نام پژوهشگر: محمد علی متفکر آزاد

تهیه جدول داده- ستانده سال 1380 استان آذربایجان شرقی (با استفاده از رویکرد سهم مکانی شبه لگاریتمی تعمیم یافته فلگ)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390
  جمال هدایی   محمد علی متفکر آزاد

شناخت ساختار اقتصادی یک منطقه با هدف برنامه ریزی مناسب یک اصل اساسی است. لیکن برای این منـظور، جدول داده- ستانده منطقه ای ابزار مناسبی محسوب می شود. از سویی نیز، تدوین جدول داده- ستانده پیمایشی در سطح منطقه به دلیل هزینه بالا، زمان بر بودن و نیازمندی به نیروی انسانی متخصص کمتر مورد توجه بوده و روش های غیرپیمایشی بیشتر متداول بوده است. در ایران از بین روش های غیرپیمایشی، رهیافت سهم مکانی به دلیل سازگاری با نظام آماری موجود بیشتر کاربرد دارد. لذا این تحقیق می کوشد تا جدول غیرپیمایشی استان آذربایجان شرقی برای سال 1380 را با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم یافته فلگ برآورد نماید. براساس جدول داده- ستانده برآوردی استان، 13 بخش به عنوان بخش کلیدی انتخاب شده اند که یکی جزء زیر بخش کشاورزی، ده تا جزء زیر بخش صنعت و دو تا جزء زیر بخش خدمات هستند. از منظر ضرایب فزاینده تولید نیز بخش های «ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی با ارزشی معادل 1.479واحد، ماهیگیری با ارزشی معادل 1.436واحد، خدمات مذهبی با ارزشی معادل 1.427واحد، حمل و نقل هوایی با ارزشی معادل 1.421واحد و حمل و نقل از طریق خطوط لوله با ارزشی معادل 1.372واحد به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در بین بخش های اقتصادی استان به خود اختصاص داده اند.

ارزیابی اقتصادی شهر بازی پارک موزه دفاع مقدس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  اسلام صابری   محمد علی متفکر آزاد

ارزیابی اقتصادی شهر بازی پارک موزه دفاع مقدس

مطالعه رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه در کشورهای منتخب حوزه mena
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1391
  محمد رحمتی   محمد علی متفکر آزاد

امروزه آلودگی محیط زیست به یکی از چالش های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است. کیفیت محیط زیست عامل مهمی در فرآیند رشد به شمار می آیند که کاهش کیفیت آن باعث محدود شدن رشد تولید می شود. تولید و انتشار آلودگی (از جمله آلودگی آب) تابعی از فرآیند رشد اقتصادی کشورهاست. این موضوع در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس دنبال می شود که در آن رابطه بین تخریب محیط زیست و رشد درآمد توضیح داده می شود. آلودگی آب به عنوان یکی از مشکلات زیست محیطی، در سال های اخیر و همگام با توسعه جوامع و صنعتی شدن آنها به خطری جدی برای بشریت تبدیل شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تلفیقی (پنل دیتا)، رابطه آلودگی آب با درآمد سرانه کشورهای حوزه منتخب mena (شامل ایران) طی سال های 2009 – 1990 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس ( رابطه u معکوس شکل بین آلودگی آب و درآمد سرانه) در کشورهای منتخب حوزه mena را تائید می نماید.

برآورد حداقل معاش و منابع تعیین کننده آن در بین خانوارهای شهری و روستایی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1392
  صمد حکمتی فرید   پرویز محمدزاده

نتایج تحقیق نشان می دهد میزان حداقل معاش پولی سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال 1388 به ترتیب معادل 35972 و 22701 هزار ریال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آنست که افزایش پایه یا مدرک تحصیلی سرپرست خانوار به همراه افزایش نرخ باسوادی خانوار ، بعد خانوار و اشتغال در بخش خدمات احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور را کاهش می دهد. نتایج مطالعه نشانگر آنست که افزایش سن سرپرست خانوار تا رسیدن به سن بازنشستگی موجب کاهش احتمال وقوع فقر و پس از آن موجب افزایش احتمال وقوع فقر می شود. علاوه بر این مرد بودن سرپرست خانوار، کاهش سطح تحصیلات سرپرست خانوار به همراه افزایش نرخ باسوادی خانوار ، همسردار بودن سرپرست خانوار و افزایش نسبت تعداد شاغلان در خانوار از عوامل کاهش شدت فقر در بین خانوارهای فقیر شهری و روستایی می باشند.

بررسی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت ایران با کشور های منتخب آسیایی(بر اساس مدل جاذبه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد 1393
  فرانک عزیزیان   محمد رضا سلمانی بی شک

معادلات جاذبه ابزاری هستند که به طور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین کشور ها استفاده شده است.در این پژوهش عوامل تاثیر گذار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از هریک از کشورهای منتخب آسیایی( شرکای تجاری ایران) و عوامل موثر بر صادرات ایران به هریک از این کشورها در قالب داده های تابلویی برای سالهای 1990-2010 بر اساس معادله جاذبه و معادله جاذبه تصحیح یافته بررسی شده است. بر طبق نتایج پژوهش تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری آسیایی به عنوان معرف اندازه اقتصادی کشورهای مربوطه تاثیر مثبت بر میزان صادرات ایران و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران دارد و با در نظر گرفتن شاخصicrg به عنوان معرف میزان ثبات سیاسی در مدل، ثبات سیاسی در ایران تاثیر مثبت بر جریان صادرات ایران و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از کشور های منتخب دارد.

بررسی تاثیر ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  نسرین راضی سقین سرا   ناصر صنوبر

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی است . جهت دستیابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه سیره پیامبر (ص) ، ائمه معصومین (ع) و با توجه به آیات قرآن کریم و نظریات اندیشمندان بنام اسلامی ارزش های مطرح در تصمیمات آمیخته بازاریابی شامل تصمیمات محصول ، قیمت گذاری ، پیشبرد و بازارگذاری استخراج گردیده است . پس از آن با استفاده از روش پیمایشی میزان تاثیر این ارزش ها در تصمیمات آمیخته بازاریابی شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است . با ابزار پرسشنامه داده های پژوهش جمع آوری شده است و با استفاده از آزمون t ، کروسکال والیس ، تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. دو متغیر استراتژی شرکت و موقعیت یابی در بازار به عنوان متغیر های تعدیل کننده در نظر گرفته شده است و اندازه شرکت و منطقه فعالیت متغیر های کنترل پژوهش هستند . نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ارزش های اسلامی در تصمیمات چهار بعد آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارند و تصمیمات آمیخته بازاریابی شرکت های صنایع غذایی بدون اثر پذیری از استراتژی و موقعیت یابی از ارزش های اسلامی تاثیر می پذیرد . علاوه بر آن عوامل زیر بنائی ارزش های اسلامی مطرح در تصمیمات آمیخته بازاریابی در 15 عامل شناسائی و نامگذاری شده اند.