کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی(epinephelus coioides)

پایان نامه
چکیده

هدف از این مطالعه، کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (epinephelus coioides) در پلاسمید ptz57r/t می باشد. بدین منظور، cdna ژن هورمون رشد تهیه و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر cdna صورت گرفت. پس از خالص سازی محصول pcr توسط کیت qiaquick gel extraction، ژن هورمون رشد در پلاسمید ptz57r/t قرار گرفت. محصول اتصال به سلول های مستعد e. coli سویه dh5? انتقال گردید. از کلونی های سفید که نشان دهنده نوترکیب بودن باکتری حامل آنها بود، استخراج پلاسمید انجام شد. تأیید صحت کلون های بدست آمده با روش-های pcr مستقیم و تعیین توالی انجام گرفت. cdna هورمون رشد هامور معمولی دارای یک چارچوب باز خواندنی متشکل از 615 نوکلئوتید و 204 اسید آمینه می باشد. وزن مولکولی محاسبه شده و نقطه ایزوالکتریک پیش بینی شده پروتئین هورمون رشد به ترتیب برابر با 014/23 کیلو دالتون و 9/6 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ژن هورمون رشد در پلاسمید ptz57r/t با موفقیت کلون گردیده است و می توان از آن جهت بیان ژن هورمون رشد در وکتورهای بیانی و تولید پروتئین هورمون رشد استفاده کرد.

منابع مشابه

جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli

با توجه به اهمیت ژن هورمون رشد در آبزی پروری، در این پژوهش کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در وکتور pTZ57R/T مورد بررسی قرار گرفت. پس از خالص سازی محصول PCR توسط کیت QIAquick Gel Extraction، ژن هورمون رشد در وکتور pTZ57R/T قرار گرفت. محصول اتصال به سلول‌های مستعد E. coli سویه DH5α ترانسفورم گردید. از کلونی‌های سفید که نشان دهنده نوترکیب بودن باکتری حامل آنها بود، ...

متن کامل

جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (epinephelus coioides) در باکتری e.coli

با توجه به اهمیت ژن هورمون رشد در آبزی پروری، در این پژوهش کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (epinephelus coioides) در وکتور ptz57r/t مورد بررسی قرار گرفت. پس از خالص سازی محصول pcr توسط کیت qiaquick gel extraction، ژن هورمون رشد در وکتور ptz57r/t قرار گرفت. محصول اتصال به سلول های مستعد e. coli سویه dh5α ترانسفورم گردید. از کلونی های سفید که نشان دهنده نوترکیب بودن باکتری حامل آنها بود، ...

متن کامل

تاثیر نوکلئوتید جیره بر برخی شاخص‌های رشد و بقاء ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

این پژوهش در تابستان سال1387 در کارگاه تکثیر میگوی پارس آبزیستان در استان بوشهر (شهر دلوار) به مدت 10 هفته (2 هفته سازگاری و 8 هفته پرورش) انجام گرفت. تاثیر نوکلئوتید جیره در 5 سطح غذایی صفر، 15/0، 25/0، 35/0 و 5/0 درصد از جیره بر شاخص های رشد، بقاء و ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) با وزن میانگین آغازین 29/0±70/10 گرم و در مخازن 300 لیتری با تراکم ذخیره سازی 15 قطعه ماهی با سه تکرار د...

متن کامل

تاثیر نوکلئوتید جیره بر بر‌خی شاخص‌های رشد و بقاء و ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

چکیده این پژوهش در تابستان سال1387 در کارگاه تکثیر میگوی پارس آبزیستان در استان بوشهر (شهر دلوار) به مدت 10 هفته (2 هفته سازگاری و 8 هفته پرورش) انجام شد. تاثیر نوکلئوتید جیره در 5 سطح غذایی صفر، 15/0، 25/0، 35/0 و 5/0 درصد از جیره بر شاخص­های رشد، بقاء و ترکیب عضله بچه ماهی هامور معمولی (Epinepheluscoioides)با وزن متوسط آغازین 29/0±70/10 گرم و طول 14/0± 8/47...

متن کامل

بررسی ارتباط بین تخریب فیبرهای عضلانی و ظرفیت نگهداری آب فیله ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی نگهداری در یخچال

این مطالعه به‌منظور بررسی ارتباط بین تخریب ریزساختارهای بافتی و ظرفیت نگهداری آب (Water holding capacity, WHC) عضله ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) پس از صید و طی نگهداری در یخچال (4 درجه سانتیگراد) انجام گرفت. تعداد 30 عدد ماهی هامور در سال 1390 به صورت تازه از صیدگاه‌های استان هرمزگان تهیه و به‌صورت دستی فیله گردید. فیله‌های ماهی به‌مدت چهارده روز در یخچال نگهداری و در روزهای 0، 4،...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}