ارزیابی عملکرد شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با رویکرد تلفیقی dea و six sigma

پایان نامه
چکیده

امروزه ارائه ی خدمات و تولید محصولات متعدد، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، ارتقای رضایت مندی ذینفعان و عملکرد سازمان ایجاد کرده است. ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره ی عملکرد طی دوره ای معین می پردازد. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و به طور صحیح و مستمر انجام شود، موجب ارتقا عملکرد سازمان ها می شود. با توجه به جایگاه ارزیابی عملکرد و اهمیت پارک علم و فناوری در توسعه ی فناوری و رشد اقتصادی کشور ها، هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد 33 شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از ترکیب دو روش تحلیل پوششی داده ها و شش سیگما است. در این پژوهش به دلیل قدرت رویکرد سیستمی چرخه ی dmaic شش سیگما، رویه های اجرایی dea با هر کدام از مراحل این چرخه ترکیب شد. به منظور تسهیل در فرایند dea جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد از ابزارهای مناسب شش سیگما در هر کدام از مراحل چرخه ی dmaic استفاده شده است. در مرحله ی تعریف چرخه dmaic با بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری، معیارهای موثر جهت ارزیابی عملکرد شرکت های واقع در پارک علم و فناوری استخراج شده و با بررسی جامع ادبیات تحقیق و استفاده از تکنیک دلفی فازی معیارهای مورد نیاز برای سنجش عملکرد شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد تعیین شدند. در مرحله ی اندازه گیری، داده های مربوط به هر یک از ورودی و خروجی های تعیین شده با استفاده از مستندات موجود در شرکت ها، جمع آوری شدند. در مرحله ی تجزیه و تحلیل، از مدل تحلیل پوششی داده ها از نوع bcc خروجی محور استفاده شده و شرکت های فناور کارا و ناکارای مستقر در پارک علم و فناوری یزد شناسایی شدند. مرحله ی بهبود، برای هر یک از شرکت های ناکارای شناسایی شده در مرحله ی قبل، واحدهای مرجع و مقادیر واقعی و هدف برای ورودی و خروجی های واحدهای ناکارا تعیین شدند. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت تحلیل پوششی داده ها، تأثیر هر یک از ورودی و خروجی ها در عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله ی کنترل با توجه به میزان تأثیر هر یک از ورودی ها و خروجی ها در میزان کارایی شرکت ها و نمودارهای جعبه ای، وضعیت شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش به مدیران هر یک از شرکت های پارک علم و فناوری در شناسایی شرکت های کارا و ناکارا و ورودی و خروجی های موثر در ارزیابی عملکرد آن ها کمک خواهد کرد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده در زمینه ی ارزیابی عملکرد شرکت ها چگونگی دستیابی شرکت های ناکارا به سطح کارایی مشخص شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چارچوب پایش عملکرد شرکت های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی dea/gp

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم گیری در سازمان ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم گیری برای بهبود آن می باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان ها و اهمیت پارک علم و فناوری در...

متن کامل

چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم‌گیری برای بهبود آن می‌‌باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان‌ها و اهمیت پارک علم و فناوری د...

متن کامل

بررسی بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان انجام گردیده است. با توجه به هدف اصلی و اهداف فرعی، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی، فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی و جامعه آماری مورد نظر، مدل بازارگرایی از نگاه «کوهلی و جاورسکی» که بر مبنای سه متغیر کلیدی« تولید اطلاعات، توزیع اطلاعات و پاسخگویی به اطلاعات بازار» بنا شد، برای سنجش میزان بازار گرای...

متن کامل

تحلیلی بر موانع پیاده سازی بهبود مستمر در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری

در محیط پیچیده و آشفته امروز نیاز به بهبود مستمر در محصولات، خدمات و فرایند ها به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است، اما موانعی وجود دارد که موجب می شود این برنامه به خوبی پیش نرود و مطابق با اصول پیاده سازی نشود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع پیاده سازی بهبود مستمر در شرکت های پارک علم و فناروی است. با بررسی های صورت گرفته در ادبیات تحقیق، 18 عامل به عنوان موانع پیاده سازی بهبود مست...

متن کامل

تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی

با توجه به نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین از طرفی مطرح شدن اقتصاد دانش‌بنیان، لزوم توجه به عملکرد شرکت‌‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان بیش از پیش احساس می‌شود. در این شرکت‌ها به دلیل ماهیتی که دارند، نوآوری برای تضمین بقای آن‌ها در بازار نقش حیاتی دارد؛ بنابراین در این پژوهش ابتدا تاثیر سه مولفه بازارگرایی، گرایش به کارآفرینی و گرایش به یادگیری بر نوآوری ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری ایرانی عضو iasp با رویکرد تلفیقی fahp و ftopsis

پارک های علم و فناوری سازمان هایی هستند که تحقیقات و صنعت را بهم متصل می کنند. هدف آنها ارتقاء رقابت و فرهنگ نوآوری در میان سازمان های دانش محور و تجاری وابسته شان است. از آنجا که پارک های علم و فناوری با نرخ فزاینده ای در کشورهای سرتاسر جهان در حال ایجاد هستند، ارزیابی عملکرد آنها موضوع بسیار پیچیده ای است. چندین عامل وجود دارد که عملکرد پارک های علم و فناوری را ارزیابی می کند مانند ساختار درو...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022