بررسی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت ایران با کشور های منتخب آسیایی(بر اساس مدل جاذبه)

پایان نامه
چکیده

معادلات جاذبه ابزاری هستند که به طور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشور ها استفاده شده است.در این پژوهش عوامل تاثیر گذار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از هریک از کشورهای منتخب آسیایی( شرکای تجاری ایران) و عوامل موثر بر صادرات ایران به هریک از این کشورها در قالب داده های تابلویی برای سالهای 1990-2010 بر اساس معادله جاذبه و معادله جاذبه تصحیح یافته بررسی شده است. بر طبق نتایج پژوهش تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری آسیایی به عنوان معرف اندازه اقتصادی کشورهای مربوطه تاثیر مثبت بر میزان صادرات ایران و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران دارد و با در نظر گرفتن شاخصicrg به عنوان معرف میزان ثبات سیاسی در مدل، ثبات سیاسی در ایران تاثیر مثبت بر جریان صادرات ایران و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از کشور های منتخب دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب حوزه منا

دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اساسی و زیر بنایی است. از بین انواع مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت‌هایی مانند انتقال تکنولوژی، ارتباط با بازارهای بین‌المللی، انتقال مهارت‌های مدیریتی و... منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و به دنبال آن ارتقای رشد اقتصادی است.به دنبال رشد اقتصادی و افزایش مق...

متن کامل

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338-1382 بررسی می نماید.بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیر ساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخ...

متن کامل

تحلیل تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب

یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه­گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون­زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه‌های تولید (هزینه‌ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه­اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه ...

متن کامل

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت بین الملل و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران

تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه های اقتصادی به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری می دانند. با این نگرش، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. بنابراین سطح بهره وری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. از...

متن کامل

بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و

براساس تئور یهای اقتصادی سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. شیو ههای بسیاری برای تأمین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مفیدترین آن ها است؛ زیرا جریان ورودی FDI علاوه بر تأمین سرمایه موجب انتقال فناوری، ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش م یشود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات ضروری است ب هصورت علمی، عوامل مؤثر بر FDI شناسایی شود. مطالعه حاض...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023