تاثیر استفاده نقشه های ذهنی بر پیشرفت گفتارجدلی و راهکارهای مکالمه زبان آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

گفتار به عنوان یکی از اصلی ترین مهارتهای ارتباطی در محیط هایی که انگلیسی به عنوان زبان دوم آموخته می شود نقش بسزایی دارد. گفتار وسیله ای برای بیان افکار و احساسات و برقراری ارتباط در جامعه می باشد. علرغم اهمیت و استفاده ی مکرر از این مهارت، گفتار کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همچنان جزء مهارت های دشوار جهت یادگیری و آموزش برای زبان آموزان و مدرسان ایرانی می باشد. این مهم سئوالات بسیاری را برای محققین مطرح نموده است. با تغییر به تدریج شیوه ی آموزشی معلم محور به دانش آموز محور، دانش آموزان در دراز مدت نیاز به فراگیری راهکارهای آموزش زبان خواهند داشت. علرغم مطالعات فراوانی که در زمینه آموزش راهکار محور مهارتهای زبانی به ویژه مهارت نوشتار انجام گرفته، مهارت گفتار- به عنوان مهارتی تولیدی و همسنگ با نوشتار- کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر راهکارهایی همچون شبکه سازی و نقشه سازی در مرحله پیش نویس نوشتار به کرات استفاده شده است اما به عنوان راهکاری در پیشگفتار شناخته نشده است. در واقع تئوری های قوی زیربنایی نقشه های ذهنی و تاثیر آنها بر تقویت یادگیری, محقق را متقاعد نموده است که از این راهکارها در کلاس های زبان آموزان ایرانی استفاده کند تا دریابد که آیا این راهکارها به راستی در تقویت مهارت گفتار تاثیر دارند یا خیر؟ هدف این مطالعه معرفی نقشه های ذهنی به عنوان راهکاری برای کمک به تقویت مهارت زبان آموزان در مرحله پیش گفتار می باشد. همچنین تاثیر به کار گیری این راهکار بر گفتار جدلی و استفاده زبان آموزان ایرانی از سایر راهکارهای گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. چهل و چهار دانشجوی مرد و زن سال اول رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز- ایران- در گروه سنی بین 18 تا 22 سال به طور اتفاقی به دو گروه بیست نفره تقسیم شدند. پیش از انتخاب اتفاقی، تمامی دانشجویان مورد مطالعه در امتحان بسندگی آکسفورد (opt) مشتمل بر 60 سئوال شرکت نموده تا از یکنواختی سطح دانش زبان انگلیسی دانش آموزان اطمینان حاصل شود. همچنین یک امتحان گفتار بر گرفته از تافل اینترنتی قبل و بعد از شروع مطالعه از زبان آموزان گرفته شد. علاوه بر این یک پرسشنامه مشتمل بر 47 سئوال مربوط به راهکارهای گفتار نیز به زبان آموزان داده شد تا عادات گفتاری وتاثیر نقشه های ذهنی بر آنها بررسی شود. برای مقایسه تاثیرات احتمالی روش های استفاده شده در مطالعه ازتستهای آماری تی تست و تی تست جفت های جور و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس یافته های حاصل از آزمونهای بعد از شروع مطالعه، زبان آموزان هیچ پیشرفتی در توانایی گفتار خود نشان ندادند. در نتیجه به کارگیری نقشه های ذهنی به عنوان راهکاری برای گفتار، باعث بهبود توانایی گفتاری زبان آموزان ایرانی، خصوصا در گفتار جدلی نشد. ازسوی دیگر، استفاده از نقشه های ذهنی به عنوان راهکاری برای گفتار به طور کلی در استفاده از راهکارهای مربوط به مهارت گفتاری دانشجویان، تاثیرگذار بوده چرا که دانشجویان پس از شرکت در تحقیق راهکارهای گفتاری را بیشتر مورد استفاده قرار دادند. افزون بر این به دلیل استفاده از نقشه های ذهنی، دانشجویان راهکارهایی که با بهبود مهارت گفتاری سروکار داشتند به نسبت راهکارهای مورد استفاده در مکالمات غیررسمی و نیز راهکارهای مورد استفاده در گزارش های شفاهی گروهی و کلاسی به طور مداوم تری مورد استفاده قرار دادند. اگر چه میزان استفاده از سه نوع راهکارگفتاری تفاوت چشمگیری نداشته است. بر اساس نتایج بدست آمد ه از این تحقیق، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و راهکارهای آموزشی مورد بحث قرار گرفت.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رویکرد تکلیف محور: تأثیر جنسیت و سطوح مختلف دانش زبانی بر پیشرفت مهارت مکالمه

این تحقیق کوشیده است تا کارایی رویکرد وظیفه محور بر گسترش مهارت مکالمه را مورد مطالعه قرار دهد. هدف اول تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جنسیت بر توانایی مکالمه تحت تأثیر رویکرد وظیفه محور بوده است. به بیان دیگر، این تحقیق کوشیده است تا توفیق زبان آموزان یک جنسیت را نسبت به زبان آموزان جنس مخالف مورد مطالعه قرار دهد. هدف دوم این مطالعه آن بوده است تا تأثیر سطوح مختلف زبان آموزان را بر میزان پیشرفت آنها ...

متن کامل

تاثیر تقویت صدا بر توانایی ایجاد ارتباط شفاهی، انگیزه و اعتماد به نفس زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط

با ظهور نظریه ارتباطی (communicative approach) در اواخر دهه 1960 اصلی ترین و مهمترین هدف مکالمه برقراری ارتباط و مکالمه با سایرین گردید چرا که شاخص های بارز این نظریه عبارت بودند از: دانش ارتباطی (که در سال 1972 توسط هایمز مطرح گردید)/ تلفظ قابل فهم/ روان بودن کلام/ و انگیزه درونی. با این وجود در یادگیری زبان خارجی/ دوم قدرت تکلم همیشه بعنوان یک مهارت سخت و پیچیده مطرح بوده است. که دو دلیل برای...

15 صفحه اول

رابطه بین کانون کنترل زبان آموزان ایرانی و عملکرد گرامر و واژگان و کاربرد راهبردهای یادگیری میان آنها

تاثیر کانون کنترل زبان آموزان بروی موفقیت تحصیلی زبان آموزان زبان دوم در ایران خیلی کم مطالعه شده است. این تحقیق بر آن است که رابط? بین کانون کنترل زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی را با عملکرد گرامر و واژگان زبان انگلیسی آنها بعنوان زبان خارجی بررسی کند. علاوه بر این، در این تحقیق رابط? کانون کنترل زبان آموزان با کاربرد راهکارهای یادگیری زبان بین زبان آموزان ایرانی زبان انگلیس...

15 صفحه اول

تاثیر فعالیت های ارتباطی هدفمند بر ورودی در پیشرفت یادگیری نوشتاری زبان اموزان ایرانی

خلاصه هدف این تحقیق یافتن روشی علمی برای پیشرفت مهارت نوشتاری در بین زبا آموزان ایرانی میباشد. جهت نیل به این هدف پروژه حاضر سعی در بررسی تاثیر فعالیت های ارتباطی هدفمند مبتنی بر ورودی در آموزش مهارت نگارش و پیدا کردن هرگونه ارتباط بین فعالیت های ارتباطی هدفمند مبتنی بر ورودی و توسعه مهارت نوشتاری دارد. در این خصوص دو فرضیه اصلی معرفی شده اند. فرضیه ی اول: فعالیت های ارتباطی هدفمند مبتنی ب...

بررسی استفاده از راهبردهای یادگیری واژگان توسط زبان آموزان ایرانی باجنسیت و سطوح مهارتی مختلف

راهبردهای یادگیری واژگان از سوی روان شناسان، زبان شناسان و معلمان زبان در طی دهه های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.واژگان بطور کلی بعنوان ابزار ارتباطی بنیادین مورد نظر بوده و اغلب برای زبان آموزان مشکل آفرین ترین بخش زبان آموزی محسوب می شود.راهبردهای یادگیری واژگان دارای انواع مختلفی است که هر یک به نوبه خود بر کیفیت و کمیت یادگیری فراگیران زبان تاثیر بسیار دارد.از اینرو استفاده از راهبردهای ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}