نام پژوهشگر:

فاطمه احمدنیای مطلق

investigating the effect of motivation and attitude towards learning english, learning style preferences and gender on iranian efl learners proficiency
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانی 1391
    فاطمه احمدنیای مطلق     سعید مهرپور

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی، ترجیحات سبک یادگیری و جنسیت بر بسندگی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 154 فراگیر ایرانی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. سه ابزار جمع آوری داده ها شامل آزمون تعیین سطح بسندگی زبان انگلیسی آکسفورد، پرسشنامه ترجیحات سبک یادگیری براچ و پرسشنامه انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. از روشهای جدول کراس تب، ضریب همبستگی، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل آماری رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سبکهای یادگیری دیداری و شنیداری به ترتیب بیشترین سبک مورد علاقه فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به شمار میروند. این دو سبک یادگیری همچنین سبکهای یادگیری ترجیحی توسط هر دو جنسیت میباشند. بر اساس نتایج، تفاوت معناداری بین جنسیت، ترجیحات سبک یادگیری و انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی وجود نداشت. علاوه بر این، ترجیحات سبک یادگیری تاثیری روی بسندگی زبان فراگیران نداشتند. در نهایت، مشخص گردید که جنسیت فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بسندگی زبان را به بهترین شکل پیشبینی میکرد.