد سازمانی.

بررسی رابطه بین محتوای بیانیه مأموریت و درجه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  سعید عربلوی مقدم   ناصر صنوبر

در سالهای اخیر توجه گسترده ای به مسئولیتهای اجتماعی از سوی شرکتها معطوف شده است که تا حدی متأثر از گسترش جهانی شدن و تجارت بین المللی می باشد. جامعه محلی و رسانه ها به طور فزاینده ای از شرکتها می خواهند که عواقب اجتماعی و زیست محیطی فعالیتهای خود را درنظر بگیرند و شفافیت بیشتری در زمینه فعالیتهای خود نشان دهند. از دیگر سو، مسئولیت پذیری اجتماعی مفهومی است که به شدت به ارزشهای بنیادین شرکت گره می خورد و در نتیجه طبیعی است که انتظار داشته باشیم تعهد به مسئولیتهای اجتماعی در قبال ذینفعان، در بیانیه مأموریت شرکت نمود یابد. از طرفی، تعهد شرکت به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز، تنها زمانی باور پذیر است که این اصول در بیانیه مأموریت، چشم انداز و ارزشهای شرکت نمود یابند. ولی بدیهی است که پرداختن به مسئولیتهای اجتماعی در بیانیه مأموریت لزوماً به عملکرد متناسب در این زمینه منجر نمی شود. در پژوهش حاضر به بررسی وجود یا عدم همخوانی بین میزان توجه به ذینفعان چهارگانه مشتریان، کارکنان، جامعه محلی و محیط زیست در بیانیه مأموریت شرکتها و درجه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در قبال این ذینفعان پرداخته شده است و نقش متغیرهای تعدیل کننده اندازه شرکت، بین المللی بودن شرکت و مالکیت خصوصی شرکت در این رابطه بررسی شده اند. با توجه به هدف پژوهش و مدل طراحی شده، از رگرسیون چندگانه و سلسله مراتبی به منظور آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیلهای آماری نشان می دهند که رابطه معناداری بین میزان توجه به ذینفعان چهارگانه مشتریان، کارکنان، جامعه محلی و محیط زیست در بیانیه مأموریت شرکتها و درجه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در قبال این ذینفعان موجود نیست و حتی در نظر گرفتن نقش متغیرهای تعدیل کننده نیز باعث ظاهر شدن رابطه معنی دار در بین متغیرهای مستقل و وابسته نمی گردد (سطوح معناداری 488/0، 929/0، 261/0 و 683/0 برای بررسی اثرهای تعاملی به دست آمدند که اختلاف زیادی با مقدار قابل قبول کمتر از 05/0 دارند). با این حال، عدم مشاهده رابطه بین متغیرهای مدل، همخوانی بسیاری با نتیجه پژوهشهای تجربی پیشین دارد.

بررسی رابطه ی هماهنگی کارکردهای بازاریابی- فروش با رضایت مشتری در شرکت های تولیدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  لیلا اکبرپور   علیرضا فضل زاده

تمام سازمانها به منظور دستیابی به اهداف سازمانی خود در تکاپو هستند. هدف سازمانهای تولیدی دستیابی به سود می باشد و این در گرو رضایت مشتریان از خرید کالاها و خدمات سازمان می باشد. کارکردهای بازاریابی و فروش هر دو در ارتباط با مشتری بوده و در نتیجه هماهنگی این دو کارکرد برای ایجاد رضایت مشتری مفید خواهد بود. در پژوهش حاضر با توجه به نظرات صاحب نظران و یافته های پژوهش های قبلی مرتبط با موضوع پژوهش رابطه بین هماهنگی کارکردهای بازاریابی- فروش با رضایت مشتری به عنوان فرضیات اصلی و تأثیر پنج متغیر: "سیستم پاداش مشترک، حمایت مدیریت ارشد، تعامل، ساختار مکانیکی، روابط رسمی" بر هماهنگی بین کارکردی به عنوان پنج فرضیه فرعی بررسی می شود. جامعه مورد مطالعه 289 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در شهریور1391 انتخاب گردیده است. داده های مورد استفاده برای آزمون این فرضیه ها به وسیله ی پرسشنامه از 127 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها، از رابطه ی مثبت بین «هماهنگی بین کارکردی» و «رضایت مشتری» حمایت می کند. همچنین رابطه مثبت متغیر های «سیستم پاداش مشترک»، «حمایت مدیرت ارشد»، «تعامل» با «هماهنگی بین کارکردی» را نمی توان رد کرد اما رابطه مثبت متغیرهای «ساختار سازمانی» و «روابط رسمی» با متغیر «هماهنگی بین کارکردی» رد می شود.

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر آگاهی از برند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده اقتصاد 1391
  عباس جعفری ثالث   علیرضا فضل زاده

افزایش شدت رقابت ناشی از روند جهانی شدن و استفاده روز افزون فناوری اطلاعات در محیط کسب و کار، سازمان ها را بر آن داشته است تا سازمان ها، فعالیتهای بازار یابی خود را به گونه ای تنظیم نمایند تا میزان آگاهی از برند را در مشتری تقویت کرده و تداعی های ذهنی قدرتمند و منحصر به فرد از برند را تسهیل و احساسات مثبتی را در مشتری برانگیزانند. چرا که بی توجهی به برند در واقع بی توجهی به بازاریابی و گسترش فروش محصولات و خدمات بوده که آن نیز زیانهای متعددی را متوجه صنایع خواهد نمود. در این پژوهش به بررسی تاثیر آمیخته ی بازاریابی بر آگاهی از برند در حوزه ی بازاریابی مبل پرداخته شده است. پژوهش حاضر دارای 4 فرضیه بوده و روش تحقیق بکارگرفته شده، استفاده از پرسشنامه و تحلیل نتایج و نمونه ی آماری مصرف کنندگان مبل در شهر تبریز می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد محصول، قیمت، توزیع و ترفیع به ترتیب بیشترین تاثیر را بر آگاهی از برند دارند.

رابطه تعیین کننده های اعتماد با اعتماد بین سازمانی ( مطالعه موردی: داروخانه های فعال در سطح شهر سنندج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  سیده ماندا احمدی   ناصر صنوبر

رقابت جهانی در حال افزایش است و جهت حضور در عرصه های بین المللی همکاری بین شرکت ها می تواند دست یابی به اهداف استراتژیک را تسهیل کند . این همکاری ها با رفتار های فرصت طلبانه همراه بوده و برای کاهش این رفتارها و حفظ امنیت همکاری اعتماد مهم است. این پژوهش رابطه تعیین کنده های اعتماد را با اعتماد بین سازمانی در شرکت های صادرکننده ایرانی درگیر در اتحاد مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا عوامل موثر بر اعتماد تعیین شده و در نهایت انتظار داریم که کمیت و کیفیت اطلاعات، تداوم رابطه، تساوی حقوق ارتباطات بر اعتماد بین سازمانی اثر مثبت داشته باشند.

نقش تفاوت طول مدت ارتباط بر وفاداری مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  علی اسدپور   محمد فاریابی

موضوع ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان و شناخت و بررسی پیش نیازهای مرتبط به آن، به ویژه تصویر ذهنی شرکت، ارزش ادراکی و هزینه های جابجایی، برای شرکت هایی که دغدغه ی حفظ و توسعه ی جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی راهبردی محسوب می گردد و هزینه های بسیاری را نیز برای درک و شناخت این مهم و دست-یابی به راهکارهای کاربردی برای تقویت آن، صرف می کنند. هدف اصلی در این تحقیق بررسی اثرات این پیش-نیازها بر وفاداری مشتری در طول مدت های متفاوت ارتباط مشتری ـ ارائه دهنده ی خدمات است. این تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مشتریان کافی نت ها و شرکت های خدمات کامپیوتری موجود در سطح شهر تبریز است که با نمونه گیری سیستماتیک و فرمول کوکران تعداد 385 نفر از آن ها انتخاب گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. در نهایت تعداد 248 پرسشنامه ی تکمیل شده دریافت و داده های استخراج شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای spss و لیزرل و با روش های t تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرارگرفته است؛ که این کار یک بار بر روی کل داده های استخراج شده و یک بار نیز به صورت مقایسه ای میان داده های مربوط به ارتباط های بلندمدت (تعداد=118) و کوتاه مدت (تعداد=130) صورت گرفته است. یافته های حاصل از آزمون ده فرضیه ی مطرح شده در این تحقیق نشان دهنده ی آن است که به طور کلی ارزش ادراکی، تصویر ذهنی و هزینه-های جابجایی تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری دارند و این روابط در ارتباط های بلندمدت نسبت به ارتباط های کوتاه مدت قوی تر و معنادارتر است. همچنین تأثیر ارزش ادراکی بر هزینه های جابجایی در هر دو گروه ارتباط های بلندمدت و کوتاه مدت هرچند به صورت جزئی مثبت است ولی معنادار نیست. تأثیر تصویر ذهنی شرکت نیز در حالت کلی بر هزینه های جابجایی مثبت ولی بی معنی است. هر چند این رابطه در ارتباط های کوتاه مدت منفی و بی معنی و در ارتباط های بلندمدت قوی و معنادار تشخیص داده شده است.

تأثیر عناصر بازاریابی رابطه مند و تلفیق آن با بازاریابی حسی و حمایتی بر وفاداری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  اکبر شیدایی حبشی   علیرضا فضل زاده

هزینه به دست آوردن مشتری جدید بین پنج تا هفت برابر هزینه نگهداری یک مشتری موجوداست، بنابراین بر هیچ کس پوشیده نیست که مشتری مهم ترین دارایی یک شرکت است. حفظ و نگهداری آن اساسی ترین وظیفه یک شرکت است. یکی از ابزار دست یازیدن به این امر ایجاد روابط بلندمدت با مشتری است، که بازاریابی رابطه مند به خوبی به ایجاد این رابطه می پردازد. ولی آیا تنها با ایجاد روابط بلندمدت می توان مشتری را حفظ کرد به عبارت دیگر آیا تنها بازاریابی رابطه مند کافی است؟ در این تحقیق تجزیه و تحلیل جامعی بر روی تأثیر بازاریابی رابطه مند و تلفیق آن با بازاریابی حسی و بازاریابی حمایتی بر وفاداری مشتریان در بانک های استان آذربایجان غربی انجام پذیرفت. متغیرهای بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل موریس شامل چهار عنصر اعتماد، تعهد، ارزش ارتباطات، اطلاع رسانی است. و از دو نوع بازاریابی، یعنی بازاریابی حسی و بازاریابی حمایتی در بستر بازاریابی رابطه مند استفاده شد،که بر آن اساس، مدل تلفیقی مورد نظر ارائه می گردد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی مشتریان بانک های استان آذربایجان غربی است، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعدادی از بانک ها بر اساس میزان فعالیت به عنوان نمایندگان بانک های دولتی و بانک های خصوصی(یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی) انتخاب شدند. قلمرو زمانی تحقیق سال هزاروسیصد و نود و دو است. این تحقیق شامل شش فرضیه است، که در فرضیه ها تأثیر عناصر بازاریابی رابطه مندوتلفیق آن با دو نوع بازاریابی، یعنی (بازاریابی حسی و بازاریابی حمایتی) بر وفاداری مشتریان بررسی می شود. از شبکه های عصبی مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. شبکه های عصبی چند لایه، با تابع آموزشی تانژانت هایپربولیک، آموزش داده شده با الگوریتم پیش خور برای ساخت مدل شناسایی، بکار گرفته شده اند. همچنین برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون تی و آزمون همبستگی پیرسون نیز استفاده شده است. و نتایج تحلیل آماری سنتی با نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی مورد مقایسه قرار گرفت. پس از آزمون فرضیات مشخص شد که در بانک خصوصی و دولتی دو متغیر بازاریابی حسی و اعتماد بیش ترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان دارند . و نتایج حاصل از آزمون شبکه های عصبی از دقت بالاتری نسبت به روش های آماری سنتی برخوردار است.

نقش مهارت های خدمت به مشتری در وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان اردبیل)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  اقدس رحیمی   محمد فاریابی

امروزه عملکرد پرسنل سازمان های خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر خدمات عرضه شده به مشتریان سازمان های خدماتی می باشد. در واقع وجود مهارت فرد فرد پرسنل یکی از عوامل عمده ی کسب و کار در رسیدن به رضایت مشتری است که می تواند منجر به وفاداری مشتری شود . هدف این تحقیق بررسی رابطه ی میان مهارت های خدمت به مشتری با وفاداری مشتریان در شعب بانک ملی استان اردبیل می باشد.در این راستا 6 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی تدوین شده است . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . تعداد 400 پرسشنامه قابل استفاده در تجزیه وتحلیل بود . تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای spss وlisrel انجام شد .نتایج نشان داد که سه جز از مهارت های خدمت به مشتری یعنی مهارت های ایجاد اعتبار، مهارت های ارتباطات کلامی و مهارت های فرهنگ خدمت به مشتری رابطه مثبت با وفاداری مشتریان دارند.همچنین رضایت مشتری رابطه مثبت با وفاداری مشتری دارد.

بررسی تأثیر خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی 1392
  سمیرا بیگنه   محمد رضا اختصاصی

با توجه به اهمیت زیاد منابع آب زیرزمینی در کشور، بررسی خشکسالی های هیدروژئولوژیکی و رفتارسنجی افت سطح آب های زیرزمینی در راستای ارائه راهکارهای حفاظت و مدیریت مناسب منابع حیاتی آب ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی بر کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی دشت جیرفت در دوره آماری 22 ساله(1390-1369) است. در این تحقیق با استفاده از داده های بارش، دبی رودخانه، سطح ایستابی و شوری آب های زیرزمینی شاخص های spi، rdi، sdi، gri و seci به صورت سالانه و سری زمانی ماهانه محاسبه و رابطه بین این شاخص ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش دوره مورد بررسی به صورت سری زمانی، ماهانه تداوم دوره های ترسالی و خشکسالی واضح تر و در عوض تعداد آنها کمتر شده است. همچنین قدر مطلق ترسالی ها در دوره های زمانی مختلف بیش تر است، که نشان می دهد در منطقه جیرفت حاکمیت ترسالی ها بیشتر بوده است. مقایسه شاخص ها نشان داد تأخیر زمانی خشکسالی اقلیمی (spi) بر خشکسالی هیدرولوژیکی (sdi) بیانگر تأخیر زمانی شش تا نه ماه می باشد. خشکسالی هیدرولوژیکی با میزان همبستگی 78/0 در سطح یک درصد بیشترین همبستگی را با شاخص خشکسالی آب های زیرزمینی دارد. خشکسالی های اقلیمی اخیر نیز بر روی شاخص های خشکسالی آب های زیرزمینی و همچنین شاخص استاندارد شده هدایت الکتریکی اثر داشته به نحوی که در طی دوره آماری مذکور بطور متوسط حدود 14 متر افت سطح آب در کل دشت جیرفت اتفاق افتاده و شوری(ec) در حدود 511 میکروموس بر سانتی متر افزایش یافته که ضرورت مدیریت صحیح و بحرانی را ایجاب می کند. با مقایسه شاخص gri و spi مشاهده می شود که خشکسالی هیدروژئولوژیکی با یک تأخیر 24 ماهه نسبت به خشکسالی هواشناسی اتفاق می افتد که این امری طبیعی است. همچنین با کاهش شاخص gri مقدار شاخص استاندارد شده هدایت الکتریکی افزایش یافته است این امر به این مفهوم است که افت سطح آب زیرزمینی باعث افزایش شوری آب زیرزمینی شده است.

بررسی تاثیر گروههای مرجع بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار : مطالعه موردی خدمات زایمان در بیمارستانهای تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393
  سعید رستم پور   علیرضا فضل زاده

امروزه عمل سزارین در بین جوامع شیوع یافته و این در حالی است که چنین عملی مصادف با خطراتی برای مادر و کودک میباشد . مطالعات نشان داده است که تمایل به انجام سزارین در زنان نه تنها ریشه در فرهنگ داشته بلکه گروه های مرجع نیز در انتخاب نوع زایمان و تصمیم گیری برای عمل در زنان باردار نقش اساسی ایفا میکند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر گروه های مرجع بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار شهر تبریز طراحی گردیده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی است که در نیمه اول سال93 انجام شده است. در این پژوهش گروه های مرجع به عنوان متغیر مستقل و انتخاب نوع زایمان متغیر وابسته یا ملاک می باشد .جامعه پژوهش تمامی زنان بارداری است که برای دریافت خدمات زایمان به بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تبریز مراجعه میکردند . حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد نسبت به تعداد 400 نفر انتخاب گردید . ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی با نظر صاحبنظران و پایایی آن با آزمون الفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت ، داده ها بعد از جمع آوری با استفاده از نرم افزاری spss تحلیل گردید و در سطح آمار توصیفی از میانگین ، درصد فراوانی و .... و در سطح آمار استنباطی از آزمون کای اسکور و من ویتنی یو تست استفاده گردید. نتایج حاکی از آنست که گروه های مرجع بر انتخاب نوع زایمان تاثیرگذار هستند و نسبت زنانی که با توصیه گروه مرجع زایمان خود را انتخاب می کنند با نسبت زنانی که بدون توصیه آنها اقدام به این کار می کنند؛ اختلاف معنی داری وجود دارد همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای سن، بومی و غیر بومی بودن، تحصیلات ، شغل و درآمد بیمار هیچ نقشی در انتخاب نوع زایمان توسط زنان مراجعه کننده ایفا نمی کنند. همچنین مطابق یافته های پژوهش گروه زنانی که زایمان طبیعی نموده اند، میانگین آگاهی بیشتری نسبت به گروه زنانی داشته باشند که به صورت سزارین زایمان نموده اند و میزان نگرش زنانی که به صورت طبیعی زایمان نموده اند بیشتر از نگرش زنانی است که به صورت سزارین زایمان نموده اند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش که حـاکی از تاثیر گروه های مرجع ، میزان آگاهی و نگرش زنان بر انتخاب نوع زایمان است،لازم اسـت مسئولین تمهیـداتی در مـورد طراحی برنامه های آموزشی جمعی و رسانه های گروهی در زمینه مزایا و معایب هریک از روشهای زایمان،طراحی برنامه هایی مدون آموزشی در طول دوران بارداری، مکانسیم های تشویقی و سازوکارهای پرداخت برای پزشکان زنان و زایمان جهت ترویج زایمان طبیعی درنظر بگیرند.

بررسی ارتباط بین نوآوری خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  مریم زمانی   علیرضا فضل زاده

برای یک کشور در تلاش برای توسعه اقتصادی، هتل¬ها نشان¬دهنده یک نوع عزت ملی و محور صنعت گردشگری می¬باشند. لزوم توجه به مدیریت صحیح هتل¬ها به صورتی که علاوه بر حفظ وضعیت موجود با استفاده از روش¬ها و خدمات جدید و نوآورانه که تضمین¬کننده افزایش رضایت مشتری می¬باشد، می¬تواند نقش موثری در بخش مهمی از صنعت گردشگری را داشته باشد، به طوری که موجب رشد و گسترش این صنعت شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری در هتل¬های شهر تبریز می¬باشد تا الگویی برای افزایش رضایت مشتری از طریق مطالعه اثر ارزش مشتری و نوآوری خدمات ارائه شود. در این پژوهش سعی شده تا میزان تأثیر ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری سنجیده شود.نتایج حاصل از تخمین حاکی از این بود که ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری اثرگذار بوده و تأثیر مثبت و معنی¬داری دارند و ارزش مشتری بر نوآوری خدمات نیر اثر مثبت و معنی¬داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که نوآوری خدمات اثر بیشتری نسبت به ارزش مشتری بر رضایت مشتری دارد.

بررسی تأثیر حس جمعی و رضایت بر وفاداری گردشگران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  سعیده خانی کهنمویی   محمد فاریابی

امروزه مقاصد گردشگری مختلف در جست و جوی یافتن روش های بازاریابی مناسب اند تا گردشگران بالقوه را به خود جذب نموده و حتی از آن ها گردشگرانی وفادار بسازند. برگزاری جشنواره های جمعی در قالب بازاریابی رویداد، یکی از این روش هاست و شناسایی متغیرهای متناسب با این جشنواره ها، برای اطمینان از تحقق اهداف آن ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش متغیرهای حس جمعی، تجربه احساسی مثبت، رضایت و وفاداری به منظور ارزیابی میزان موفقیت این برنامه بازاریابی و متغیر شخصیتی برون گرایی به منظور بخش بندی بازار هدف آن مورد بررسی قرار می گیرند و هدف نهایی بیان اهمیت برگزاری جشنواره های جمعی در توسعه مقاصد داخلی است. از این رو تعداد 400 پرسشنامه بین گردشگران حاضر در جشنواره نوروزی برج میلاد تهران، توزیع و جمع آوری گردید. از این بین 394 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 949/0 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و amos و با روش های t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد حس جمعی با ضریب مسیر 363/0 یک پیش بین مستقیم برای وفاداری است ولی رضایت هنوز هم اصلی ترین پیش بین آن می باشد و با ضریب استاندارد 593/0 بیش ترین تأثیر را بر آن دارد. هم چنین رابطه میان برون گرایی و تجربه احساسی مثبت با مقدار بتای 452/0 تأیید شد که فرض ما را مبنی بر قرار گرفتن برون گرایان به عنوان بازار هدف جشنواره های جمعی، تأیید می کند. هم چنین قوی ترین رابطه مستقیم میان متغیرها با مقدار ضریب 880/0 میان رضایت و تجربه احساسی مثبت وجود دارد که البته در مسیرهای غیرمستقیم نیز تجربه احساسی مثبت از طریق رضایت، بیشترین تأثیر را بر وفاداری گردشگران دارد.

بررسی رابطه توانمندی فردی و عملکرد تیمی شواهدی از دیوان محاسبات شمال غرب کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  علی اصغر برادراصولی   علیرضا فضل زاده

کیفیت توانمندی نیروی انسانی یکی از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها است. اهمیت این عامل به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است و نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیرقابل انکار می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه توانمندی فردی و عملکرد تیمی در کارکنان دیوان محاسبات شمال غرب کشور می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی است که در آن نمونه ای شامل تیم های ادارات کل دیوان محاسبات شمالغرب کشور مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های توانمندی فردی، پرسشنامه ارزیابی عملکرد فردی و پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیمی صورت گرفت. با توجه به وجود چند متغیر پیش بین (عوامل توانمندی فردی) و متغیر ملاک عملکرد تیمی نتایج بدست آمده با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت و سهم هر عامل در پیش بینی عملکرد تیمی مشخص شد. نتایج تحقیق نشان داد که توانمندی فردی و عملکرد تیمی در کارکنان دیوان محاسبات منطقه شمال غرب کشور رابطه مستقیمی دارند. نقش عامل نیاز به کسب موفقیت در پیش بینی عملکرد تیمی معنی دار نبود. عامل های پاداش مهارت، نیاز به کسب قدرت و پاداش برای دانش به ترتیب در پیش بینی عملکرد تیمی نقش دارند. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد فردی میزان رابطه بین توانمندی فردی و عملکرد تیمی را تعدیل می کند

بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند وتاثیر آن بر نتایج رابطه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  بهنام ابی نژاد   ناصر صنوبر

در این پژوهش به اهمیت مدیریت زنجیره تأمین پرداخته شده و از بازاریابی رابطه ای به عنوان ابزاری جهت کسب مزیت رقابتی استفاده شده است. امروزه معاملاتی که تنها بر اثربخشی عناصر آمیخته بازاریابی تأکید دارد، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با زنجیره تأمین تغییر جهت داده است. محققان، بازاریابی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرارداده اند که یکی از آنها تأکید بر برقراری رابطه بلند مدت و متقابل بین خریدار (مشتری) و فروشنده است. این مطالعه پژوهشی در صدد سنجش تجربی رویکرد رابطه مند در امتداد یک پیوستار از مرحله عملیات تا استراتژیک، ارزیابی تأثیر رویکـرد رابطه مند بر فعالیتهای واقعی انجام شده در چهار چوب رابطه و تعیین تأثیر این فعالیتهای ارتباطی بر روی اثر بخشی رابطه و عملکردکسب و کار است. یک طرح تحقیق پیمایشی که از روش طرح کلی تبعیت میکند، برای گردآوری داده ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. معیارهای چند متغیره برای اندازه گیری رویکرد رابطه مند و فعالیتهای ارتباطی در کنار معیارهای موجود توسعه داده شده و برای سنجش شدت رقابتی و نتایج رابطه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق کارشناسانواحد خریدشرکتهای زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مورد نمونه گیری قرار میگیرند و واحد تحلیل در این پیمایش رابطه کسب و کار بین یک بنگاه خریدار و یک بنگاه تأمین کننده است. در این مطالعه ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد، بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر نتایج رابطه، جفری-تی استیووارد (2012) بوده و برای تحلیل داده های گردآوری شده از توزیع پرسشنامه، از نرم افزارتحلیل آماری lisrelجهت محاسبات و اندازه گیری متغیرهابا استفاده از مدل تحلیل عاملی و همچنین رابطه علّی بین متغیرها از مدل ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده می شود و یافته های آن در دو بخش آمارهای توصیفی و استنباطی گزارش می گردد و در نهایت در قالب یک مدل کلی بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر نتایج رابطه پیشنهاد می گردد؛و بر پایه نتایج به دست آمده پیشنهاداتی کاربردی ارایه خواهد شد. این مطالعه به طور اعم به درک رویکرد رابطه مند و به طور اخص به درک اینکه چگونه تنوع در رویکرد رابطه مند بر ماهیت فعالیتهای ارتباطی استفاده شده در تعامل خریدار، تأمین کننده تأثیر می گذارد کمک می کند.

نقش انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی فرانشیزگیرنده در ارزیابی روابط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  مهسا محمدنامدار   محمد فاریابی

فرانشیز سریعترین شکل خرده فروشی رو به رشد و روش محبوب و فراگیری برای مدیریت رشد کارآفرینانه در جهان است. ایجاد و حفظ روابط مستحکم با فرانشیزگیرندگان یکی از چالش های اصلی پیش روی فرانشیزدهندگان است و یکی از عوامل کلیدی موفقیت سیستم های فرانشیز، توجه به انتظارات فرانشیزگیرندگان است. با این حال تفاوت مهم بین انواع انتظارات در ادبیات فرانشیز نادیده گرفته شده است. انتظارات شامل دو دسته انتظارات هنجاری (سطح کلان) و انتظارات قابل پیش بینی (سطح خرد) است. در نتیجه این تحقیق بر آن شد تا تاثیر همزمان (عدم) تصدیق هر دو نوع انتظارات هنجاری و انتظارات قابل پیش بینی فرانشیز گیرنده را در روابط فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرندگان او بسنجد. بدین منظور، 304 نمایندگی شرکت های بیمه توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به سوالات پژوهش به روش مدل یابی معادلات ساختاری، از نرم افزارهای spss 22.0 و lisrel 8.5 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تاثیر مثبت باز بودن ارتباطات و حمایت ادراک شده توسط فرانشیزگیرنده را بر رضایت او از روابط تایید کرد و تاثیر منفی باز بودن ارتباطات و حمایت ادراک شده توسط فرانشیزگیرنده را بر تعارض ادراک شده توسط وی نشان داد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع است که باز بودن ارتباطات، و حمایت ادراک شده توسط فرانشیزگیرنده، از طریق متغیر میانجی (عدم) تصدیق انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی، روی تعارض ادراک شده توسط وی و رضایت او از روابط، تاثیرگذار است.

بررسی تاثیر انواع بازار محوری روی عملکرد محصول جدید:نقش تعدیل کننده نوآوری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  علی اکبر ارکان   محمد فاریابی

هدف این مطالعه بررسی تاثیر انواع بازارمحوری روی عملکرد محصول جدید با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده نوآوری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 199 نفر از مدیران و معاونین فعال در صنایع تولیدی آذربایجان شرقی است. نتایج نشان می دهد که میان بازارمحوری پاسخگو و کنش گر و همچنین نوآوری با عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر علاوه بر آنکه نوآوری رابطه میان بازارمحوری و عملکرد را تعدیل می کند، نقش تعدیل کننده شرایط محیطی نیز در رابطه میان بازارمحوری و عملکرد مورد تأیید قرار گرفت.

بررسی رابطه شاخص سلامت سازمانی با کیفیت محصول در انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  رضا پاشایی   علیرضا فضل زاده

کیفیت محصول در سازمانهای تولیدی از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد که می تواند منجر به اثر بخشی سازمان گردیده و در نهایت در سوددهی و بازدهی سازمان کارایی داشته باشدیکی از این عوامل سلامت سازمانی است . در این مطالعه رابطه سلامت سازمانی با کیفیت محصول تولید شده توسط شرکت های تحت پوشش انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز مورد بررسی قرار گرفت .پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و کاربردی بود که به صورت مقطعی در بهار 1393انجام گرفت جامعه پژوهش کارکنان شرکت های وابسته به انجمن تولید قطعات خودرو در تبریز و شرکت های خریدار محصولات این شرکتها بودند. حجم نمونه از جامعه آماری اول با استفاده از فرمول کوکران برابر 320 نفر انتخاب گردید و در جامعه آماری دوم حجم نمونه برابر جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه سلامت سازمانی و کیفیت محصول بود که روایی آن از طریق خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون الفای کرانباخ برابر 93/0 مورد تایید قرار گرفت . داده ها با استفاده از نرم افزار spss و در سطح آمار توصیفی با آماره های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی با آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای سلامت سازمانی و کیفیت محصول همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد ، بین سلامت سازمانی بر حسب سطوح سلامت سازمانی (سطح نهادی ، اداری و فنی ) و کیفیت محصول تولیدی در شرکت های تحت پوشش انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان با نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی و بازرگانی منطقه آزاد ارس)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  بهناز امینی   ناصر صنوبر

در این تحقیق ابتدا به چیستی هوش معنوی و شناخت آن و در نهایت تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان از طریق توزیع پرسشنامه ها بین کارمندان و نتیجه گیری از داده های موثر، پرداخته می شود. تا در نهایت مدلی بدست آید که در تمامی سازمانها کارائی داشته باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده می باشد. جامعه آماری این ژوهش را کارکنان شرکتهای تولیدی و بازرگانی منطقه آزاد ارس تشکیل میدهد که 430 نفر که با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار19 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که هوش معنوی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت دارد.

بررسی تأثیر اعتماد و امنیت در پذیرش بانکداری اینترنتی (شواهدی از شعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  محمد افخم   محمد فاریابی

رواج هر فناوری در جامعه نیاز به جلب اعتماد استفاده کنندگان دارد. بدین معنی که فناوری نوین باید زیرساخت هایی برای پذیرش و جلب اطمینان و اعتماد مشتریان فراهم کند. آنچه در این زیرساخت ها باید گنجانده شود، جنبه ی امنیتی است که جزو زیرساخت های مهم برای تداوم، رشد و رونق هر فناوری نوین در جامعه است؛ زیرا استفاده کننده باید به آن اطمینان داشته باشد. یکی از موانع عمده بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیک عدم پذیرش این تکنولوژی توسط مشتریان و تمایل به رویه های بانکداری سنتی عنوان شده است، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد و امنیت در پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد. در این پژوهش از مدل پذیرش فناوری به عنوان مبنای نظری که به توسعه چارچوب تحقیق یاری می رساند استفاده شده است. در پژوهش حاضر تاثیر اعتماد و امنیت در پذیرش بانکداری اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل طراحی شده به شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر نگرش به استفاده و تاثیر این متغیر بر استفاده تحقق یافته از بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی، شعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل ساختاری و نرم افزار amos نسخه 22، بیانگر تاثیر مثبت امنیت ادراک شده بر اعتماد و نگرش به استفاده ، همچنین تاثیر مثبت و معنی دار اعتماد ادراک شده برسودمندی ادراک شده و نگرش به استفاده دارد و تاثیر مثبت سودمندی و راحتی ادراک شده به نگرش به استفاده و در نهایت باعث تاثیر مثبت و معنی دار نگرش به استفاده بر استفاده تحقق یافته گردیده است.

رتبه بندی ویژگی های شخصیتی موثر بر موفقیت مدیران از دیدگاه کارکنان و مدیران در دستگاههای دولتی منتخب شهر تبریز با روش ahp
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393
  ناصر خیری   ناصر صنوبر

شخصیت یکی از عوامل موثر در ایجاد تفاوت های فردی است و در واقع مجموعه ای از صفات و ویژگیهایی است که برای تمایز اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد. مفهوم شخصیت از آن جهت برای مدیریت اهمیت دارد که نقش تعیین کننده ای در تعیین چگونگی ادراک، ارزیابی و واکنش فرد در برابر محیط دارد. هرگاه مدیران به مساله تلفیق انواع شخصیت مشاغل متناسب با آن ها توجه کنند احتمال بسیار وجود دارد که عملکردی بالاتر و کارمندانی راضی تر داشته باشند. همچنین شیوه های رهبری رایج که بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد اعمال می شود عمدتا شامل تحلیل گری، هدایت کننده، هماهنگ کننده و ریاست طلب می باشد و لذا اساس درک و بهتر شیوه های رهبری و اعمال متناسب آن برای موفقیت سازمان امری ضروری است. این پژوهش به منظور اولویت بندی ویژگی های شخصیتی موثر بر موفقیت مدیران از نقطه نظر شیوه های رهبری در دستگاههای منتخب دولتی شهرستان تبریز انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ahpدر رابطه با اولویت بندی ویژگی های شخصیتی مدیران نشان داد که در حالت کلی آشنا بودن با اصول مدیریت و داشتن دانش قابل اتکا مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران از منظر سبک رهبری های متفاوت است.

بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان در شرکتهای کارگزاری بورس تهران.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  ثریا طاهرلو   ناصر صنوبر

مدیریت منابع انسانی در مقایسه با مدیریت سرمایه و فناوری، چالش برانگیزتر بوده و برای مدیریت موثر آن نیاز است که اقدامات مدیریت منابع انسانی به درستی در سازمان اجرا شوند. اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق ادراکات کارکنان از این اقدامات بر رفتار و نگرشهای آنان تأثیر می گذارند. هدف این پژوهش نیز، بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس تهران است. از این رو، تعداد 400 پرسشنامه در بین کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس تهران، توزیع و جمع آوری گردید. از این بین، 357 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 0/866 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و amos و با روشهای t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان (تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی) غیرمستقیم و شرطی است. ادراکات کارکنان از این اقدامات، تناسب سازمانی و تناسب شغلی را تسهیل می کند. طوری که تناسب سازمانی باعث افزایش تعهد عاطفی و مستمر سازمانی و تناسب شغلی باعث افزایش دلبستگی شغلی می گردد. کارکنان با تعهد عاطفی در جهت بهبود کیفیت شغلی خود تلاش کرده و تمایل به ترک خدمتشان نیز پایین است. در حالی که تأثیر تعهد مستمر سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان منفی و معنادار نیست (0/222=p و 0/067=?)، علاوه بر این، تأثیر آن بر بهبود کیفیت شغلی نیز معنادار نبوده است (0/490=p). هم چنین تأثیر دلبستگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی مورد تأیید قرار نگرفت.

بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری و تبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  وحیده ارقشی   محمد فاریابی

تبلیغات شفاهی از ارکان مهم فعالیتهای بازاریابی در دنیای رقابتی امروز محسوب می شود این مهم نه تنها در جذب مشتری نقش اساسی دارد، بلکه سهم مهمی در حفظ و وفادار ساختن مشتریان ایفا می کند . تبلیغات شفاهی هم چنین از نظر هزینه های تبلیغاتی جزء کم هزینه ترین ابزارهای پیشبرد فروش محسوب می شود . مطالعات نشان می دهد محبوبیت برند یکی از مهمترین حوزه های تحقیقات بازار است، و در حوزه تحقیقات مصرف کننده، به عنوان یکی از عناصر اصلی روابط مصرف کنندگان با علامت های تجاری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان در برندهای بیسکویت ایرانی بوده است. تحقیق دارای 4 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی برای هر سه برند بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 2 و 4 شهرستان تبریز بوده، و نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با 28 سوال استفاده شده ، و برای آزمون فرضیه ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از کل فرضیه های تحقیق ، در مورد برند شیرین عسل، 7 فرضیه تایید و یک فرضیه رد، و در مورد دو برند گرجی و مینو، 4فرضیه تایید و 4 فرضیه رد شده است. در این میان بیشترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر "تبلیغات دهان به دهان" بر "وفاداری به برند گرجی" و کمترین شدت تاثیر مربوط به "محبوبیت برند شیرین عسل" بر "وفاداری به این برند" بوده است.

موفقیت هوش کسب و کار: نقش قابلیت های هوش کسب و کار و محیط تصمیم گیری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  فریدون لطف الهی   ناصر صنوبر

با توجه به جهانی سازی و افزایش رقابت بین سازمانها، جستجو و رقابت جهت دستیابی به منابع جهت فروش و سود آوری بیشتر، هرروز بیشتر از قبل شده و محیطهای متلاطمی برای سازمانها بوجود آورده است.بدیهی است در این شرایط بسیار متلاطم سازمانهایی موفق هستند که از هوش کسب و کار بالایی برخوردار باشند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین قابلیت های هوش کسب و کار و موفقیت هوش کسب و کار در انواع محیط های تصمیم گیری می باشد. موفقیت هوش کسب و کار به طرق مختلف در سازمانها تعریف می شود. قابلیت های هوش کسب و کار در دو دسته شامل تکنولوژی هوش کسب و کار و هوش کسب و کار سازمانی دسته بندی شده اند. در این تحقیق همچنین به بررسی تاثیر انواع محیط های تصمیم گیری بر ارتباط بین قابلیت های هوش کسب و کار و موفقیت هوش کسب و کار نیز توجه می شود. جامعه این تحقیق یک جامعه هدفدار و در دسترس از میان شرکت هایی خواهد بود که در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز، فعالیت دارند. دراین شهرک حدود 140 واحد صنعتی مجوز اولیه را کسب کرده و از این تعداد حدود 71 شرکت به مرحله بهره برداری رسیده است. بنابر این جامعه آماری ما محدود و به تعداد 71 شرکت خواهد بود. نتایج نشان دادند که از قابلیت های تکنولوژیکی هوش کسب و کار کیفیت داده و یکپارچگی با سایر سیستم ها تاثیر مثبت و معنی داری را بر موفقیت کسب و کار داشته اند. بدین معنی که با افزایش کیفیت داده ها می توان به موفقیت بیشتر در سیستم هوش کسب و کار دست یافت. هم چنین هر چه سیستم هوش کسب و کار با سایر سیستم ها انطباق و یکپارچگی بالاتری داشته باشد، میزان موفقیت این سیستم بالاتر است. میزان ضریب یکپارچگی با سایر سیستم ها بزرگتر از کیفیت داده هاست نشان دهنده اثر مهم تر آن در بین قابلیت های تکنولوژیکی هوش کسب و کار است. اما اثر دسترسی کاربران بر موفقیت هوش کسب و کار معنی دار نبود.

تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره¬ای شهروند: نقش واسطه¬ای عامل روحی – روانی بر عامل محیطی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  بابک عابدی   ناصر صنوبر

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر خریدهای ناگهانی با در نظر گرفتن نقش میانجی عامل روحی و روانی بر روی عامل محیطی و با استفاده از مدل "اس – اُ – آر" سعی در تشریح مفهوم خرید ناگهانی دارد.در این تحقیق عوامل فرهنگی با دو متغیر استقلال یا فردگرایی و وابستگی یا کثرت گرایی,عوامل محیطی نیز با دو متغیر نمای فروشگاه و عامل هیجان, و عوامل فردی و عامل روحی – روانی نیز به طور مجزا اندازه گیری شده اند.تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نوع گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. در این راستا نمونه گیری از نوع تصادفی, محاسبه آن با استفاده از فرمول کوکران و اجرای تحقیق در فروشگاه زنجیره ای شهروند آرژانتین(تهران) انجام گرفته و بدین منظور 384 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل و spss استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان از معنی داری و تاثیر عوامل فرهنگی و فردی بر روی خرید ناگهانی دارد. عامل محیطی نیز بواسطه عامل میانجی روحی – روانی بر خرید ناگهانی تاثیر می گذارد.

بررسی تأثیر بازار محوری در خلق ارزش برتر برای مشتری (با نقش میانجی قابلیت نوآوری و بازاریابی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  زرین مهدی زاده   علیرضا فضل زاده

هر چه سازمان ها بتوانند شناخت بیشتری از نیاز های مشتریان و هم چنین فعالیت های رقبا و عوامل تأثیرگذار بر شرایط بازار بدست آورند و این اطلاعات را در کلیه سطوح سازمان پراکنده کنند، از توانایی بیشتری برای بقا در بازار رقابتی برخوردار خواهند بود. بنابراین بازارمحوری قادر است با خلق ارزش برتر برای مشتری عملکرد سازمان را ارتقا بخشد. این تحقیق بر آن است که ارتباط بازار محوری با خلق ارزش برتر را مورد بررسی قرار دهد. نقش میانجی قابلیت بازاریابی و قابلیت نوآوری نیز در این رابطه مورد آزمایش قرار می گیرد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که بین شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز توزیع گردید.برای تأیید روایی پرسش نامه از نظر اساتید و برای تأیید پایایی از مقیاس آلفای کرونباخ (970/0) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط دو نرم افزار spss و amos انجام گرفت. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت بازارمحوری بر خلق ارزش برتر برای مشتری (با ضریب مسیر 92/0) است. این رابطه قوی ترین رابطه موجود در تحقیق حاضر به شمار می آید. همچنین تأثیر مثبت بازار محوری بر قابلیت های بازاریابی و نوآوری مورد تأیید قرار گرفت. قابل ذکر است با توجه به نتایج آزمون بوت استرپ، نقش میانجی قابلیت بازاریابی و نوآوری تأیید شد اگرچه این روابط با ضرایب مسیر03/0 و 05/0 نسبتاً ضعیف توصیف می شوند. همچنین تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر عدم توانایی شرکت های مورد مطالعه، در تبدیل قابلیت های بازاریابی و نوآوری به ارزش برتر برای مشتری هستند. به عبارت دیگر، رابطه مثبت قابلیت های بازاریابی و نوآوری مورد تأیید قرار نگرفتند.

بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد با نقش میانجی مشارکت مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  الناز اسکندریان   علی رضا فضل زاده

در عصر پر تلاطم و متغیر امروزی، اغلب شرکت¬ها پی برده¬اند که برای حفظ بقا، کسب مزیت رقابتی و بهره¬وری و عملکرد بهتر شرکت باید ایده¬های نوآورانه را در محصولات و خدماتشان لحاظ نمایند. بهره-گیری از مشارکت مشتری در اجرای نوآوری در شرکت می¬تواند یکی از راه¬های رسیدن به موفقیت در شرکت باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای نوآوری(فنی و غیرفنی) بر عملکرد به کمک متغیر میانجی¬گر مشارکت مشتری می¬پردازیم تا به کمک نتایج حاصل شرکت¬ها را جهت دستیابی به عملکرد بهتر یاری دهیم. هدف نهایی کشف روابط این متغیرها در برخی شرکت¬های خدماتی می¬باشد. از این رو تعداد 88 پرسشنامه میان مدیران ارشد و میانی شرکت¬های حاضر در هشتمین نمایشگاه بین¬المللی بورس و بانک و بیمه تهران، توزیع و جمع آوری گردید. از این بین 72 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 915/0 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و smartpls و با روش های t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر کیفیت خدمات بر عملکرد شرکت با مقدار ضریب مسیر707/0 دارای نیرومندترین رابطه می¬باشد. همچنین رابطه¬ی قابلیت نوآوری غیرفنی و کیفیت خدمات با ضریب مسیر604/0، از رابطه¬ی قابلیت نوآوری غیرفنی و مشارکت مشتری با ضریب مسیر589/0 پیشی گرفته¬است. از طرفی متغیر مشارکت مشتری نتوانسته میانجی¬گر خوبی در ارتباط میان قابلیت نوآوری فنی و کیفیت خدمات باشد.

بررسی تأثیر منابع نوآوری بر عملکرد سازمان با نقش میانجی قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  فرشته ادوای   ناصر صنوبر

بقای سازمان ها در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین المللی امروز؛ منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی است. یادگیری مهمترین سازوکار انباشت دانش، نوآوری و رشد است. این دانش در سازمان بوجود می آید، منتها تعامل آنها با دیگر سازمان ها و (حضور نظام ملی نوآوری) نقش بسیار مهمی در فرایند خلق و انتشار دانش ایفا می کند. نظام ملی نوآوری مجموعه ای است از نهادهای مجزا که به تنهایی یا به صورت مشترک در توسعه و انتشار فناوری های جدید شرکت می کنند. علی رغم وجود مطالعات متعدد در زمینه ارتباط نهاد های مختلف در یک نظام نوآوری، می توان گفت در مطالعات داخلی انجام شده در این حوزه به تفکیک منابع نوآوری پرداخته نشده و بررسی نقش و میزان اثرگذاری این منابع بر روی سازمان های نوآور داخلی در کشور مورد توجه واقع نشده است. هدف اصلی این تحقیق رسیدن به این موضوع است که منابع دانش موجود در نظام ملی نوآوری، اثر مثبتی بر قابلیت های نوآورانه تکنولوژیکی سازمان دارد. همچنین در این تحقیق رابطه میان قابلیت های نوآورانه تکنولوژیکی سازمان و عملکرد نوآورانه آن بررسی شده است. در این راستا با استفاده از داده های گردآوری شده از 238 شرکت مستقر در پارک های علم و فناوری کشور به بررسی تأثیر منابع نوآوری موجود در نظام نوآوری بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی قابلیت های تکنولوژیکی نوآورانه پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تأثیر مثبت دانش خارجی بر قابلیت های تکنولوژیکی نوآورانه را تأیید کرد ولی رابطه معناداری را میان همکاری با سازمان های خارجی و تمام ابعاد قابلیت ها نشان نداد. همچنین از میان هفت بعد قابلیت های تکنولوژیکی نوآورانه تنها قابلیت r&d و قابلیت سازماندهی دارای تأثیر مثبت بر عملکرد نوآورانه سازمان بودند.

نقش قابلیت های نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  کیومرث نژادی   علیرضا فضل زاده

روش های بهبود عملکرد سازمان جهت موفقیت در بازار همواره مورد نظر پژوهشگران و مدیران سازمان ها بوده است ، در این میان نگرش به قابلیت ها و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . علیرغم اینکه از بین قابلیت ها ، قابلیت های نوآوری و بازاریابی جهت ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد برتر بازاریابی نقش حیاتی را ایفا میکنند . این دو قابلیت کلیدی به طور بالقوه در سهم خود با عملکردشرکتها مرتبط هستند تحقیقات اندکی به طور همزمان به بررسی اثرات هر یک از آنها و ترکیب شان بر عملکرد سازمان پرداخته اند . هدف نخست مطالعه پیش رو نگاه جامع تر به بررسی سهم نسبی به دو قابلیت نوآوری و بازاریابی ، و نقش مکمل آنها در عملکرد سازمان می باشد .هدف دوم اینکه این پژوهش چنین ارزیابی هایی را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط صنعتی بکار می بندد. هدف سوم پژوهش برآورد سهم نسبی قابلیت های پشتیبان در عملکرد سازمان برای هر یک از قابلیت های بازاریابی و نوآوری میباشد. در این پژوهش 100 سازمان کوچک و متوسط واقع در استان مرکزی مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج بدست آمده بیان میدارد که قابلیت نوآوری و قابلیت بازاریابی به طور مثبت و معنی داری با عملکرد سازمان مرتبط هستند و از سوی دیگر این قابلیتها در تعامل با یکدیگر به ایجاد سینرجی برای دستیابی سازمان به عملکرد برتر یاری میرسانند.

تأثیر گرایش های استراتژیک بر عملکرد با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت های بازاریابی شرکت (شواهدی از صنایع غذایی، آشامیدنی و دارویی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1383
  مهدی رحمانیان   محمد فاریابی

بازارگرایی و دیگر گرایش های استراتژیک مکمل کننده ی آن و تأثیر آنها بر عملکرد کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر، ناشی از منابع و قابلیت‎هایی است که موجب برتری شرکت در دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا می شوند. لذا این تحقیق با رویکردی منابع محور در پی بررسی رابطه بین گرایش های استراتژیک اتخاذ شده توسط شرکت ها (شامل مشتری گرایی (co) ، رقیب گرایی (po)، نوآوری گرایی(io)، بازاریابی داخلی (im) است) و عملکردشان با توجه به نقش تعدیل کننده ای که قابلیت های بازاریابی (mc) در این رابطه ایفا می نمایند، می باشد. در این راستا از توزیع پرسشنامه در صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده و داده های حاصل جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر و به کارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بررسی اثرات ارتباطات مبتنی بر همکاری بر ایجاد قابلیت های مرتبط با بازار و معیارهای عملکرد روابط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  هانیه نصیری   محمد فاریابی

تحقیقات بازاریابی نشان می دهد، «ارتباطات مبتنی بر همکاری» برای شرکت ها به ویژه در بازارهای صنعتی به حفظ مزیت رقابتی، کمک می کند. این پژوهش، دیدگاه «رابطه ای» و دیدگاه «مبتنی بر منابع» را ادغام کرده، و چگونگی تأثیر روابط مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد روابط مختلف، را بررسی می کند. هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد روابط در واحدهای صنعتی استان زنجان است.

تاثیر رسانه های اجتماعی بر احساسات، کیفیت روابط برند و بازاریابی دهان به دهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده اقتصاد 1394
  سجاد خدابنده   محمد فاریابی

امروزه با توجه به گسترش روز افزون استفاده از رسانه های اجتماعی مجازی و سرعت زیاد انتشار اطلاعات در این شبکه ها از یک طرف و هچنین افزایش ارتباط مدیران با مشتریان و مصرف کنندگان خود از طریق تاثیرگذاری بر احساسات آنها با افزایش کیفیت برند در جهت جذب، ترغیب و وفاداری، منجر به رد و بدل شدن این اطلاعات به ویژه معرفی کالا و خدمات به طور غیر رسمی ما بین مشتریان، مصرف کنندگان و حتی دوستان و آشنایان ( بازاریابی دهان به دهان ) شده است.

تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر کیفیت داده ها و عملکرد مشتری با نقش میانجی یادگیری سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  افرا شعاران   ناصر صنوبر

در پی درک اهمیت crm، تلاش های فراوانی جهت ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری توسط محققان و کارشناسان صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که کیفیت داده های مربوط به مشتری می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان ها در اجرای crm داشته باشد. درواقع تردیدی وجود ندارد که وجود پایگاه داده ی مشتری باکیفیت بالا، یک اصل ضروری جهت توسعه و اجرای استراتژی های بازاریابی تعاملی است. همچنین از تبدیل داده های مشتری به اطلاعات و سپس از طریق پردازش و غنی سازی اطلاعات، دانش سازمان در رابطه با مشتریان شکل می گیرد. از این منظر، کیفیت داده های مشتری می تواند سنگ بنای مدیریت بهینه روابط با مشتری باشد و کیفیت پایین داده ها می تواند لطمات بسیاری به سازمان ها وارد کند. امروزه بینش جدیدی در حال شکل گیری است مبنی بر اینکه کیفیت داده های مشتری تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه یک مسئله سازمانی است و باید در جست وجوی راه حل ها و فرآیندهای سازمانی، در راستای بهبود کیفیت داده های مشتریان بود. بااین حال، پژوهش های پیشین، کمتر از بعد سازمانی به مسئله کیفیت داده ها توجه کرده اند و بیشتر تمرکز خود را متوجه بهبود روش های تکنیکی کرده اند. ازاین رو این پژوهش، کیفیت داده های مشتری را از منظر "تئوری یادگیری سازمانی" در سه سطح سازمانی (فرهنگ سازمانی متعهد به اطلاعات و داده های مشتری)، بین بخشی (همکاری دو کارکرد بازاریابی وit ) و بخشی (به اشتراک گذاری داده ها) مورد مطالعه قرار می دهد و با توجه به مطالعات پیشین، نقش حمایت مدیریت ارشد سازمان در این سه سطح فرایند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده ها از شرکت های کارگزاری بورس ایران شد و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نرم افزارهای spss22 و amos22 استفاده گردید. نتایج حاکی از تأثیر مثبت حمایت مدیریت ارشد بر تمامی ابعاد یادگیری سازمانی و تأثیر مثبت و معنادار کیفیت داده های مشتری بر عملکرد مشتری است. بااین حال تأثیر مثبت ابعاد سه گانه یادگیری سازمانی بر کیفیت داده های مشتری، به جز همکاری دو بخش بازاریابی و it تأیید نشد.

تأثیر جوامع برند بر وفاداری به برند (رویکرد جوامع برند شکل گرفته از طریق رسانه های اجتماعی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  فرزانه صادقیان خواجه   محمد فاریابی

رسانه های اجتماعی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که بااینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، در رسانه های اجتماعی کنار هم آمده اند. بنابراین نقش رسانه های اجتماعی در گرد هم آوردن مشتریان موجود و بالقوه برای ایجاد محیطی که پیوند بین مشتری و برند را مستحکم نماید، بسیار پررنگ تر شده است. با در نظر گرفتن نگرش ایجاد جامعه برند بعلاوه ادبیات مربوط به رضایت، اعتماد و وفاداری برند، هدف ما بررسی این مسئله است که چگونه جوامع برند شکل گرفته در رسانه های اجتماعی بر اجزای مدل مشتری محور تأثیر گذاشته و موجب بالا رفتن رضایت، اعتمادسازی به برند و وفاداری می شوند. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان ارشد دانشگاه تبریز می باشد. داده های موردنیاز برای بررسی رابطه میان متغیرها، به وسیله ی پرسشنامه گردآوری شده است. برای پی بردن به رابطه علت و معلولی بین متغیرها، اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار آماری spss و lisrel و در چارچوب روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آزمون از رابطه مثبت بین جوامع برند و اجزای مدل مشتری محور حمایت می کند. همچنین رابطه مثبت بین مشتری و برند و شرکت با رضایت از برند را نمی توان رد کرد. و بین رضایت از برند با اعتماد نسبت به برند و اعتماد نسبت به برند با وفاداری به برند رابطه مثبت وجود دارد. اما رابطه مثبت رابطه بین مشتری و برند و شرکت با رضایت از برند رد می شود.

تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  معصومه زلفی   محمد فاریابی

امروزه محیط زیست و حفظ آن به مسالهای حیاتی و دغدغهای جدی برای مردم تبدیل شده است. بشر منابع محدودی بر روی زمین دارد که باید تلاش کند نیازهای نامحدودش را برآورده کند. برای بازاریابان مهم است که بدون نقصان در دستیابی به اهداف سازمانی، منابع را به طور کارآمد به مصرف رسانند. بازاریابی سبز استراتژی، بازاریابی است که به بازاریابان در دستیابی به این هدف کمک میکند. از این رو در این پژوهش نقش بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مشتریان در فروشگاههای زنجیرهای رفاه در سال 1393مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، پژوهش کاربردی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه مشتریان فروشگاههای زنجیرهای تبریز تشکیل میدهند که با استفاده از فرمول کوکران تعدادشان 384نفر بدست آمده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد گردآوری شده و توسط نرم افزار spss و8.5 lisrel تحلیل شده اند. ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی روایی متغیرهای پژوهش سنجیده شده است. فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج تحلیل فرضیه ها بدین شرح به دست آمده است: بازاریابی سبز با ضریب مسیر 15.67در حالت معنی داری و ضریب مسیر 0.63 در حالت استاندارد تاثیر مثبت و معنی داری بر تصویر محصول دارد، تصویر محصول با ضریب مسیر 16.63در حالت معنی داری و ضریب مسیر 0.65 در حالت استاندارد تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد خرید مصرف کننده دارد ،تصویر محصول با ضریب مسیر 4.84در حالت معنی داری و ضریب مسیر 0.27در حالت استاندارد تاثیر مثبت ومعنی داری براعتبار شرکت دارد ، اعتبار شرکت با ضریب مسیر 6.68در حالت معنی داری و ضریب مسیر 0.37 در حالت استاندارد تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد خرید مصرف کننده دارد. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود این مولفه ها و بازاریابی سبز به شرح زیرارائه شده است :طراحی برمبنای سهولت بازیافت و پایین بودن آلودگی و استفاده ازحداقل انرژی ،طراحی بر مبنای سلامت و ایمنی، ارتقای آگاهی های زیست محیطی درون شرکت و بین تامین کنندگان و مشتریان، تشکیل گروه ها و انجمن های دوست دار محیط زیست در میان مصرف کنندگان و...

تحلیل اثرات بکارگیری فناوری اطلاعات بر شهرت برند سازمان (مطالعه موردی: شرکتهای پیمانکار عمومی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  مجید رحیمی   علیرضا فضل زاده

هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات بکارگیری فناوری اطلاعات بر شهرت برند سازمان در شرکتهای پیمانکار عمومی می باشد. این پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های پیمانکاری بزرگ به تعداد 320 نفر می باشد که 175 پرسشنامه بصورت تصادفی ما بین مدیران و کارشناسان ارشد توزیع شد. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از سه پرسشنامه (فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری و شهرت برند سازمانی) استفاده شد. تحلیل داده های گردآوری شده طی 2 مرحله انجام شد. نخست به توصیف نمونه مورد بررسی پرداختیم و در نهایت، برای بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر شهرت برند سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی و آزمون رگرسیون استفاده شد. لازم به ذکر است که بررسی فرضیه ها و کلیه تحلیل های آماری به وسیله نرم افزار spss انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات تاثیری معنادار بر شهرت برند شرکت ها و مدیریت ارتباط با مشتری دارد. همچنین کاربرد فناوری اطلاعات بدلیل ایجاد ارتباط با مشتری تاثیری معنادار بر شهرت برند دارد. در نهایت، مدیریت ارتباط با مشتری بر شهرت برند شرکتها تاثیر مثبت دارد.

ارزیابی آمادگی سازمانی برای پذیرش و پیاده سازی سامانه آموزش الکترونیکی: مطالعه موردی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  احسان نبیی   محمد فاریابی

هدف این پژوهش ارزیابی سطح آمادگی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز برای پذیرش و پیاده سازی آموزش الکترونیکی می باشد. از این رو، تعداد 230 پرسشنامه استاندارد، در بین دانشجویان کارشناسی ارشد، اساتید و کارکنان دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز توزیع و جمع آوری گردید. از این بین 200 پرسشنامه که به طور کامل پاسخ داده بودند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 787/0 بدست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از spss و amos و با روش های t آزمون علامت پارامتریک، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بر این اساس از مجموع 11 فرضیه تحقیق، 6 فرضیه مورد تایید قرار گرفت و 5 فرضیه رد گردید. تاثیر سهولت در کاربرد ادراک شده بر قصد استفاده معنادار نیست (787/0=p )، اما تاثیر آن بر سودمندی ادراک شده مثبت و معنادار (000/0=p و 378/0 =?) است. نهایتا، سودمندی ادراک شده بر قصد استفاده تاثیر مثبت و معناداری (000/0=p و 553/0 =?) دارد. هم چنین طبق تحلیل مقایسه ای، نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع گروه پاسخ دهندگان (دانشجویان، اساتید و کارکنان) در مورد متغیرهای خوشبینی، نوآوری، عدم اطمینان و سودمندی ادراک شده تفاوت معناداری در رفتار و نگرش های آنان ندارد، اما در مورد متغیر های ناراحتی در استفاده، سهولت در کاربرد ادراک شده و قصد استفاده وضعیت بر عکس است. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مدل پذیرش یادگیری الکترونیکی در جامعه مورد مطالعه با توجه به شاخص های برازش دارای برازش مناسب است.بر همین اساس قابلیت بکارگیری در جامعه مورد نظر را داراست.

اثر ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان با نقش میانجی گری شیوه های بازاریابی داخلی و رضایت شغلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  روح الله عباسی   محمد فاریابی

محیط بسیار پیچیده و رقابتی امروز مستلزم توجه بیش ازپیش سازمان به کارکنان داخلی سازمان به عنوان مشتریان داخلی است. کارکنان زمانی می توانند بواسطه ارائه خدمات مشتریان را راضی نگه دارند که نیازهای خودشان نیز از سوی سازمان برآورده شده باشد. این موضوع همان منطقی است که در مطالعه بری، هنسل و بورک بدان اشاره شده و به کارگیری بازاریابی داخلی را در جهت دستیابی به قابلیت های سازمانی در پاسخگویی به حمایت اثربخش از مصرف کننده، توصیه می نماید. از طرفی دیگر صنعت گردشگری در سال های اخیر به یکی از پررونق ترین صنایع تبدیل شده است. این مسائل ما را بر آن داشت که به مطالعه و بررسی اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان در هتل های چهار و پنج ستاره شهر تبریز و ارومیه بپردازیم. داده ها از 237 کارمند تمام وقت و نیمه وقت هتل ها جمع آوری شد. نتایج داده های آماری و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss22 و smart pls3 نشان داد که تعهد مدیریت برای بازاریابی داخلی با شیوه های بازاریابی داخلی مرتبط است، همچنین این مطالعه وجود رابطه مثبت بین تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و رضایت شغلی کارکنان را نشان داد، علاوه بر این، تعهد مدیریت برای بازاریابی داخلی، شیوه های بازاریابی داخلی و رضایت شغلی؛ نگرش کاری کارمندان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که در بین کارکنان هتل های مورد مطالعه تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی، شیوه های بازاریابی داخلی و رضایت شغلی پیش بین مناسبی برای نگرش کاری کارکنان می باشد.

بررسی برهمکنش آب زیرزمینی و رودخانه با استفاده از روش های کیفی، بخش شمالی محدوده دزفول- اندیمشک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم زمین 1394
  محمد فاریابی   منوچهر چیت سازان

در سال های اخیر لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب باعث شده تا بررسی برهمکنش آب های سطحی و زیرزمینی اهمیت زیادی پیدا کند. هم اکنون مراکز تحقیقاتی زیادی در سرتاسر دنیا بر شناسایی مکانیزم ها و پیامدهای برهمکنش آب های سطحی و زیرزمینی متمرکز شده اند. روش های مختلف صحرایی و مدل سازی نیز همگام با این تلاش ها توسعه پیدا کرده اند. یکی از مهمترین انواع تبادلات آبی در حوزه های آبریز مناطق خشک ونیمه خشک، بین رودخانه-ها (به عنوان معمول ترین منابع آب سطحی) و آب های زیرزمینی رخ می دهد. این تبادلات آبی کمیت و کیفیت منابع آب را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق وضعیت ارتباط هیدرولیکی رودخانه دز و آب زیرزمینی بررسی شده است. منطقه مورد مطالعه بخش شمالی محدوده دزفول- اندیمشک است که در استان خوزستان و جنوب غربی ایران قرار گرفته است. رودخانه دز مهمترین منبع آب سطحی مرتبط با آب زیرزمینی در این منطقه است. در این تحقیق سعی شد با استفاده از یک روش ترکیبی که شامل اندازه گیرهای تراز آب رودخانه و آبخوان، هیدروشیمی، بیلان و مدل سازی آب زیرزمینی است، وضعیت ارتباط هیدرولیکی رودخانه دز و آب زیرزمینی بررسی شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رودخانه دز در منطقه مورد مطالعه به صورت یک رودخانه دهنده عمل کرده و باعث بهبود وضعیت کمی و کیفی آبخوان می شود.

تاثیر ارتباطات بر جذب گردشگران با نقش تعدیل گری تصویر برند مکان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی 1394
  علیرضا پورسلطانی   محمد فاریابی

تعداد شهرهایی که یک نام تجاری بر روی خود گذاشته اند، در دهه گذشته افزایش یافته است. با این حال، استفاده از نام تجاری به شهرهایی که گمان می رود مانند شهرهای جهانی، پایتخت ها، و شهرهای توریستی شناخته شده محدود نمی شود؛ تعداد فزاینده ای از شهرهای کوچکتر نیز برای ایجاد نام تجاری تلاش کرده اند.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات بر جذب گردشگران با نقش تعدیل گری تصویر برند مکان می باشد

بررسی اثر ریسک پذیری بر عملکرد تجاری: نقش واسطه ای جهت گیری و استراتژی های سازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  علی علیزاده   محمد فاریابی

تحقیق حاضر به بررسی اثر ریسک پذیری، نوگرایی، بازارمحوری و استراتژی های تمایز و رهبری هزینه بر عملکرد تجاری شرکت کوچک و متوسط پارک علم فناوری و مراکز رشد استان آذربایجان شرقی می پردازد. دو متغیر ریسک پذیری و نوگرایی از ابعاد رویکرد کارآفرین محور، بازارمحوری شامل رویکردی تلفیقی، استراتژی های تمایز و رهبری هزینه مطابق با مدل استراتژی های عمومی و عملکرد تجاری شامل عملکرد مالی و بازار است. به دلیل حجم اندک جامعه آماری، نمونه گیری به روش سرشماری و گردآوری داده به روش پرسشنامه ای از مدیران شرکت ها صورت گرفته است. تحلیل داده ها نیز در سه سطح تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره انجام پذیرفته است. در سطح تک متغیره تحلیل های توصیفی، در سطح دو متغیره تحلیل همبستگی و در سطح چند متغیره، با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و به طور مشخص رویکرد مبتنی بر واریانس به آزمون مدل تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیه های اصلی مدل ساختاری نشان می دهد، ریسک پذیری و نوگرایی فاقد اثر مستقیم و معنادار و بازارمحوری، تمایز و رهبری هزینه دارای اثر مستقیم و معنادار بر عملکرد تجاری است. از دیگر یافته های این تحقیق، می توان به وجود اثر غیر مستقیم و معنادار تمامی متغیرهای پیش بین بر عملکرد تجاری اشاره کرد. همچنین در تحلیل مدل ارزشی مشخص گردید، بازارمحوری دارای بیشترین و نوگرایی دارای کمترین ضریب اهمیت در عملکرد تجاری است. در انتها با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهادات کاربردی و با توجه به پرسش های بوجود آمده در خلال تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

اثر کنترل های رسمی و غیررسمی فروش بر اثر بخشی رفتار های فروش مشتری محور و واحد فروش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  خدیجه اسدی   محمد فاریابی

همه شرکت ها برای دستیابی به موفقیت و افزایش فروش نیازمند توجه به مشتری هستند. واحد فروش شرکت در صف مقدم برای عرضه کالا و خدمات قرار دارد. اغلب شرکت های موفق با سازوکارهایی به کنترل و نظارت میزان کارایی و اثربخشی واحد فروش خود می پردازند. با توجه به بررسی های صورت گرفته، متأسفانه در کشور، توجه به بعد کنترل های رفتاری بسیار اندک است. هم چنین این بررسی ها تحت چهارچوب مشخص و روشنی نیستند. در این پژوهش با تقسیم بندی روش های کنترلی به دو قسمت روش های کنترلی رسمی و غیررسمی، ارتباط آن را با اثربخشی رفتار های فروش مشتری محور و اثر بخشی واحد فروش مورد بررسی قرار می دهیم. برای جمع آوری داده های پژوهش پس از طراحی پرسشنامه زیر نظر اساتید، و اطمینان از پایایی آن و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای اقدام به توزیع آن در نمایندگی-های بیمه شهرستان ارومیه نمودیم.

تأثیر بازار گرایی داخلی و خارجی بر عملکرد مالی و غیرمالی واحدهای صنعتی شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  حامد قمری صوفیانی   محمد فاریابی

سازمان ها جهت نیل به اهداف و ارائه عملکردی مناسب به طور مستمر درصدد ارزیابی خواست ها و نیازهای ذی نفعان خود هستند تا هر چه بهتر بتوانند پاسخ های مناسب و به موقع ارائه داده و باعث بهبود و ارتفاع عملکرد مجموعه گردند. بر این اساس مشخصه بازار گرایی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی در راستای تحقق این امر می تواند نقش مهمی ایفا کند. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر ابعاد خرد بازار گرایی خارجی و داخلی بر اساس سنجه مارکور بر عملکرد مالی و غیرمالی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی است. داده ها برای تحلیل از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و مدل سازی معادله ساختاری برای تجزیه وتحلیل روابط فرض شده مورد استفاده قرار گرفته است؛ به طوری که در سطح اطمینان %90 فرضیه تأثیر مثبت نشر هوش خارجی و پاسخگویی خارجی بر عملکرد مالی و هم چنین فرضیه تأثیر مثبت نشر هوش داخلی بر عملکرد غیرمالی مورد تأیید قرار گرفته است. هم چنین در سطح اطمینان %95 فرضیه تأثیر مثبت و معناداری پاسخگویی خارجی بر عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفته است که بیشترین مقدار معناداری نیز مربوط به رابطه بین پاسخگویی خارجی و عملکرد مالی است.

تأثیـر ویژگی های شخصیتی بر نوجویی درونی مصرف کننـده و رفتار پذیرش محصـولات جدید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  مهدیه محمدپور ترکایش   علیرضا فضل زاده

همزمان با گسترش فضای رقابتی، درک مفهوم «رفتار مصرف کننده» و توجه به فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده، اهمیت فراوان پیدا کرده است. در این تحقیق، سعی بر شفاف نمودن مسیرهای منتهی به رفتار پذیرش محصولات جدید است. برآمد تحقیقات حوزه علوم انسانی نشانگر این مهم است که شخصیت، عامل موثر بسیاری از پیامدهای رفتاری است. بر این اساس، تلاش این تحقیق بر سنجش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ویژگی های شخصیتی بر رفتار پذیرش محصولات جدید است. به طور کلی سازه های شخصیت، نوجویی، تبلیغات و رفتار شالوده مدل مفهومی این تحقیق را تشکیل می دهند.

عنوان بررسی تاثیر عدم اطمینان بر استراتژی آمیخته بازاریابی صادرات (شواهدی از صادرات خشکبار استان آذربایجان شرقی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  سحر سررشته   محمد فاریابی

امروزه، صادرات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای رشد اقتصادی برای مناطق در حال توسعه می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان بر استراتژی آمیخته بازاریابی صادرات می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت توصیفی-پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری 45 شرکت فعال در حوزه صادرات خشکبار می باشند که بر اساس جدول کرجی سی اند مورگان حجم نمونه انتخابی 40 شرکت در نظر گرفته شد که در هر شرکت به طور میانگین 2 پرسشنامه در هر شرکت توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر همانطور که بیان داشتیم پرسشنامه است. برای تایید روایی پرسشنامه از نظر استاد راهنما در پژوهش حاضر استفاده شده است. برای تایید پایایی ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر از آماره آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج گویای پایایی ابزار گردآوری داده ها می باشد. برای تجزیه و تحلیل گردآوری داده ها از نرم افزار smartpls استفاده گردیده است. نتایج گویای این است کارآفرینی بین المللی از طریق کاهش عدم اطمینان موجب تطابق بهتر عناصر امیخته بازاریابی می شود و از سوی دیگر استفاده از شبکه ها از طریق کاهش عدم اطمینان موجب تطابق بهتر عناصر امیخته بازاریابی می شود.

بررسی عوامل موثر بر سهم بازار بانک های ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1394
  جعفر مروتی   محمد فاریابی

بانکداری از فعالیت هایی است که نقش قابل توجهی در آغاز و تداوم فعالیت های تولیدی، خدماتی و نظایر آن داشته و در رشد اقتصادی تأثیر اساسی دارد. این کار از طریق جمع آوری مناسب نقدینگی (به ویژه سرمایه های سرگردان) و هدایت صحیح آنها به مجاری مناسب تولید انجام می شود. از این رو اگر در حیطه بانکداری سیاست های پولی مناسبی اتخاذ شود و به همراه آن بانک های مختلف نیز فعالیت های خود را به صورت بهینه به انجام برسانند، هدف یاد شده می تواند به نحو مطلوبی حاصل شده و در اقتصاد ملی تحول قابل توجهی ایجاد کند. با توجه به اهمیت بانکداری در هر اقتصاد در این تحقیق تأثیر چهار عامل خدمات مبتنی بر it، سهم بازاری شعب، شدت تبلیغات و هزینه های تحقیق و توسعه بر سهم بازاری بانک ها در بازه زمانی 1392-1386بررسی شده است. برای این کار از روش داده های پنل با استفاده از داده های 17 بانک پذیرش شده در بورس و فرابورس استفاده شده است. نتایج تخمین نشانگر این است که هر 4 عامل سهم بازاری شعب و شدت تبلیغات بانک ها و هزینه های تحقیق و توسعه همراه با سهم بازاری بانک ها مبتنی برخدمات it به صورت مشهود تأثیر مثبتی بر سهم بازاری بانک های فعال در بازاری پولی ایران دارند.

تاثیر فعالیت های بازاریابی بر روی کیفیت روابط (مطالعه موردی شعب بانک تجارت شهر تبریز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  مهدی ابراهمیی جانسوز   محمد فاریابی

امروزه کیفیت ارتباط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات از مهم ترین عوامل جذب و حفظ مشتریان می باشد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی بر روی کیفیت روابط در بخش بانکی درایران می پردازد. امید است که با افزایش تلاشهای بازاریابی رابطه مند بانکها، مانند مشتری مداری، رابطه مداری، تعامل متقابل، و ویژگی های ارائه دهندگان خدمات مالی، موجب افزایش کیفیت روابط بین ارائه دهندگان خدمات مالی و مشتریان شود . تجزیه و تحلیل نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطهمداری بیشتر مشتریان و کارکنان منجر به روابط با کیفیت بالاتر و در نتیجه تداوم رابطه بهتر می شود.نتایج همچنین نشان می دهد که داشتن تعهد توسط بانک در روابط با مشتریان منجر به رضایت مشتری،وفاداری، بازاریابی دهان به دهان و ترغیب مشتریان می شود. با این حال، رابطه معنی داری بین تعامل متقابل و کیفیت روابط مشاهده نشد.

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر جذب گردشگران در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  بهزاد شیرعلی زاده   محمد فاریابی

یکی از عوامل اصلی در بازاریابی توریسم، جذب گردشگران به منطقه مورد نظر از طریق تبلیغات است . تبلیغات شفاهی به یک ابزار تبلیغی قدرتمند و یک منبع اطلاعاتی مهم و تأثیرگذار بر نگرش ها و رفتار خرید مصرف کننده بدل گشته است. تبلیغات شفاهی در صنعت گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است چون محصولات ناملموس را نمی توان قبل از مصرف آنها به راحتی بررسی نمود، از اینرو لزوم توجه به تبلیغات شفاهی بعنوان یک عامل اصلی در بازاریایی گردشگری مورد توجه قرار میگیرد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر جذب گردشگران در منطقه آزاد ارس می باشد، .جامعه آماری پژوهش گردشگرانی هستند که در زمان پیمایش در منطقه آزاد ارس حضور یافته اند . حجم نمونه 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایشی است . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آموس استفاده شده است . نتایج نهایی تحقیق نشان می دهد که تبلیغات دهان به دهان بر جذب گردشگران موثر بوده است. با توجه به یافته های پژوهش، توجه به تبلیغات دهان به دهان و عوامل موثر بر اثربخشی آن، امکان جذب هرچه بیشتر گردشگران به منطقه مورد مطالعه را فراهم می کند.

بررسی تأثیر تصویر از کشور مبداء و دانش ذهنی بر نگرش ها و رفتارهای مشتریان بالقوه: مورد مطالعه کشورهای عمده واردکننده فرش دستباف ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  میر سامان سیاپوشی   محمد فاریابی

تحقیقات مختلف انجام گرفته حاکی از آن است که ادراکات مطلوب و نامطلوب مشتری از کشور خاستگاه محصول نقش مهمی در نگرش، رفتارها و نیز قصد خرید آن ها نسبت به محصولات تولیدشده آن کشور دارد. با توجه به اینکه تصویر از کشور خاستگاه محصول باعث شکل گیری نگرش مشتریان و نیات خرید آن ها در مورد محصولات تولیدشده در آن کشور و نیز نیات سفر به آن کشور می شود لذا درک جامع اثرات تصویر از کشور مبدأ می تواند اطلاعات مهمی برای استراتژی های بازاریابی کسب وکار بین المللی تهیه نماید.در این تحقیق ارتباط بین تصویر از کشور مبدأ (که در تحقیق حاضر کشور ایران در نظر گرفته شده است و از دو جزء تصویر شناختی و عاطفی تشکیل می شود) و نگرش خریداران نسبت به فرش دستباف ایران (که در تحقیق حاضر مردم هفت کشور ایتالیا- آلمان- انگلیس- قطر- امارات- لبنان و کانادا هست) بررسی شد و همچنین به بررسی ارتباط بین دانش ذهنی خریداران و نگرش آن ها نسبت به فرش دستباف ایران پرداخته شد و نهایتاً ارتباط بین نگرش خریداران و قصد خرید آن ها و نیز ارتباط بین نگرش خریداران و قصد سفر به ایران بررسی شد

بررسی تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی درک شده بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با نقش تعدیل کنندگی فن آوری پیشرفته
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  سپیده قنبری   علیرضا فضل زاده

برنامه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی توسط پیشرفت در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات افزایش یافته و سهم مهمی در ایجاد ارزش ویژه ی برند ایفا می کنند. اما به ندرت پژوهشی در زمینه نقش این اقدام ارتباطی جدید در صنعت مهمان داری صورت گرفته است. علاوه بر این، مطالعات قبلی عمدتاً بر نظرات مدیران و با چشم پوشی از ادراکات مشتریان از ارتباطات بازاریابی و فن آوری های پیشرفته، متمرکز بوده است. این پژوهش، تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ایجاد ارزش ویژه برند هتل از منظر مشتری را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین روابط بین ابعاد سه گانه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری هتل در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، نقش تعدیل گری تکنولوژی پیشرفته بر روابط بین imc و ابعاد ارزش ویژه برند مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت درک از imc بر تصویر برند و کیفیت درک شده و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت درک شده بر تصویر برند و وفاداری به برند و در نهایت تأثیر مثبت تصویر برند بر وفاداری به برند است. بااین حال تأثیر مثبت درک از imc بر وفاداری به برند؛ و تأثیر مثبت درک از فن آوری پیشرفته بر ارتباط بین imc و ابعاد ارزش ویژه برند تأیید نشد.

بررسی تاثیر بازار محوری بر عملکرد مشتری در صنایع غذایی تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  امین حسینی   محمد فاریابی

چکیده ندارد.

«طراحی و تبیین فرآیند شکل گیری مأموریت سازمانی و موانع اجرائی آن» (مورد مطالعه: شرکتهای وابسته به گروه تراکتورسازی ایران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1387
  محمد فاریابی   محمدعلی حقیقی

چکیده ندارد.

انحرافات اجتماعی، هنجارشکنی در میان دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر جیرفت در سال تحصیلی 1374-75
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1374
  محمد فاریابی   حسن سرایی

انحراف اجتماعی یک واقعیت و مسئله اجتماعی است که تاکنون از ابعاد گوناگون مورد توجه بوده است . در این زمینه تئوریهای بسیار و تحقیقات فراوان انجام شده است . با این وجود به انحرافات و هنجارشکنی دانش آموزان توجه چندانی، بخصوص در جمعیت آماری این تحقیق نشده است . از طرف دیگر شاهد بودیم، رواج هنجارشکنی در میان دانش آموزان آثار ناگواری بدنبال داشت . بگونه ای که روزبروز هنجارشکنی رواج بیشتری می یافت . افت تحصیلی زیاد بود و ناراحتی مسئولان آموزشی و تربیتی و به میزانی خانواده ها افزایش یافته بود. از اینجا بود که درصد انجام این تحقیق برآمدیم. ولی با توجه به بکر بودن جمعیت آماری و عدم وجود اطلاعات دقیق و علمی در این زمینه، ضرورت داشت نخستین تحقیق، مقدماتی و توصیفی باشد نه تبیینی. لذا با توجه به فرصت اندک و مشکلات فراوان از جمله فاصله زیاد مابین آزمودنیها و منابع تخصصی و امکانات لازم، این تحقیق با علاقه و دلگرمی انجام شد که حاصل این تحقیق در پنج فصل تنظیم گردیده. در فصل اول به طرح تحقیق اشاره شده است . در فصل دوم ابتدا به تئوریهای انحراف بخصوص تئوریهای جامعه شناسی انحراف توجه شده است و سپس رویکردی جامعه شناختی به هنجارشکنی در شهر جیرفت ارائه شده است . فصل سوم اختصاص به روش شناسی تحقیق دارد. و در فصل چهارم داده ها ارائه و تجزیه و تحلیل شده اند، این فصل قدری طولانی شد. برای کوتاه و تقسیم آن به قسمتهای مختلف با اهل فن مشورت گردید. ولی در چگونگی تقسیم بندی آن به قسمتهای مختلف به جایی نرسیدیم. در فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری ارائه شده است .

کیست هیداتیک کبد و درمان جراحی آن و بررسی مواردی از بیماری در 5 سال اخیر بیمارستان سینا
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1360
  علی نادریفر   فریدون فتوحی

چکیده ندارد.

بررسی و تحلیل واقع گرایی و نمادگرایی در ادبیات منظومه دفاع مقدس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378
  احسان یارمحمدی   حسینعلی قبادی

از آن جا که روحیه بر جنگ و جبهه ها در آن روزها روحیه عرفانی و معنوی بود شاعران جنگ نیز با همان دیدگاه جنگ و شهیدان را توصیف و تصویر کردند و از آنجا که مناسب ترین زبان برای بیان مضامین عرفانی و معنوی زبان نماد است آنان با نماد و نمادگرایی عواطف و نگرش شان را به تصویر کشیدند. نمادگرایی شاعران جنگ ذهنیت گرایی محض نیست بلکه با واقع گرایی در پیوند است و این ارتباط با واقع گرایی دلیل های گوناگونی دارد که در این تحقیق در جای خود بررسی شده است . سمبلیسم اجتماعی شاعران جنگ اجیای سمبلیسم عرفانی شاعران کلاسیک است که در شعر معاشر پیش از انقلاب تقریبا فراموش شده بود. شعر جنگ دارای دو بعد حماسی و عرفانی است و قهرمانان آن بویژه حد اعلای آن - شهیدان - دلاور هر دو زمینه اند و مانع هایی که بر سراه آنان تا رسیدن به قله شهادت وجود دارد تداعی گر مانع هایی است که در راه قهرمانان حماسه و عرفان وجود دارد.