تاثیر ترجمه همیار محور بر پیشبرد دانش منظور شناختی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

پایان نامه
چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ترجمه همیار محور بر دانش منظور شناختی زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور جمع آوری اطلاعات دردو مقطع کمی و کیفی انجام گردید. در مرحله اول تعداد 150 داوطلب با دانش زبانی همسان به پنج گروه تقسیم شدند. سپس به صورت تصادفی گروههای شاهد و آزمایشی تحقیق را شکل دادند. در ابتدا دانش منظور شناختی همه داوطلبان در دو کنش گفتاری معذرت خواهی و درخواست مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج سه آزمون بکار رفته شامل آزمون باز پاسخ پیامک تلفن همراه و مکالمه تلفنی در آغاز حاکی از همسان بودن دانش منظور شناختی داوطلبان داشت. درمرحله بعد دو گروه آزمایشی به ترجمه قسمتهایی از فیلمهای فارسی یا انگلیسی که کنش های گفتاری معذرت خواهی و درخواست داشت پرداختند. این کار در گروههای دو نفره و با کمک مدرس صورت گرفت. به هر دو گروه اطلاعات مربوط به ساختارهای معذرت خواهی فارسی و انگلیسی داده شد. گروه سوم همان اطلاعات را دریافت کرد ولی آنها را نه در غالب ترجمه بلکه در مکالمات نمونه تمرین کردند. گروه چهارم به تماشای فیلمهای زبان انگلیسی پرداختند و از آنها خواسته شد جملاتی را که در آنها معذرت خواهی یا درخواست دارد را یادداشت کنند و در پایان جلسه تحویل دهند. به گروه کنترل هیچگونه اطلاعات منظور شناختی زبان انگلیسی داده نشد و تنها در کلاسهای مکالمه موضوعی شرکت کردند. بلافاصله پس از پایان کلاسها همان سه آزمون قبلی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج هر سه آزمون در هر دو مورد معذرت خواهی و درخواست حاکی از تاثیر تدریس اطلاعات منظور شناختی در غالب ترجمه همیار محور بود. گروهی که اطلاعات را در غالب ترجمه دریافت نکرده بودند تنها در مورد آزمونهای معذرت خواهی و نه درخواست پیشرفت داشتند. اما نتایج گروهی که تنها با مشاهده فیلم قصد آموختن ساختارهای معذرت خواهی و درخواست انگلیسی را داشتند پیشرفت چشمگیری را نشان ندادند و در بسیاری از موارد نتایجی مشابه با گروه کنترل داشتند. همچنین به منظور ارزیابی میزان ثبات در دانش منظورشناختی دو ماه بعد از آزمونهای دوم آزمونهای مشابهی داده شد و نتایج آن نشان دهنده اثر بخشی بالای یادگیری دانش منظورشناختی از طریق ترجمه همیار محور بود. در پایان تحقیق و به منظور تایید اطلاعات کمی داوطلبان گروههای آزمایشی در یک مصاحبه شرکت کردند و در مورد سطح اطلاعات خود قبل و بعد از تدریس گفتگو کردند. آنها در مورد میزان اثر بخشی تدریس دانش منظور شناختی مطالب جالب توجهی ارایه دادند. در پایان چنین نتیجه گیری شد که ترجمه همیار محور میتواند به عنوان تکنیکی موثر در فراگیری کنش های گفتاری مورد استفاده قرار گیرد. نظرات داوطلبان نیز نشان داد که میزان اثر بخشی تکنیکهای مختلف به عواملی مانند نوع ساختارمورد نظر و سطح زبانی فراگیران بستگی دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر یادگیری واحد های معنایی تحت عنوان "چانک" بر رشد تولید زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی دانش آموزان ایرانی

در بررسی تاثیر آموزش صریح چانک های زبانی برروی تولید نوشتاری به زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی دانش آموزان ایرانی دو گروه از دانش آموزان با توجه به تاثیرآموزش چانک های زبانی درمقابل آموزش بدون تکیه بر چانک ها روی اجرای نوشتاری آن ها، با هم مقایسه می شوند که "چانک های" موجود در پاراگراف های کوتاه، دیالوگ ها، و متن های خواندنی موجود در کتاب آموزشی آنها فقط برای گروه آزمایش مورد تآکید قرار می گیرد...

تاثیر داده های زبانی آشکار و ضمنی بر روی یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی توسط فارسی زبانان

در آموزش زبان دوم ، انواع داده های زبانی و تاثیر آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این تحقیق مطالعه و بررسی تاثیر داده های زبانی آشکار و ضمنی بر روی یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی توسط فارسی زبانان در ایران می باشد. بدین منظور 104 نفر از دانش آموزان سال دوم مقطع راهنمایی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که میزان تاثیر داده های زبانی آشکار بر یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی د...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر ترجمه بر بهبود یادگیری مهارت های پایه ی زبان انگلیسی

ترجمه همواره بحث اصلی گفتگوها و جدل ها بر سر کاربرد آن به عنوان ابزاری معتبر و موثر در یادگیری زبان بیگانه بوده است. در ایران، ترجمه قربانی روش افراطی دستور- ترجمه بوده و تصوری به شدت منفی از نقش آن در آموزش و یادگیری زبان خارجی وجود دارد و اساسا استفاده از ترجمه به این منظور غیر ارتباطی تلقی می گردد. به نظر می آید نگرش عمومی در حال دگرگونی بنیادینی است و برخی پژوهشگران از آن به عنوان ابزار آمو...

15 صفحه اول

استفاده از زبان فارسی در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی : تاثیر "روش ترجمه کارکردی"

در ادبیات مرتبط با مباحث انگلیسی به عنوان زبان دوم/انگلیسی به عنوان زبان خارجی ، استفاده از زبان اول یا زبان مادری در کلاس یک مسئله پیچیده شده است. هدف مطالعه حاضر دوگانه میباشد.در مرحله اول، تاثیر روش "ترجمه کارکردی"پیشنهاد شده بوسیله وشلر (1997) بررسی شده است، که بهترینهای هر دو روش"دستور-ترجمه ای" و "ارتباطی" را استفاده، و زبان اول را در آموزش زبان انگلیسی به کار میگیرد. بدین منظور، 50 شرکت ...

15 صفحه اول

نیازسنجی آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی: رویکردی سه جانبه

گرچه نگرانی های زیادی نسبت به پاسخگویی در زمین? آموزش زبان انگلیسی ابراز شده است، به نظر می رسد که اکثر دروس انگلیسی برای اهداف آموزشی بجای اینکه بر پایـ? مطالعات دقیق و خاص نیازسنجی طراحی شوند، بیشتر بر پایـ? دیدگاه طراحان دروس و برنامه نویسان آموزشی تدوین شده اند. به منظور رفع شکاف موجود، در مطال? حاضر سعی شده است که براساس رویکرد آموزش محور هاچینسون و واترز (1987) نسبت به نیازسنجی، به بررسی ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}