وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای منا

پایان نامه
چکیده

ازجمله سوالات مهمی که در سال های اخیر به وفور بین اقتصاددانان مطرح شده این است که چرا کشورهای صاحب درآمدهای نفتی باوجود حجم قابل توجه این درآمدها که در نگاه اول عاملی مهمی برای تجهیز منابع سرمایه ای به شمار می آید، از رشد و توسعه اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و به عبارتی برخی از کشورها به رغم دارا بودن منابع طبیعی فراوان، دارای رشد و توسعه اقتصادی بالایی هستند و این پدیده فقط در اکثر کشورهای درحال توسعه و بالأخص کشورهای نفتی مصداق دارد. با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و وفور منابع طبیعی ازیک طرف و تأثیر منابع طبیعی بر روند توسعه اقتصادی که توسعه مالی نیز بخشی از آن محسوب می گردد در کشورهای دارای منابع طبیعی از طرف دیگر، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی اثر منابع طبیعی بر توسعه مالی کشورهای منتخب بپردازد. با توجه به نتایج حاصل از الگوی fgls، مشاهده گردید که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن تجاری در تمامی مدل های برآوردی دارای اثر مثبت و معنی داری بر شاخص های توسعه در کشورهای منتخب بوده و تنها متغیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص های توسعه در کشورهای منتخب می باشد

منابع مشابه

اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام)

ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. درحالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره­ی اثر درآمدهای صادرات منابع طبیعی و توسعه مالی در  بخش بانکی وجود دارد. اما به بازار سهام به عنوان تکیه­گاه اصلی فعالیت­های بازار سرمایه در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات کشورها، به خصوص کشورهای غنی از منابع طبیعی، توجه خاصی نشده است. مقاله­ی حاضر رابطه...

متن کامل

توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM

تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال­های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث­ها و جنجال­های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می­تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دار...

متن کامل

تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

در دهه­ گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می­رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره­مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می­دهد. به نظر می­رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این...

متن کامل

توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا gmm

تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال­های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث­ها و جنجال­های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می­تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دار...

متن کامل

تأثیر وفور منابع طبیعی برعملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل gmm

به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می­تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربۀ اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی­ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعۀ­نیافتگی روبه رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعۀ، پژوهش پیش­رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته (gmm) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع ...

متن کامل

تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

در دهه­ گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می­رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره­مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می­دهد. به نظر می­رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023