نام پژوهشگر: علیرضا فضل زاده

بررسی تأثیر عوامل تداوم روابط (rcm) بر وفاداری مشتریان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389
  عبدالناصر ذاکری   علیرضا فضل زاده

رمز موفقیت سازمان های برتر ارائه کننده خدمات را می توان در مشتری مداری آنان جستجو کرد. مشتری و جلب رضایت مندی او از موضوعات کلیدی است که در دنیای رقابتی حاضر می تواند موجبات ترقی یک مجموعه را فراهم آورد. به عبارت دیگر با افزایش رقابت در بخش خدمات ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار شده است. از این رو در این تحقیق تلاش گردیده که با توجه به مفاهیم بازاریابی رابطه مند فرضیه ی وجود رابطه میان عوامل تدوام روابط (rcm) و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری آزمون شود. داده های مورد استفاده برای آزمون این فرضیه ها به وسیله ی پرسشنامه از 116 نفر از مشتریان شعب مختلف بانک مسکن شهرستان تبریز گردآوری شده است. نتایج آزمون رگرسیون مرحله ای برای تحلیل داده ها، تأثیر عوامل تداوم روابط مفروض بر وفاداری مشتریان را در جامعه مورد بررسی تأیید می کند.

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389
  حاجیه رحیم پوراسنجان   علیرضا فضل زاده

هدف از این تحقیق، ارائه تحلیلی تجربی از رابطه میان قیمت نفت و شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ضمن مرور اجمالی برخی تحقیقات تجربی، رابطه میان رشد قیمت نفت و رشد شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مهر ماه 1376 تا شهریور ماه 1388 به صورت ماهانه و با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) مورد آزمون قرار گیرد. تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با استفاده از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود و در روش تجزیه واریانس نیز سهم هر یک از شوک های وارد شده بر متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش بینی یک متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می-گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش قیمت نفت سبب افزایش شاخص قیمت سهام و افزایش رشد شاخص قیمت سهام می شود و شوک بازار نفت از توضیح دهندگان اصلی نوسانات رشد شاخص قیمت سهام است.

همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد سازمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  بهراد زاهدی   محمد فاریابی

اطلاعات یکی از اصلی ترین منابع دستیابی به مزیت رقابتی در عصر کنونی است. تولید و پردازش این اطلاعات توسط ابزارها و فرایندهایی انجام می گیرد که به مجموعه آن ها فناوری اطلاعات گفته می شود. جهت استفاده بهینه از این مجموعه وسیع نیاز به شناخت قابلیت های آن و درک درست از نیازهای سازمان امری ضروری است. بنابراین همسویی اهداف و استراتژی های فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی های کسب و کار سازمان یکی از مهمترین مباجث مطرح شده در دو دهه اخیر است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت هایی هستند که در سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل رگرسیون، و هبستگی با استفاده از نرم افزار spss، ویرایش 18 انجام شد. در نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای جهت گیری استراتژیک کسب و کار، جهت گیری استراتژیک سیستم های اطلاعاتی، همسویی استراتژیک و اثربخشی سیستم اطلاعاتی، ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد این شرکت ها دارد. همچنین شدت ارتباط میان همسویی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و عملکرد بیشتر از جهت گیری استراتژیک صرف با عملکرد است. در تحلیل نتایج رگرسیون به این نتیجه رسیدیم که همسویی بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارد و پس از آن جهت گیری استراتژیک و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد سازمان تأثیر گذارند.

مقایسه رویکرد تکنیکی و بنیادی در پیش بینی قیمت سهام و ارائه یک مدل ترکیبی با کمک سیستم های هوشمند(مطالعه موردی: شرکت تراکتور سازی ایران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  سعید بیگی   علیرضا فضل زاده

سرمایه گذارانی که در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند برای آنکه بتوانند سود دریافتی خود را حداکثر نمایند نیازمند پیش بینی ارزش آتی سهام هستند. روش های مختلفی برای پیش بینی قیمت آتی سهام وجود دارند. تجزیه و تحلیل تکنیکی و تجزیه و تحلیل بنیادی دو روش رایج در پیش بینی قیمت و ارزش آتی سهام می باشد. در این پایان نامه با کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک قیمت پایانی سهام شرکت تراکتور سازی ایران با هر دو رویکرد تکنیکی و بنیادی در افق زمانی روز بعد و سه روز بعد پیش بینی شده است. در پیش بینی با رویکرد تکنیکی از داده های تکنیکی و در پیش بینی با رویکرد بنیادی از داده های بنیادی به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده شده است. در ضمن علاوه بر دو رویکرد مذکور از دو رویکرد ترکیبی نیز برای پیش بینی استفاده شده است. در این پایان نامه از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن ساختار شبکه عصبی و انتخاب ورودی های تأثیر گذار استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که معیار خطای mse در رویکرد تکنیکی کمتر از رویکرد بنیادی و همچنین معیار خطای رویکردهای ترکیبی از دو رویکرد منفرد کمتر می باشند. در تمامی رویکردها، شبکه عصبی با دو لایه پنهان به عنوان ساختار بهینه شناسایی شده است. شاخص درصد آر ویلیامز به عنوان متغیر تأثیرگذار در هیچ یک از رویکردها شناسایی نشده است ولی باقی متغیرها بسته به نوع رویکرد و افق زمانی بر روند پیش بینی تأثیرگذار بوده اند.

بررسی رابطه اعتماد و تداوم رابطه در بازاریابی صنعتی(b2b) (مورد مطالعه: واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ استان زنجان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  فریده صاحبی وایقان   محمد فاریابی

با تغییر گسترده زمینه بازاریابی اکنون بازاریابی رابطه مند، به ویژه در بازاریابی صنعتی به علت ماهیت متفاوت آن، جایگزین بازاریابی سنتی مبتنی بر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی گردیده است. بازاریابی رابطه مند بر ایجاد، حفظ رابطه و گرایش بلند مدت تاکید دارد. جهت نیل به این هدف شرکت ها باید عناصر تداوم روابط میان سازمانی را شناسائی نموده و جهت بهبود روابط خود با سازمان های دیگر اقدامات لازم را به عمل آورند. یکی از مهم ترین این عناصر، اعتماد می باشد.با توجه به اهمیت اعتماد نهادی، این پژوهش چگونگی تاثیر ساختارهای نهاد محور را به طور مستقیم بر اعتماد میان سازمانی و به طور غیرمستقیم بر یکی از مهمترین نتایج اعتماد در بازاریابی صنعتی یعنی تداوم رابطه مورد بررسی قرار داده است. برای اعتماد نهادی دو بعد ضمانت نامه ها و تصدیق شخص ثالث و برای اعتماد میان سازمانی نیز دو بعد اعتبار و خیرخواهی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های صنعتی متوسط و بزرگ استان زنجان است که به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تهیه و بین نمونه ای به تعداد 52 شرکت توزیع و گرداوری گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد که نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان اعتماد نهادی و اعتماد میان سازمانی و همچنین اعتماد میان سازمانی و تداوم رابطه بود.در این میان تاثیر بعد خیرخواهی اعتماد میان سازمانی بر تداوم رابطه بیشتر بود و همچنین نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نیز از وجود رابطه مثبت و مستقیم بعد تصدیق شخص ثالث اعتماد نهادی بر تداوم رابطه بود که نشان از اهمیت ویژه این ابعاد برای گرایش بلندمدت بود.

بررسی عوامل تسهیل گر و موانع توسعه ی رفتار صادرات بازارمحور (emo) مطالعه شرکت های تولیدی صادراتی آذربایجان شرقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  پیام علم قلیلو   علیرضا فضل زاده

بنگاه های تجاری برای ارتقاء عملکرد خود و کسب مزیت رقابتی در حوزه ی بازاریابی ناگزیر از اتخاذ رفتاری بازارمحور می باشند. موفقیت در امر صادرات به عنوان رایج ترین روش برای ورود به بازارهای بین المللی مستلزم درک جامعی از متغیرهای پیش بینی کننده ی رفتار صادرات بازارمحور (emo) می باشد که مطالعات گذشته نشان داده متغیرهایی متفاوت از محیط بازاریابی داخلی بوده است. با این وجود، توجه اندکی به شناسایی این عوامل در عرصه ی بین المللی شده است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل متقدمان رفتار emo، سعی در شناسایی عواملی شده است که موجب تسهیل در کاربرد رفتار emo شده یا در مواردی مانع آن می شوند. داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش به وسیله ی پرسشنامه از 68 شرکت تولیدی صادراتی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شده است. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد، متغیرهای تجربه ی صادراتی و هماهنگی صادراتی بیشترین تأثیر مثبت را در اتخاذ رفتار emo داشته اند؛ رسمیت صادراتی نیز تحت شرایط محیط ناپایدار صادراتی تأثیر منفی و معنی داری بر رفتار emo دارد.

بررسی تطبیقی شکاف کیفیت خدمات از دید سازمان و مشتری: شواهدی از خدمات تغذیه ای دانشگاه تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  محمد مفیدی چلان   اژدر کرمی

یکی از وظایف و دغدغه های اساسی دانشگاه های دولتی در ایران تأمین خدمات رفاهی دانشجویان و در رأس آن، تأمین خدمات تغذیه ای آنان می باشد و هزینه های زیادی در جهت تأمین رضایت این قشر جامعه، از خدمات تغذیه ای صورت می گیرد با این حال غالباً رضایت دانشجویان از خدمات مذکور، به طور کامل حاصل نمی شود. به نظر می رسد علت اصلی این امر، تفاوت در ادراک سازمان (عرضه کنندگان خدمات) و مشتریان آن (دریافت کنندگان خدمت یعنی دانشجویان) از کیفیت خدمات تغذیه ای می باشد یعنی مدیران سازمان، منابع مالی را در زمینه هایی هزینه می کنند که تصور می کنند در جهت بالابردن کیفیت تغذیه ای بوده است کیفیتی که از دیدگاه خود به آن می نگرند و شاید مشتریان یعنی دانشجویان دیدگاه دیگری دارند. در این پژوهش، کیفیت خدمات تغذیه ای از دید سازمان و مشتریان آن به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این کار پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی مولفه های تأثیرگذار بر کیفیت خدمات تغذیه ای استخراج و از طریق تحقیق زمینه یابی و ابزار پرسشنامه دیدگاه های سازمان و مشتریان نسبت به مولفه های مذکور مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد بین ادراک سازمان و مشتریان در ابعاد سه گانه کیفیت خدمات (کیفیت فنی، تعاملی و فیزیکی) تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در ادراک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در جهت کاهش آن راهکارهایی ارائه گردیده است.

مطالعه رابطه بین استراتژی رقابتی کسب و کار و مدیریت پروژه در بخش خدمات بانکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  فرهاد شریفی بقا   سیدکمال صادقی

علم مدیریت پروژه آن طوری که می بایستی در حوزه تجارت و کسب و کار مورد توجه قرار گیرد ، مورد توجه نیست . اکثر مدیران پروژه و تیم های پروژه ای که در اجرای روزمره پروژه های شرکت و سازمان ها شرکت دارند توجهی به نتایج تجاری پروژه و تاثیر استراتژی رقابتی کسب و کار در مدیریت پروژه ندارند . اغلب این مدیران و گروه ها بر روی مراحل اجرای پروژه و واژه " بهتر انجام دادن " متمرکزاند برای مثال : جلوگیری از اتلاف زمان یا سرمایه در پروژه که این کار منجر به شکست نتایج تجاری پروژه ها می شود. حتی زمانی که یک پروژه سر وقت ، به اتمام می رسد باز هم نیازهای مورد انتظار در بازار تجاری به صورت کارا برآورده نمی شود. مدیریت استراتژیکی پروژه در نتیجه مطالعات رابطه بین استراتژی کسب و کار و علم مدیریت پروژه حاصل می شود ( که در این تحقیق استراتژی کسب وکار از نوع رقابتی مورد بحث قرارمی گیرد). این همان تفاوتی است که بین مدیریت اجرایی پروژه و مدیریت استراتژیکی پروژه نامیده می شود. در مدیریت استراتژیکی پروژه مدیران بر روی نتایج تجاری تمرکز دارند در حالی که در مدیریت اجرایی پروژه بر روی نحوه انجام کار تمرکز دارند. در مدیریت استراتژیکی پروژه اکثرا مدیران بر روی فعالیتها و تصمیماتی که با نیازهای مشتریان، سود قابل کسب در رقابت، موفقیت در بازار ارتباط داشته باشند تمرکز بیشتری می کنند در حالی که در مدیریت اجرایی پروژه ها مدیران اغلب بر روی تعریف محصول، برنامه ریزی، تکنیکهای اجرایی پروژه تمرکز بیشتری دارند. مفهوم مدیریت استراتژی پروژه به آن حدی که بایستی در علم مدیریت استراتژی رایج باشد، مورد توجه قرار نگرفته است. توصیف و تشریح کردن مدیریت استراتژیکی پروژه در یک متد رسمی بعد جدیدی به اجرای پروژه ها اضافه خواهد کرد و مدیریت پروژه را برای یک رقابت تنگاتنگ به منظور سازمان یافتن هر چه بهتر در سالهای آینده، مهیا خواهد کرد. انتخاب یک استراتژی صحیح در شروع پروژه ها و ارتباط آن با استراتژی کسب و کار اجزای مهمی ازمدیریت استراتژی پروژه شناخته می شوند که به طور حتم به موفقیت پروژه و نتایج هر چه بهتر آن کمک خواهد کرد. مدیران پروژه و رهبران کسب و کار بایستی یاد بگیرند که چگونه می توان استراتژی مدیریت پروژه را توصیف کنند و اینکه چگونه محصول نهایی و مزایای رقابتی آن را به صورت صریح تشریح کنند و چگونه نتایج مورد انتظار و احتمالات کسب و کار پیش بینی شود و چگونه حوزه پروژه و نوع طبقه بندی پروژه توصیف شود و برای کار استراتژیکی چگونه کانون استراتژیکی تعریف و تشریح شود.

بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر وفاداری مشتریان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  ریما محمدمرادی   محمد فاریابی

چکیده: امروزه موج سوم تغییرات در تجارت جهانی آغاز شده است. تغییراتی که بدون شک هوش بازاریابی بسترساز آن میباشد. سازمان ها با تغییرات محیطی فراوانی مواجه اند.البته تغییرات آنقدر سریع رخ میدهندکه اگر سازمان ها ازپیش،خود را برای مواجهه با آنها آماده نکنند، بقای آنان در خطر خواهد بود.یکی از ابزارهای جدیدی که به سازمان ها کمک می کند در محیط پرتلاطم امروزی خود را به جایگاهی شایسته برسانند، استفاده از هوش بازاریابی است. از طرفی، امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می شود و جهت گیری اهداف استراتژی ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند. یکی از ابزارها و راهکارهای مهم در شناسایی و برآورد نیازهای مشتری و افزایش وفاداری مشتری، هوش بازاریابی است. در پژوهش حاضر تاثیر هوش بازاریابی بر وفاداری مشتریان در واحدهای تولیدی و خدماتی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل طراحی شده به شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر عوامل هوش بازاربابی و وفاداری مشتری پرداخته شده و سپس تاثیر این عوامل بر هوش بازاریابی و وفاداری مشتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی واحدهای تولیدی و خدماتی استان آذربایجان شرقی( مدیران وکارشناسان شاغل به تحصیل در مدیریت صنعتی) با استفاده از مدل ساختاری و نرم افزار lisrel ورژن 8.5 بیانگر تاثیر معنی دار و قوی هوش بازاریابی بر وفاداری مشتری است و همچنین از عوامل هوش بازاریابی, عوامل سازمانی و از عوامل وفاداری مشتری، تدوام خرید و تعهد بیشترین ضریب تاثیر گذاری را داشته اند.

بررسی فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: کارکنان صف بانک تجارت شهرتبریز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1391
  بهنام شهیم   علیرضا فضل زاده

یکی از مشکلات اجتماعی عصر ما، فشارهای روانی ناشی از کار می باشد که اصطلاحاً فرسودگی شغلی نام دارد. فرسودگی شغلی باعث کاهش انرژی کاری شده و علاوه بر تأثیر بر بازده کاری سازمان، سلامت عمومی فرد را نیز به خطر می اندازد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت خدمات از دیدگاه کارمند می باشد. تحقیقات جداگانه زیادی در مورد فرسودگی شغلی و کیفیت خدمات انجام گرفته است و هر کدام از زاویه ای به این مسئله پرداخته اند. امّا تا به حال پژوهش همه جانبه ای در رابطه با فرسودگی شغلی و عوامل تأثیر گذار بر کیفیت خدمات در بانک صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و کاهش احساس کفایت شخصی از ابعاد فرسودگی شغلی و همچنین متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت. داده ها ازطریق پرسشنامه 80 سوالی و از 125 نفر کارکنان صف بانک تجارت شهر تبریز جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل تحلیل رگرسیون همزمان(enter) بیانگر رابطه خطی معنی دار و معکوسی بین ابعاد فرسودگی شغلی و کیفیت خدمات می باشد. از بین متغیرهای تأثیر گذار، کاهش احساس کفایت شخصی و خستگی عاطفی بیشترین تأثیر منفی و رضایت شغلی بیشترین تأثیر مثبت را بر کیفیت خدمات دارد. امید می رود پژوهش حاضر با آشکار نمودن عوامل تأثیر گذار بر کیفیت خدمات و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن ، مورد استفاده مدیران و کارکنان بانک قرار گیرد.

انگیزه های موثر بر رفتار کاربران اینترنت برای پیشبرد ارتباطات آنلاین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  سید مصطفی پیریونسی   محمد فاریابی

امروزه در علم بازاریابی روش های نوینی مطرح است که به مراتب از روش های قدیمی کاراتر، موثرتر و ارزان تر هستند. یکی از این روش ها بازاریابی ویروسی است. با وجود افزایش محبوبیت بازاریابی ویروسی، عوامل حیاتی برای موفقیت در این زمینه تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. در این پژوهش به بررسی یکی از عوامل بحرانی، یعنی انگیزه های موثر بر پیشبرد ارتباطات آنلاین می پردازیم. جامعه آماری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز می-باشد که تعداد آنها برابر 2743 نفر بوده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد که حجم نمونه برابر با 337 نفر برآورد شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شد که در این رابطه به 115 تا از پرسشنامه ها به صورت آنلاین و بقیه به صورت حضوری پاسخ داده شد. با توجه به مفهوم عمل پیشبرد ارتباطات آنلاین به عنوان مورد خاصی از یک حرکت رایج ارتباطاتی ، چهار تا از انگیزه های بالقوه تحت عنوان انگیزه های موثر بر روابط بین فردی مورد بررسی قرار گرفت: (1) نیاز به تعلق (2) نیاز به فردیت (3) نیاز به نوع دوستی و (4) نیاز به رشد شخصی. همچنین بررسی شد که آیا حس کنجکاوی بالا می تواند به افزایش پیشبرد ارتباطات آنلاین منجر شود؟ با بررسی این انگیزه ها میان دانشجویان، رابطه بین این انگیزه ها و فراوانی ارتباطات آنلاین از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده نرم افزار لیزرل 80/8 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند نیاز به نوع دوستی موثرترین انگیزه برای پیشبرد ارتباطات آنلاین بوده به این معنی که دانشجویانی که بیشتر نوع دوستند نسبت به دیگران تمایل بیشتری برای فرستادن محتوای آنلاین دارند، و نیاز به فردیت، نیاز به رشد شخصی، حس کنجکاوی و نیاز به تعلق به ترتیب در رتبه های بعدی تأثیرگذاری بر پیشبرد ارتباطات آنلاین قرار دارند.

اثرات کیفیت رابطه و خدمات پس از فروش بر وفاداری گردشگران به آژانس مسافرتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  اوین محمدپور   علیرضا فضل زاده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین کیفیت رابطه و خدمات پس از فروش با وفاداری گردشگران به آژانس مسافرتی است .پایان نامه ی حاضر در پنج فصل تدوین،که فصل اول مربوط به کلیات تحقیق می باشد،در فصل دوم به بررسی پیشینه ی تجربی و نظری تحقیق پرداخته،فصل سوم مربوط به روش تحقیق،فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و نهایتا فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری اختصاص داده شده است.در راستای هدف تحقیق6 فرضیه مطرح گردیده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از دو دسته داده ی اولیه و ثانویه استفاده شد.داده های ثانویه طی تحقیقات کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک موجود و داده های اولیه از طریق توزیع پرسشنامه در بین آژانس های مسافرتی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تعداد 200پرسش نامه دربین گردشگران توزیع و 192 پرسشنامه قابل استفاده در تجزیه و تحلیل بود. تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله(تحلیل های تک متغیره،دو متغیره و کلی)و با کمک دو نرم افزارspss20 وgraphics 18 amos انجام شد.در نهایت یافته های تحقیق تفسیر و هر شش فرضیه مورد قبول واقع و پیشنهاد هایی برای تحقیقات و محققان آتی و پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

بررسی رابطه عدالت سازمانی و مقاومت در برابر تغییر:شواهدی از گمرکات استان آذربایجان شرقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی 1391
  ام البنین علیزاده   علیرضا فضل زاده

تغییر تنها راه سازمانهای امروزی است. سازمان به عنوان یک موجودیت اجتماعی هم ازمحیط تاثیر می پذیرد و هم بر محیط تاثیر می گذارد. محیط سازمانها پیوسته در حال تغییر است و هماهنگی با این تغییرات برای سازمانها اجباری است. یکی از دستاوردهای بسیار مستند درمورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظردر آید. در دنیای متغیر امروز سازمانها باید با هوشیاری در جریان تغییرات روی داده در اطراف خود باشند . در یک تعریف ساده تغییر عبارت از اختلاف بین وضعیت فعلی سازمان در زمان صفر ( ) با وضعیت همان سازمان در زمان ( ) میباشد(برتولی و هرمل2004 ) . تغییر در سازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود: نیرویی که تغییر را پیش می راند و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف باز میدارد وبه نیروی مقاومت در برابر تغییر، تعبیر می شود. موانع بسیاری در برابر تغییر وجود دارد، اما آنچه بیش ازهمه در میان موانع تغییر حائز اهمیت است، مقاومت در برابر تغییر افراد سازمان، مدیران وکارکنان می باشد. مقاومت در برابر تغییر واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی در مقابل تهدیدی است که افراد سازمانها از تغییر برداشت می کنند و از حیث روانشناختی امری ناآگاهانه است. دلیل ابراز مقاومت کارکنان در مقابل تغییر را می توان پیش زمینه آنان نسبت به تغییر، ترس از ناشناخته ها، ایجاد فضای بدگمانی، ترس از شکست و ناکامی، از دست دادن جایگاه و امنیت شغلی، فشار همکاران، فروپاشی سنتهای فرهنگی و روابط گروهی، تعارضهای شخصیتی، فقدان کاردانی و زمانبندی ضعیف و عدم استحکام نظام پاداش نام برد. تغییر هر قدر هم از جهات فنی و مدیریتی خوب طراحی شده باشد افراد سازمان هستند که می توانند آنرا به هدف برسانند یا با شکست مواجه سازند. آنها خدمات مورد نیاز مشتری را برآورده می سازند، تصمیم های سنجیده می گیرند، روشهای نورا به سازمان عرضه می دارند، خلاقیت و نوآوری ایجاد می نمایند و مهمتر از همه تغییر را مطابق خواسته های درونی خود هدایت می کنند و آنرا به سوی موفقیت و برآورده شدن هدفهای سازمانی یا به ورطه شکست و ناکامی رهنمون می سازند. زمانیکه کارکنان احساس کنند که آنها قدرتی برای تاثیر در آینده سازمان ندارند واکنش و عکس العمل آنها نسبت به تغییر زیادتر خواهد شد. با وجود این می توان از طریق پیش بینی مقاومت ودرک فرایند تغییر، پیش دستی کرده و از مقاومت تا حد زیادی به نفع سازمان بهره برداری کرد. مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود(لارنس 2001) : -عوامل فردی: عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل، نیاز به موفقیت و امثال آنها ) -عوامل گروهی: انسجام گروهی، هنجارهای اجتماعی و مشارکت در تصمیم گیری -عوامل سازمانی: تهدیدهای عوامل ناشناخته، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کاری بدون شک مقاومت در برابر تغییر یک موضوع کلیدی در مدیریت تغییر است وباید به طور جدی مورد رسیدگی و دقت قرار گیرد تا در دستیابی به مقصود کمک کند. مقاومت پدیده ای است که فرایند تغییر را تحت تاثیر قرار می دهد؛ شروع فرایند تغییر را کند کرده ویا دچارتاخیر می کند، همچنین مقاومت میتواند مانع اجرا وپیاده سازی تغییر شده وآن را عقب بیاندازد یا هزینه ها را افزایش دهد. بزرگترین چالشی که پیش روی مدیران قرار دارد غلبه بر موانع (به ویژه موانع احساسی ) موجود بر سر راه پذیرش تغییرات است. آنها باید با مدیریت منصفانه وبه روش انسانی عکس العمل های مثبت در برابر تغییر را تقویت نمایند. از این رو در شرایط متغیرو متحول امروز سازمانها برای دستیابی به کارایی و اثر بخشی بیشتر و در نهایت دستیابی به اهداف تعیین شده ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول دارند؛ .هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول به کارند و همچنین تغییراتی که در زمینه های مختلف در بخشهای مختلف سازمان روی می دهد داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کار بیشتر میشود و عکس این قضیه نیز صادق است. نگرش افراد متاثر از ادراکات آنها نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان میباشد. به این معنی که آنها نسبت به برابری ادراک شده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختی به شخص(عدالت توزیعی) رویه هایی که تصمیمات توزیع براساس آن انجام شده اند (عدالت رویه ای ) وبرابری در رفتار با افراد در طول اجرای رویه ها(عدالت مراوده ای ) حساس هستند ونسبت به آن واکنش نشان می دهند. اطلاعاتی که از تجربیات معطوف به عدالت توزیعی، رویه ای ومراوده ای به دست می آیند برای شکل دهی یا بازنگری داوریهای انصاف کلی مورد پردازش عمیق تر قرار می گیرند. از طرف دیگر به محض شکل گیری باورهای مربوط به انصاف کلی، این باورها بر رفتارها و نگرشها مثل تعهد، رضایت، اعتماد، نگرش مثبت به تغییرات سازمانی و رفتارهای مدنی سازمانی تاثیر می گذارند. در بیشتر سازمانها مدیران در زمره طلایه داران پدیده تغییر به حساب می آیند. آنان از مجرای تصمیماتی که می گیرند و رفتار الگو مآبانه خود به فرهنگ تغییرات سازمانی شکل می دهند. برای مدیریت تغییر و مقابله با مقاومت کارکنان در برابر تغییر رابینز روشهایی را به شرح زیر پیشنهاد نموده است: - ارتباطات: مدیر باید با کارکنان ارتباطی موثر برقرار نموده ودلایل ایجاد تغییر را برای آنان بیان کند. - مشارکت: مدیر باید کارکنان را در جریان تغییر قرار دهد. - اعطای تسهیلات: شامل آموزش مهارتهای جدید ودادن مزایا وبهبود نظام جبران - اجبار: آخرین روش است ومدیر باید گروه هایی را که هنوز مقاومت می نمایند به طور مستقیم مورد تهدید قرار داده و از روش های مختلف مجبورشان نماید که از مقاومت دست بردارند. دراجرای هریک از روشهای فوق اگر مدیر رفتار منصفانه با کارکنان داشته وعدالت را رعایت کند نتایج بهتری در غلبه بر مقاومت در برابر تغییر حاصل می شود. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که در مورد موضوع عدالت در زمینه رفتار سازمانی تحقیقات فراوانی انجام شده که در آنها اثرپذیری متغیرهای بسیار مهمی همچون هویت سازمانی، عجین شدن با شغل، رفتارهای شهروندی و ضد شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و رضایت مشتری، تعهد سازمانی، بهره وری و عملکرد، ترک خدمت و غیبت را از عدالت سازمانی نشان داده اند؛ به این ترتیب که در اکثر موارد ادراک عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، تعهد، رضایت، بهره وری و عملکرد رابطه مثبت و با رفتارهایی چون ترک خدمت و غیبت و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی رابطه معکوس دارد؛ اما در مورد رابطه مقاومت در برابر تغییر و عدالت سازمانی تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. لذا در تحقیق حاضربه بررسی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل وتاثیر آن برمقاومت در برابر تغییر از سوی کارکنان به عنوان متغیر وابسته با نقش واسطه انصاف کلی ادراک شده می پردازیم.

رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در حوزه توریسم درمانی شواهدی از بیمارستانهای تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی 1391
  صفورا پوررضا   علیرضا فضل زاده

امروزه توریسم به عنوان صنعت پیشرو در توسعه اقتصادی کشورها مطرح می باشد. با توجه به دگرگونی های صورت گرفته در جوامع و جهانی شدن، میزان تمایل مردم نقاط مختلف جهان به گردشگری به طور روزافزونی افزایش یافته است. گردشگری پزشکی(درمانی) به عنوان زیر شاخه ای از توریسم سلامت نیز با توجه به اثرات فراوان مثبت اقتصادی و بخصوص نقش اشتغالزایی در ایران مورد توجه قرار گرفته و با در نظر گرفتن موقعیت کشور ایران در منطقه خاورمیانه و پتانسیلهای موجود در این زمینه توجه هر چه بیشتر به این صنعت در دنیای رقابتی امروزی امری ضروری می باشد. این پژوهش با در نظر گرفتن مطالب فوق به بررسی رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در حوزه توریسم درمانی می پردازد. بی شک امروزه شرکتها و موسساتی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تامین کرده و نه صرفا به دنبال فروش بیشتر بلکه جلب رضایت مشتریان از طریق کیفیت و خدمات برتر باشند.مدل ارائه شده در این پژوهش عوامل بیمارمحور و سازمان محور را با توجه به چک لیست استاندارد در ارائه خدمات با کیفیت بهتر و در نتیجه افزایش رضایت مشتریان دخیل می داند.رضایت مشتریان و کیفیت خدمات از طریق پرسشنامه استاندارد در گروه هدف مورد سنجش قرار گرفته و از طریق آزمون کروسکال والیس توسط نرم افزار spssتجزیه و تحلیل گردید.

رابطه سرمایه انسانی با ساختار صادرات منطقه ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  سلماز کلب خانی   ناصر صنوبر

در عصر جهانی شدن اقتصاد و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و در عرصه ی رقابت بی وقفه، برای دستیابی به بازارهای هدف، آینده از آن کشورهایی خواهد بود که، بتوانند با تجهیز به تمامی ابزار لازم و تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند و اتخاذ مناسب ترین روش ها، گوی سبقت را از رقبای بی شمار بربایند. تجارت بین الملل از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به فناوری های نوین، استفاده از صرفه جویی های ناشی از افزایش مقیاس و افزایش رقابت داخلی، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. اهمیت نقش سرمایه انسانی بر افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز مسأله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر آن است، تاثیر نهاده سرمایه انسانی (سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت، شایستگی و قابلیت های نیروی انسانی می باشد) بر روی متغیرهای ساختار صادرات (تنوع، متوسط مقدار وزنی و متوسط ارزش ریالی محصولات صادراتی) مناطق صادراتی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش مناطق استانی ایران است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از سالنامه های منتشره سایت آمار ایران گردآوری می گردد. برای سنجش متغیر سرمایه انسانی از نسبت شاغلین دارای تحصیلات عالی بر کل کارکنان شاغل استفاده می گردد، زیرا اعتقاد بر این است که فرد آموزش دیده می تواند ظرف مناسبی برای تبلور سرمایه انسانی باشد. همچنین متغیرهای اندازه منطقه و موقعیت جغرافیایی منطقه نیز به عنوان دو متغیر مستقل دیگر در این مدل آورده می شوند. این تحلیل بر تاثیر طرف عرضه بر جریان صادرات تمرکز می کند و به این سوال پاسخ می دهد که چگونه جریان صادرات از مناطق دارای سرمایه انسانی خوب با مناطق دیگر متفاوت است. فرضیه های پژوهش در یک مدل رگرسیون و در روندهای ساختار صادرات از مناطق صادراتی ایران از طریق نرم افزار spss آزمون خواهد شد.

تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و تصمیم خرید مصرف کننده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  مرتضی ساعد   علیرضا فضل زاده

رقابت فشرده در محیط کسب و کار امروزی نیاز شرکت ها را به ابزارهای تمایز و اثرگذاری بر تصمیم گیری مشتریان، روشن تر می سازد. ارزش ویژه برند می تواند منبع پایداری از مزیت رقابتی باشد. آمیخته بازاریابی به عنوان یکی از عوامل موثر بر ارزش ویژه برند و ابعاد آن و هم چنین تصمیم خرید مصرف کننده مطرح می باشد. در پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل مدل با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری اثر عناصر انتخاب شده آمیخته بازاریابی را بر مدل آکر سنجیدیم. نتایج پژوهش نشان دادند که عناصر انتخاب شده آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنی داری بر ابعاد ارزش ویژه برند دارد که بیشترین اثر مربوط به اثر هزینه تبلیغات بر ابعاد ارزش ویژه برند است. هم چنین متغیرهای قیمت، قدرت کانال توزیع، تبلیغات شفاهی و بسته بندی نیز به عنوان عناصر آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معنی دار خود را بر ابعاد ارزش ویژه برند نشان دادند. هر چهار بعد آگاهی از برند، تداعی های برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر مثبت و معنی داری داشتند. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ارزش ویژه برند نیز بر تصمیم خرید مصرف کننده به طور معنی داری اثرگذار می باشد. بنگاه ها می توانند با تنظیم فعالیت ها بازاریابی خود ارزش ویژه برند را در ذهن مشتریان بالاتر برده و با اثرگذاری بر تصمیم خرید مصرف کننده به فروش بیشتری دست یابند.

بررسی تاثیر آموزش و مشاوره کار آفرینی بر عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی 1391
  حسین فتحی هلان   اژدر کرمی

سه فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی با استفاده از آزمون های آماری مناسب آنها مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج بدست آمده نشان دادند که آموزش های کار آفرینی اعم از عملی و تئوریک با اطمینان 95 درصد بر عملکرد sme ها تاثیر مثبتی دارند و در این میان آموزش های عملی نسبت به تئوریک تاثیر بیشتری بر عملکرد sme ها دارد.همین طور براساس نتایج حاصله مشاوره های کار آفرینی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک قبل و بعد از ایجاد کسب و کار تاثیر مثبتی دارد.نتایج این آزمون ها نشان می دهند که امکان دستیابی به عملکرد موفقیت آمیز با آموزش ها و مشاوره کار آفرینی افزایش می یابد و با دریافت به موقع آموزش ها و مشاوره های کارآفرینی می توان از حصول موفقیت واحد کسب و کار در قالب اشتغال زایی ،رشد و سود آوری مطمئن تر بود

پذیرش اینترنت توسط مصرف کنندگان به عنوان یک کانال توزیع (از دیدگاه کارکرد کانال آنلاین)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  محمدرضا کوششی   علیرضا فضل زاده

نظر به رشد سریع تجارت الکترونیک در یک دهه گذشته، اینترنت به یک کانال توزیع تبدیل شده است. اینترنت به عنوان یک کانال توزیع، کارکرد های کانال زیادی همچون فراهم آوردن اطلاعات، پرداخت و انجام سفارش بصورت آنلاین را بر عهده گرفته است. هدف از این پژوهش پذیرش مصرف کننده از اینترنت به عنوان یک کانال توزیع از دید گاه کارکرد کانال می باشد. در این پژوهش از مدل پذیرش فناوری به عنوان مبنای نظری که به توسعه چارچوب تحقیق یاری می رساند استفاده شده است . فرضیه های این تحقیق در ارتباط با انواع محیط های کارکرد های آنلاین کانال به عنوان مثال ، جمع آوری اطلاعات، پرداخت های مالی و تنوع محصول مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر تاثیر عوامل موثر بر پذیرش اینترنت به عنوان یک کانال توزیع با کارکرد کانال آنلاین مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل طراحی شده به شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر نگرش به استفاده و عزم استفاده پرداخته شده و سپس تاثیر این عوامل بر استفاده تحقق یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی دانشجویان،اساتید و کارکنان دانشگاه تبریز با استفاده از مدل ساختاری و نرم افزار amos نسخه21، بیانگر تاثیر معنی دار و قوی سودمندی ادراک شده کانال آنلاین در درجه اول بر عزم استفاده و سپس بر روی نگرش به استفاده را دارد و همچنین راحتی استفاده ادراک شده کانال آنلاین و لذت ادراک شده کانال آنلاین بر سودمندی ادراک شده کانال آنلاین اثر مثبت و معنی داری دارند و تاثیر راحتی استفاده ادراک شده کمی بیشتر از لذت ادراک شده بر نگرش به استفاده است. عدم تاثیر ریسک ادراک شده بر نگرش و سودمندی ادراک شده، و نگرش به استفاده کمترین ضریب تاثیر را بر عزم به استفاده را داشته و در نهایت باعث برآورد استفاده تحقق یافته گردیده است.

بررسی رابطه اعتماد سازمانی و مدیریت دانش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  لیلا کریمیان   علیرضا فضل زاده

با توجه به این که در عصر حاضر و در دنیای پیچیده امروز دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمانهاست? توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن شرایط مطلوبی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا علاوه بر این که در محیط پیچیده رقابتی حیات مستمر داشته باشند بتوانند گوی سبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف باشند.متغیرهای متعددی بر مدیریت دانش تاثیر می گذارند که از بین آنها اعتماد سازمانی به عنوان متغیری است که تاثیر آن بر مدیریت دانش در ادبیات مدیریت جهان و به خصوص ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.اعتماد سازمانی نقش چشمگیری در افزایش مشارکت در سازمان ها دارد و فرصتی را برای همکاری افراد و سازمان ها ایجاد می کند و اثر بخشی مدیریت سازمان ها را افزایش می دهد. از این رو هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و مدیریت دانش با واسطه گری مولفه مشارکت است.جامعه آماری تحقیق حاضر?1112 نفر می باشد که شامل اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان?از 4 واحد دانشگاهی زنجان? ابهر? خدابنده و هیدج است که از بین آنها 150 نفر بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید.سپس برای آزمون فرضیه ها، داده های جمع آوری شده از طریق توزیع پرسشنامه های اعتماد سازمانی و مشارکت ومدیریت دانش?بین اعضای نمونه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی و از نوع همبستگی و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss16است.نتایج پژوهش حاضر موید آن است که میان اعتماد سازمانی و مدیریت دانش با واسطه گری مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد، به عبارت دیگررابطه بین اعتماد سازمانی با مشارکت(743/0)و مشارکت با مدیریت دانش(677/0)و همچنین اعتماد سازمانی با مدیریت دانش(548/0)در سطح معنی داری 05/0 معنا دار و مثبت است.فلذا با افزایش اعتماد سازمانی در سازمان مشارکت بهبود یافته و افزایش مشارکت موجب بهبود مدیریت دانش می شود، بنابراین با افزایش اعتماد سازمانی مدیریت دانش بهبود می یابد.

بررسی تناسب فرد- سازمان و تاثیر آن بر رضایت شغلی در سازمانهای دو قطبی ( شواهدی از دانشگاه )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  رضا دهقانی   محمد فاریابی

در دهه های اخیر، مدیریت منابع انسانی به چالش عمده مدیران و برنامه ریزان سازمانی تبدیل شده است.چرا که مدیریت صحیح منابع انسانی به عنوان سرمایه ای بی بدیل، افزایش اثربخشی سازمانی را به دنبال خواهد داشت. در این میان، مطالعه تناسب افراد با سازمان و پیامد های نگرشی و رفتاری آن دارای اهمیت بسزایی می باشد. علیرغم آن که تحقیقات اخیر در این زمینه، بیشتر در سازمانهایی با کارکنان یکپارچه صورت گرفته است، این پژوهش، با هدف بررسی تناسب فرد- سازمان و تاثیر آن بر رضایت شغلی دو طیف از کارکنان دانشگاه، به عنوان سازمان دو قطبی سامان یافته است که ویژگی بارز آن، حضور متغیر های تعدیل گر تعهد سازمانی، مشارکت کارکنان و امنیت شغلی و نیز تفاوت تاثیر مذکور در دو طیف متفاوت کارکنان هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی می باشد. تحقیق دارای سه فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی کارکنان هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه تبریز در سال 1390 می باشد. که از بین جامعه آماری تعداد153 نفر از اعضای هیأت علمی و 160 نفر از کارکنان غیر هیأت علمی به عنوان نمونه انتخاب، و داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه ای حاوی 67 سوال جمع آوری گردیده و نتایج با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه، آزمون همبستگی، آزمون رگرسیون چند متغیره و در نهایت روش متغیر مجازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر های تناسب فرد- سازمان، تعهد سازمانی، مشارکت و امنیت شغلی رابطه مثبت و معنی داری با رضایت شغلی در هر دو گروه دارد و بر اساس نتایج آزمون رگرسیون، نقش متغیر مشارکت در گروه کارکنان هیأت علمی و متغیر تعهد سازمانی در گروه کارکنان غیر هیأت علمی جهت پیش بینی تغییرات رضایت شغلی معنی دار نبوده و هم چنین، در گروه کارکنان هیأت علمی، به ترتیب، امنیت شغلی، تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی و در گروه کارکنان غیر هیأت علمی به ترتیب، امنیت شغلی، مشارکت کارکنان و تناسب فرد- سازمان، بیشترین تأثیر را در پیش بینی تغییرات رضایت شغلی دارد و در نهایت، تفاوت تأثیر تناسب فرد- سازمان، بر روی رضایت شغلی دو گروه (با حضور متغیر های تعدیل گر) معنی دار بوده و این تأثیر در گروه کارکنان هیأت علمی بیشتر از گروه دیگر می باشد. بنا بر این، نتایج نشانگر این است که تأثیر و رابطه بین متغیر های رفتاری، نگرشی و انگیزشی که نقش مهمی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارند، در دو طیف مختلف از کارکنان( در سازمان های دو قطبی) متفاوت بوده و سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را در جهت مدیریت منابع انسانی و استفاده موثر از سرمایه انسانی طلب می نماید.

بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن رویه های منابع انسانی به عنوان تعدیل کننده: شواهدی از صنعت بانکداری در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  سمیرا صاحب الزمانی   علیرضا فضل زاده

امروزه منابع انسانی عاملی تعیین کننده در موفقیت سازمان هاست. با توجه به اینکه نیروی انسانی انجام دهنده فعالیت ها در سازمان است و تناسب آن با استراتژی های کسب و کار سازمان در بهبود و یا تضعیف عملکرد سازمانی نقشی اساسی ایفا می کند، بنابراین سازمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و بقا در شرایط رقابتی کنونی، بایستی در این زمینه سرمایه گذاری کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویه های منابع انسانی به عنوان تعدیل کننده بر رابطه بین استراتژی های کسب و کار و عملکرد سازمانی انجام گرفته است. برای انجام پژوهش، 4 فرضیه تدوین گردید. سنجش عملکرد با کارت امتیازی متوازن انجام گرفت و همچنین شش رویه آموزش و توسعه، کار تیمی، حقوق و پاداش، برنامه ریزی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد و امنیت استخدام به عنوان رویه های مدیریت منابع انسانی انتخاب شدند، همچنین استراتژی های شولر و جکسون یعنی کاهش هزینه، نوآوری و افزایش کیفیت به عنوان استراتژی های کسب و کار انتخاب گردیدند و نمونه از بین بانک های خصوصی انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های پرسشنامه ای با 50 سوال طراحی گردید. تعداد 220 پرسشنامه معتبرجمع آوری شد. در این پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار آموس به بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر و آزمون فرضیات، پرداخته شد و این نتایج بدست آمدند:1. عدم رد وجود ارتباط نزدیک مابین رویه های منابع انسانی و استراتژی های کسب و کار. 2. عدم رد وجود رابطه مثبت و معنادار مابین رویه های منابع انسانی و عملکرد سازمانی. 3. عدم رد وجود رابطه مثبت و معنادار مابین استراتژی های کسب و کار و عملکرد سازمانی. 4. عدم رد وجود رابطه مثبت و معنادار مابین رویه های منابع انسانی یکپارچه با استراتژی های کسب و کار و عملکرد سازمانی.

بررسی رابطه ی هماهنگی کارکردهای بازاریابی- فروش با رضایت مشتری در شرکت های تولیدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  لیلا اکبرپور   علیرضا فضل زاده

تمام سازمانها به منظور دستیابی به اهداف سازمانی خود در تکاپو هستند. هدف سازمانهای تولیدی دستیابی به سود می باشد و این در گرو رضایت مشتریان از خرید کالاها و خدمات سازمان می باشد. کارکردهای بازاریابی و فروش هر دو در ارتباط با مشتری بوده و در نتیجه هماهنگی این دو کارکرد برای ایجاد رضایت مشتری مفید خواهد بود. در پژوهش حاضر با توجه به نظرات صاحب نظران و یافته های پژوهش های قبلی مرتبط با موضوع پژوهش رابطه بین هماهنگی کارکردهای بازاریابی- فروش با رضایت مشتری به عنوان فرضیات اصلی و تأثیر پنج متغیر: "سیستم پاداش مشترک، حمایت مدیریت ارشد، تعامل، ساختار مکانیکی، روابط رسمی" بر هماهنگی بین کارکردی به عنوان پنج فرضیه فرعی بررسی می شود. جامعه مورد مطالعه 289 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در شهریور1391 انتخاب گردیده است. داده های مورد استفاده برای آزمون این فرضیه ها به وسیله ی پرسشنامه از 127 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها، از رابطه ی مثبت بین «هماهنگی بین کارکردی» و «رضایت مشتری» حمایت می کند. همچنین رابطه مثبت متغیر های «سیستم پاداش مشترک»، «حمایت مدیرت ارشد»، «تعامل» با «هماهنگی بین کارکردی» را نمی توان رد کرد اما رابطه مثبت متغیرهای «ساختار سازمانی» و «روابط رسمی» با متغیر «هماهنگی بین کارکردی» رد می شود.

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر آگاهی از برند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده اقتصاد 1391
  عباس جعفری ثالث   علیرضا فضل زاده

افزایش شدت رقابت ناشی از روند جهانی شدن و استفاده روز افزون فناوری اطلاعات در محیط کسب و کار، سازمان ها را بر آن داشته است تا سازمان ها، فعالیتهای بازار یابی خود را به گونه ای تنظیم نمایند تا میزان آگاهی از برند را در مشتری تقویت کرده و تداعی های ذهنی قدرتمند و منحصر به فرد از برند را تسهیل و احساسات مثبتی را در مشتری برانگیزانند. چرا که بی توجهی به برند در واقع بی توجهی به بازاریابی و گسترش فروش محصولات و خدمات بوده که آن نیز زیانهای متعددی را متوجه صنایع خواهد نمود. در این پژوهش به بررسی تاثیر آمیخته ی بازاریابی بر آگاهی از برند در حوزه ی بازاریابی مبل پرداخته شده است. پژوهش حاضر دارای 4 فرضیه بوده و روش تحقیق بکارگرفته شده، استفاده از پرسشنامه و تحلیل نتایج و نمونه ی آماری مصرف کنندگان مبل در شهر تبریز می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد محصول، قیمت، توزیع و ترفیع به ترتیب بیشترین تاثیر را بر آگاهی از برند دارند.

رابطه تعیین کننده های اعتماد با اعتماد بین سازمانی ( مطالعه موردی: داروخانه های فعال در سطح شهر سنندج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  سیده ماندا احمدی   ناصر صنوبر

رقابت جهانی در حال افزایش است و جهت حضور در عرصه های بین المللی همکاری بین شرکت ها می تواند دست یابی به اهداف استراتژیک را تسهیل کند . این همکاری ها با رفتار های فرصت طلبانه همراه بوده و برای کاهش این رفتارها و حفظ امنیت همکاری اعتماد مهم است. این پژوهش رابطه تعیین کنده های اعتماد را با اعتماد بین سازمانی در شرکت های صادرکننده ایرانی درگیر در اتحاد مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا عوامل موثر بر اعتماد تعیین شده و در نهایت انتظار داریم که کمیت و کیفیت اطلاعات، تداوم رابطه، تساوی حقوق ارتباطات بر اعتماد بین سازمانی اثر مثبت داشته باشند.

تأثیر عناصر بازاریابی رابطه مند و تلفیق آن با بازاریابی حسی و حمایتی بر وفاداری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  اکبر شیدایی حبشی   علیرضا فضل زاده

هزینه به دست آوردن مشتری جدید بین پنج تا هفت برابر هزینه نگهداری یک مشتری موجوداست، بنابراین بر هیچ کس پوشیده نیست که مشتری مهم ترین دارایی یک شرکت است. حفظ و نگهداری آن اساسی ترین وظیفه یک شرکت است. یکی از ابزار دست یازیدن به این امر ایجاد روابط بلندمدت با مشتری است، که بازاریابی رابطه مند به خوبی به ایجاد این رابطه می پردازد. ولی آیا تنها با ایجاد روابط بلندمدت می توان مشتری را حفظ کرد به عبارت دیگر آیا تنها بازاریابی رابطه مند کافی است؟ در این تحقیق تجزیه و تحلیل جامعی بر روی تأثیر بازاریابی رابطه مند و تلفیق آن با بازاریابی حسی و بازاریابی حمایتی بر وفاداری مشتریان در بانک های استان آذربایجان غربی انجام پذیرفت. متغیرهای بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل موریس شامل چهار عنصر اعتماد، تعهد، ارزش ارتباطات، اطلاع رسانی است. و از دو نوع بازاریابی، یعنی بازاریابی حسی و بازاریابی حمایتی در بستر بازاریابی رابطه مند استفاده شد،که بر آن اساس، مدل تلفیقی مورد نظر ارائه می گردد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی مشتریان بانک های استان آذربایجان غربی است، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعدادی از بانک ها بر اساس میزان فعالیت به عنوان نمایندگان بانک های دولتی و بانک های خصوصی(یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی) انتخاب شدند. قلمرو زمانی تحقیق سال هزاروسیصد و نود و دو است. این تحقیق شامل شش فرضیه است، که در فرضیه ها تأثیر عناصر بازاریابی رابطه مندوتلفیق آن با دو نوع بازاریابی، یعنی (بازاریابی حسی و بازاریابی حمایتی) بر وفاداری مشتریان بررسی می شود. از شبکه های عصبی مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. شبکه های عصبی چند لایه، با تابع آموزشی تانژانت هایپربولیک، آموزش داده شده با الگوریتم پیش خور برای ساخت مدل شناسایی، بکار گرفته شده اند. همچنین برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون تی و آزمون همبستگی پیرسون نیز استفاده شده است. و نتایج تحلیل آماری سنتی با نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی مورد مقایسه قرار گرفت. پس از آزمون فرضیات مشخص شد که در بانک خصوصی و دولتی دو متغیر بازاریابی حسی و اعتماد بیش ترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان دارند . و نتایج حاصل از آزمون شبکه های عصبی از دقت بالاتری نسبت به روش های آماری سنتی برخوردار است.

بررسی تاثیر گروههای مرجع بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار : مطالعه موردی خدمات زایمان در بیمارستانهای تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393
  سعید رستم پور   علیرضا فضل زاده

امروزه عمل سزارین در بین جوامع شیوع یافته و این در حالی است که چنین عملی مصادف با خطراتی برای مادر و کودک میباشد . مطالعات نشان داده است که تمایل به انجام سزارین در زنان نه تنها ریشه در فرهنگ داشته بلکه گروه های مرجع نیز در انتخاب نوع زایمان و تصمیم گیری برای عمل در زنان باردار نقش اساسی ایفا میکند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر گروه های مرجع بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار شهر تبریز طراحی گردیده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی است که در نیمه اول سال93 انجام شده است. در این پژوهش گروه های مرجع به عنوان متغیر مستقل و انتخاب نوع زایمان متغیر وابسته یا ملاک می باشد .جامعه پژوهش تمامی زنان بارداری است که برای دریافت خدمات زایمان به بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تبریز مراجعه میکردند . حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد نسبت به تعداد 400 نفر انتخاب گردید . ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی با نظر صاحبنظران و پایایی آن با آزمون الفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت ، داده ها بعد از جمع آوری با استفاده از نرم افزاری spss تحلیل گردید و در سطح آمار توصیفی از میانگین ، درصد فراوانی و .... و در سطح آمار استنباطی از آزمون کای اسکور و من ویتنی یو تست استفاده گردید. نتایج حاکی از آنست که گروه های مرجع بر انتخاب نوع زایمان تاثیرگذار هستند و نسبت زنانی که با توصیه گروه مرجع زایمان خود را انتخاب می کنند با نسبت زنانی که بدون توصیه آنها اقدام به این کار می کنند؛ اختلاف معنی داری وجود دارد همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای سن، بومی و غیر بومی بودن، تحصیلات ، شغل و درآمد بیمار هیچ نقشی در انتخاب نوع زایمان توسط زنان مراجعه کننده ایفا نمی کنند. همچنین مطابق یافته های پژوهش گروه زنانی که زایمان طبیعی نموده اند، میانگین آگاهی بیشتری نسبت به گروه زنانی داشته باشند که به صورت سزارین زایمان نموده اند و میزان نگرش زنانی که به صورت طبیعی زایمان نموده اند بیشتر از نگرش زنانی است که به صورت سزارین زایمان نموده اند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش که حـاکی از تاثیر گروه های مرجع ، میزان آگاهی و نگرش زنان بر انتخاب نوع زایمان است،لازم اسـت مسئولین تمهیـداتی در مـورد طراحی برنامه های آموزشی جمعی و رسانه های گروهی در زمینه مزایا و معایب هریک از روشهای زایمان،طراحی برنامه هایی مدون آموزشی در طول دوران بارداری، مکانسیم های تشویقی و سازوکارهای پرداخت برای پزشکان زنان و زایمان جهت ترویج زایمان طبیعی درنظر بگیرند.

بررسی ارتباط بین نوآوری خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  مریم زمانی   علیرضا فضل زاده

برای یک کشور در تلاش برای توسعه اقتصادی، هتل¬ها نشان¬دهنده یک نوع عزت ملی و محور صنعت گردشگری می¬باشند. لزوم توجه به مدیریت صحیح هتل¬ها به صورتی که علاوه بر حفظ وضعیت موجود با استفاده از روش¬ها و خدمات جدید و نوآورانه که تضمین¬کننده افزایش رضایت مشتری می¬باشد، می¬تواند نقش موثری در بخش مهمی از صنعت گردشگری را داشته باشد، به طوری که موجب رشد و گسترش این صنعت شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری در هتل¬های شهر تبریز می¬باشد تا الگویی برای افزایش رضایت مشتری از طریق مطالعه اثر ارزش مشتری و نوآوری خدمات ارائه شود. در این پژوهش سعی شده تا میزان تأثیر ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری سنجیده شود.نتایج حاصل از تخمین حاکی از این بود که ارزش مشتری و نوآوری خدمات بر رضایت مشتری اثرگذار بوده و تأثیر مثبت و معنی¬داری دارند و ارزش مشتری بر نوآوری خدمات نیر اثر مثبت و معنی¬داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که نوآوری خدمات اثر بیشتری نسبت به ارزش مشتری بر رضایت مشتری دارد.

بررسی تأثیر حس جمعی و رضایت بر وفاداری گردشگران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  سعیده خانی کهنمویی   محمد فاریابی

امروزه مقاصد گردشگری مختلف در جست و جوی یافتن روش های بازاریابی مناسب اند تا گردشگران بالقوه را به خود جذب نموده و حتی از آن ها گردشگرانی وفادار بسازند. برگزاری جشنواره های جمعی در قالب بازاریابی رویداد، یکی از این روش هاست و شناسایی متغیرهای متناسب با این جشنواره ها، برای اطمینان از تحقق اهداف آن ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش متغیرهای حس جمعی، تجربه احساسی مثبت، رضایت و وفاداری به منظور ارزیابی میزان موفقیت این برنامه بازاریابی و متغیر شخصیتی برون گرایی به منظور بخش بندی بازار هدف آن مورد بررسی قرار می گیرند و هدف نهایی بیان اهمیت برگزاری جشنواره های جمعی در توسعه مقاصد داخلی است. از این رو تعداد 400 پرسشنامه بین گردشگران حاضر در جشنواره نوروزی برج میلاد تهران، توزیع و جمع آوری گردید. از این بین 394 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 949/0 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و amos و با روش های t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد حس جمعی با ضریب مسیر 363/0 یک پیش بین مستقیم برای وفاداری است ولی رضایت هنوز هم اصلی ترین پیش بین آن می باشد و با ضریب استاندارد 593/0 بیش ترین تأثیر را بر آن دارد. هم چنین رابطه میان برون گرایی و تجربه احساسی مثبت با مقدار بتای 452/0 تأیید شد که فرض ما را مبنی بر قرار گرفتن برون گرایان به عنوان بازار هدف جشنواره های جمعی، تأیید می کند. هم چنین قوی ترین رابطه مستقیم میان متغیرها با مقدار ضریب 880/0 میان رضایت و تجربه احساسی مثبت وجود دارد که البته در مسیرهای غیرمستقیم نیز تجربه احساسی مثبت از طریق رضایت، بیشترین تأثیر را بر وفاداری گردشگران دارد.

بررسی رابطه توانمندی فردی و عملکرد تیمی شواهدی از دیوان محاسبات شمال غرب کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  علی اصغر برادراصولی   علیرضا فضل زاده

کیفیت توانمندی نیروی انسانی یکی از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها است. اهمیت این عامل به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است و نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیرقابل انکار می باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه توانمندی فردی و عملکرد تیمی در کارکنان دیوان محاسبات شمال غرب کشور می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی است که در آن نمونه ای شامل تیم های ادارات کل دیوان محاسبات شمالغرب کشور مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های توانمندی فردی، پرسشنامه ارزیابی عملکرد فردی و پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیمی صورت گرفت. با توجه به وجود چند متغیر پیش بین (عوامل توانمندی فردی) و متغیر ملاک عملکرد تیمی نتایج بدست آمده با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت و سهم هر عامل در پیش بینی عملکرد تیمی مشخص شد. نتایج تحقیق نشان داد که توانمندی فردی و عملکرد تیمی در کارکنان دیوان محاسبات منطقه شمال غرب کشور رابطه مستقیمی دارند. نقش عامل نیاز به کسب موفقیت در پیش بینی عملکرد تیمی معنی دار نبود. عامل های پاداش مهارت، نیاز به کسب قدرت و پاداش برای دانش به ترتیب در پیش بینی عملکرد تیمی نقش دارند. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد فردی میزان رابطه بین توانمندی فردی و عملکرد تیمی را تعدیل می کند

بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند وتاثیر آن بر نتایج رابطه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت 1393
  بهنام ابی نژاد   ناصر صنوبر

در این پژوهش به اهمیت مدیریت زنجیره تأمین پرداخته شده و از بازاریابی رابطه ای به عنوان ابزاری جهت کسب مزیت رقابتی استفاده شده است. امروزه معاملاتی که تنها بر اثربخشی عناصر آمیخته بازاریابی تأکید دارد، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با زنجیره تأمین تغییر جهت داده است. محققان، بازاریابی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرارداده اند که یکی از آنها تأکید بر برقراری رابطه بلند مدت و متقابل بین خریدار (مشتری) و فروشنده است. این مطالعه پژوهشی در صدد سنجش تجربی رویکرد رابطه مند در امتداد یک پیوستار از مرحله عملیات تا استراتژیک، ارزیابی تأثیر رویکـرد رابطه مند بر فعالیتهای واقعی انجام شده در چهار چوب رابطه و تعیین تأثیر این فعالیتهای ارتباطی بر روی اثر بخشی رابطه و عملکردکسب و کار است. یک طرح تحقیق پیمایشی که از روش طرح کلی تبعیت میکند، برای گردآوری داده ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. معیارهای چند متغیره برای اندازه گیری رویکرد رابطه مند و فعالیتهای ارتباطی در کنار معیارهای موجود توسعه داده شده و برای سنجش شدت رقابتی و نتایج رابطه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق کارشناسانواحد خریدشرکتهای زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مورد نمونه گیری قرار میگیرند و واحد تحلیل در این پیمایش رابطه کسب و کار بین یک بنگاه خریدار و یک بنگاه تأمین کننده است. در این مطالعه ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد، بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر نتایج رابطه، جفری-تی استیووارد (2012) بوده و برای تحلیل داده های گردآوری شده از توزیع پرسشنامه، از نرم افزارتحلیل آماری lisrelجهت محاسبات و اندازه گیری متغیرهابا استفاده از مدل تحلیل عاملی و همچنین رابطه علّی بین متغیرها از مدل ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده می شود و یافته های آن در دو بخش آمارهای توصیفی و استنباطی گزارش می گردد و در نهایت در قالب یک مدل کلی بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند و تأثیر آن بر نتایج رابطه پیشنهاد می گردد؛و بر پایه نتایج به دست آمده پیشنهاداتی کاربردی ارایه خواهد شد. این مطالعه به طور اعم به درک رویکرد رابطه مند و به طور اخص به درک اینکه چگونه تنوع در رویکرد رابطه مند بر ماهیت فعالیتهای ارتباطی استفاده شده در تعامل خریدار، تأمین کننده تأثیر می گذارد کمک می کند.

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  جعفر پورجعفرایرانق   پرویز محمدزاده

منابع انسانی از اساسی¬ترین منابع استراتژیک هر سازمانی است. بدون تردید موفقیت سازمانها و محیط¬های کاری به استفاده کار¬آمد از منابع انسانی بر پایه علوم رفتاری وابسته است. برای رویارویی با چالش استفاده کارآمد از این منبع، شناخت هرچه بیشتر و جامع¬تر مفاهیم و سازه¬های مربوط به منابع انسانی و ابزارهای خاص آن لازم است و در نهایت مهارت استفاده از این سازه¬ها و ابزارها امری ضروری است (هرسی و بلانچارد، 1375). رویکرد تفکر سیستمی تلاش می¬کند تا برخوردی اصولی¬تر با پیچیدگی¬های دنیای کنونی داشته باشد و از این طریق راه¬کار مناسب¬تری برای مواجهه با آن¬ها ارائه نماید. امروزه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی جهت¬دهندگان اصلی عملکرد سازمانی هستند و این جمله جوزف جوران که سده بیست و یکم را قرن کیفیت نامیده است؛ تأکیدی است بر اهمیت و ضرورت شناخت این موضوع است.(تریسی، 2006) کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب¬ترین روش¬های ایجاد انگیزش و راه¬گشای مهم در طراحی و غنی¬سازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیران به مقوله¬ی انگیزش دارد. یافته¬های مطالعاتی نشان می¬دهد که اجرای این برنامه¬ها موجب کاهش میزان شکایت مدیران و کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه¬های نظام پیشنهادها بوده است (دولان و شولر، 1380). بنابراین، با توجه به این که منابع انسانی مهمترین و اصلی¬ترین عنصر هر سازمانی محسوب می¬شود و کامیابی هر سازمانی در دستیابی به اهدافش در گرو منابع انسانی مطلوب می¬باشد. هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه تاثیر متغیرهای کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان¬شرقی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان¬شرقی می¬باشد که تعداد آن برابر با 283 نفر می¬باشند. از 8 فرضیه فرعی ، 7 فرضیه موجود تائید شده و فقط فرضیه فرعی با بعد توسعه قابلیت¬های انسانی و تعهد سازمانی دارای ارتباط معنی دار نیست.

نقش انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی فرانشیزگیرنده در ارزیابی روابط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  مهسا محمدنامدار   محمد فاریابی

فرانشیز سریعترین شکل خرده فروشی رو به رشد و روش محبوب و فراگیری برای مدیریت رشد کارآفرینانه در جهان است. ایجاد و حفظ روابط مستحکم با فرانشیزگیرندگان یکی از چالش های اصلی پیش روی فرانشیزدهندگان است و یکی از عوامل کلیدی موفقیت سیستم های فرانشیز، توجه به انتظارات فرانشیزگیرندگان است. با این حال تفاوت مهم بین انواع انتظارات در ادبیات فرانشیز نادیده گرفته شده است. انتظارات شامل دو دسته انتظارات هنجاری (سطح کلان) و انتظارات قابل پیش بینی (سطح خرد) است. در نتیجه این تحقیق بر آن شد تا تاثیر همزمان (عدم) تصدیق هر دو نوع انتظارات هنجاری و انتظارات قابل پیش بینی فرانشیز گیرنده را در روابط فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرندگان او بسنجد. بدین منظور، 304 نمایندگی شرکت های بیمه توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به سوالات پژوهش به روش مدل یابی معادلات ساختاری، از نرم افزارهای spss 22.0 و lisrel 8.5 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تاثیر مثبت باز بودن ارتباطات و حمایت ادراک شده توسط فرانشیزگیرنده را بر رضایت او از روابط تایید کرد و تاثیر منفی باز بودن ارتباطات و حمایت ادراک شده توسط فرانشیزگیرنده را بر تعارض ادراک شده توسط وی نشان داد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع است که باز بودن ارتباطات، و حمایت ادراک شده توسط فرانشیزگیرنده، از طریق متغیر میانجی (عدم) تصدیق انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی، روی تعارض ادراک شده توسط وی و رضایت او از روابط، تاثیرگذار است.

بررسی رابطه شاخص سلامت سازمانی با کیفیت محصول در انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  رضا پاشایی   علیرضا فضل زاده

کیفیت محصول در سازمانهای تولیدی از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد که می تواند منجر به اثر بخشی سازمان گردیده و در نهایت در سوددهی و بازدهی سازمان کارایی داشته باشدیکی از این عوامل سلامت سازمانی است . در این مطالعه رابطه سلامت سازمانی با کیفیت محصول تولید شده توسط شرکت های تحت پوشش انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز مورد بررسی قرار گرفت .پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و کاربردی بود که به صورت مقطعی در بهار 1393انجام گرفت جامعه پژوهش کارکنان شرکت های وابسته به انجمن تولید قطعات خودرو در تبریز و شرکت های خریدار محصولات این شرکتها بودند. حجم نمونه از جامعه آماری اول با استفاده از فرمول کوکران برابر 320 نفر انتخاب گردید و در جامعه آماری دوم حجم نمونه برابر جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه سلامت سازمانی و کیفیت محصول بود که روایی آن از طریق خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون الفای کرانباخ برابر 93/0 مورد تایید قرار گرفت . داده ها با استفاده از نرم افزار spss و در سطح آمار توصیفی با آماره های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی با آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای سلامت سازمانی و کیفیت محصول همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد ، بین سلامت سازمانی بر حسب سطوح سلامت سازمانی (سطح نهادی ، اداری و فنی ) و کیفیت محصول تولیدی در شرکت های تحت پوشش انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

تاثیر ظرفیت جذب و درجه پیچیدگی پورتفوی محصول بر سودآوری شرکت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393
  راضیه صمدوند بارنجی   علیرضا فضل زاده

شدت رقابت و سرعت پیچیدگی تغییرات در محیط کسب و کار امروزی ، ساختار پورتفوی پیچیده محصولات را برای شرکت ها بویژه شرکت های جوان ضروری ساخته است. زیرا شرکت ها به واسطه آن می توانند با افزایش فروش، به سود بالایی دست یابند. بدین وسیله بر محدودیت های خود در زمینه منابع و قوانین چیره شوند و بقاء و موقعیت خود را تضمین نمایند. این پژوهش در پی بررسی تاثیر ظرفیت جذب و درجه پیچیدگی پورتفوی محصولات بر سودآوری شرکت می باشد و اینکه ظرفیت جذب، چگونه در بهبود عملکرد سازمان و افزایش سودآوری شرکت موثر است؟در این تحقیق جامعه آماری مورد نظر 230 شرکت فعال صنایع غذایی در تبریز خواهد بود. برای آزمون فرضیه های مطرح شده در کل 82 شرکت فعال در این مجموعه پرسشنامه توزیع گردید. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، با به کارگیری نرم افزار لیزرل تاثیر ظرفیت جذب و درجه پیچیدگی پورتفوی محصول بر سودآوری شرکت مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان می دهد بین ظرفیت جذب و درجه پیچیدگی پورتفوی محصول با سودآوری رابطه مثبت وجود دارد.

رتبه بندی ویژگی های شخصیتی موثر بر موفقیت مدیران از دیدگاه کارکنان و مدیران در دستگاههای دولتی منتخب شهر تبریز با روش ahp
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393
  ناصر خیری   ناصر صنوبر

شخصیت یکی از عوامل موثر در ایجاد تفاوت های فردی است و در واقع مجموعه ای از صفات و ویژگیهایی است که برای تمایز اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد. مفهوم شخصیت از آن جهت برای مدیریت اهمیت دارد که نقش تعیین کننده ای در تعیین چگونگی ادراک، ارزیابی و واکنش فرد در برابر محیط دارد. هرگاه مدیران به مساله تلفیق انواع شخصیت مشاغل متناسب با آن ها توجه کنند احتمال بسیار وجود دارد که عملکردی بالاتر و کارمندانی راضی تر داشته باشند. همچنین شیوه های رهبری رایج که بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد اعمال می شود عمدتا شامل تحلیل گری، هدایت کننده، هماهنگ کننده و ریاست طلب می باشد و لذا اساس درک و بهتر شیوه های رهبری و اعمال متناسب آن برای موفقیت سازمان امری ضروری است. این پژوهش به منظور اولویت بندی ویژگی های شخصیتی موثر بر موفقیت مدیران از نقطه نظر شیوه های رهبری در دستگاههای منتخب دولتی شهرستان تبریز انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ahpدر رابطه با اولویت بندی ویژگی های شخصیتی مدیران نشان داد که در حالت کلی آشنا بودن با اصول مدیریت و داشتن دانش قابل اتکا مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران از منظر سبک رهبری های متفاوت است.

تاثیر ویژگی های کارآفرینی بر استقرار مدیریت دانش در صنایع کوچک و متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  مجتبی جانفشان   اژدر کرمی

این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های کارآفرینی بر روی ایجاد و انتقال دانش به عنوان دو بعد از مدیریت دانش با در نظر گرفتن نقش میانجی مستندسازی دانش، پرداخته است و با استفاده از مدل برآمده از پیشینه نظری و پژوهشی سعی در مطالعه روابط بین متغیرها به وسیله تحلیل مسیر را دارد . برای این منظور پس از بررسی ویژگی های شخصیتی مطالعه شده در پیشینه پژوهش، پنج متغیر خطرپذیری، مرکز کنترل، نیاز به موفقیت ، تحمل ابهام و خلاقیت به عنوان مواردی که بیشترین تاکید بر آنها بود مورد مطالعه قرار گرفت.به دلیل تاکید زیاد در ادبیات پژوهش که ساختار سازمانی در موفقیت مدیریت دانش نقش مهمی دارد به عنوان متغیر میانجی نیز وظیفه مستندسازی دانش در سازمان به عنوان مصداق رسمی سازی و یکی از ابعاد ساختارسازمان انتخاب گردید .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه 0.78 به دست آمد. شاخص های برازش مدل نیز برای داده های جمع آوری شده 0.057 برای rmsea و 0.948 برای gfi محاسبه گردید. همچنین بر اساس پژوهش ویژگی های مرکز کنترل درونی و نیازبه موفقیت به صورت مثبت بر روی وظیفه مستند سازی دانش در سازمان اثر دارند. مستندسازی دانش نیز به صورت مثبت بر روی ایجاد دانش و انتقال دانش اثر می گذارد. نتیجه پژوهش اطلاعات مفیدی جهت پیشنهاد به سرمایه گذاران جهت انجام ملاحظات لازم برای کاهش ریسک فراهم می نماید.

بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان در شرکتهای کارگزاری بورس تهران.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  ثریا طاهرلو   ناصر صنوبر

مدیریت منابع انسانی در مقایسه با مدیریت سرمایه و فناوری، چالش برانگیزتر بوده و برای مدیریت موثر آن نیاز است که اقدامات مدیریت منابع انسانی به درستی در سازمان اجرا شوند. اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق ادراکات کارکنان از این اقدامات بر رفتار و نگرشهای آنان تأثیر می گذارند. هدف این پژوهش نیز، بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس تهران است. از این رو، تعداد 400 پرسشنامه در بین کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس تهران، توزیع و جمع آوری گردید. از این بین، 357 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ داده شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 0/866 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و amos و با روشهای t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادراک شده بر نتایج رفتاری کارکنان (تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی) غیرمستقیم و شرطی است. ادراکات کارکنان از این اقدامات، تناسب سازمانی و تناسب شغلی را تسهیل می کند. طوری که تناسب سازمانی باعث افزایش تعهد عاطفی و مستمر سازمانی و تناسب شغلی باعث افزایش دلبستگی شغلی می گردد. کارکنان با تعهد عاطفی در جهت بهبود کیفیت شغلی خود تلاش کرده و تمایل به ترک خدمتشان نیز پایین است. در حالی که تأثیر تعهد مستمر سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان منفی و معنادار نیست (0/222=p و 0/067=?)، علاوه بر این، تأثیر آن بر بهبود کیفیت شغلی نیز معنادار نبوده است (0/490=p). هم چنین تأثیر دلبستگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی مورد تأیید قرار نگرفت.

بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری و تبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  وحیده ارقشی   محمد فاریابی

تبلیغات شفاهی از ارکان مهم فعالیتهای بازاریابی در دنیای رقابتی امروز محسوب می شود این مهم نه تنها در جذب مشتری نقش اساسی دارد، بلکه سهم مهمی در حفظ و وفادار ساختن مشتریان ایفا می کند . تبلیغات شفاهی هم چنین از نظر هزینه های تبلیغاتی جزء کم هزینه ترین ابزارهای پیشبرد فروش محسوب می شود . مطالعات نشان می دهد محبوبیت برند یکی از مهمترین حوزه های تحقیقات بازار است، و در حوزه تحقیقات مصرف کننده، به عنوان یکی از عناصر اصلی روابط مصرف کنندگان با علامت های تجاری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان در برندهای بیسکویت ایرانی بوده است. تحقیق دارای 4 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی برای هر سه برند بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 2 و 4 شهرستان تبریز بوده، و نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی و حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد با 28 سوال استفاده شده ، و برای آزمون فرضیه ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از کل فرضیه های تحقیق ، در مورد برند شیرین عسل، 7 فرضیه تایید و یک فرضیه رد، و در مورد دو برند گرجی و مینو، 4فرضیه تایید و 4 فرضیه رد شده است. در این میان بیشترین شدت تاثیر مربوط به تاثیر "تبلیغات دهان به دهان" بر "وفاداری به برند گرجی" و کمترین شدت تاثیر مربوط به "محبوبیت برند شیرین عسل" بر "وفاداری به این برند" بوده است.

موفقیت هوش کسب و کار: نقش قابلیت های هوش کسب و کار و محیط تصمیم گیری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  فریدون لطف الهی   ناصر صنوبر

با توجه به جهانی سازی و افزایش رقابت بین سازمانها، جستجو و رقابت جهت دستیابی به منابع جهت فروش و سود آوری بیشتر، هرروز بیشتر از قبل شده و محیطهای متلاطمی برای سازمانها بوجود آورده است.بدیهی است در این شرایط بسیار متلاطم سازمانهایی موفق هستند که از هوش کسب و کار بالایی برخوردار باشند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین قابلیت های هوش کسب و کار و موفقیت هوش کسب و کار در انواع محیط های تصمیم گیری می باشد. موفقیت هوش کسب و کار به طرق مختلف در سازمانها تعریف می شود. قابلیت های هوش کسب و کار در دو دسته شامل تکنولوژی هوش کسب و کار و هوش کسب و کار سازمانی دسته بندی شده اند. در این تحقیق همچنین به بررسی تاثیر انواع محیط های تصمیم گیری بر ارتباط بین قابلیت های هوش کسب و کار و موفقیت هوش کسب و کار نیز توجه می شود. جامعه این تحقیق یک جامعه هدفدار و در دسترس از میان شرکت هایی خواهد بود که در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز، فعالیت دارند. دراین شهرک حدود 140 واحد صنعتی مجوز اولیه را کسب کرده و از این تعداد حدود 71 شرکت به مرحله بهره برداری رسیده است. بنابر این جامعه آماری ما محدود و به تعداد 71 شرکت خواهد بود. نتایج نشان دادند که از قابلیت های تکنولوژیکی هوش کسب و کار کیفیت داده و یکپارچگی با سایر سیستم ها تاثیر مثبت و معنی داری را بر موفقیت کسب و کار داشته اند. بدین معنی که با افزایش کیفیت داده ها می توان به موفقیت بیشتر در سیستم هوش کسب و کار دست یافت. هم چنین هر چه سیستم هوش کسب و کار با سایر سیستم ها انطباق و یکپارچگی بالاتری داشته باشد، میزان موفقیت این سیستم بالاتر است. میزان ضریب یکپارچگی با سایر سیستم ها بزرگتر از کیفیت داده هاست نشان دهنده اثر مهم تر آن در بین قابلیت های تکنولوژیکی هوش کسب و کار است. اما اثر دسترسی کاربران بر موفقیت هوش کسب و کار معنی دار نبود.

بررسی تأثیر بازار محوری در خلق ارزش برتر برای مشتری (با نقش میانجی قابلیت نوآوری و بازاریابی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  زرین مهدی زاده   علیرضا فضل زاده

هر چه سازمان ها بتوانند شناخت بیشتری از نیاز های مشتریان و هم چنین فعالیت های رقبا و عوامل تأثیرگذار بر شرایط بازار بدست آورند و این اطلاعات را در کلیه سطوح سازمان پراکنده کنند، از توانایی بیشتری برای بقا در بازار رقابتی برخوردار خواهند بود. بنابراین بازارمحوری قادر است با خلق ارزش برتر برای مشتری عملکرد سازمان را ارتقا بخشد. این تحقیق بر آن است که ارتباط بازار محوری با خلق ارزش برتر را مورد بررسی قرار دهد. نقش میانجی قابلیت بازاریابی و قابلیت نوآوری نیز در این رابطه مورد آزمایش قرار می گیرد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که بین شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز توزیع گردید.برای تأیید روایی پرسش نامه از نظر اساتید و برای تأیید پایایی از مقیاس آلفای کرونباخ (970/0) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط دو نرم افزار spss و amos انجام گرفت. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت بازارمحوری بر خلق ارزش برتر برای مشتری (با ضریب مسیر 92/0) است. این رابطه قوی ترین رابطه موجود در تحقیق حاضر به شمار می آید. همچنین تأثیر مثبت بازار محوری بر قابلیت های بازاریابی و نوآوری مورد تأیید قرار گرفت. قابل ذکر است با توجه به نتایج آزمون بوت استرپ، نقش میانجی قابلیت بازاریابی و نوآوری تأیید شد اگرچه این روابط با ضرایب مسیر03/0 و 05/0 نسبتاً ضعیف توصیف می شوند. همچنین تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر عدم توانایی شرکت های مورد مطالعه، در تبدیل قابلیت های بازاریابی و نوآوری به ارزش برتر برای مشتری هستند. به عبارت دیگر، رابطه مثبت قابلیت های بازاریابی و نوآوری مورد تأیید قرار نگرفتند.

نقش قابلیت های نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  کیومرث نژادی   علیرضا فضل زاده

روش های بهبود عملکرد سازمان جهت موفقیت در بازار همواره مورد نظر پژوهشگران و مدیران سازمان ها بوده است ، در این میان نگرش به قابلیت ها و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . علیرغم اینکه از بین قابلیت ها ، قابلیت های نوآوری و بازاریابی جهت ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد برتر بازاریابی نقش حیاتی را ایفا میکنند . این دو قابلیت کلیدی به طور بالقوه در سهم خود با عملکردشرکتها مرتبط هستند تحقیقات اندکی به طور همزمان به بررسی اثرات هر یک از آنها و ترکیب شان بر عملکرد سازمان پرداخته اند . هدف نخست مطالعه پیش رو نگاه جامع تر به بررسی سهم نسبی به دو قابلیت نوآوری و بازاریابی ، و نقش مکمل آنها در عملکرد سازمان می باشد .هدف دوم اینکه این پژوهش چنین ارزیابی هایی را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط صنعتی بکار می بندد. هدف سوم پژوهش برآورد سهم نسبی قابلیت های پشتیبان در عملکرد سازمان برای هر یک از قابلیت های بازاریابی و نوآوری میباشد. در این پژوهش 100 سازمان کوچک و متوسط واقع در استان مرکزی مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج بدست آمده بیان میدارد که قابلیت نوآوری و قابلیت بازاریابی به طور مثبت و معنی داری با عملکرد سازمان مرتبط هستند و از سوی دیگر این قابلیتها در تعامل با یکدیگر به ایجاد سینرجی برای دستیابی سازمان به عملکرد برتر یاری میرسانند.

تأثیر گرایش های استراتژیک بر عملکرد با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت های بازاریابی شرکت (شواهدی از صنایع غذایی، آشامیدنی و دارویی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1383
  مهدی رحمانیان   محمد فاریابی

بازارگرایی و دیگر گرایش های استراتژیک مکمل کننده ی آن و تأثیر آنها بر عملکرد کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر، ناشی از منابع و قابلیت‎هایی است که موجب برتری شرکت در دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا می شوند. لذا این تحقیق با رویکردی منابع محور در پی بررسی رابطه بین گرایش های استراتژیک اتخاذ شده توسط شرکت ها (شامل مشتری گرایی (co) ، رقیب گرایی (po)، نوآوری گرایی(io)، بازاریابی داخلی (im) است) و عملکردشان با توجه به نقش تعدیل کننده ای که قابلیت های بازاریابی (mc) در این رابطه ایفا می نمایند، می باشد. در این راستا از توزیع پرسشنامه در صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده و داده های حاصل جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر و به کارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بررسی مزیت نسبی صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه آزاد ارس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  فریده عیوضی   ناصر صنوبر

مزیت نسبی، هزینه منابع داخلی، منطقه آزاد، صنایع تبدیلی کشاورزی

تخمین لحظه ای قیمت سهام با استفاده از هوش مصنوعی در بازار اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  احسان رخشان خواه   ناصر صنوبر

امروزه سرمایه گذاری در بورس ، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.به همین دلیل پیش بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار شده است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب کنند.از سوی دیگر،شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی بازار سهام است و می تواند به پیش بینی سهامداران جهت سرمایه گذاری کمک کنند.در جهت تحقق این امر روش ها و الگوریتم های مختلفی برای پیش بینی نرخ بازدهی و قیمت آتی سهام در بحث های مدیریت سرمایه گذاری توسط پژوهش گران این حوزه مورد بررسی قرار گرفته که به دنبال تسهیل فرایند تصمیم برای سرمایه گذاران بوده اند. بیشتر این متدها در مقیاس روزانه و با استفاده از روش های کلاسیک به تجزیه و تحلیل نرخ بازدهی پرداخته اند. در سال های اخیر از روش های هوش مصنوعی (ann ,gp ,svm )به عنوان یک مدل غیر خطی جعبه سیاه در مدل سازی های بازارها و سایر پدیده ها بصورت گسترده استفاده شده است.در این پژوهش،جهت تسهیل امر تصمیم گیری به بررسی داده های 24 ساعته یک روز کاری بورس پرداخته خواهد شد و مدل های شبکه های عصبی به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.داده ها از قیمت های معاملاتی چند شرکت در بورس تهران استخراج خواهد شد(نمونه برداری در بازه های 5 دقیقه ای) و هدف پژوهش در نهایت امکان سنجی و اعتبار سنجی پیش بینی داده ها در مقیاس فرکانس بالا در بورس تهران و بحث وبررسی در مورد خروجی های شبکه عصبی خواهد بود.

تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  معصومه زلفی   محمد فاریابی

امروزه محیط زیست و حفظ آن به مسالهای حیاتی و دغدغهای جدی برای مردم تبدیل شده است. بشر منابع محدودی بر روی زمین دارد که باید تلاش کند نیازهای نامحدودش را برآورده کند. برای بازاریابان مهم است که بدون نقصان در دستیابی به اهداف سازمانی، منابع را به طور کارآمد به مصرف رسانند. بازاریابی سبز استراتژی، بازاریابی است که به بازاریابان در دستیابی به این هدف کمک میکند. از این رو در این پژوهش نقش بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مشتریان در فروشگاههای زنجیرهای رفاه در سال 1393مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، پژوهش کاربردی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه مشتریان فروشگاههای زنجیرهای تبریز تشکیل میدهند که با استفاده از فرمول کوکران تعدادشان 384نفر بدست آمده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد گردآوری شده و توسط نرم افزار spss و8.5 lisrel تحلیل شده اند. ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی روایی متغیرهای پژوهش سنجیده شده است. فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج تحلیل فرضیه ها بدین شرح به دست آمده است: بازاریابی سبز با ضریب مسیر 15.67در حالت معنی داری و ضریب مسیر 0.63 در حالت استاندارد تاثیر مثبت و معنی داری بر تصویر محصول دارد، تصویر محصول با ضریب مسیر 16.63در حالت معنی داری و ضریب مسیر 0.65 در حالت استاندارد تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد خرید مصرف کننده دارد ،تصویر محصول با ضریب مسیر 4.84در حالت معنی داری و ضریب مسیر 0.27در حالت استاندارد تاثیر مثبت ومعنی داری براعتبار شرکت دارد ، اعتبار شرکت با ضریب مسیر 6.68در حالت معنی داری و ضریب مسیر 0.37 در حالت استاندارد تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد خرید مصرف کننده دارد. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود این مولفه ها و بازاریابی سبز به شرح زیرارائه شده است :طراحی برمبنای سهولت بازیافت و پایین بودن آلودگی و استفاده ازحداقل انرژی ،طراحی بر مبنای سلامت و ایمنی، ارتقای آگاهی های زیست محیطی درون شرکت و بین تامین کنندگان و مشتریان، تشکیل گروه ها و انجمن های دوست دار محیط زیست در میان مصرف کنندگان و...

تحلیل اثرات بکارگیری فناوری اطلاعات بر شهرت برند سازمان (مطالعه موردی: شرکتهای پیمانکار عمومی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  مجید رحیمی   علیرضا فضل زاده

هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات بکارگیری فناوری اطلاعات بر شهرت برند سازمان در شرکتهای پیمانکار عمومی می باشد. این پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های پیمانکاری بزرگ به تعداد 320 نفر می باشد که 175 پرسشنامه بصورت تصادفی ما بین مدیران و کارشناسان ارشد توزیع شد. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از سه پرسشنامه (فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری و شهرت برند سازمانی) استفاده شد. تحلیل داده های گردآوری شده طی 2 مرحله انجام شد. نخست به توصیف نمونه مورد بررسی پرداختیم و در نهایت، برای بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر شهرت برند سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی و آزمون رگرسیون استفاده شد. لازم به ذکر است که بررسی فرضیه ها و کلیه تحلیل های آماری به وسیله نرم افزار spss انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات تاثیری معنادار بر شهرت برند شرکت ها و مدیریت ارتباط با مشتری دارد. همچنین کاربرد فناوری اطلاعات بدلیل ایجاد ارتباط با مشتری تاثیری معنادار بر شهرت برند دارد. در نهایت، مدیریت ارتباط با مشتری بر شهرت برند شرکتها تاثیر مثبت دارد.

بررسی تأثیر ساختار نوآوری در ارائه خدمات بر کسب مزیت رقابتی پایدار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  مسعود وردست النجقی   علیرضا فضل زاده

در دنیای امروزی شرکت ها برای بقا در محیط رقابتی خود و نیز رقابت در بازارهای بین المللی به نوآوری در فرآیندهای عملیاتی خود می پردازند. امروزه شرکت ها بیش از تلاش برای نوآوری در محصولاتشان، به منظور خلق ارزش مشترک و نیز ایجاد تجربه متمایز برای مشتریان به نوآوری در ارائه خدمات می پردازند تا بواسطه جلب وفاداری مشتریان، به عملکرد برتر و مزیت رقابتی پایدار دست یابند. رویکرد اصلی مطالعات گذشته بر اساس تئوری منبع- مزیت یا منطق چیرگی خدمات بوده است. همچنین در مطالعات پیشین رابطه بین منابع ملموس و سودآوری شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین نقش منابع ناملموس در نوآوری خدمات نادیده گرفته شده است. از این رو این پژوهش با بررسی سه گروه از منابع سازمانی (بروز رسانی تکنولوژیکی، اقدامات همکاری و شبکه بندی منابع سازمانی) را به صورت یکپارچه در یک مدل ارائه کرده و تأثیر این ساختار را بر کسب مزیت رقابتی پایدار سنجیده است.

اثر درک عدالت تعاملی اعتبار دهی دانش بر اشتراک دانش در مخزن دانش سازمانی با نقش ‏میانجی درک عدالت رویه ای اعتباردهی دانش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  مسعود مالکی   علیرضا فضل زاده

در این پژوهش از دو مفهوم اشتراک دانش در مخزن دانش و درک عدالت اعتباردهی دانش ‏بحث شده است. ارزش مخزن دانش سازمانی، بستگی به درجه ای دارد که کیفیت بالای دانش را در ‏آن سطح به کاربرانش عرضه می کند. روند های اعتباردهی نیز، جهت آگاهی دادن و تضمین کیفیت ‏محتوای دانش ارائه شده، اجرا می شوند. با وجود این، اگر اعتباردهی غیر منطقی یا ناعادلانه درک ‏شود، می تواند به طور ناخواسته، اثرات دلسردکننده ای بر ارائه کنندگان دانش در مخزن دانش ‏بگذارد.

تأثیر بتای کلان اقتصادی بر بتای بازار سهام در کشورهای منتخب اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  سمیرا استادی فر   علیرضا فضل زاده

بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته، قوت و ضعف آن می تواند نشان دهند? وضعیت اقتصادی کشور باشد. امنیت بازار تحت تأثیر عوامل متفاوتی از قبیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جز این ها قرار دارد. در این پژوهش سعی بر بررسی تأثیر پیوند های کلان اقتصادی بر پیوند های بازار سهام با استفاده از یک مدل شاخص جهانی می باشد. به ویژه ارتباط بین بتای بازار سهام (حساسیت شاخص بازار سهام کشور به شاخص جهان) و بتای کلان اقتصادی (حساسیت تولید و تورم ملی به تولید و تورم جهانی) مد نظر می باشد. این روابط مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی ایجاد می کند.

بررسی تأثیر دشواری هدف بر عملکرد شرکت با نقش میانجی انعطاف پذیری هدف (مطالع? موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  نازلی فتحعلی زاده   علیرضا فضل زاده

اهداف، در تمام سازمان ها عنصری مهم برای کنترل های مدیریتی به شمار می روند. امروزه علی رغم اهمیت تنظیم اهداف برای شرکت ها، پژوهش های پیشین در این زمینه به صورتی آمیخته به بررسی رابط? میان دشواری هدف و عملکرد پرداخته اند. با وجود اینکه تحقیقات تجربی، ارتقای عملکرد براساس دشواری هدف را تصدیق می نمایند، شواهد میدانی در این زمینه مبهم می باشند. به منظور توضیح این ابهام، به معرفی و تحلیل انعطاف پذیری هدف از حیث تنظیم اهداف در طی سال می پردازیم. این پژوهش بر آن است تا به بررسی ارتباط میان دشواری هدف و عملکرد و ارتباط میان آنها با نقش میانجی انعطاف پذیری هدف و نقش تعدیل کنندگی استفاد? عمده از اهداف برای تصمیم گیری (در مقابل استفاده از آنها برای کنترل) بپردازد.

بررسی رابطه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی، انعطاف پذیری برنامه ریزی و عملکرد شرکت ا نقش میانجی نوآوری در شرکت های پذیرفته شد? بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  حبیبه صفاشور   علیرضا فضل زاده

سازمان ها با انعطاف پذیری در برنامه های خود، آمادگی بهتری برای مواجهه با تغییرات محیطی ایجاد می کنند و تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد را ارتقاء می بخشند. همچنین بواسطه رقابت فزآینده در دنیای کنونی، کسب وکارها باید فرآیندها و خدمات موجود خود را برای تقویت و حفظ فعالیت های موفق کسب وکار، بهبود بخشند و به همین دلیل آنها باید به فرآیندهای نوآور دست یابند. این تحقیق بر آن است که رابطه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی، انعطاف پذیری برنامه ریزی و عملکرد شرکت را با نقش میانجی نوآوری مورد بررسی قرار دهد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که در میان شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران توزیع شده است. یافته های تحقیق نشان دهند? وجود رابطه مثبت و معنادار میان فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی و انعطاف پذیری برنامه ریزی است. این رابطه قوی ترین رابطه موجود در این تحقیق به شمار می رود. همچنین تأثیر مثبت و متوسط برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت مورد تأیید واقع شد. نتیج? بررسی تأثیر انعطاف پذیری برنامه ریزی بر نوآوری به طور مثبت و قوی تأیید شد. نتایج جدول تأثیر مستقیم و غیر مستقیم فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی بر عملکرد و همچنین تأثیر مستقیم و تأثیر غیرمستقیم انعطاف پذیری برنامه ریزی بر عملکرد را نشان می دهد که نقش میانجی نوآوری را تأیید می کند.

تأثیـر ویژگی های شخصیتی بر نوجویی درونی مصرف کننـده و رفتار پذیرش محصـولات جدید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  مهدیه محمدپور ترکایش   علیرضا فضل زاده

همزمان با گسترش فضای رقابتی، درک مفهوم «رفتار مصرف کننده» و توجه به فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده، اهمیت فراوان پیدا کرده است. در این تحقیق، سعی بر شفاف نمودن مسیرهای منتهی به رفتار پذیرش محصولات جدید است. برآمد تحقیقات حوزه علوم انسانی نشانگر این مهم است که شخصیت، عامل موثر بسیاری از پیامدهای رفتاری است. بر این اساس، تلاش این تحقیق بر سنجش تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ویژگی های شخصیتی بر رفتار پذیرش محصولات جدید است. به طور کلی سازه های شخصیت، نوجویی، تبلیغات و رفتار شالوده مدل مفهومی این تحقیق را تشکیل می دهند.

بررسی تأثیر تصویر از کشور مبداء و دانش ذهنی بر نگرش ها و رفتارهای مشتریان بالقوه: مورد مطالعه کشورهای عمده واردکننده فرش دستباف ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  میر سامان سیاپوشی   محمد فاریابی

تحقیقات مختلف انجام گرفته حاکی از آن است که ادراکات مطلوب و نامطلوب مشتری از کشور خاستگاه محصول نقش مهمی در نگرش، رفتارها و نیز قصد خرید آن ها نسبت به محصولات تولیدشده آن کشور دارد. با توجه به اینکه تصویر از کشور خاستگاه محصول باعث شکل گیری نگرش مشتریان و نیات خرید آن ها در مورد محصولات تولیدشده در آن کشور و نیز نیات سفر به آن کشور می شود لذا درک جامع اثرات تصویر از کشور مبدأ می تواند اطلاعات مهمی برای استراتژی های بازاریابی کسب وکار بین المللی تهیه نماید.در این تحقیق ارتباط بین تصویر از کشور مبدأ (که در تحقیق حاضر کشور ایران در نظر گرفته شده است و از دو جزء تصویر شناختی و عاطفی تشکیل می شود) و نگرش خریداران نسبت به فرش دستباف ایران (که در تحقیق حاضر مردم هفت کشور ایتالیا- آلمان- انگلیس- قطر- امارات- لبنان و کانادا هست) بررسی شد و همچنین به بررسی ارتباط بین دانش ذهنی خریداران و نگرش آن ها نسبت به فرش دستباف ایران پرداخته شد و نهایتاً ارتباط بین نگرش خریداران و قصد خرید آن ها و نیز ارتباط بین نگرش خریداران و قصد سفر به ایران بررسی شد

بررسی تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی درک شده بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با نقش تعدیل کنندگی فن آوری پیشرفته
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1394
  سپیده قنبری   علیرضا فضل زاده

برنامه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی توسط پیشرفت در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات افزایش یافته و سهم مهمی در ایجاد ارزش ویژه ی برند ایفا می کنند. اما به ندرت پژوهشی در زمینه نقش این اقدام ارتباطی جدید در صنعت مهمان داری صورت گرفته است. علاوه بر این، مطالعات قبلی عمدتاً بر نظرات مدیران و با چشم پوشی از ادراکات مشتریان از ارتباطات بازاریابی و فن آوری های پیشرفته، متمرکز بوده است. این پژوهش، تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ایجاد ارزش ویژه برند هتل از منظر مشتری را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین روابط بین ابعاد سه گانه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری هتل در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، نقش تعدیل گری تکنولوژی پیشرفته بر روابط بین imc و ابعاد ارزش ویژه برند مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت درک از imc بر تصویر برند و کیفیت درک شده و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت درک شده بر تصویر برند و وفاداری به برند و در نهایت تأثیر مثبت تصویر برند بر وفاداری به برند است. بااین حال تأثیر مثبت درک از imc بر وفاداری به برند؛ و تأثیر مثبت درک از فن آوری پیشرفته بر ارتباط بین imc و ابعاد ارزش ویژه برند تأیید نشد.