بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار شرکت های کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان مازندران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  • نویسنده علی طالبی
  • استاد راهنما سید محمد باقری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

قابلیت های بازاریابی در گذشته به عنوان فعالیت های سطح متوسط بازاریابی، همانند تبلیغات و توزیع در نظر گرفته می شدند، در حالیکه تاکید ما در این تحقیق بر قابلیت های سطح بالای بازاریابی؛ نوآوری و برندسازی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار شرکت های کوچک و متوسط در سطح استان مازندران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان مازندران می باشد با توجه با اینکه حجم جامعه وسیع بوده جهت تعیین نمونه بعلت برخورد نسبتاً سلیقه ای و سختی یا عدم پاسخگویی، در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری انتخابی استفاده شده است. از بین 36 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی فعال در استان مازندران که 1100 واحد صنعتی، فعال هستند 151 عدد پرسشنامه توزیع شده است که به 91 تعداد پاسخ داده شده است. سپس داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار spls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین با استفاده از آمار توصیفی، جداول توزیع فراوانی و نمودارهای مختلف، برای بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق ترسیم و تحلیل شده است. با استفاده از آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها و تکنیک های آماری تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن (برای سنجش رتبه بندی عوامل اثرگذار بر مولفه های مدل) روابط بین عوامل پنج گانه تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. پس از انجام تجزیه و تحلیل های مربوطه تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند و مشخص گردید که قابلیت نوآوری در مقایسه با قابلیت برند نقش مهمتری را در عملکرد sme داراست.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی

در محیط رقابتی امروز پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان و عملکردی مناسب در میان رقبا در گرو داشتن اطلاعات صحیح و توجه به کار آفرینی در سطح شرکت­ها می­باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت­ها با توجه به جنبه­های کارآفرینی و اطلاعات بازار در شرکت­های کوچک و متوسط می­باشد. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات علّی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و از ...

متن کامل

بررسی تاثیر برند گرایی بر عملکرد برند و عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال در شهرک های صنعتی اهواز

امروزه مدیران متوجه شده­اند که برند و مدیریت برند برای ادامه حیات کسب وکارشان بسیار لازم و ضروری است. در واقع برندها به بخش جدایی ناپذیر ارزش شرکت و نیز یک دارایی استراتژیک مهم تبدیل شده­اند به طوری که برای برخی از شرکت­ها، برند، همه­ی دارایی آن شرکت محسوب می­شود. از این رو، هدف این تحقیق شناسایی تاثیرات برندگرایی بر عملکرد برند (آگاهی برند، تصویر برند، وفاداری برند) و عملکرد مالی شرکت است. بر...

متن کامل

بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران

      مدیریت دانش، به عنوان عاملی استراتژیک در تصمیم­گیری، مستقیماً بر اثربخشی و رقابت­پذیری سازمان ها تأثیر می­گذارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت­های کوچک و متوسط سازمان صنایع و معادن استان مازندران بر اساس مدل نوناکا و تاگوچی است. جامعه ی آماری، 1151 نفر از مدیران شرکت های فعال در سازمان مذکور بوده است که تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع‏آوری د...

متن کامل

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران)

در طول دهة گذشته بازارگرایی بسیار مورد توجه پژوهشگران بازاریابی قرار داشته و بعنوان یکی از موضوعات اصلی پژوهش در حوزه بازاریابی استراتژیک مطرح می‌‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به بررسی تأثیر بازارگرایی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مزیت ‌رقابتی و متغیر وابسته تعهد‌ سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط در مجموعه‌ای از ...

متن کامل

تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار

شناخت استراتژی­های محصول بازار چالشی جدّی برای پژوهشگران حوزه مدیریت استرات‍ژیک بازار ایجاد کرده است. این پژوهشگران نیازمند کسب اطلاعات در مورد رقبا و قابلیت ­­­­­های داخلی شرکت (قابلیت های بازاریابی)، جهت شناخت استراتژی‌های محصول بازار هستند. این در حالی است که رابطه استراتژی­های محصول- بازار شرکت با قابلیت­های بازاریابی و عملکرد، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر...

متن کامل

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های کوچک و متوسط (پیمایشی پیرامون شرکت‎های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)

برای برخورداری از مزایای کارآفرینی در شرکت­های کوچک و متوسط، بایستی روی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه­گذاری کرد. یکی از این عوامل توجه و اهمیت سازمان به فناوری روز و برتر است. با این وجود مطالعات نشان داده است که بیشتر شرکت‎های کوچک و متوسط نسبت به مزیت­هایی که این فناوری­ها برایشان به‎وجود می­آورد، بی­توجه­اند. در این نوشتار تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023