تبیین مدل تعالی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای فارس

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • نویسنده سارا شمس زیدآبادی
  • استاد راهنما علیرضا موغلی محمد حسن صیف
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیشرفت تکنولوژی وتنوع انتظارات ذی نفعان، سازمان ها را ملزم می سازد تا عملکرد خود را با یک نگرش سیستمی تنظیم نموده و راه تعالی را بپیمایند. هدف این تحقیق، تبیین مدل تعالی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای فارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، 445 نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 141 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش این تحقیق، توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مدل تعالی منابع انسانی است که پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 87/0 و روایی آن با استفاده از آزمون تحلیل ماده 69/0 محاسبه گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بین ابعاد مدل تعالی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، اما بین استراتژی منابع انسانی و بعد ادراکی نتایج منابع انسانی رابطه مثبت و معنی دار وجود ندارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که فرآیندهای منابع انسانی پیش بینی کننده مناسبی برای نتایج ادراکی، عملکردی و سازمانی منابع انسانی می باشد. در مدل نهایی پیش بینی تحقیق، فرآیندهای منابع انسانی فقط تأثیر مستقیم بر ابعاد عملکردی و سازمانی نتایج منابع انسانی دارد و بعد رهبری منابع انسانی فقط تأثیر غیرمستقیم از طریق فرآیندهای منابع انسانی بر ابعاد عملکردی و سازمانی نتایج دارد، اما متغیر استراتژی منابع انسانی بر بعد سازمانی نتایج منابع انسانی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و بر بعد عملکردی نتایج، تأثیر غیرمستقیم دارد. بعد فرآیندی منابع انسانی بیشترین تأثیر را بر بعد عملکردی نتایج دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و تبیین مدل مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان

هدف اصلی این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق ایرانبود. براین اساس و دستیابیبهاینمهم در اینمطالعهبه بررسیدیدگاههایمدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای خراسان(به عنوان قلمرو مکانی مورد مطالعه) دربارهفعالیت ها و ابعاد مدیریت راهبردی منابع انسانی با دو رویکرد کیفی و کمی پرداخته شد. نمونه پژوهش مدیران و کارشناسان مطلع از موضوع در شرکت برق منطقه ای خراس...

تبیین نقش راهبردهای تعالی منابع انسانی بر تعهدسازمانی کارکنان (مورد:کارکنان شرکت خودروسازی سایپا)

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش راهبردهای تعالی منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت خودروسازی سایپا، انجام شده‌‌است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بوده است. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، حجم نمونه 155 نفر از کارکنان انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌راهبردهای تعالی منابع انسانی با پایایی94/0 و پرسش‌نامه تعهد سازمان...

متن کامل

بررسی رابطه بین ابعاد مدل شایستگی منابع انسانی(hrcm)و مدل تعالی منابع انسانی(hrem)در شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

چکیده: هدف اصلی از این پژوهش آن است که؛ رابطه بین ابعاد مدل شایستگی منابع انسانی و مدل تعالی منابع انسانی در شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس را بررسی نماید. جامعه آماری این تحقیقرا کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس شامل ستاد شرکت واقع در شیراز و نیروگاه های تحت پوشش آن شامل نیروگاه های کازرون، جهرم، بوشهر و کنگان می باشد. در مجموع بنا به تشخیص مدیریت منابع انسانی...

15 صفحه اول

سنجش نیازهای آموزشی مدیریت و کارمندان واحد معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای فارس

در این پایان نامه در مجموع از نظر مدیریت و کارمندان این واحد ، آموزش در زمینه های ذیل شامل 1- آگاهی از تحقیقات و پیشرفت های جاری در ارتباط با منابع انسانی . 2- شناخت قوانین و مقررات اداری و امور استخدامی . 3- آگاهی از روش های کارمندیابی و شیوه ارزیابی این روش ها . 4- مهارت در کار با رایانه . 5- آشنایی با فنون افزایش بهره وری و بهبود کیفیت زندگی کاری . 6- آشنایی با الگوهای نوین مدیریتی . 7- رضای...

15 صفحه اول

تبیین نقش راهبردهای تعالی منابع انسانی بر تعهدسازمانی کارکنان (مورد:کارکنان شرکت خودروسازی سایپا)

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش راهبردهای تعالی منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت خودروسازی سایپا، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بوده است. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، حجم نمونه 155 نفر از کارکنان انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای تعالی منابع انسانی با پایایی94/0 و پرسش نامه تعهد سازمانی...

متن کامل

مدل بندی عوامل غیر قابل کنترل در اندازه گیری کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) یک روش غیر پارامتریک برای اندازه‌گیری کارایی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم گیری است که مجموعه‌ای از ورودی‌ها را به مجموعه‌ای از خروجی‌ها تبدیل می‌کند. مدل‌های رایج DEA معمولاً برای داده‌های قابل کنترل ارائه شده‌اند و داده‌هایی که خارج از کنترل انسان و تحت تاثیر عواملی مانند عوامل محیطی هستند را بررسی نمی‌کنند. در ادبیات اخیر DEA روش‌هایی برای بررسی کارایی سیستم‌های تولید ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023