× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

investigating the effect of motivation and attitude towards learning english, learning style preferences and gender on iranian efl learners proficiency

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی

دانشجو : فاطمه احمدنیای مطلق

استاد راهنما : سعید مهرپور

سال انتشار:1391

کلمات کلیدی : ترجیحات سبک یادگیری- انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی- بسندگی زبان انگلیسی-

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی، ترجیحات سبک یادگیری و جنسیت بر بسندگی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 154 فراگیر ایرانی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. سه ابزار جمع آوری داده ها شامل آزمون تعیین سطح بسندگی زبان انگلیسی آکسفورد، پرسشنامه ترجیحات سبک یادگیری براچ و پرسشنامه انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. از روشهای جدول کراس تب، ضریب همبستگی، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل آماری رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سبکهای یادگیری دیداری و شنیداری به ترتیب بیشترین سبک مورد علاقه فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به شمار میروند. این دو سبک یادگیری همچنین سبکهای یادگیری ترجیحی توسط هر دو جنسیت میباشند. بر اساس نتایج، تفاوت معناداری بین جنسیت، ترجیحات سبک یادگیری و انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی وجود نداشت. علاوه بر این، ترجیحات سبک یادگیری تاثیری روی بسندگی زبان فراگیران نداشتند. در نهایت، مشخص گردید که جنسیت فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بسندگی زبان را به بهترین شکل پیشبینی میکرد.

منابع مشابه

abstract the present study was conducted in order to investigate the impact of an integrated model of form-focused and task-based instruction on iranian efl learners vocabulary learning and retention.it also aimed to detect efl learners attitude towards the implementation of form-focused task-based vocabulary instruction in the classroom. in order to address the purposes of this study, a sampl...

with the advent of computer technology and educational software, hypermedia language learning materi-als made their way in foreign and second language classrooms. today the role of hypermedia in improv-ing communication skills is by no means deniable. this research aimed at investigating the effect of hy-permedia on the oral performance as well as the motivation of iranian efl learners. a prete...

The attitude one has towards language learning determines the success or failure of learning the language. To this effect, this study aimed to explore EFL learners’ attitudes towards communicative language learning and the relationship between learners’ attitudes and English language achievement. To address these objectives, the study adopted a survey research design. Two hundred seventeen grad...

The attitude one has towards language learning determines the success or failure of learning the language. To this effect, this study aimed to explore EFL learners’ attitudes towards communicative language learning and the relationship between learners’ attitudes and English language achievement. To address these objectives, the study adopted a survey research design. Two hundred seventeen grad...

this study aimed at investigating the effect of learners’ gender on their preferences for corrective feedback. learners’ prefer- ences which were investigated included the necessity, frequency, timing, type, method, and delivering agent of error treatment. to this end, a questionnaire was administered to a random sample of 100 participants (50 males and 50 females) studying english (efl) at shi...